EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0978

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 af 25. oktober 2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 732/2008

OJ L 303, 31.10.2012, p. 1–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 059 P. 227 - 308

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/978/oj

31.10.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 978/2012

af 25. oktober 2012

om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 732/2008

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fællesskabet har siden 1971 indrømmet udviklingslande handelspræferencer under sit generelle toldpræferencearrangement.

(2)

Unionens fælles handelspolitik bygger på principperne og forfølger målene i de almindelige bestemmelser om Unionens optræden udadtil, jf. artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU).

(3)

Unionen søger at fastlægge og iværksætte fælles politikker og foranstaltninger for at fremme bæredygtig økonomisk, social og miljømæssig udvikling i udviklingslandene med det overordnede mål at udrydde fattigdom.

(4)

Unionens fælles handelspolitik skal være forenelig med og konsolidere Unionens politik på området for udviklingssamarbejde, jf. artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), især udryddelse af fattigdom og fremme af en bæredygtig udvikling og god regeringsførelse i udviklingslandene. Den skal være i overensstemmelse med kravene fra Verdenshandelsorganisationen (WTO), navnlig med beslutningen om differentieret og gunstigere behandling, gensidighed og øget deltagelse for udviklingslandenes vedkommende (»bemyndigelsesbestemmelsen«), vedtaget i henhold til den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) i 1979, i henhold til hvilken WTO's medlemmer kan indrømme udviklingslandene en differentieret og gunstigere behandling.

(5)

I Kommissionens meddelelse med titlen »Udviklingslande, international handel og bæredygtig udvikling: Fællesskabets generelle toldpræferenceordnings rolle i tiåret 2006 til 2015« fastlægges retningslinjerne for anvendelsen af den generelle toldpræferenceordning i perioden 2006 til 2015.

(6)

Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 af 22. juli 2008 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2009 (2), som forlænget ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 512/2011 af 11. maj 2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 (3), fastsætter, at arrangementet med generelle toldpræferencer (»arrangementet«) finder anvendelse indtil den 31. december 2013, eller indtil arrangementet i nærværende forordning anvendes, alt efter hvilket tidspunkt der indtræder først. Derefter bør arrangementet fortsætte med at finde anvendelse i en periode på ti år fra datoen for anvendelsen af de i denne forordning fastsatte præferencer, undtagen de særlige ordninger for de mindst udviklede lande, der bør fortsætte med at finde anvendelse uden udløbsdato.

(7)

Ved at indrømme præferentiel adgang til Unionens marked bør arrangementet bistå udviklingslandene i deres bestræbelser på at bekæmpe fattigdom og fremme god regeringsførelse og bæredygtig udvikling ved at hjælpe dem til at generere øgede indtægter gennem international handel, der så kan geninvesteres til gavn for deres egen udvikling, og derudover til at diversificere deres økonomier. Arrangementets toldpræferencer bør især bruges til at hjælpe udviklingslande med de største handelsmæssige, udviklingsmæssige og finansielle behov.

(8)

Arrangementet består af en generel ordning og to særlige ordninger.

(9)

Den generelle ordning bør indrømmes alle de udviklingslande, der har et fælles udviklingsbehov og befinder sig på samme økonomiske udviklingstrin. Lande, der er klassificeret som højindkomstlande eller højere middelindkomstlande af Verdensbanken, har et indkomstniveau pr. indbygger, som giver dem mulighed for at nå et højere diversificeringsniveau uden hjælp fra arrangementets toldpræferencer. Disse lande omfatter økonomier, der har foretaget en vellykket overgang fra centraliseret økonomi til markedsøkonomi. De har ikke de samme udviklingsmæssige, handelsmæssige og finansielle behov som de øvrige udviklingslande; de befinder sig på et andet økonomisk udviklingstrin, dvs. de er ikke i en situation, der er sammenlignelig med de mere sårbare udviklingslandes situation, og for at undgå uretmæssig forskelsbehandling bør de behandles anderledes. Endvidere øger højindkomstlandes eller højere middelindkomstlandes anvendelse af ordningens toldpræferencer konkurrencepresset på eksporten fra fattigere, mere sårbare lande og kunne derfor påføre disse mere sårbare udviklingslande urimelige belastninger. Den generelle ordning tager hensyn til, at de udviklingsmæssige, handelsmæssige og finansielle behov ændrer sig, og sikrer, at ordningen er åben, hvis et lands situation ændrer sig.

Af konsekvenshensyn bør de toldpræferencer, der indrømmes i forbindelse med den generelle ordning, ikke udvides til at omfatte udviklingslande, som er omfattet af en præferentiel markedsadgangsordning med Unionen på mindst samme toldpræferenceniveau som arrangementet for praktisk taget hele handelen. For at give et begunstiget land og de erhvervsdrivende tid til at tilpasse sig ordentligt bør den generelle ordning fortsat indrømmes i to år efter datoen for anvendelse af en præferentiel markedsadgangsordning, og denne dato bør fremgå af listen over den generelle ordnings begunstigede lande.

(10)

Lande, der er opført på listen i bilag I til forordning (EF) nr. 732/2008, og lande, der er indrømmet autonom præferentiel adgang til Unionens marked i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 732/2008, Rådets forordning (EF) nr. 55/2008 af 21. januar 2008 om indførelse af autonome handelspræferencer for Republikken Moldova (4) og Rådets forordning (EF) nr. 2007/2000 af 18. september 2000 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces (5), bør betragtes som berettigede til arrangementet. Oversøiske territorier, der er associeret med Unionen, og oversøiske lande og territorier til lande, der ikke er opført på listen i bilag I til forordning (EF) nr. 732/2008, bør ikke betragtes som berettigede i forbindelse med arrangementet.

(11)

Den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse er baseret på en helhedsopfattelse af begrebet bæredygtig udvikling, som det fremgår af internationale konventioner og instrumenter som for eksempel De Forenede Nationers (FN) erklæring om retten til udvikling fra 1986, Rioerklæringen om miljø og udvikling fra 1992, erklæringen fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet fra 1998, FN's årtusindeerklæring fra 2000 og Johannesburg-erklæringen om bæredygtig udvikling fra 2002. Derfor bør de supplerende toldpræferencer i den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse indrømmes de udviklingslande, som på grund af mangel på diversificering og utilstrækkelig integration i det internationale handelssystem er sårbare, for at hjælpe dem med at påtage sig særlige byrder og ansvar i forbindelse med ratificering af de centrale internationale konventioner om menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og god regeringsførelse samt den effektive gennemførelse heraf.

(12)

Præferencer bør udformes med henblik på at fremme yderligere økonomisk vækst og derved imødekomme behovene for bæredygtig udvikling. Under den særlige ansporende ordning bør værditolden derfor suspenderes for de pågældende begunstigede lande. Den specifikke told bør også suspenderes, medmindre den er kombineret med en værditold.

(13)

Lande, der opfylder kriterierne for at indgå i den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, bør kunne være omfattet af de supplerende toldpræferencer, hvis Kommissionen i forbindelse med deres anmodning fastslår, at de relevante betingelser er opfyldt. Det bør være muligt at indgive anmodninger fra datoen for denne forordnings ikrafttræden. Lande, der er omfattet af toldpræferencerne i arrangementet i henhold til forordning (EF) nr. 732/2008, bør også indgive en ny anmodning.

(14)

Kommissionen bør overvåge status for ratificeringen af internationale konventioner om menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og god regeringsførelse og deres effektive gennemførelse ved at gennemgå konklusioner og henstillinger fra de relevante overvågningsorganer, der er nedsat i henhold til nævnte konventioner (de relevante overvågningsorganer). Hvert andet år bør Kommissionen forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en beretning om status for ratificeringen af de respektive konventioner, de begunstigede landes overholdelse af rapporteringsforpligtelser i forbindelse med disse konventioner og status for gennemførelsen af konventionerne i praksis.

(15)

Med henblik på overvågningen og tilbagetrækningen af præferencer er rapporter fra de relevante overvågningsorganer afgørende. Sådanne rapporter kan dog suppleres med andre informationskilder, forudsat at de er præcise og pålidelige. Med forbehold af andre kilder kunne disse omfatte oplysninger fra civilsamfundet, arbejdsmarkedets parter, Europa-Parlamentet og Rådet.

(16)

Den særlige ordning for de mindst udviklede lande bør fortsætte med at indrømme toldfri adgang til Unionens marked for varer med oprindelse i de mindst udviklede lande, således som de er anerkendt og klassificeret af FN, undtagen for handel med våben. Der bør fastsættes en overgangsperiode for lande, som FN ikke længere klassificerer som mindst udviklede lande, for at afbøde de negative følgevirkninger, der måtte opstå, når toldpræferencerne under denne ordning afskaffes. Toldpræferencer i forbindelse med den særlige ordning for de mindst udviklede lande bør fortsat indrømmes de mindst udviklede lande, som er omfattet af en anden præferentiel markedsadgangsordning med Unionen.

(17)

For at sikre sammenhæng med bestemmelserne om markedsadgang for sukker i de økonomiske partnerskabsaftaler bør der kræves en importlicens til import af varer under pos. 1701 i den fælles toldtarif indtil den 30. september 2015.

(18)

For så vidt angår den generelle ordning, bør der fortsat ske en differentiering af toldpræferencerne for ikke-følsomme og følsomme varer for at tage højde for situationen i de sektorer, der fremstiller de samme varer i Unionen.

(19)

Toldsatserne i den fælles toldtarif bør fortsat være suspenderet for ikke-følsomme varer, mens tolden på følsomme varer bør nedsættes for at sikre en tilfredsstillende udnyttelsesgrad og samtidig tage højde for situationen i de berørte erhvervsgrene i Unionen.

(20)

En sådan nedsættelse af tolden bør være tilstrækkelig attraktiv til, at virksomhederne motiveres til at udnytte de muligheder, arrangementet giver. Derfor bør værditolden generelt nedsættes med en enhedssats på 3,5 procentpoint af mestbegunstigelsestoldsatsen, hvorimod sådan told for tekstiler og tekstilvarer bør nedsættes med 20 %. Specifik told bør nedsættes med 30 %. Hvis bestemmelserne omfatter en minimumstold, bør denne minimumstold ikke finde anvendelse.

(21)

Tolden bør suspenderes fuldstændigt, når præferencebehandlingen for en individuel indførselsangivelse resulterer i en værditold på 1 % eller derunder eller en specifik told på 2 EUR eller derunder, fordi omkostningerne til opkrævning af en sådan told kan være højere end indtægterne herved.

(22)

Graduering bør foretages på grundlag af kriterier, der er knyttet til afsnit og kapitler i den fælles toldtarif. Graduering bør anvendes i forhold til et afsnit eller et underafsnit for at undgå, at forskelligartede varer gradueres. Et afsnit eller et underafsnit (bestående af kapitler) bør gradueres for et begunstiget land, når afsnittet opfylder gradueringskriterierne i tre på hinanden følgende år, for at øge forudsigeligheden og rimeligheden i gradueringen ved at fjerne virkningen af voldsomme, ekstraordinære variationer i importstatistikkerne. Begunstigede lande, der er omfattet af den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, og begunstigede lande, der er omfattet af den særlige ordning for de mindst udviklede lande, bør ikke være omfattet af graduering, da deres økonomiske profil ligner hinanden meget og gør dem sårbare på grund af en lav ikke-diversificeret eksport.

(23)

For at sikre, at arrangementet kun omfatter de lande, det er beregnet for, bør de toldpræferencer, der er fastsat i denne forordning, finde anvendelse såvel som oprindelsesreglerne for varer, jf. Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (6).

(24)

Begrundelserne for midlertidig tilbagetrækning af ordningerne i arrangementet bør også omfatte alvorlig og systematisk overtrædelse af principperne i visse internationale konventioner om grundlæggende menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, således at målene i disse konventioner fremmes. Toldpræferencer i den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse bør tilbagetrækkes midlertidigt, hvis det begunstigede land ikke overholder sine bindende tilsagn om at opretholde ratificeringen og den effektive gennemførelse af disse konventioner eller at overholde rapporteringskravene, der pålægges i de respektive konventioner, eller hvis det begunstigede land ikke er samarbejdsvilligt i forbindelse med Unionens overvågningsprocedurer, som fastsat i denne forordning.

(25)

Som følge af den politiske situation i Burma/Myanmar og Hviderusland bør den midlertidige tilbagetrækning af alle toldpræferencer ved import af varer med oprindelse i Burma/Myanmar eller Hviderusland fortsat gælde.

