Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1045

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1045/2012 af 8. november 2012 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93 for så vidt angår oprindelsesreglerne i forbindelse med den generelle præferenceordning, for at tage hensyn til den særlige situation i El Salvador, når det gælder eksport af visse fiskevarer til EU

OJ L 310, 9.11.2012, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1045/oj

9.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 310/31


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1045/2012

af 8. november 2012

om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93 for så vidt angår oprindelsesreglerne i forbindelse med den generelle præferenceordning, for at tage hensyn til den særlige situation i El Salvador, når det gælder eksport af visse fiskevarer til EU

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (1), særlig artikel 247, og

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (2), særlig artikel 89, stk. 1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 (3) om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer fra den 1. januar 2009 indrømmede Unionen El Salvador generelle toldpræferencer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2454/93 fastsætter definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus«, som skal anvendes med henblik på den generelle præferenceordning. Artikel 89 i samme forordning fastsætter, at der kan indrømmes en undtagelse fra denne definition for præferenceberettigede lande, der er omfattet af den generelle præferenceordning.

(3)

Ved brev af 30. marts 2012 anmodede El Salvador om en undtagelse fra oprindelsesreglerne i den generelle toldpræferenceordning, jf. artikel 89 i forordning (EØF) nr. 2454/93. Ved brev af 20. juni 2012 og 30. juli 2012 sendte El Salvador yderligere oplysninger til støtte for sin anmodning.

(4)

Anmodningen vedrører en samlet årlig mængde på 4 000 tons kogte, frosne og vakuumpakkede tunfiskefileter (såkaldte »tuna loins«) henhørende under KN-kode 1604 14 16 i perioden 1. juli 2012 til 31. december 2012.

(5)

Det fremgår af anmodningen, at uden undtagelsen vil El Salvadors fiskeforarbejdningssektors muligheder for at fortsætte eksporten til EU af tunfiskefileter, der er berettigede til præferencetoldbehandling, blive hårdt ramt.

(6)

Der er brug for undtagelsen for at give El Salvador tilstrækkelig tid til at forberede sin fiskeriforarbejdningssektor på at overholde reglerne for opnåelse af præferenceoprindelse for tunfiskefileter. Forberedelsestiden skal give El Salvadors regering og fiskeforarbejdningssektor mulighed for at sikre tilstrækkelige strømme af tunfisk med oprindelsesstatus til landet.

(7)

Ud fra de nuværende strømme og produktionsmønstre bør undtagelsen indrømmes for en årlig mængde på 1 975 tons tunfiskefileter henhørende under KN-kode ex 1604 14 16. For at sikre, at den midlertidige undtagelse begrænses til den tid, det vil tage El Salvador at overholde reglerne for opnåelse af præferenceoprindelse for tunfiskefileter, bør undtagelsen indrømmes fra den 1. januar 2012 til den 30. juni 2013. Kvotemængden for 2013 bør fastsættes i forhold til den indrømmede undtagelsesperiode. Følgelig bør mængderne fastsættes til 1 975 tons for 2012 og til 987,5 tons for 2013.

(8)

For at sikre en løbende eksport af forarbejdet fisk, der er berettiget til præferencetoldbehandling, fra El Salvador til EU bør undtagelsen indrømmes med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2012.

(9)

Af klarhedshensyn og for at tunfiskefileter henhørende under KN-kode ex 1604 14 16 skal kunne drage fordel af undtagelsen, er det hensigtsmæssigt at fastslå, at de eneste materialer uden oprindelsesstatus, som må anvendes til produktion af de nævnte tunfiskefileter, er tun henhørende under HS-kode 0302 og 0303.

(10)

I forordning (EØF) nr. 2454/93 er der fastsat bestemmelser om forvaltning af toldkontingenter. For at sikre en effektiv forvaltning i tæt samarbejde mellem El Salvadors myndigheder, toldmyndighederne i EU og Kommissionen bør disse regler finde tilsvarende anvendelse på de mængder, som importeres inden for rammerne af den undtagelse, der er indrømmet ved nærværende forordning.

(11)

Med henblik på en effektiv overvågning af anvendelsen af undtagelsen bør myndighederne i El Salvador regelmæssigt meddele Kommissionen oplysninger om de oprindelsescertifikater, formular A, de har udstedt.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Uanset artikel 72, 73 og 75-79 i forordning (EØF) nr. 2454/93 anses kogte, frosne og vakuumpakkede tunfiskefileter (såkaldte »loins«) henhørende under KN-kode ex 1604 14 16, der er fremstillet i El Salvador af tun uden oprindelsesstatus henhørende under HS-kode 0302 og 0303, for at have oprindelse i El Salvador på de betingelser, der er fastsat i artikel 2, 3 og 4.

Artikel 2

Undtagelsen i artikel 1 gælder for produkter, der eksporteres fra El Salvador og angives til fri omsætning i EU i perioden fra den 1. januar 2012 til den 30. juni 2013 op til de mængder, der er angivet i bilaget.

Artikel 3

De mængder, der er angivet i bilaget, forvaltes i overensstemmelse med artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 4

Toldmyndighederne i El Salvador træffer de nødvendige foranstaltninger til at føre mængdekontrol med udførslen af de i artikel 1 nævnte produkter.

I rubrik 4 i oprindelsescertifikater, formular A, der udstedes i henhold til denne forordning af de kompetente myndigheder i El Salvador, anføres én af følgende:

»Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) No …/2012«

»Excepción — Reglamento de Ejecución (EU) No …/2012«.

De kompetente myndigheder i El Salvador sender ved udgangen af den næstfølgende måned efter hvert kvartal Kommissionen en kvartalsopgørelse over de mængder, som der er udstedt oprindelsescertifikater, formular A, for i medfør af denne forordning, med angivelse af certifikaternes løbenumre.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1

(2)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1

(3)  EUT L 211 af 6.8.2008, s. 1.


BILAG

Løbenr.

KN-kode

Varebeskrivelse

Periode

Mængde

(tons netto)

09.1629

ex 1604 14 16

Kogte, frosne og vakuumpakkede tunfiskefileter (såkaldte »loins«)

1.1.2012 til 31.12.2012

1 975

1.1.2013 til 30.6.2013

987,5


Top