Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0677

2013/677/EU: Rådets gennemførelsesafgørelse af 15. november 2013 om bemyndigelse af Luxembourg til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

OJ L 316, 27.11.2013, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/677/oj

27.11.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/33


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 15. november 2013

om bemyndigelse af Luxembourg til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

(2013/677/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1), særlig artikel 395, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved brev registreret i Kommissionens Generalsekretariat den 24. oktober 2012 anmodede Luxembourg om tilladelse til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/EF, og som giver Luxembourg mulighed for at momsfritage afgiftspligtige personer, hvis årlige omsætning ikke overstiger 25 000 EUR. Ved hjælp af denne foranstaltning vil disse afgiftspligtige personer kunne være fritaget for alle eller nogle af de forpligtelser, der vedrører moms, som omhandlet i afsnit XI, kapitel 2-6, i direktiv 2006/112/EF.

(2)

I overensstemmelse med artikel 395, stk. 2, i direktiv 2006/112/EF underrettede Kommissionen de øvrige medlemsstater om Luxembourgs anmodning ved brev af 9. november 2012. Ved brev af 12. november 2012 underrettede Kommissionen Luxembourg om, at den rådede over alle nødvendige oplysninger for at kunne vurdere anmodningen.

(3)

Ifølge artikel 285 i direktiv 2006/112/EF kan de medlemsstater, som ikke har benyttet muligheden i artikel 14 i Rådets andet direktiv 67/228/EØF (2), indrømme afgiftsfritagelse til afgiftspligtige personer, hvis årlige omsætning højst er lig med 5 000 EUR eller modværdien heraf i national valuta, ligesom de kan indføre en gradvis nedsættelse af afgiften for afgiftspligtige personer, hvis årlige omsætning overstiger det loft, de har fastsat med henblik på anvendelsen af afgiftsfritagelse.

(4)

Luxembourg har underrettet Kommissionen om, at afgiftspligtige personer, hvis årlige omsætning ikke overstiger 10 000 EU for øjeblikket er momsfritaget, og at landet gør brug af muligheden for gradvis afgiftsnedsættelse for afgiftspligtige personer, hvis årlige omsætning er mellem 10 000 og 25 000 EUR. Luxembourg har anmodet om bemyndigelse til en fravigelsesforanstaltning, hvorefter afgiftspligtige personer, hvis årlige omsætning ikke overstiger 25 000 EUR, momsfritages.

(5)

En højere tærskel for den særlige ordning er en forenklingsforanstaltning, da den kan mindske de mindste virksomheders momsforpligtelser markant og gøre det muligt for Luxembourg at afskaffe ordningen med gradvis afgiftsnedsættelse, som belaster virksomhederne. Afgiftspligtige personer bør stadig kunne vælge den normale momsordning.

(6)

Kommissionen vedtog den 29. oktober 2004 et forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF (3) om forenkling af de momsmæssige forpligtelser, som indeholder bestemmelser, der giver medlemsstaterne mulighed for at fastsætte en tærskel for, hvor stor en årlig omsætning der kan gives momsfritagelse for, idet den dog ikke må overstige 100 000 EUR eller modværdien heraf i national valuta, med mulighed for årlig regulering. Nærværende afgørelse er i overensstemmelse med dette forslag.

(7)

Fravigelsesforanstaltningen påvirker kun i ubetydelig grad den afgift, der skal betales ved det endelige forbrug, og får ingen negative indvirkninger på Unionens egne indtægter hidrørende fra moms —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Som en fravigelse af artikel 285 i direktiv 2006/112/EF gives der tilladelse til Luxembourg til at momsfritage afgiftspligtige personer, hvis årlige omsætning ikke overstiger 25 000 EUR.

Artikel 2

Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen.

Denne afgørelse finder anvendelse indtil datoen for ikrafttrædelsen af EU-bestemmelser om ændring af de øvre årsomsætningsgrænser, under hvilke afgiftspligtige personer kan momsfritages, eller indtil den 31. december 2016, alt efter hvilken dato der ligger først.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Storhertugdømmet Luxembourg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2013.

På Rådets vegne

R. ŠADŽIUS

Formand


(1)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.

(2)  Rådets andet direktiv 67/228/EØF af 11. april 1967 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — det fælles merværdiafgiftssystems struktur og de nærmere regler for dets anvendelse (EFT 71 af 14.4.1967, s. 1303/67).

(3)  Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1).


Top