(26)

For at opnå en balance imellem behovet for bedre målretning, større sammenhæng og gennemsigtighed på den ene side og bedre fremme af bæredygtig udvikling og god regeringsførelse gennem en ensidig handelspræferenceordning på den anden side bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for så vidt angår ændringer af bilagene til denne forordning, midlertidig tilbagetrækning af toldpræferencer som følge af manglende evne til at overholde principperne om bæredygtig udvikling og god regeringsførelse samt procedureregler for indgivelse af anmodninger om toldpræferencer i forbindelse med den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, gennemførelse af undersøgelser med henblik på en midlertidig tilbagetrækning og beskyttelsesundersøgelser for at fastsætte ensartede og detaljerede tekniske regler. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører hensigtsmæssige høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(27)

For at skabe en stabil ramme for de økonomiske aktører bør beføjelsen til at vedtage en retsakt delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for så vidt angår ophævelse af en afgørelse om midlertidig tilbagetrækning efter hasteproceduren, inden afgørelsen om midlertidigt at tilbagetrække toldpræferencerne får virkning, når grundlaget for berettigelsen af den midlertidige tilbagetrækning ikke længere foreligger.

(28)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (7).

(29)

Rådgivningsproceduren bør anvendes til at vedtage gennemførelsesretsakter om suspension af toldpræferencerne for visse GSP-afsnit for begunstigede lande og indledning af en procedure om midlertidig tilbagetrækning i betragtning af disse retsakters art og virkning.

(30)

Undersøgelsesproceduren bør anvendes til at vedtage gennemførelsesretsakter om beskyttelsesundersøgelser og suspension af præferenceordninger, hvis importen kan give alvorlige forstyrrelser på markederne i Unionen.

(31)

For at sikre arrangementets integritet og korrekte funktion bør Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks, når det i behørigt begrundede tilfælde vedrørende midlertidige tilbagetrækninger som følge af manglende overholdelse af toldrelaterede procedurer og forpligtelser er nødvendigt af særligt hastende årsager.

(32)

For at skabe en stabil ramme for de økonomiske aktører ved afslutningen af den maksimale periode på seks måneder bør Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks, når det i behørigt begrundede tilfælde vedrørende ophør eller forlængelse af de midlertidige tilbagetrækninger som følge af manglende overholdelse af toldrelaterede procedurer og forpligtelser er nødvendigt af særligt hastende årsager.

(33)

Kommissionen bør også vedtage gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks, når det i behørigt begrundede tilfælde vedrørende beskyttelsesundersøgelser er nødvendigt af særligt hastende årsager i forbindelse med forværring af den økonomiske og/eller finansielle situation for EU-producenter, som det ville være vanskeligt at rette op på.

(34)

Kommissionen bør jævnligt aflægge beretning til Europa-Parlamentet og Rådet om virkningerne af arrangementet efter denne forordning. Fem år efter, at forordningen er trådt i kraft, bør Kommissionen aflægge beretning til Europa-Parlamentet og Rådet om dens anvendelse og vurdere behovet for en revision af arrangementet, herunder den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse og bestemmelser om midlertidig tilbagetrækning af toldpræferencerne under hensyntagen til bekæmpelse af terrorisme og internationale standarder om gennemsigtighed og udveksling af oplysninger på skatteområdet. Kommissionen bør i sin beretning tage højde for virkningerne for de begunstigede landes udvikling, handel og finansielle behov. Beretningen bør også indeholde en detaljeret analyse af forordningens indvirkning på handel og på Unionens toldindtægter med særlig vægt på virkningerne for de begunstigede lande. I givet fald bør overholdelse af Unionens sundheds- og plantesundhedsmæssige lovgivning også vurderes. Beretningen bør også indeholde en analyse af virkningerne af arrangementet, for så vidt angår bæredygtighedsaspekter og import af biobrændstoffer.

(35)

Forordning (EF) nr. 732/2008 bør derfor ophæves —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

1.   Arrangementet med generelle toldpræferencer (»arrangementet«) finder anvendelse i overensstemmelse med denne forordning.

2.   Forordningen omfatter følgende toldpræferencer i henhold til arrangementet:

a)

en generel ordning

b)

en særlig ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse (GSP+) og

c)

en særlig ordning for de mindst udviklede lande (alt undtagen våben (EBA)).

Artikel 2

I denne forordning forstås ved:

a)   »GSP«: det generelle toldpræferencearrangement, hvorved Unionen indrømmer præferentiel adgang til sit marked gennem enhver af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede præferenceordninger

b)   »lande«: lande og territorier, der er i besiddelse af en toldforvaltning

c)   »berettigede lande«: alle udviklingslande, der er opført på listen i bilag I

d)   »GSP-begunstigede lande«: den generelle ordnings begunstigede lande, der er opført på listen i bilag II

e)   »GSP+-begunstigede lande«: begunstigede lande, der er omfattet af den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, og som er opført på listen i bilag III

f)   »EBA-begunstigede lande«: begunstigede lande, der er omfattet af den særlige ordning for de mindst udviklede lande, og som er opført på listen i bilag IV

g)   »toldsatser i den fælles toldtarif«: toldsatserne i del II i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (8), dog ikke satser, der er fastsat inden for toldkontingenter

h)   »afsnit«: ethvert afsnit i den fælles toldtarif som fastlagt ved forordning (EØF) nr. 2658/87

i)   »kapitel«: ethvert kapitel i den fælles toldtarif som fastlagt ved forordning (EØF) nr. 2658/87

j)   »GSP-afsnit«: afsnit opført i bilag V, der er blevet etableret ud fra afsnit og kapitler i den fælles toldtarif

k)   »præferentiel markedsadgangsordning«: præferentiel adgang til Unionens marked gennem en handelsaftale, der enten anvendes midlertidigt eller er trådt i kraft, eller gennem autonome præferencer indrømmet af Unionen

l)   »effektiv gennemførelse«: den fulde gennemførelse af alle tilsagn og forpligtelser, der er indgået i forbindelse med de internationale konventioner, der er opført på listen i bilag VIII, hvorved alle principper, mål og rettigheder deri sikres opfyldt.

Artikel 3

1.   I bilag I fastsættes en liste over berettigede lande.

2.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at ændre bilag I for at tage højde for ændringer i landenes internationale status eller klassifikation.

3.   Kommissionen underretter et berørt berettiget land om alle relevante ændringer i dets status i forbindelse med arrangementet.

KAPITEL II

GENEREL ORDNING

Artikel 4

1.   Et berettiget land indrømmes de toldpræferencer, der er fastsat i den i artikel 1, stk. 2, litra a), omhandlede generelle ordning, medmindre:

a)

det af Verdensbanken er blevet klassificeret som højindkomstland eller højere middelindkomstland i tre på hinanden følgende år umiddelbart forud for ajourføringen af listen over begunstigede lande, eller

b)

det er omfattet af en præferentiel markedsadgangsordning med samme eller gunstigere toldpræferencer som arrangementet for praktisk taget hele handelen.

2.   Stk. 1, litra a) og b), finder ikke anvendelse på de mindst udviklede lande.

3.   Med forbehold af stk. 1, litra b), finder stk. 1, litra a), først anvendelse den 21. november 2014 for lande, som senest den 20. november 2012 har paraferet en bilateral præferentiel markedsadgangsaftale med Unionen, som medfører samme eller gunstigere toldpræferencer som arrangementet for praktisk taget hele handelen, men som endnu ikke anvendes.

Artikel 5

1.   I bilag II fastsættes en liste over GSP-begunstigede lande, der opfylder de i artikel 4 omhandlede kriterier.

2.   Den 1. januar hvert år efter denne forordnings ikrafttræden reviderer Kommissionen bilag II. For at give et GSP-begunstiget land og de erhvervsdrivende tid til at tilpasse sig ordentligt til ændringen i landets status i forbindelse med arrangementet:

a)

finder afgørelsen om at fjerne et begunstiget land fra listen over GSP-begunstigede lande, jf. nærværende artikels stk. 3 og på grundlag af artikel 4, stk. 1, litra a), anvendelse et år efter datoen for afgørelsens ikrafttræden

b)

finder afgørelsen om at fjerne et begunstiget land fra listen over GSP-begunstigede lande, jf. nærværende artikels stk. 3 og på grundlag af artikel 4, stk. 1, litra b), anvendelse to år efter datoen for anvendelsen af en præferentiel markedsadgangsordning.

3.   Med henblik på anvendelsen af nærværende artikels stk. 1 og 2 tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at ændre bilag II på baggrund af de i artikel 4 fastsatte kriterier.

4.   Kommissionen underretter det berørte GSP-begunstigede land om enhver ændring i dets status i forbindelse med arrangementet.

Artikel 6

1.   De varer, der er omfattet af den i artikel 1, stk. 2, litra a), omhandlede generelle ordning, er opført i bilag V.

2.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at ændre bilag V for at indarbejde konsekvensændringer som følge af ændringer i den kombinerede nomenklatur.

Artikel 7

1.   Toldsatserne i den fælles toldtarif for varer, der er opført i bilag V som ikke-følsomme varer, suspenderes fuldstændig, undtagen for landbrugselementer.

2.   Værditolden i den fælles toldtarif på varer, der er opført i bilag V som følsomme varer, nedsættes med 3,5 procentpoint. For varer i GSP-afsnit S-11a og S-11b i bilag V er denne nedsættelse på 20 %.

3.   Når de præferencetoldsatser, der i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EF) nr. 732/2008 beregnes for den fælles toldtarifs værditold, som gælder på datoen for denne forordnings ikrafttræden, giver en toldnedsættelse på mere end 3,5 procentpoint for de varer, der er nævnt i nærværende artikels stk. 2, finder disse præferencetoldsatser anvendelse.

4.   Den specifikke told i den fælles toldtarif, bortset fra minimums- eller maksimumstold på de varer, der er opført i bilag V som følsomme varer, nedsættes med 30 %.

5.   Når toldsatserne i den fælles toldtarif for de varer, der er opført i bilag V som følsomme varer, omfatter værditoldsatser og specifikke toldsatser, nedsættes de specifikke toldsatser ikke.

6.   Når de i overensstemmelse med stk. 2 og 4 nedsatte toldsatser angiver en maksimumstoldsats, nedsættes denne maksimumstoldsats ikke. Når sådanne toldsatser angiver en minimumstoldsats, finder denne minimumstoldsats ikke anvendelse.

Artikel 8

1.   De i artikel 7 omhandlede toldpræferencer suspenderes for varer i et GSP-afsnit med oprindelse i et GSP-begunstiget land, når den gennemsnitlige værdi af Unionens import af sådanne varer fra det GSP-begunstigede land i tre på hinanden følgende år overskrider de i bilag VI anførte tærskelværdier. Tærskelværdierne beregnes som en procentdel af den samlede værdi af Unionens import af de samme varer fra alle GSP-begunstigede lande.

2.   Forud for anvendelsen af de i denne forordning fastsatte toldpræferencer vedtager Kommissionen efter rådgivningsproceduren i artikel 39, stk. 2, en gennemførelsesretsakt, hvorved der fastsættes en liste over GSP-afsnit, for hvilke de i artikel 7 omhandlede toldpræferencer suspenderes for et GSP-begunstiget land. Denne gennemførelsesretsakt finder anvendelse fra den 1. januar 2014.

3.   Kommissionen reviderer hvert tredje år den i stk. 2 i nærværende artikel omhandlede liste og vedtager efter rådgivningsproceduren i artikel 39, stk. 2, en gennemførelsesretsakt med henblik på at suspendere eller genindføre de i artikel 7 omhandlede toldpræferencer. Denne gennemførelsesretsakt finder anvendelse fra 1. januar året efter dens ikrafttræden.

4.   Den i stk. 2 og 3 i nærværende artikel omhandlede liste fastsættes på grundlag af de oplysninger, der er tilgængelige pr. 1. september det år, hvor revisionen finder sted, og af oplysninger for de to år, som går forud for revisionsåret. I den forbindelse tages der højde for import fra GSP-begunstigede lande opført på listen i bilag II, således som det finder anvendelse på det tidspunkt. Værdien af import fra GSP-begunstigede lande, som på datoen for anvendelsen af suspensionen ikke længere er omfattet af toldpræferencerne i henhold til artikel 4, stk. 1, litra b), tages ikke i betragtning.

5.   Kommissionen underretter det pågældende land om den gennemførelsesretsakt, der vedtages i overensstemmelse med stk. 2 og 3.

6.   Når bilag II ændres i overensstemmelse med de i artikel 4 fastsatte kriterier, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at ændre bilag VI for at tilpasse bestemmelserne i dette bilag og derved bibeholde forholdsmæssigt den samme vægtning af afsnittene med graduerede varer som defineret i nærværende artikels stk. 1.

