Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1040

Rådets forordning (EU) nr. 1040/2012 af 7. november 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 for så vidt angår undtagelse af visse fartøjsgrupper fra fiskeriindsatsordningen i forordning (EF) nr. 1342/2008 og om ændring af forordning (EU) nr. 43/2012 og (EU) nr. 44/2012 for så vidt angår visse fiskerimuligheder

OJ L 310, 9.11.2012, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1040/oj

9.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 310/13


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1040/2012

af 7. november 2012

om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 for så vidt angår undtagelse af visse fartøjsgrupper fra fiskeriindsatsordningen i forordning (EF) nr. 1342/2008 og om ændring af forordning (EU) nr. 43/2012 og (EU) nr. 44/2012 for så vidt angår visse fiskerimuligheder

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

2011-vurderingen af sildebestanden i Det Irske Hav var udelukkende baseret på en tendensvurdering, og der blev vedtaget en reduceret præventiv samlet tilladt fangstmængde (TAC). Efterfølgende benchmarking i 2012 af denne bestand har forbedret vurderingsmetoden, og der kan nu opstilles en fangstprognose baseret på en maksimalt bæredygtig udbytte (MSY) tilgang. Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) blev anmodet om at kommentere en forøgelse af fiskerimulighederne for denne bestand med tilbagevirkende kraft og forklare indvirkningen af sådan en forøgelse på den videnskabelige rådgivning for 2013. På basis af STECF-analysen kan der vedtages en forøgelse af fiskerimulighederne for 2012 med det forbehold, at der foretages den fornødne revision af TAC'en for 2013, så fiskeridødeligheden bevares på det niveau, der giver det maksimale bæredygtige udbytte (MSY). Rådets forordning (EU) nr. 43/2012 af 17. januar 2012 om fastsættelse for 2012 af fiskerimuligheder for EU-fartøjer for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande, der ikke er omfattet af internationale forhandlinger eller aftaler (1), bør ændres i overensstemmelse hermed.

(2)

Frankrig har indsendt oplysninger om torskefangsterne for tre fiskerier, hvori der deltog tre grupper af fartøjer: en gruppe bundtrawlere, som fisker efter sej i Nordsøen, en gruppe bundtrawlere, som fisker efter sej og dybhavsarter vest for Skotland, og en gruppe fartøjer, som fisker med langliner efter kulmule vest for Skotland. På basis af disse oplysninger som vurderet af STECF kan det fastslås, at de pågældende tre fartøjsgruppers torskefangster, herunder udsmid, ikke oversteg 1,5 % af hver fartøjsgruppes samlede fangster i hvert af de tre områder. Under hensyntagen til de foranstaltninger, der er truffet til overvågning og kontrol af de pågældende fartøjsgruppers fiskeriaktiviteter, og ud fra den betragtning, at det vil udgøre en uforholdsmæssigt stor administrativ byrde i forhold til deres samlede indvirkning på torskebestandene at lade disse grupper være omfattet af indsatsordningen, bør de pågældende tre grupper af fartøjer undtages fra indsatsordningen i Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 af 18. december 2008 om en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande (2). Rådets forordning (EF) nr. 754/2009 af 27. juli 2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper fra fiskeriindsatsordningen i kapitel III i forordning (EF) nr. 1342/2008 (3), forordning (EU) nr. 43/2012 og Rådets forordning (EU) nr. 44/2012 af 17. januar 2012 om fastsættelse for 2012 af fiskerimuligheder i EU-farvande og for EU-fartøjer, i visse andre farvande for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande, der er omfattet af internationale forhandlinger eller aftaler (4) bør ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

I oktober 2012 offentliggjorde Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) videnskabelig rådgivning om bestanden af sperling i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Ifølge ICES' rådgivning bør fangsterne ikke overstige 101 000 tons i 2012. For så vidt angår kvoter, svarer 75 % af TAC'en for sperling i dette område til Unionens kvote, og heraf bør 5 000 tons tildeles Norge. Resten af Unionens kvote bør fordeles mellem medlemsstaterne.

