Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0780

2013/780/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 18. december 2013 om undtagelse fra artikel 13, stk. 1, nr. ii), i Rådets direktiv 2000/29/EF for så vidt angår afbarket savskåret træ af Quercus L., Platanus L. og Acer saccharum Marsh. med oprindelse i USA (meddelt under nummer C(2013) 9166)

OJ L 346, 20.12.2013, p. 61–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/780/oj

20.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 346/61


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 18. december 2013

om undtagelse fra artikel 13, stk. 1, nr. ii), i Rådets direktiv 2000/29/EF for så vidt angår afbarket savskåret træ af Quercus L., Platanus L. og Acer saccharum Marsh. med oprindelse i USA

(meddelt under nummer C(2013) 9166)

(2013/780/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 15, stk. 1, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2000/29/EF er der fastsat beskyttelsesforanstaltninger mod indslæbning i Unionen af skadegørere på planter og planteprodukter.

(2)

Afbarket savskåret træ af Quercus L., Platanus L. og Acer saccharum Marsh. med oprindelse i USA, som er henhørende under en af de KN-koder og varebeskrivelser, der er fastsat i del B, kapitel I, punkt 6, i bilag V til direktiv 2000/29/EF, må ikke indføres til Unionen, medmindre det ledsages af et plantesundhedscertifikat, jf. artikel 13, stk. 1, nr. ii), i nævnte direktiv.

(3)

I henhold til direktiv 2000/29/EF kan der indrømmes undtagelser fra artikel 13, stk. 1, nr. ii), for så vidt angår træ, hvis der sørges for tilsvarende beskyttelsesforanstaltninger ved hjælp af alternativ dokumentation eller mærkning.

(4)

Kommissionen har på grundlag af oplysninger, som USA har fremlagt, noteret sig, at det amerikanske landbrugsministeriums Animal and Plant Health Inspection Service har godkendt et officielt program, Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program, som skal administreres af den amerikanske National Hardwood Lumber Association (NHLA).

(5)

Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program sikrer, at godkendte anlæg for løvtræ i USA, drives i henhold til Kiln Drying Sawn Hardwood Standard. Denne standard sikrer, at alle dele af savskåret tømmer af løvtræ, der eksporteres under dette program, ovntørres til et vandindhold på under 20 vægtprocent i henhold til tørreskemaerne, og at træet er afbarket.

(6)

Standarden sikrer også, at alle ovntørrede bundter af løvtræ er påsat en ID-clips af stål fra NHLA påstemplet »NHLA — KD« og et unikt nummer, der tildeles hvert bundt. Hvert nummer er opført i det tilhørende Kiln Drying Hardwood Lumber Certificate (i det følgende benævnt »ovntørringscertifikat«).

(7)

Medlemsstaterne bør derfor kunne bemyndiges til at tillade, at afbarket savskåret træ af Quercus L., Platanus L. og Acer saccharum Marsh. med oprindelse i USA indføres på deres område, hvis det ledsages af et ovntørringscertifikat som et alternativ til et plantesundhedscertifikat, forudsat at visse betingelser er opfyldt.

(8)

Kommissionen bør sikre, at USA giver adgang til alle tekniske oplysninger, der er nødvendige for at vurdere, hvordan programmet fungerer. Desuden bør medlemsstaterne løbende vurdere anvendelsen af NHLA's ID-clips og tilhørende ovntørringscertifikat.

(9)

Undtagelsen i denne afgørelse ophører, hvis det konstateres, at de specifikke betingelser i denne afgørelse ikke er tilstrækkelige til at forhindre indslæbning af skadegørere i Unionen eller ikke er blevet opfyldt, eller hvis der er forhold, som kan give anledning til at antage, at programmet ikke fungerer hensigtsmæssigt.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Som undtagelse fra artikel 13, stk. 1, nr. ii), i direktiv 2000/29/EF bemyndiges medlemsstaterne til at tillade, at afbarket savskåret træ af Quercus L., Platanus L. og Acer saccharum Marsh. med oprindelse i USA og henhørende under en af de KN-koder og varebeskrivelser, der er fastsat i del B, kapitel I, punkt 6, i bilag V til nævnte direktiv, indføres på deres område, uden at det ledsages af plantesundhedscertifikat, forudsat at træet opfylder betingelserne i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne underretter skriftligt Kommissionen og de øvrige medlemsstater, når de har anvendt undtagelsen i artikel 1.

Senest den 15. juli hvert år oplyser medlemsstater, der har anvendt undtagelsen, Kommissionen og de øvrige medlemsstater om, hvor mange sendinger der i det foregående år er importeret i henhold til artikel 1, samt forelægger en detaljeret rapport om alle tilfælde af tilbageholdelser som omhandlet i stk. 2.

2.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater senest to arbejdsdage efter datoen for tilbageholdelsen af hver sending, der indføres på deres område i henhold til artikel 1, og som ikke opfylder betingelserne i bilaget.

3.   Kommissionen anmoder USA om at forelægge den de tekniske oplysninger, der er nødvendige for, at Kommissionen kan vurdere, hvordan Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program fungerer.

Artikel 3

Denne afgørelse udløber den 30. november 2016.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2013.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.


BILAG

DEL I

Betingelser i henhold til artikel 1

Der gælder følgende betingelser, jf. artikel 1, for, at medlemsstaterne bemyndiges til at tillade, at afbarket savskåret træ af Quercus L., Platanus L. og Acer saccharum Marsh. med oprindelse i USA og henhørende under en af de KN-koder og varebeskrivelser, der er fastsat i del B, kapitel I, punkt 6, i bilag V til direktiv 2000/29/EF, indføres på deres område, uden at det ledsages af plantesundhedscertifikat:

1)

Træet skal være fremstillet på savværker eller behandlet på steder, der er godkendt og underkastet audit af USA's National Hardwood Lumber Association (NHLA) med henblik på deltagelse i Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program (»programmet«).

2)

Træet skal være ovntørret til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet ved hjælp af et passende tid-/temperaturprogram.

3)

Når betingelsen i punkt 2) er opfyldt, anbringes en standard-ID-clips af stål på hvert bundt af, eller under tilsyn af, den dertil udpegede person på de i punkt 1) omhandlede savværker. Hver ID-clips skal være påstemplet »NHLA — KD« og et unikt nummer, der er tildelt hvert bundt.

4)

For at sikre, at betingelserne i punkt 2) og 3) er opfyldt, skal træet være omfattet af et kontrolsystem, som er etableret i henhold til programmet, og som omfatter inspektion før afsendelsen og kontrol af de godkendte savværker foretaget af uafhængige tredjepartsauditorer, som er udpeget og godkendt med henblik herpå. Det amerikanske landbrugsministerium foretager lejlighedsvis inspektion før afsendelsen og gennemfører hver sjette måned en audit af NHLA's dokumenter og procedurer i forbindelse med programmet, af de uafhængige tredjepartsauditorer og af savværkerne og andre relevante anlæg, der deltager i programmet.

5)

Træet skal ledsages af et standardovntørringscertifikat, »Certificate of Kiln Drying«, som er i overensstemmelse med den model, der er fastsat i del II i dette bilag, og som er udstedt af en eller flere personer med bemyndigelse til at deltage i programmet og valideret af en inspektør fra NHLA. Ovntørringscertifikatet skal udfyldes og indeholde oplysninger om mængden af afbarket savskåret træ i board feet og kubikmeter. Certifikatet skal angive det samlede antal bundter og hvert af de ID-clipsnumre, der er tildelt disse bundter.

DEL II

Ovntørringscertifikat — model

Agreement No 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and is bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818 | Fax 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK


Top