KAPITEL III

SÆRLIG ANSPORENDE ORDNING FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING OG GOD REGERINGSFØRELSE

Artikel 9

1.   Et GSP-begunstiget land kan indrømmes toldpræferencerne i den i artikel 1, stk. 2, litra b), omhandlede særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, hvis:

a)

det betragtes som sårbart på grund af mangel på diversificering og utilstrækkelig integration i det internationale handelssystem, jf. bilag VII

b)

det har ratificeret alle de konventioner, der er opført på listen i bilag VIII (»de relevante konventioner«), og de seneste tilgængelige konklusioner fra overvågningsorganer under disse konventioner (»de relevante overvågningsorganer«) ikke påpeger grov forsømmelighed med den effektive gennemførelse af nogen af disse konventioner

c)

det ikke vedrørende en af de relevante konventioner har taget et forbehold, som er forbudt i henhold til en af disse konventioner, eller som i nærværende artikel anses for at være uforeneligt med konventionens hensigt og formål.

Med henblik på nærværende artikel anses forbehold ikke for at være uforenelige med en konventions hensigt og formål, medmindre:

i)

der ved en proces, der udtrykkeligt er indledt til dette formål under konventionen, er truffet afgørelse herom, eller

ii)

i mangel af en sådan proces, Unionen, når den er part i konventionen, og/eller et kvalificeret flertal af de medlemsstater, der er parter i konventionen, i overensstemmelse med deres respektive kompetencer som fastlagt i traktaterne, har gjort indsigelse mod forbeholdet med den begrundelse, at det er uforeneligt med konventionens hensigt og formål, og har modsat sig konventionens ikrafttræden mellem dem og den stat, der tager forbeholdet, jf. bestemmelserne i Wienerkonventionen om traktatretten

d)

det giver et bindende tilsagn om at opretholde ratificeringen af de relevante konventioner og at sikre effektiv gennemførelse heraf

e)

det uden forbehold accepterer de enkelte konventioners rapporteringskrav og giver bindende tilsagn om at acceptere regelmæssig overvågning og kontrol af sin gennemførelse heraf i henhold til bestemmelserne i de relevante konventioner, og

f)

det giver bindende tilsagn om at deltage i og samarbejde i forbindelse med den i artikel 13 omhandlede overvågningsprocedure.

2.   Når bilag II ændres, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at ændre bilag VII for at revidere den i bilag VII, punkt 1, litra b, opførte sårbarhedstærskel og derved bibeholde forholdsmæssigt den samme vægtning af sårbarhedstærsklen som beregnet i henhold til bilag VII.

Artikel 10

1.   Den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse indrømmes, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

et GSP-begunstiget land har indgivet en anmodning herom, og

b)

undersøgelsen af anmodningen viser, at det anmodende land opfylder betingelserne i artikel 9, stk. 1.

2.   Det anmodende land indgiver sin anmodning skriftligt til Kommissionen. Anmodningen skal indeholde udførlige oplysninger om ratificeringen af de relevante konventioner samt omfatte de i artikel 9, stk. 1, litra d), e) og f), omhandlede bindende tilsagn.

3.   Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet, når den har modtaget en anmodning.

4.   Efter gennemgangen af anmodningen tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at udarbejde eller ændre bilag III for at indrømme et anmodende land den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse ved at tilføje dette land på listen over GSP+-begunstigede lande.

5.   Hvis et GSP+-begunstiget land ikke længere opfylder de i artikel 9, stk. 1, litra a), eller litra c), omhandlede betingelser eller trækker et eller flere af sine bindende tilsagn, som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra d), e) og f), tilbage, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at ændre bilag III for at fjerne dette land fra listen over GSP+-begunstigede lande.

6.   Kommissionen underretter det anmodende land om den afgørelse, der træffes i henhold til nærværende artikels stk. 4 og 5, efter at bilag III er ændret og offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Hvis det anmodende land indrømmes den særlige ansporende ordning, underrettes det om datoen for den pågældende delegerede retsakts ikrafttræden.

7.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at fastsætte regler for proceduren for indrømmelse af den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, navnlig for så vidt angår frister samt indgivelse af anmodninger og behandling heraf.

Artikel 11

1.   De varer, der er omfattet af den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, er opført på listen i bilag IX.

2.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at ændre bilag IX for at tage hensyn til ændringer i den kombinerede nomenklatur med virkning for varerne opført på listen i nævnte bilag.

Artikel 12

1.   Den fælles toldtarifs værditold på alle varer i bilag IX med oprindelse i et GSP+-begunstiget land suspenderes.

2.   Den specifikke told i den fælles toldtarif for de varer, der er omhandlet i stk. 1, suspenderes fuldstændig, undtagen for varer, for hvilke tolden i den fælles toldtarif omfatter værditold. For varer henhørende under KN-kode 1704 10 90 begrænses den specifikke told til 16 % af toldværdien.

Artikel 13

1.   Fra datoen for indrømmelsen af toldpræferencerne i den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse følger Kommissionen ratificeringen af de relevante konventioner, og overvåger deres effektive gennemførelse samt samarbejdet med de relevante overvågningsorganer ved at gennemgå konklusioner og henstillinger fra disse overvågningsorganer.

2.   I den forbindelse skal et GSP+-begunstiget land samarbejde med Kommissionen og forsyne den med alle de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere dets overholdelse af de i artikel 9, stk. 1, litra d), e) og f), omhandlede bindende tilsagn, og dets forhold med hensyn til artikel 9, stk. 1, litra c).

Artikel 14

1.   Senest den 1. januar 2016 og hvert andet år derefter forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en beretning om status for ratificeringen af de relevante konventioner, om de GSP+-begunstigede landes overholdelse af rapporteringsforpligtelser i forbindelse med disse konventioner og status for den effektive gennemførelse heraf.

2.   Beretningen skal indeholde:

a)

konklusioner og henstillinger fra relevante overvågningsorganer for hvert GSP+-begunstiget land og

b)

Kommissionens konklusioner om, hvorvidt hvert GSP+-begunstiget land overholder sine bindende tilsagn, for så vidt angår rapporteringsforpligtelser, samarbejde med relevante overvågningsorganer i overensstemmelse med de respektive konventioner og sikring af effektiv gennemførelse af disse konventioner.

Beretningen kan omfatte alle oplysninger, som Kommissionen opfatter som relevante.

3.   Når Kommissionen drager konklusioner vedrørende den effektive gennemførelse af de relevante konventioner, vurderer den konklusioner og henstillinger fra de relevante overvågningsorganer samt, uden at dette berører andre kilder, oplysninger, der indgives af tredjeparter, herunder civilsamfundet, arbejdsmarkedets parter, Europa-Parlamentet eller Rådet.

Artikel 15

1.   Den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse tilbagetrækkes midlertidigt for alle eller visse varer med oprindelse i et GSP+-begunstiget land, hvis dette begunstigede land ikke overholder sine bindende tilsagn som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra d), e) og f) i praksis, eller det GSP+-begunstigede land har taget et forbehold, som er forbudt i henhold til en af de relevante konventioner, eller som er uforeneligt med konventionens hensigt og formål som fastsat i artikel 9, stk. 1, litra c).

2.   Bevisbyrden, for så vidt angår overholdelse af det GSP+-begunstigede lands forpligtelser i forbindelse med de bindende tilsagn som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra d), e) og f), og dets forhold som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra c), påhviler dette GSP+-begunstigede land.

3.   Hvis Kommissionen enten ud fra konklusionerne i den i artikel 14 omhandlede beretning eller ud fra de foreliggende oplysninger har en begrundet tvivl om, at et bestemt GSP+-begunstiget land ikke overholder sine bindende tilsagn, som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra d), e) og f), eller har taget et forbehold, som er forbudt i henhold til en af de relevante konventioner, eller som er uforeneligt med konventionens hensigt og formål som fastsat i artikel 9, stk. 1, litra c), vedtager den efter rådgivningsproceduren i artikel 39, stk. 2, en gennemførelsesretsakt om at indlede proceduren for midlertidig tilbagetrækning af de toldpræferencer, der er indrømmet i henhold til den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse. Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet herom.

4.   Kommissionen offentliggør en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende og underretter det berørte GSP+-begunstigede land herom. Meddelelsen skal:

a)

angive den begrundede tvivl med hensyn til opfyldelsen af det GSP+-begunstigede land afgivne bindende tilsagn, som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra d), e) og f), eller med hensyn til eksistensen af et forbehold, som er forbudt i henhold til en af de relevante konventioner, eller som er uforeneligt med konventionens hensigt og formål som fastsat i artikel 9, stk. 1, litra c), og som kan anfægte dets ret til fortsat at anvende toldpræferencerne i den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, og

b)

præcisere den periode, der ikke må overstige seks måneder efter datoen for offentliggørelsen af meddelelsen, inden for hvilken et GSP+-begunstiget land skal fremsætte sine bemærkninger.

5.   Kommissionen sørger for, at det berørte begunstigede land får alle muligheder for at samarbejde i den i stk. 4, litra b), omhandlede periode.

6.   Kommissionen indhenter alle de oplysninger, den skønner nødvendige, herunder konklusioner og henstillinger fra relevante overvågningsorganer. Når Kommissionen drager konklusioner, vurderer den alle relevante oplysninger.

7.   Senest tre måneder efter udløbet af den i meddelelsen fastsatte periode træffer Kommissionen afgørelse om:

a)

at afslutte proceduren om midlertidig tilbagetrækning eller

b)

midlertidigt at tilbagetrække toldpræferencerne i den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse.

8.   Hvis Kommissionen mener, at konklusionerne ikke berettiger en midlertidig tilbagetrækning, vedtager den en gennemførelsesretsakt om at afslutte proceduren om midlertidig tilbagetrækning efter rådgivningsproceduren i artikel 39, stk. 2. Gennemførelsesretsakten baseres bl.a. på den indkomne dokumentation.

9.   Hvis Kommissionen mener, at konklusionerne berettiger en midlertidig tilbagetrækning af de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede grunde, tillægges den beføjelse til i overensstemmelse med artikel 36 at vedtage delegerede retsakter med henblik på at ændre bilag III for midlertidigt at tilbagetrække toldpræferencerne i den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse som omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b).

10.   Hvis Kommissionen træffer afgørelse om midlertidig tilbagetrækning, får en sådan delegeret retsakt virkning seks måneder efter dens vedtagelse.

11.   Kommissionen tillægges beføjelse til, hvis grundlaget for berettigelsen af midlertidig tilbagetrækning ikke længere foreligger, før den i nærværende artikels stk. 9 omhandlede delegerede retsakt får virkning, at ophæve den vedtagne retsakt om midlertidigt at tilbagetrække toldpræferencerne i overensstemmelse med den i artikel 37 omhandlede hasteprocedure.

12.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at fastsætte regler for proceduren for midlertidig tilbagetrækning af den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, navnlig for så vidt angår frister, parters rettigheder, fortrolighed og revision.

Artikel 16

Kommissionen tillægges beføjelse til, hvis den finder, at grundene til berettigelsen af midlertidig tilbagetrækning af de i artikel 15, stk. 1, omhandlede toldpræferencer ikke længere foreligger, at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at ændre bilag III for at genindføre toldpræferencerne i den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse.

KAPITEL IV

SÆRLIG ORDNING FOR DE MINDST UDVIKLEDE LANDE

Artikel 17

1.   Et berettiget land indrømmes de i den særlige ordning for de mindst udviklede lande fastsatte toldpræferencer, jf. artikel 1, stk. 2, litra c), hvis dette land af FN klassificeres som et mindst udviklet land.

2.   Kommissionen reviderer løbende listen over EBA-begunstigede lande ud fra de nyeste tilgængelige oplysninger. Hvis et EBA-begunstiget land ikke længere opfylder de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede betingelser, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at ændre bilag IV for at fjerne landet fra listen over EBA-begunstigede lande efter en overgangsperiode på tre år efter datoen for den delegerede retsakts ikrafttræden.

3.   Indtil FN har identificeret et nyligt uafhængigt land som et mindst udviklet land, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at ændre bilag IV som en midlertidig foranstaltning for at opføre et sådant land på listen over EBA-begunstigede lande.

Hvis et sådant nyligt uafhængigt land ikke er identificeret af FN som et mindst udviklet land ved den første foreliggende gennemgang af kategorien af mindst udviklede lande, tillægges Kommissionen beføjelse til omgående at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36, med henblik på at ændre bilag IV, således at et sådant land fjernes fra dette bilag uden indrømmelse af den i nærværende artikels stk. 2 omhandlede overgangsperiode.