(4)

De fangstbegrænsninger, der indføres ved denne forordning, bør gælde fra den 1. januar 2012 med undtagelse af bestemmelserne vedrørende begrænsninger af fiskeriindsatsen, som bør anvendes fra den 1. februar 2012. En sådan anvendelse med tilbagevirkende kraft berører ikke retssikkerhedsprincippet eller princippet om beskyttelsen af berettigede forventninger for så vidt angår de pågældende fiskerimuligheder, der endnu ikke er opbrugt. Eftersom fangstbegrænsninger har indvirkning på de økonomiske aktiviteter og planlægningen af EU-fartøjernes fangstsæson, bør denne forordning træde i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen.

(5)

Forordning (EF) nr. 754/2009, forordning (EU) nr. 43/2012 og forordning (EU) nr. 44/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer i forordning (EF) nr. 754/2009

I artikel 1 i forordning (EF) nr. 754/2009 tilføjes følgende litraer:

»j)

den gruppe fartøjer under fransk flag som omhandlet i anmodningen fra Frankrig af 8. juni 2012, der deltager i fiskeri efter sej i Nordsøen (ICES-område IV), og som anvender bundtrawl med en maskestørrelse på mindst 100 mm (redskabskategori TR1)

k)

den gruppe fartøjer under fransk flag som omhandlet i anmodningen fra Frankrig af 8. juni 2012, der deltager i fiskeri efter sej og dybhavsarter vest for Skotland (ICES-område VI), og som anvender bundtrawl med en maskestørrelse på mindst 100 mm (redskabskategori TR1)

l)

den gruppe fartøjer under fransk flag som omhandlet i anmodningen fra Frankrig af 8. juni 2012, der deltager i fiskeri efter kulmule vest for Skotland (ICES-område VI), og som anvender langline (redskabskategori LL).«.

Artikel 2

Ændringer i forordning (EU) nr. 43/2012

Bilag I og IIA til forordning (EU) nr. 43/2012 ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 3

Ændringer i forordning (EU) nr. 44/2012

Bilag IA og IIA til forordning (EU) nr. 44/2012 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 4

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Punkt 1 i bilag I og punkt 1 i bilag II anvendes fra den 1. januar 2012.

Artikel 1, punkt 2 i bilag I og punkt 2 i bilag II anvendes fra den 1. februar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 2012.

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  EUT L 25 af 27.1.2012, s. 1.

(2)  EUT L 348 af 24.12.2008, s. 20.

(3)  EUT L 214 af 19.8.2009, s. 16.

(4)  EUT L 25 af 27.1.2012, s. 55.


BILAG I

1)

I del B i bilag I til forordning (EU) nr. 43/2012 affattes oplysningerne om sild i VIIa således:

»Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

VIIa (1)

(HER/07A/MM)

Irland

1 374

Analytisk TAC

Det Forenede Kongerige

3 906

Unionen

5 280

TAC

5 280

2)

I tillæg 1 til bilag IIA til forordning (EU) nr. 43/2012 affattes tabel d), kolonnen vedrørende Frankrig (FR), således:

»FR

1 057 828

34 926

0

0

0

302 917

0

184 354«


(1)  Dette område reduceres med det område afgrænset:

mod nord af 52° 30′ N

mod syd af 52° 00′ N

mod vest af Irlands kyst

mod øst af Det Forenede Kongeriges kyst.«


BILAG II

1)

I bilag IA til forordning (EU) nr. 44/2012 affattes oplysningerne om sperling og dertil knyttede bifangster i IIIa og EU-farvande i IIa og IV således:

»Art

:

Sperling og dertil knyttede bifangster

Trisopterus esmarki

Område

:

IIIa, EU-farvande i IIa og IV

(NOP/2A3A4.)

Danmark

70 684 (1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Tyskland

14 (1)  (2)

Nederlandene

52 (1)  (2)

Unionen

75 750 (1)  (3)

TAC

Ej relevant

2)

I tillæg 1 til bilag IIA til forordning (EU) nr. 44/2012 affattes kolonnen vedrørende Frankrig (FR) således:

»FR

533 451

6 496 811

101 316

0

1 202 818

342 579

4 338 315

125 141«


(1)  Mindst 95 % af landingerne, der fratrækkes kvoten, skal bestå af sperling. Bifangster af kuller og hvilling skal fratrækkes de resterende 5 % af kvoten.

(2)  Kvoten må kun fiskes i EU-farvande i ICES-områder IIa, IIIa og IV.

(3)  Hvoraf 5 000 tons tildeles Norge.«


Top