4.   Kommissionen underretter det berørte EBA-begunstigede land om enhver ændring i dets status i forbindelse med arrangementet.

Artikel 18

1.   Toldsatserne i den fælles toldtarif suspenderes fuldstændig for alle varer, der henhører under kapitel 1 til 97 i den kombinerede nomenklatur, med undtagelse af de varer, der henhører under kapitel 93, og som har oprindelse i et EBA-begunstiget land.

2.   Fra den 1. januar 2014 til den 30. september 2015 kræves der en importlicens til import af varer under pos. 1701 i den fælles toldtarif.

3.   Kommissionen vedtager efter den i artikel 39, stk. 3, omhandlede undersøgelsesprocedure detaljerede regler for gennemførelsen af de i nærværende artikels stk. 2 omhandlede bestemmelser efter den i artikel 195 i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (9) omhandlede procedure.

KAPITEL V

BESTEMMELSER, DER ER FÆLLES FOR ALLE ORDNINGER, OM MIDLERTIDIG TILBAGETRÆKNING

Artikel 19

1.   De i artikel 1, stk. 2, omhandlede præferenceordninger kan tilbagetrækkes midlertidigt for alle eller visse varer, der har oprindelse i et begunstiget land, af en af følgende årsager:

a)

alvorlig og systematisk overtrædelse af principperne i de i bilag VIII, del A, opførte konventioner

b)

eksport af varer fremstillet ved hjælp af arbejdskraft i fængsler

c)

særdeles utilstrækkelig toldkontrol i forbindelse med eksport og forsendelse af narkotika (ulovlige produkter eller prækursorer) eller manglende overholdelse af internationale konventioner om bekæmpelse af terrorisme og hvidvaskning af penge

d)

alvorlig og systematisk urimelig handelspraksis, herunder handelspraksis, der påvirker leveringen af råvarer, har en negativ indvirkning på EU-erhvervsgrenen, og som det begunstigede land ikke har grebet ind over for. For så vidt angår urimelig handelspraksis, som er ulovlig, eller som kan indbringes for en domstol i henhold til WTO-aftalerne, skal anvendelsen af nærværende artikel bygge på en afgørelse herom, der på forhånd er truffet af det kompetente WTO-organ

e)

alvorlig og systematisk tilsidesættelse af de mål, der er blevet vedtaget af regionale fiskeriorganisationer eller internationale ordninger, som Den Europæiske Union er part i, og som vedrører bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne.

2.   De i denne forordning fastsatte præferenceordninger vil ikke blive tilbagetrukket i medfør af stk. 1, litra d), for varer, som er genstand for antidumping- eller udligningsforanstaltninger i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 af 11. juni 2009 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (10), eller Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (11), af årsager, som berettiger disse foranstaltninger.

3.   Hvis Kommissionen finder, at der er tilstrækkeligt grundlag til at berettige midlertidig tilbagetrækning af toldpræferencerne i henhold til en af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede præferenceordninger ud fra de i nærværende artikels stk. 1 anførte grunde, træffer den gennemførelsesretsakt om at indlede proceduren for midlertidig tilbagetrækning efter rådgivningsproceduren i artikel 39, stk. 2. Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet om denne gennemførelsesretsakt.

4.   Kommissionen offentliggør en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende om indledning af en procedure om midlertidig tilbagetrækning og underretter det berørte begunstigede land herom. Meddelelsen skal:

a)

indeholde tilstrækkeligt grundlag for gennemførelsesretsakten til at indlede den i stk. 3 omhandlede procedure om midlertidig tilbagetrækning, og

b)

slå fast, at Kommissionen vil overvåge og evaluere situationen i det berørte begunstigede land i seks måneder efter datoen for offentliggørelsen af meddelelsen.

5.   Kommissionen sørger for, at det berørte begunstigede land får alle muligheder for at samarbejde i overvågnings- og evalueringsperioden.

6.   Kommissionen indhenter alle de oplysninger, den skønner nødvendige, herunder de foreliggende vurderinger, kommentarer, afgørelser, henstillinger og konklusioner fra de relevante overvågningsorganer, når det er hensigtsmæssigt. Når Kommissionen drager konklusioner, vurderer den alle relevante oplysninger.

7.   Senest tre måneder før udløbet af den i stk. 4, litra b), omhandlede periode forelægger Kommissionen en beretning om sine konklusioner for det berørte begunstigede land. Det begunstigede land har ret til at fremsætte bemærkninger til beretningen. Bemærkninger fremsættes inden udløbet af en periode på en måned.

8.   Senest seks måneder før udløbet af den i stk. 4, litra b), omhandlede periode træffer Kommissionen afgørelse om:

a)

at afslutte proceduren om midlertidig tilbagetrækning eller

b)

midlertidigt at tilbagetrække toldpræferencerne i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede præferenceordninger.

9.   Hvis Kommissionen mener, at konklusionerne ikke berettiger en midlertidig tilbagetrækning, vedtager den efter rådgivningsproceduren i artikel 39, stk. 2, en gennemførelsesretsakt om afslutning af proceduren om midlertidig tilbagetrækning.

10.   Kommissionen tillægges beføjelse til, hvis den mener, at konklusionerne berettiger en midlertidig tilbagetrækning af de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede grunde, at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at ændre bilag II, III eller IV, alt efter hvilket bilag der finder anvendelse, for midlertidigt at tilbagetrække toldpræferencerne i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede præferenceordninger.

11.   I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 9 og 10, baseres den vedtagne retsakt bl.a. på den modtagne dokumentation.

12.   Hvis Kommissionen træffer afgørelse om midlertidig tilbagetrækning, får en sådan delegeret retsakt virkning seks måneder efter dens vedtagelse.

13.   Kommissionen tillægges beføjelse til, hvis grundlaget for berettigelsen af midlertidig tilbagetrækning ikke længere foreligger, før den i nærværende artikels stk. 10 omhandlede delegerede retsakt får virkning, at ophæve den vedtagne retsakt om midlertidigt at tilbagetrække toldpræferencerne i overensstemmelse med den i artikel 37 omhandlede hasteprocedure.

14.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at fastsætte regler for proceduren for midlertidig tilbagetrækning af alle ordninger, navnlig for så vidt angår frister, parters rettigheder, fortrolighed og revision.

Artikel 20

Kommissionen tillægges beføjelse til, hvis den finder, at grundlaget for berettigelsen af midlertidig tilbagetrækning af de i artikel 19, stk. 1, omhandlede toldpræferencer ikke længere foreligger, at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at ændre bilag II, III eller IV, alt efter omstændighederne, for at genindføre toldpræferencerne i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede præferenceordninger.

Artikel 21

1.   De i denne forordning fastsatte præferenceordninger kan tilbagetrækkes midlertidigt for alle eller visse varer med oprindelse i et begunstiget land, i tilfælde af svig, uregelmæssigheder og systematisk manglende overholdelse af eller sikkerhed for overholdelse af oprindelsesreglerne for varer og dertil knyttede procedurer, samt manglende administrativt samarbejde ved gennemførelse og kontrol af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede præferenceordninger.

2.   Det i stk. 1 omhandlede administrative samarbejde kræver bl.a., at et begunstiget land:

a)

meddeler Kommissionen og ajourfører de oplysninger, der er nødvendige for gennemførelse af oprindelsesreglerne og kontrol af overholdelse heraf

b)

bistår Unionen ved efter anmodning fra toldmyndighederne i medlemsstaterne at foretage efterfølgende kontrol af varernes oprindelse og i rette tid meddele Kommissionen resultaterne heraf

c)

bistår Unionen ved at tillade, at Kommissionen i samordning og nært samarbejde med de kompetente myndigheder i medlemsstaterne udfører Unionens opgaver vedrørende administrativt og undersøgelsesmæssigt samarbejde i dette land for at kontrollere dokumenters ægthed eller nøjagtigheden af oplysninger, som er relevante for at kunne indrømme adgang til de i artikel 1, stk. 2, omhandlede præferenceordninger

d)

foretager eller sørger for passende undersøgelser for at identificere og forhindre overtrædelse af oprindelsesreglerne

e)

overholder eller sikrer overholdelse af oprindelsesreglerne med hensyn til regional kumulation som omhandlet i forordning (EØF) nr. 2454/93, hvis landet er omfattet heraf, og

f)

bistår Unionen med kontrol af handlemåden, når der er mistanke om svig med hensyn til oprindelse, hvorved der vil være mistanke om svig, hvis importen af varer under de præferenceordninger, der er fastsat i denne forordning, kraftigt overstiger det sædvanlige eksportniveau fra det begunstigede land.

3.   Hvis Kommissionen finder, at der er tilstrækkeligt bevis til at berettige midlertidig tilbagetrækning af de i nærværende artikels stk. 1 og 2 anførte grunde, træffer den efter den i artikel 39, stk. 4, omhandlede hasteprocedure afgørelse om midlertidigt at tilbagetrække toldpræferencerne i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede præferenceordninger for alle eller visse varer med oprindelse i et begunstiget land.

4.   Før Kommissionen træffer en sådan afgørelse, offentliggør den en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvori den erklærer, at der er begrundet tvivl om overholdelse af stk. 1 og 2, hvilket kan anfægte det begunstigede lands ret til at nyde godt af de fordele, som denne forordning indrømmer.

5.   Kommissionen underretter det berørte begunstigede land om enhver afgørelse, der træffes i overensstemmelse med stk. 3, inden afgørelsen får virkning.

6.   Den midlertidige tilbagetrækningsperiode må ikke overstige seks måneder. Senest ved udløbet af denne periode træffer Kommissionen efter den i artikel 39, stk. 4, omhandlede hasteprocedure afgørelse om enten at afslutte den midlertidige tilbagetrækning eller at forlænge den midlertidige tilbagetrækningsperiode.

7.   Medlemsstaterne giver Kommissionen alle relevante oplysninger, som kan berettige midlertidig tilbagetrækning af toldpræferencerne eller en forlængelse heraf.

KAPITEL VI

BESKYTTELSES- OG OVERVÅGNINGSBESTEMMELSER

AFDELING I

Generelle beskyttelsesbestemmelser

Artikel 22

1.   Hvis en vare med oprindelse i et begunstiget land, der er omfattet af en af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede præferenceordninger, importeres i mængder og/eller til priser, der forvolder eller truer med at forvolde alvorlige vanskeligheder for EU-producenter af samme eller direkte konkurrerende varer, kan toldsatserne i den fælles toldtarif for den pågældende vare genindføres.

2.   I dette kapitel forstås ved »samme vare« en vare, som er identisk med, dvs. i enhver henseende mage til den undersøgte vare, eller, hvis en sådan vare ikke findes, en anden vare, der, om end den ikke i enhver henseende er mage til, har egenskaber, som ligger tæt op ad den undersøgte vares egenskaber.

3.   I dette kapitel forstås ved »interesserede parter« parter involveret i produktion, distribution og/eller salg af den i stk. 1 omhandlede import og af samme eller direkte konkurrerende varer.

4.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 36 med henblik på at fastsætte regler for proceduren for at vedtage generelle beskyttelsesforanstaltninger, navnlig for så vidt angår frister, parters rettigheder, fortrolighed, fremlæggelse af oplysninger, besøg og revision.

Artikel 23

Der anses at foreligge alvorlige vanskeligheder, hvis EU-producenter udsættes for en forringelse af deres økonomiske og/eller finansielle situation. Kommissionen tager i sin undersøgelse af, om der er tale om en sådan forringelse, bl.a. hensyn til følgende elementer vedrørende EU-producenter, i det omfang sådanne oplysninger er tilgængelige:

a)

markedsandel

b)

produktion

c)

lagerbeholdning

d)

produktionskapacitet

e)

konkurser

f)

rentabilitet

g)

kapacitetsudnyttelse

h)

beskæftigelse

i)

import

j)

priser.

Artikel 24

1.   Kommissionen undersøger, om toldsatserne i den fælles toldtarif bør genindføres, hvis der foreligger tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at betingelserne i artikel 22, stk. 1, er opfyldt.

2.   Der indledes en undersøgelse på anmodning fra en medlemsstat, enhver juridisk person, enhver sammenslutning uden status som juridisk person, som optræder på vegne af EU-producenter, eller på Kommissionens eget initiativ, hvis det står klart for Kommissionen, at der foreligger tilstrækkelige umiddelbare beviser til at berettige en sådan indledning, som fastslået ud fra de i artikel 23 omhandlede faktorer. Anmodningen om at indlede en undersøgelse skal indeholde dokumentation for, at de i artikel 22, stk. 1, fastsatte betingelser for at indføre beskyttelsesforanstaltningen er opfyldt. Anmodningen forelægges Kommissionen. Kommissionen undersøger i det omfang, det er muligt, om oplysningerne i anmodningen er korrekte og så fyldestgørende, at det kan fastslås, at der foreligger tilstrækkelige umiddelbare beviser til at berettige indledningen af en undersøgelse.

3.   Når det står klart, at der er tilstrækkelige umiddelbare beviser til at berettige indledningen af procedurer, offentliggør Kommissionen en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende. Indledningen skal finde sted senest en måned efter, at anmodningen er modtaget, jf. stk. 2. Indledes en undersøgelse, skal meddelelsen indeholde alle de nødvendige detaljer om proceduren og fristerne, herunder om henvendelse til høringskonsulenten fra Generaldirektoratet for Handel i Europa-Kommissionen.

4.   En undersøgelse, der omfatter de i artikel 25, 26 og 27 omhandlede proceduremæssige skridt, skal afsluttes senest 12 måneder efter, at den blev indledt.

Artikel 25

Kommissionen tillægges beføjelse til i behørigt begrundede hastende tilfælde i forbindelse med en forringelse af EU-producenternes økonomiske og/eller finansielle situation, og når en forsinkelse kunne volde skade, som det ville være vanskeligt at rette op på, at vedtage gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks, efter den i artikel 39, stk. 4, omhandlede hasteprocedure for at genindføre toldsatserne i den fælles toldtarif i en periode på op til 12 måneder.

Artikel 26

Når de endeligt oplyste faktiske forhold viser, at betingelserne i artikel 22, stk. 1, er opfyldt, vedtager Kommissionen en gennemførelsesretsakt for at genindføre toldsatserne i den fælles toldtarif efter den i artikel 39, stk. 3, omhandlede undersøgelsesprocedure. Denne gennemførelsesretsakt træder i kraft senest en måned efter datoen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 27

Når de endeligt oplyste faktiske forhold viser, at betingelserne i artikel 22, stk. 1, ikke er opfyldt, vedtager Kommissionen en gennemførelsesretsakt om at indstille undersøgelsen og proceduren efter den i artikel 39, stk. 3, omhandlede undersøgelsesprocedure. Denne gennemførelsesretsakt offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Undersøgelsen anses for afsluttet, hvis der ikke offentliggøres nogen gennemførelsesretsakt inden for den i artikel 24, stk. 4, omhandlede periode, og eventuelle forebyggende foranstaltninger af hastende karakter bortfalder automatisk. Eventuel told efter toldsatserne i den fælles toldtarif, der er opkrævet som følge af disse midlertidige foranstaltninger, refunderes.

Artikel 28

Toldsatserne i den fælles toldtarif genindføres, så længe det er nødvendigt for at modvirke EU-producenternes forringede økonomiske og/eller finansielle situation, eller så længe truslen om sådanne forringelser varer ved. Genindførelsesperioden må højst være på tre år, medmindre den forlænges i behørigt begrundede tilfælde.

AFDELING II

Beskyttelsesforanstaltninger i tekstil-, landbrugs- og fiskerisektoren

Artikel 29

1.   Med forbehold af afdeling I i dette kapitel vedtager Kommissionen den 1. januar hvert år på eget initiativ og efter den i artikel 39, stk. 2, omhandlede rådgivningsprocedure en gennemførelsesretsakt med henblik på at ophæve de i artikel 7 og 12 omhandlede toldpræferencer for varer i GSP-afsnit S-11a og S-11b i bilag V eller varer henhørende under KN-kode 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 og 3824 90 97, hvis importen af sådanne varer, der er opført i henholdsvis bilag V og IX, alt efter hvilket bilag der finder anvendelse, har oprindelse i et begunstiget land og i alt:

a)

stiger med mindst 13,5 % i mængde (volumen) sammenlignet med det foregående kalenderår, eller

b)

for varer i GSP-afsnit S-11a og S-11b i bilag V er større end den i punkt 2 i bilag VI omhandlede andel af værdien af EU-importen af varer i GSP-afsnit S-11a og S-11b i bilag V fra alle lande og territorier, der er opført på listen i bilag II, i en periode på 12 måneder.

2.   Nærværende artikels stk. 1 finder ikke anvendelse på EBA-begunstigede lande, ej heller på lande med en andel af de pågældende varer, der er omhandlet i artikel 29, stk. 1, på højst 6 % af den samlede EU-import af de samme varer opført i bilag V eller IX, alt efter hvilket bilag der finder anvendelse.

3.   Ophævelsen af toldpræferencerne får virkning to måneder efter datoen for offentliggørelsen af Kommissionens retsakt herom i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 30

Hvis importen af varer, der er opført i bilag I til TEUF, giver eller truer med at give alvorlige forstyrrelser på EU-markederne, navnlig for en eller flere regioner i den yderste periferi eller for disse markeders reguleringsmekanismer, vedtager Kommissionen på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat og efter at have konsulteret forvaltningskomitéen for den relevante fælles markedsordning for landbrugsvarer eller fiskevarer en gennemførelsesretsakt med henblik på at suspendere præferenceordningerne for de pågældende varer efter den i artikel 39, stk. 3, omhandlede undersøgelsesprocedure, dog med forbehold af afdeling I i dette kapitel.

Artikel 31

Kommissionen underretter snarest muligt det berørte begunstigede land om enhver afgørelse, der træffes i overensstemmelse med artikel 29 eller 30, inden den får virkning.

AFDELING III

Overvågning i landbrugs- og fiskerisektoren

Artikel 32

1.   Med forbehold af afdeling I i dette kapitel kan de i kapitel 1 til 24 i den fælles toldtarif omhandlede varer, jf. forordning (EØF) nr. 2658/87, med oprindelse i begunstigede lande gøres til genstand for en særlig overvågningsmekanisme med henblik på at undgå forstyrrelser på EU-markederne. Kommissionen vedtager på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat efter at have konsulteret forvaltningskomitéen for den relevante fælles markedsordning for landbrugsvarer eller fiskevarer en gennemførelsesretsakt efter den i artikel 39, stk. 3, omhandlede undersøgelsesprocedure om, hvorvidt denne særlige overvågningsmekanisme skal finde anvendelse, og fastslår, for hvilke varer denne overvågningsmekanisme skal finde anvendelse.

2.   Hvis afdeling I i dette kapitel finder anvendelse for varer i kapitel 1 til 24 i den fælles toldtarif, jf. forordning (EØF) nr. 2658/87, med oprindelse i begunstigede lande, nedsættes den i artikel 24, stk. 4, i nærværende forordning omhandlede periode til to måneder i følgende tilfælde:

a)

hvis det pågældende begunstigede land ikke sikrer overholdelse af oprindelsesreglerne eller ikke gennemfører det administrative samarbejde, der er omhandlet i artikel 21, eller

b)

hvis importen af de i kapitel 1 til 24 i den fælles toldtarif omhandlede varer, jf. forordning (EØF) nr. 2658/87, under de præferenceordninger, der er indrømmet i medfør af denne forordning, kraftigt overstiger det sædvanlige niveau for eksporten fra det pågældende begunstigede land.

KAPITEL VII

FÆLLES BESTEMMELSER

Artikel 33

1.   For at blive omfattet af toldpræferencer skal de varer, som der ansøges om præferencer for, have oprindelse i et begunstiget land.

2.   I forbindelse med de præferenceordninger, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 1, stk. 2, er de oprindelsesregler, der vedrører definitionen af begrebet varer med oprindelsesstatus, procedurer og hertil knyttede metoder for administrativt samarbejde, fastsat i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 34

1.   Når satsen for en værditold for en individuel indførselsangivelse i henhold til denne forordning nedsættes til 1 % eller derunder, suspenderes denne told fuldstændig.

2.   Når satsen for en specifik told for en individuel indførselsangivelse i henhold til denne forordning nedsættes til 2 EUR eller derunder for hvert beløb angivet i euro, suspenderes denne told fuldstændig.

3.   Den endelige præferencetoldsats, der beregnes i henhold til bestemmelserne i denne forordning, afrundes til første decimal, jf. dog stk. 1 og 2.

Artikel 35

1.   Den statistiske kilde, der skal anvendes i forbindelse med denne forordning, er Kommissionens (Eurostat) statistik over udenrigshandelen.

2.   Medlemsstaterne sender Kommissionen (Eurostat) deres statistiske oplysninger vedrørende de varer, der er henført under toldproceduren for overgang til fri omsætning inden for toldpræferencerne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande (12). Disse oplysninger, der gives efter koden i den kombinerede nomenklatur og, i givet fald, efter Tarickoden, skal efter oprindelsesland angive værdi, mængde og alle nødvendige supplerende enheder i henhold til definitionerne i nævnte forordning. I overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i nævnte forordning indberetter medlemsstaterne disse statistiske oplysninger senest 40 dage efter udgangen af hver månedlig referenceperiode. For at fremme informationen og øge gennemsigtigheden sørger Kommissionen også for, at der regelmæssigt er adgang til de relevante statistiske data for GSP-afsnit i en offentlig database.

3.   I overensstemmelse med artikel 308d i forordning (EØF) nr. 2454/93 sender medlemsstaterne på anmodning af Kommissionen denne nærmere oplysninger om mængder og værdier for varer, der er overgået til fri omsætning under toldpræferencerne i de foregående måneder. Disse oplysninger skal omfatte de i stk. 4 i nærværende artikel omhandlede varer.

4.   Kommissionen overvåger i nært samarbejde med medlemsstaterne importen af varer henhørende under KN-kode 0603, 0803 90 10, 1006, 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 1701, 1704, 1806 10 30, 1806 10 90, 2002 90, 2103 20, 2106 90 59, 2106 90 98, 6403, 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 og 3824 90 97 for at fastslå, om betingelserne i artikel 22, 29 og 30 er opfyldt.

Artikel 36

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 og 22 tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den 20. november 2012.

3.   Den i artikel 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 og 22 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.   En delegeret retsakt, der vedtages i henhold til artikel 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 eller 22, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder efter meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen kan forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 37

1.   Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og anvendes, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt vedtaget i henhold til denne artikel anføres begrundelsen for anvendelse af hasteproceduren.

2.   Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 36, stk. 5, gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

Artikel 38

1.   De oplysninger, der modtages i medfør af denne forordning, må kun anvendes til det formål, hvortil de er indhentet.

2.   Oplysninger modtaget i medfør af denne forordning, som er af fortrolig karakter eller er meddelt fortroligt, må ikke videregives, medmindre den, der har afgivet oplysningerne, udtrykkeligt har givet tilladelse dertil.

3.   Enhver anmodning om fortrolig behandling skal angive årsagerne til, at oplysningerne bør behandles fortroligt. Hvis den, der har givet oplysningerne, imidlertid ikke ønsker, at de offentliggøres, eller at give tilladelse til, at de videregives generelt eller i form af et sammendrag, og hvis det viser sig, at anmodningen om fortrolig behandling er ubegrundet, kan der ses bort fra de pågældende oplysninger.

4.   Under alle omstændigheder betragtes oplysninger som fortrolige, såfremt videregivelsen af dem vil kunne have betydelige negative følger for den, der har afgivet oplysningerne, eller som er ophavsmand til dem.

5.   Stk. 1-4 er ikke til hinder for, at Unionens myndigheder tager hensyn til generelle oplysninger og navnlig begrundelserne for de afgørelser, der er truffet i henhold til denne forordning. Disse myndigheder tager imidlertid hensyn til fysiske og juridiske personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke røbes.

Artikel 39

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for Generelle Præferencer, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 732/2008. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011. Udvalget kan undersøge ethvert spørgsmål vedrørende anvendelsen af denne forordning, som rejses af Kommissionen eller efter anmodning fra en medlemsstat.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

4.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med dennes artikel 5.

Artikel 40

Senest den 1. januar 2016 og derefter hvert andet år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en beretning om virkningerne af arrangementet, der dækker den seneste toårsperiode og alle de i artikel 1, stk. 2, omhandlede præferenceordninger.

Senest den 21. november 2017 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en beretning om anvendelsen af denne forordning. Denne beretning kan, hvis det er passende, ledsages af et lovgivningsmæssigt forslag.

Artikel 41

Forordning (EF) nr. 732/2008 ophæves med virkning fra 1. januar 2014.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning i overensstemmelse med sammenligningstabellen som anført i bilag X.

KAPITEL VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 42

1.   En undersøgelsesprocedure eller procedure om midlertidig tilbagetrækning, der indledes, men ikke afsluttes efter forordning (EF) nr. 732/2008, genindledes automatisk under nærværende forordning, undtagen for et begunstiget land, der er omfattet af den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse i nævnte forordning, hvis undersøgelsen kun vedrører de fordele, der indrømmes i forbindelse med den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse. Denne undersøgelse genindledes dog automatisk, hvis det samme begunstigede land anmoder om den særlige ansporende ordning i nærværende forordning inden den 1. januar 2015.

2.   De oplysninger, der er modtaget i forbindelse med en undersøgelse, som er blevet indledt, men ikke afsluttet i henhold til forordning (EF) nr. 732/2008, tages i betragtning i forbindelse med en eventuel genindledt undersøgelse.

Artikel 43

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Den anvendes fra den 20. november 2012.

Toldpræferencerne i de i artikel 1, stk. 2, omhandlede præferenceordninger finder imidlertid anvendelse fra den 1. januar 2014.

3.   Arrangementet finder anvendelse indtil den 31. december 2023. Denne udløbsdato gælder dog hverken for den særlige ordning for de mindst udviklede lande eller for andre bestemmelser i denne forordning, i det omfang de anvendes sammen med den ordning.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 25. oktober 2012.

På Europa-Parlamentets vegne

Martin SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 13.6.2012 (endnu ikke offentliggjort i EU-tidende) og Rådets afgørelse af 4.10.2012.

(2)  EUT L 211 af 6.8.2008, s. 1.

(3)  EUT L 145 af 31.5.2011, s. 28.

(4)  EUT L 20 af 24.1.2008, s. 1.

(5)  EFT L 240 af 23.9.2000, s. 1.

(6)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(7)  EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

(8)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(9)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(10)  EUT L 188 af 18.7.2009, s. 93.

(11)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(12)  EUT L 152 af 16.6.2009, s. 23.


LISTE OVER BILAG

Bilag I

-

Berettigede lande, der er omfattet af arrangementet, som omhandlet i artikel 3

Bilag II

-

Begunstigede lande, der er omfattet af den generelle ordning, som omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a)

Bilag III

-

Begunstigede lande, der er omfattet af den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, som omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b)

Bilag IV

-

Begunstigede lande, der er omfattet af den særlige ordning for de mindst udviklede lande, som omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra c)

Bilag V

-

Liste over varer, som er omfattet af den generelle ordning, som omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a)

Bilag VI

-

Nærmere regler for anvendelse af artikel 8

Bilag VII

-

Nærmere regler for anvendelse af kapitel III i denne forordning

Bilag VIII

-

De i artikel 9 omhandlede konventioner

Bilag IX

-

Liste over varer, der er omfattet af den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, jf. artikel 1, stk. 2, litra b)

Bilag X

-

Sammenligningstabel

BILAG I

Berettigede lande  (1) , der er omfattet af arrangementet, som omhandlet i artikel 3

Kolonne A

:

alfabetisk kode ifølge den statistiske lande- og områdefortegnelse for Unionens udenrigshandel

Kolonne B

:

navn

A

B

AE

De Forenede Arabiske Emirater

AF

Afghanistan

AG

Antigua og Barbuda

AL

Albanien

AM

Armenien

AO

Angola

AR

Argentina

AZ

Aserbajdsjan

BA

Bosnien-Hercegovina

BB

Barbados

BD

Bangladesh

BF

Burkina Faso

BH

Bahrain

BI

Burundi

BJ

Benin

BN

Negara Brunei Darussalam

BO

Bolivia

BR

Brasilien

BT

Bhutan

BS

Bahamas

BW

Botswana

BY

Hviderusland

BZ

Belize

CD

Den Demokratiske Republik Congo

CF

Den Centralafrikanske Republik

CG

Congo

CI

Elfenbenskysten

CK

Cookøerne

CL

Chile

CM

Cameroun

CN

Folkerepublikken Kina

CO

Colombia

CR

Costa Rica

CU

Cuba

CV

Kap Verde

DJ

Djibouti

DM

Dominica

DO

Den Dominikanske Republik

DZ

Algeriet

EC

Ecuador

EG

Egypten

ER

Eritrea

ET

Etiopien

FJ

Fiji

FM

Mikronesiens Forenede Stater

GA

Gabon

GD

Grenada

GE

Georgien

GH

Ghana

GM

Gambia

GN

Guinea

GQ

Ækvatorialguinea

GT

Guatemala

GW

Guinea-Bissau

GY

Guyana

HK

Hongkong

HN

Honduras

HR

Kroatien

HT

Haiti

ID

Indonesien

IN

Indien

IQ

Irak

IR

Iran

JM

Jamaica

JO

Jordan

KE

Kenya

KG

Den Kirgisiske Republik

KH

Cambodja

KI

Kiribati

KM

Comorerne

KN

Saint Kitts og Nevis

KW

Kuwait

KZ

Kasakhstan

LA

Den Demokratiske Folkerepublik Laos

LB

Libanon

LC

Saint Lucia

LK

Sri Lanka

LR

Liberia

LS

Lesotho

LY

Libyen (Den Libyske Arabiske Jamahiriya)

MA

Marokko

MD

Republikken Moldova

ME

Montenegro

MG

Madagaskar

MH

Marshalløerne

MK

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

ML

Mali

MM

Burma/Myanmar

MN

Mongoliet

MO

Macao

MR

Mauretanien

MU

Mauritius

MV

Maldiverne

MW

Malawi

MX

Mexico

MY

Malaysia

MZ

Mozambique

NA

Namibia

NE

Niger

NG

Nigeria

NI

Nicaragua

NP

Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

OM

Oman

PA

Panama

PE

Peru

PG

Papua Ny Guinea

PH

Filippinerne

PK

Pakistan

PW

Palau

PY

Paraguay

QA

Qatar

XS

Serbien

RU

Den Russiske Føderation

RW

Rwanda

SA

Saudi-Arabien

SB

Salomonøerne

SC

Seychellerne

SD

Sudan

SL

Sierra Leone

SN

Senegal

SO

Somalia

SR

Surinam

ST

São Tomé og Príncipe

SV

El Salvador

SY

Den Syriske Arabiske Republik

SZ

Swaziland

TD

Tchad

TG

Togo

TH

Thailand

TJ

Tadsjikistan

TL

Timor-Leste

TM

Turkmenistan

TN

Tunesien

TO

Tonga

TT

Trinidad og Tobago

TV

Tuvalu

TZ

Tanzania

UA

Ukraine

UG

Uganda

UY

Uruguay

UZ

Usbekistan

VC

Saint Vincent og Grenadinerne

VE

Venezuela

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

WS

Samoa

XK

Kosovo (2)

YE

Yemen

ZA

Sydafrika

ZM

Zambia

ZW

Zimbabwe

Berettigede lande, der er omfattet af arrangementet, som omhandlet i artikel 3, og som er blevet midlertidigt tilbagetrukket fra arrangementet for alle eller visse varer med oprindelse i disse lande

Kolonne A

:

alfabetisk kode ifølge den statistiske lande- og områdefortegnelse for Unionens udenrigshandel

Kolonne B

:

navn

A

B

BY

Belarus

MM

Burma/Myanmar


(1)  Listen omfatter lande, for hvilke præferencerne kan være blevet midlertidigt tilbagetrukket eller suspenderet. Kommissionen eller de kompetente myndigheder i det pågældende land kan bistå med en ajourført liste.

(2)  Denne betegnelse er med forbehold af holdningerne til retsstilling og er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 (1999) og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

BILAG II

Begunstigede lande  (1) , der er omfattet af den generelle ordning, som omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a)

Kolonne A

:

alfabetisk kode i overensstemmelse med den statistiske lande- og områdefortegnelse for Unionens udenrigshandel

Kolonne B

:

navn

A

B

AF

Afghanistan

AM

Armenien

AO

Angola

AZ

Aserbajdsjan

BD

Bangladesh

BF

Burkina Faso

BI

Burundi

BJ

Benin

BO

Bolivia

BT

Bhutan

CD

Den Demokratiske Republik Congo

CF

Den Centralafrikanske Republik

CG

Congo

CK

Cookøerne

CN

Folkerepublikken Kina

CO

Colombia

CR

Costa Rica

CV

Kap Verde

DJ

Djibouti

EC

Ecuador

ER

Eritrea

ET

Etiopien

FM

Mikronesiens Forenede Stater

GE

Georgien

GM

Gambia

GN

Guinea

GQ

Ækvatorialguinea

GT

Guatemala

GW

Guinea-Bissau

HN

Honduras

HT

Haiti

ID

Indonesien

IN

Indien

IQ

Irak

IR

Iran

KG

Den Kirgisiske Republik

KH

Cambodja

KI

Kiribati

KM

Comorerne

LA

Den Demokratiske Folkerepublik Laos

LK

Sri Lanka

LR

Liberia

LS

Lesotho

MG

Madagaskar

MH

Marshalløerne

ML

Mali

MM

Burma/Myanmar

MN

Mongoliet

MR

Mauretanien

MV

Maldiverne

MW

Malawi

MZ

Mozambique

NE

Niger

NG

Nigeria

NI

Nicaragua

NP

Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

PA

Panama

PE

Peru

PH

Filippinerne

PK

Pakistan

PY

Paraguay

RW

Rwanda

SB

Salomonøerne

SD

Sudan

SL

Sierra Leone

SN

Senegal

SO

Somalia

ST

São Tomé og Príncipe

SV

El Salvador

SY

Den Syriske Arabiske Republik

TD

Tchad

TG

Togo

TH

Thailand

TJ

Tadsjikistan

TL

Timor-Leste (Østtimor)

TM

Turkmenistan

TO

Tonga

TV

Tuvalu

TZ

Tanzania

UA

Ukraine

UG

Uganda

UZ

Usbekistan

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

WS

Samoa

YE

Yemen

ZM

Zambia

Begunstigede lande, der er omfattet af den generelle ordning, som omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), og som er blevet midlertidigt tilbagetrukket fra nævnte ordning for alle eller visse varer med oprindelse i disse lande

Kolonne A

:

alfabetisk kode i overensstemmelse med den statistiske lande- og områdefortegnelse for Unionens udenrigshandel

Kolonne B

:

navn

A

B

MM

Burma/Myanmar


(1)  Listen omfatter lande, for hvilke præferencerne kan være blevet midlertidigt tilbagetrukket eller suspenderet. Kommissionen eller de kompetente myndigheder i det pågældende land kan bistå med en ajourført liste.

BILAG III

Begunstigede lande  (1) , der er omfattet af den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, som omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b)

Kolonne A

:

alfabetisk kode i overensstemmelse med den statistiske lande- og områdefortegnelse for Unionens udenrigshandel

Kolonne B

:

navn

A

B

 

 

Begunstigede lande, der er omfattet af den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, som omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), og som er blevet midlertidigt tilbagetrukket fra nævnte ordning for alle eller visse varer med oprindelse i disse lande

Kolonne A

:

alfabetisk kode i overensstemmelse med den statistiske lande- og områdefortegnelse for Unionens udenrigshandel

Kolonne B

:

navn

A

B

 

 


(1)  Listen omfatter lande, for hvilke præferencerne kan være blevet midlertidigt tilbagetrukket, eller suspenderet. Kommissionen eller de kompetente myndigheder i det pågældende land kan bistå med en ajourført liste.

BILAG IV

Begunstigede lande  (1) , der er omfattet af den særlige ordning for de mindst udviklede lande, som omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra c)

Kolonne A

:

alfabetisk kode i overensstemmelse med den statistiske lande- og områdefortegnelse for Unionens udenrigshandel

Kolonne B

:

navn

A

B

AF

Afghanistan

AO

Angola

BD

Bangladesh

BF

Burkina Faso

BI

Burundi

BJ

Benin

BT

Bhutan

CD

Den Demokratiske Republik Congo

CF

Den Centralafrikanske Republik

DJ

Djibouti

ER

Eritrea

ET

Etiopien

GM

Gambia

GN

Guinea

GQ

Ækvatorialguinea

GW

Guinea-Bissau

HT

Haiti

KH

Cambodja

KI

Kiribati

KM

Comorerne

LA

Den Demokratiske Folkerepublik Laos

LR

Liberia

LS

Lesotho

MG

Madagaskar

ML

Mali

MM

Burma/Myanmar

MR

Mauretanien

MV

Maldiverne

MW

Malawi

MZ

Mozambique

NE

Niger

NP

Nepal

RW

Rwanda

SB

Salomonøerne

SD

Sudan

SL

Sierra Leone

SN

Senegal

SO

Somalia

ST

São Tomé og Príncipe

TD

Tchad

TG

Togo

TL

Timor-Leste (Østtimor)

TV

Tuvalu

TZ

Den Forenede Republik Tanzania

UG

Uganda

VU

Vanuatu

WS

Samoa

YE

Yemen

ZM

Zambia

Begunstigede lande, der er omfattet af den særlige ordning for de mindst udviklede lande, som omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra c), og som er blevet midlertidigt tilbagetrukket fra nævnte ordning for alle eller visse varer med oprindelse i disse lande

Kolonne A

:

alfabetisk kode i overensstemmelse med den statistiske lande- og områdefortegnelse for Unionens udenrigshandel

Kolonne B

:

navn

A

B

MM

Burma/Myanmar


(1)  Listen omfatter lande, for hvilke præferencerne kan være blevet midlertidigt tilbagetrukket eller suspenderet. Kommissionen eller de kompetente myndigheder i det pågældende land kan bistå med en ajourført liste.

BILAG V

Liste over varer, som er omfattet af den generelle ordning, som omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a)

Uanset bestemmelserne for anvendelse af den kombinerede nomenklatur (»KN«) anses varebeskrivelsen for at være vejledende, idet toldpræferencerne fastlægges af KN-koderne. Hvor der er anført »ex« KN-koder, fastlægges toldpræferencerne af KN-koden og varebeskrivelsen samlet.

For varer henhørende under en KN-kode med en asterisk (*) gælder betingelserne i relevant EU-ret.

Kolonnen »Afsnit« viser GSP-afsnit (artikel 2, litra h)).

Kolonnen »Kapitel« viser KN-kapitler i et GSP-afsnit (artikel 2, litra i)).

Kolonnen »Følsomhed/ikke-følsomhed« henviser til varer, der er omfattet af den generelle ordning (artikel 6). Disse varer er enten anført som IF (ikke-følsom vare, jf. artikel 7, stk. 1) eller F (følsom vare, jf. artikel 7, stk. 2).

Af hensyn til forenkling er varerne opført i grupper. Disse kan omfatte varer, for hvilke toldsatserne i den fælles toldtarif er tilbagetrukket eller suspenderet.

Afsnit

Kapitel

KN-kode

Varebeskrivelse

Følsomhed/ikke-følsomhed

S-1a

01

0101 19 90

Heste, levende, bortset fra racerene avlsdyr, undtagen til slagtning

S

0101 30 00

Æsler, levende,

S

0101 90 00

Muldyr og mulæsler, levende

S

0104 20 10*

Geder, levende, racerene avlsdyr

S

0106 14 10

Tamkaniner, levende

S

0106 39 10

Duer, levende

S

02

0205 00

Hestekød samt kød af æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset

S

0206 80 91

Spiselige slagtebiprodukter af heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk eller kølet, undtagen til fremstilling af farmaceutiske produkter

S

0206 90 91

Spiselige slagtebiprodukter af heste, æsler, muldyr eller mulæsler, frosset, undtagen til fremstilling af farmaceutiske produkter

S

0207 14 91

Lever, frosset, af høns af arten Gallus domesticus

S

0207 27 91

Lever, frosset, af kalkun

S

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Lever, frosset, af ænder, gæs eller perlehøns, bortset fra lever af overfedede ænder eller gæs (»foies gras«)

S

0208 90 70

Frølår

NS

0210 99 10

Hestekød, saltet, i saltlage eller tørret

S

0210 99 59

Slagtebiprodukter af hornkvæg, saltet, i saltlage, tørret eller røget, bortset fra nyretappe

S

ex 0210 99 85

Slagtebiprodukter af får og geder, saltet, i saltlage, tørret eller røget

S

ex 0210 99 85

Slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget, bortset fra lever af fjerkræ, bortset fra af tamsvin, hornkvæg, får og geder

S

04

0403 10 51

Yoghurt, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

S

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

S

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Smørbare mælkefedtprodukter med fedtindhold på 39 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent

S

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte, undtagen æg af fjerkræ

S

0410 00 00

Spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet

S

05

0511 99 39

Naturlige animalske vaskesvampe, andre end råvarer

S

S-1b

03

ex kapitel 3

Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, undtagen varer henhørende under pos. 0301 19 00

S

0301 19 00

Saltvandsakvariefisk, levende

NS

S-2a

06

ex kapitel 6

Levende træer og andre levende planter; løg, rødder og lign.; afskårne blomster og blade, undtagen varer henhørende under pos. 0603 12 00 og 0604 20 40

S

0603 12 00

Afskårne nelliker og nellikeknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske

NS

0604 20 40

Grene af nåletræer, friske

NS

S-2b

07

0701

Kartofler, friske eller kølede

S

0703 10

Skalotteløg og andre spiseløg, friske eller kølede

S

0703 90 00

Porrer og andre Allium-arter, friske eller kølede

S

0704

Hvidkål, blomkål, grønkål og anden spiselig kål (Brassica-arter), friske eller kølede

S

0705

Salat (Lactuca sativa) og cikorie (Cichorium-arter), friske eller kølede

S

0706

Gulerødder, majroer, rødbeder, skorzoner, knoldselleri, radiser og andre spiselige rødder, friske eller kølede

S

ex 0707 00 05

Agurker, friske eller kølede, fra 16. maj til 31. oktober

S

0708

Bælgfrugter, også udbælgede, friske eller kølede

S

0709 20 00

Asparges, friske eller kølede

S

0709 30 00

Auberginer, friske eller kølede

S

0709 40 00

Selleri, undtagen knoldselleri, frisk eller kølet

S

0709 51 00

ex 0709 59

Svampe, friske eller kølede, undtagen varer henhørende under pos. 0709 59 50

S

0709 60 10

Sød peber, frisk eller kølet

S

0709 60 99

Frugter af slægterne Capsicum eller Pimenta, friske eller kølede, bortset fra sød peber, bortset fra bestemt til fremstilling af capsicin eller alkoholholdige oleoresiner af Capsicum, bortset fra til industriel fremstilling af flygtige vegetabilske olier eller resinoider

S

0709 70 00

Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat, frisk eller kølet

S

ex 0709 91 00

Artiskokker, friske eller kølede, fra 1. juli til 31. oktober

S

0709 92 10*

Oliven, friske eller kølede, ikke til fremstilling af olie

S

0709 93 10

Courgetter, friske eller kølede

S

0709 93 90

0709 99 90

Andre grøntsager, friske eller kølede

S

0709 99 10

Salat, frisk eller kølet, bortset fra hovedsalat (Lactuca sativa) og cikorie (Cichorium-arter)

S

0709 99 20

Bladbeder og kardoner, friske eller kølede

S

0709 99 40

Kapers, friske eller kølede

S

0709 99 50

Fennikel, friske eller kølede

S

ex 0710

Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, undtagen varer henhørende under pos. 0710 80 85

S

ex 0711

Grøntsager, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring, undtagen varer henhørende under pos. 0711 20 90

S

ex 0712

Grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte, bortset fra oliven og varer henhørende under pos. 0712 90 19

S

0713

Bælgfrugter, udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede

S

0714 20 10*

Batater (søde kartofler), friske, hele, bestemt til menneskeføde

NS

0714 20 90

Batater (søde kartofler), friske, kølede, frosne eller tørrede, hele eller snittede, også i form af pellets, bortset fra friske, hele, bestemt til menneskeføde

S

0714 90 90

Jordskokker og lignende rødder og rodknolde med stort indhold af inulin, friske, kølede, frosne eller tørrede, hele eller snittede, også i form af pellets; marv af sagopalmer

NS

08

0802 11 90

Mandler, friske eller tørrede, også afskallede, bortset fra bitre mandler

S

0802 12 90

0802 21 00

Hasselnødder (Corylus-arter), friske eller tørrede, også afskallede

S

0802 22 00

0802 31 00

Valnødder, friske eller tørrede, også afskallede

S

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Spiselige kastanjer (Castanea-arter), friske eller tørrede, også afskallede

S

0802 51 00

0802 52 00

Pistacienødder, friske eller tørrede, også afskallede

NS

0802 61 00

0802 62 00

Queenslandnødder, friske eller tørrede, også afskallede

NS

0802 90 50

Pinjefrø, friske eller tørrede, også afskallede

NS

0802 90 85

Andre nødder, friske eller tørrede, også afskallede

NS

0803 10 10

Pisang, friske

S

0803 10 90

0803 90 90

Bananer, herunder pisang, tørrede

S

0804 10 00

Dadler, friske eller tørrede

S

0804 20 10

Figner, friske eller tørrede

S

0804 20 90

0804 30 00

Ananas, friske eller tørrede

S

0804 40 00

Avocadoer, friske eller tørrede

S

ex 0805 20

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas), klementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter, friske eller tørrede, i perioden 1. marts til 31. oktober

S

0805 40 00

Grapefrugter, herunder pomeloer, friske eller tørrede

NS

0805 50 90

Limefrugter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), friske eller tørrede

S

0805 90 00

Andre citrusfrugter, friske eller tørrede

S

ex 0806 10 10

Druer, friske, til spisebrug, i perioden 1. januar til 20. juli og i perioden 21. november til 31. december, bortset fra druer af varieteten Emperor (Vitis vinifera c.v.) i perioden 1. december til 31. december

S

0806 10 90

Andre druer, friske

S

ex 0806 20

Druer, tørrede, undtagen varer henhørende under pos. ex 0806 20 30, i pakninger af nettovægt over 2 kg

S

0807 11 00

Meloner (herunder vandmeloner), friske

S

0807 19 00

0808 10 10

Æbler, friske, i løs afladning, til fremstilling af æblecider eller æblesaft, i perioden 16. september til 15. december

S

0808 30 10

Pærer, friske, i løs afladning, til fremstilling af pærecider eller pæresaft, i perioden 1. august til 31. december

S

ex 0808 30 90

Andre pærer, friske, i perioden 1. maj til 30. juni

S

0808 40 00

Kvæder, friske

S

ex 0809 10 00

Abrikoser, friske, i perioden 1. januar til 31. maj og 1. august til 31. december

S

0809 21 00

Surkirsebær (Prunus cerasus), friske

S

ex 0809 29

Kirsebær, friske, i perioden 1. januar til 20. maj og 11. august til 31. december, bortset fra surkirsebær (Prunus cerasus)

S

ex 0809 30

Ferskner, herunder nektariner, friske, i perioden 1. januar til 10. juni og 1. oktober til 31. december

S

ex 0809 40 05

Blommer, friske, i perioden 1. januar til 10. juni og 1. oktober til 31. december

S

0809 40 90

Slåen, friske

S

ex 0810 10 00

Jordbær, friske, i perioden 1. januar til 30. april og 1. august til 31. december

S

0810 20

Hindbær, brombær, morbær og loganbær, friske

S

0810 30 00

Ribs, solbær og stikkelsbær, friske

S

0810 40 30

Frugter af arten Vaccinium myrtillus, friske

S

0810 40 50

Frugter af arterne Vaccinium macrocarpon og Vaccinium corymbosum, friske

S

0810 40 90

Andre frugter af slægten Vaccinium, friske

S

0810 50 00

Kiwifrugter, friske

S

0810 60 00

Durianfrugter, friske

S

0810 70 00

Kakifrugter (sharonfrugter)

S

 

Andre frugter, friske

ex 0811

Frugter og nødder, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, også tilsat sukker eller andre sødemidler, undtagen varer henhørende under pos. 0811 10 og 0811 20

S

ex 0812

Frugter og nødder, foreløbigt konserverede (f.eks. med svovldioxidgas eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger), men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring, undtagen varer henhørende under pos. 0812 90 30

S

0812 90 30

Melontræsfrugter (papaya)

NS

0813 10 00

Abrikoser, tørrede

S

0813 20 00

Svesker

S

0813 30 00

Æbler, tørrede

S

0813 40 10

Ferskner, herunder nektariner, tørrede

S

0813 40 30

Pærer, tørrede

S

0813 40 50

Melontræsfrugter (papaya), tørrede

NS

0813 40 95

Andre frugter, tørrede, der ikke henhører under pos. 0801-0806

NS

0813 50 12

Blandet tørret frugt (undtagen frugt henhørende under pos. 0801-0806) af melontræsfrugter (papaya), tamarinder, cashewæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, men uden indhold af svesker

S

0813 50 15

Andre blandinger af tørret frugt (undtagen frugt henhørende under pos. 0801-0806), uden indhold af svesker

S

0813 50 19

Blandinger af tørret frugt (undtagen frugt henhørende under pos. 0801-0806), med indhold af svesker

S

0813 50 31

Blandinger udelukkende af tropiske nødder henhørende under pos. 0801 og 0802

S

0813 50 39

Blandinger udelukkende af nødder henhørende under pos. 0801 og 0802, bortset fra tropiske nødder

S

0813 50 91

Andre blandinger af nødder og tørret frugt henhørende under kapitel 8, uden indhold af svesker eller figner

S

0813 50 99

Andre blandinger af nødder og tørret frugt henhørende under kapitel 8

S

0814 00 00

Skaller af citrusfrugter eller meloner (herunder vandmeloner), friske, frosne, tørrede eller foreløbigt konserverede i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger

NS

S-2c

09

ex kapitel 9

Kaffe, te, maté og krydderier, undtagen varer henhørende under pos. 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 og 0904 21 10, pos. 0905 00 00 og 0907 00 00, pos. 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 og 0910 99 99

NS

0901 12 00

Kaffe, rå, koffeinfri

S

0901 21 00

Kaffe, brændt, med koffeinindhold

S

0901 22 00

Kaffe, brændt, koffeinfri

S

0901 90 90

Kaffeerstatning med indhold af kaffe, uanset blandingsforholdet

S

0904 21 10

Sød peber, tørret, ikke knust eller formalet

S

0905

Vanille

S

0907

Kryddernelliker, modernelliker og nellikestilke

S

0910 91 90

Blandinger af to eller flere varer henhørende under forskellige positioner under pos. 0904-0910, knuste eller formalede

S

0910 99 33

Timian; laurbærblade

S

0910 99 39

0910 99 50

0910 99 99

Andre krydderier, knuste eller formalede, undtagen blandinger af to eller flere varer henhørende under forskellige pos. under pos. 0904-0910

S

S-2d

10

ex 1008 50 00

Quinoa (Chenopodium quinoa)

S

11

1104 29 17

Korn, afskallet, undtagen byg, havre, majs, ris og hvede

S

1105

Mel, pulver, flager, granulater og pellets, af kartofler

S

1106 10 00

Mel og pulver af tørrede bælgfrugter, henhørende under pos. 0713

S

1106 30

Mel og pulver af varer henhørende under kapitel 8

S

1108 20 00

Inulin

S

12

ex kapitel 12

Olieholdige frø og frugter; diverse andre frø og frugter, undtagen varer henhørende under pos. 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 80, og 1209 99 91; planter til industriel og medicinsk brug, undtagen varer henhørende under pos. 1210 og pos. 1211 90 30, og undtagen varer henhørende under pos. 1212 91 og 1212 93 00

S

1209 21 00

Lucernefrø, af den art der anvendes til udsæd

NS

1209 23 80

Andre svingelfrø, af den art der anvendes til udsæd

NS

1209 29 50

Lupin, af den art der anvendes til udsæd

NS

1209 29 80

Andre grøntfoderfrø, af den art der anvendes til udsæd

NS

1209 30 00

Frø af urteagtige planter, der hovedsagelig dyrkes for deres blomster, af den art der anvendes til udsæd

NS

1209 91 80

Andre grøntsagsfrø, af den art, der anvendes til udsæd

NS

1209 99 91

Frø af planter, der hovedsagelig dyrkes for deres blomster, af den art der anvendes til udsæd, undtagen varer henhørende under pos. 1209 30 00

NS

1211 90 30

Tonkabønner, friske eller tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede

NS

13

ex kapitel 13

Schellak o.lign.; carbohydratgummier og naturharpikser samt andre plantesafter og planteekstrakter, undtagen varer henhørende under pos. 1302 12 00

S

1302 12 00

Plantesafter og planteekstrakter, af lakrids

NS

S-3

15

1501 90 00

Fedt af fjerkræ, bortset fra varer henhørende under pos. 0209 eller 1503

S

1502 10 90

1502 90 90

Talg af hornkvæg, får eller geder, bortset fra varer henhørende under pos. 1503 og bortset fra til industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

S

1503 00 19

Lardstearin og oleostearin (pressetalg), bortset fra til industriel anvendelse

S

1503 00 90

Lardoil, oleomargarin og talgolie, ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt, bortset fra talgolie til industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

S

1504

Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr, samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

S

1505 00 10

Uldfedt, rå

S

1507

Sojabønneolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

S

1508

Jordnøddeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

S

1511 10 90

Palmeolie, rå, bortset fra til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

S

1511 90

Palmeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, bortset fra rå olie

S

1512

Solsikkeolie, saflorolie og bomuldsfrøolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

S

1513

Kokosolie (kopraolie), palmekerneolie og babassuolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

S

1514

Rybsolie, rapsolie og sennepsolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

S

1515

Andre vegetabilske fedtstoffer og olier (herunder jojobaolie) samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

S

ex 1516

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede, undtagen varer henhørende under pos. 1516 20 10

S

1516 20 10

Hærdet ricinusolie (såkaldt opalvoks)

NS

1517

Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516

S

1518 00

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516; ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, ikke andetsteds tariferet

S

1521 90 99

Bivoks og anden insektvoks, også raffineret eller farvet, bortset fra rå varer

S

1522 00 10

Degras

S

1522 00 91

Oliefod og sæbefod (soap-stock), undtagen med indhold af olie, der har karakter af olivenolie

S

S-4a

16

1601 00 10

Pølser og lignende varer, af lever, og tilberedte næringsmidler på basis af lever

S

1602 20 10

Gåse- eller andelever, tilberedt eller konserveret

S

1602 41 90

Skinke og stykker deraf, tilberedt eller konserveret, af svin, bortset fra tamsvin

S

1602 42 90

Bov og stykker deraf, tilberedt eller konserveret, af svin, bortset fra tamsvin

S

1602 49 90

Andre varer af kød eller slagtebiprodukter, herunder blandinger, tilberedte eller konserverede, af svin, bortset fra tamsvin

S

1602 90 31

Andre varer af kød eller slagtebiprodukter, tilberedte eller konserverede, af vildt eller kanin

S

1602 90 69

Andre varer af kød eller slagtebiprodukter, tilberedte eller konserverede, af får, geder og andre dyr, uden indhold af ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt kød eller slagtebiprodukter af hornkvæg, og uden indhold af kød eller slagtebiprodukter af tamsvin

S

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1602 90 78

1603 00 10

Ekstrakter og saft af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

S

1604

Fisk, tilberedt eller konserveret; kaviar og kaviarerstatning tilberedt af fiskerogn

S

1605

Krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, tilberedte eller konserverede

S

S-4b

17

1702 50 00

Kemisk ren fructose

S

1702 90 10

Kemisk ren maltose

S

1704

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade)

S

18

Kapitel 18

Kakao og tilberedte varer deraf

S

19

ex kapitel 19

Tilberedte varer af korn, mel, stivelse eller mælk; bagværk, undtagen varer henhørende under pos. 1901 20 00 og 1901 90 91

S

1901 20 00

Blandinger og dej til fremstilling af bagværk henhørende under pos. 1905

NS

1901 90 91

Andre varer, uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, med indhold af saccharose (herunder invertsukker) på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent, bortset fra tilberedte næringsmidler i pulverform fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401-0404

NS

20

ex kapitel 20

Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele, undtagen varer henhørende under pos. 2008 20 19, 2008 20 39, og undtagen varer henhørende under pos. 2002 og pos. 2005 80 00, 2008 40 19, 2008 40 31, 2008 40 51 til 2008 40 90, 2008 70 19, 2008 70 51, 2008 70 61 til 2008 70 98

S

2008 20 19

Ananas, tilberedt eller konserveret på anden måde, tilsat alkohol, ikke andetsteds tariferet

NS

2008 20 39

21

ex kapitel 21

Diverse produkter fra næringsmiddelindustrien, undtagen varer henhørende under pos. 2101 20 og 2102 20 19, og undtagen varer henhørende under pos. 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 og 2106 90 59

S

2101 20

Ekstrakter, essenser og koncentrater af te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af te eller maté

NS

2102 20 19

Inaktiv gær, i andre tilfælde

NS

22

ex kapitel 22

Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike, undtagen varer henhørende under pos. 2207, pos. 2204 10 11 til 2204 30 10 og pos. 2208 40

S

23

2302 50 00

Rest- og affaldsprodukter, også i form af pellets, fra formaling eller anden bearbejdning af bælgfrugter

S

2307 00 19

Vinbærme, i andre tilfælde

S

2308 00 19

Presserester fra vindruer, i andre tilfælde

S

2308 00 90

Andre vegetabilske produkter og andet vegetabilsk affald samt rest- og biprodukter fra forarbejdning af vegetabilske produkter, også i form af pellets, af den art der anvendes som dyrefoder, ikke andetsteds tariferet

NS

2309 10 90

Andet hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg, undtagen med indhold af stivelse, glukose, glukosesirup og andre glukoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger henhørende under pos. 1702 30 50 til 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 og 2106 90 55 eller mælkeprodukter

S

2309 90 10

»Solubles« af fisk eller havpattedyr, af den art der anvendes som dyrefoder

NS

2309 90 91

Roeaffald tilsat melasse, af den art der anvendes til dyrefoder

S

2309 90 96

Andre tilberedninger, af den art der anvendes til dyrefoder, også med indhold af cholinchlorid på 49 vægtprocent og derover, med organisk eller uorganisk bærestof

S

S-4c

24

ex kapitel 24

Tobak og fabrikerede tobakserstatninger, undtagen varer henhørende under pos. 2401 10 60

S

2401 10 60

»Sun cured« Orient tobak, ikke strippet

NS

S-5

25

2519 90 10

Magnesiumoxid, undtagen brændt naturligt magnesiumkarbonat

NS

2522

Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk, undtagen calciumoxid og calciumhydroxid henhørende under pos. 2825

NS

2523

Portlandcement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk cement, også farvet eller i form af klinker

NS

27

Kapitel 27

Mineralske brændselsstoffer, mineralolier og destillationsprodukter deraf; bituminøse stoffer; mineralsk voks

NS

S-6a

28

2801

Fluor, klor, brom og jod

NS

2802 00 00

Svovl, sublimeret eller fældet; kolloid svovl

NS

ex 2804

Hydrogen, inaktive gasser og andre ikke-metaller, undtagen varer henhørende under pos. 2804 69 00

NS

2805 19

Alkalimetaller eller alkaliske jordarters metaller undtagen natrium og calcium

NS

2805 30

Yttrium, scandium og sjældne jordarters metaller, indbyrdes blandede eller legerede

NS

2806

Hydrogenchlorid (saltsyre); chlorsvovlsyre

NS

2807 00

Svovlsyre; rygende svovlsyre

NS

2808 00 00

Salpetersyre; nitrersyrer

NS

2809

Diphosphorpentaoxid; phosphorsyre; polyphosphorsyrer, også når de ikke er kemisk definerede

NS

2810 00 90

Oxider af bor, bortset fra dibortrioxid; borsyrer

NS

2811

Andre uorganiske syrer og andre uorganiske oxider af ikke-metaller

NS

2812

Halogenider og oxyhalogenider af ikke-metaller

NS

2813

Sulfider af ikke-metaller; kommercielt phosphortrisulfid

NS

2814

Ammoniak, vandfri eller i vandig opløsning

S

2815

Natriumhydroxid (kaustisk natron); kaliumhydroxid (kaustisk kali); peroxider af natrium eller kalium

S

2816

Hydroxid og peroxid af magnesium; oxider, hydroxider og peroxider af strontium eller barium

NS

2817 00 00

Zinkoxid; zinkperoxid

S

2818 10

Kunstig korund, også når den ikke er kemisk defineret

S

2818 20

Aluminiumoxid, borset fra kunstig korund

NS

2819

Oxider og hydroxider af krom

S

2820

Oxider af mangan

S

2821

Oxider og hydroxider af jern; jernoxidholdige jordpigmenter med et indhold af 70 vægtprocent og derover af bundet jern, beregnet som Fe2O3

NS

2822 00 00

Oxider og hydroxider af cobalt; kommercielle cobaltoxider

NS

2823 00 00

Oxider af titan

S

2824

Oxider af bly; mønje og orangemønje

NS

ex 2825

Hydrazin og hydroxylamin samt deres uorganiske salte; andre uorganiske baser; andre oxider, hydroxider og peroxider af metaller, undtagen varer henhørende under pos. 2825 10 00 og 2825 80 00

NS

2825 10 00

Hydrazin og hydroxylamin samt deres uorganiske salte

S

2825 80 00

Antimonoxider

S

2826

Fluorider; fluorosilicater, fluoroaluminater og andre komplekse fluorosalte

NS

ex 2827

Chlorider, oxychlorider og hydroxychlorider, undtagen varer henhørende under pos. 2827 10 00 og 2827 32 00; bromider og oxybromider; jodider og oxyjodider

NS

2827 10 00

Ammoniumchlorid

S

2827 32 00

Aluminiumchlorid

S

2828

Hypochloriter; kommercielt calciumhypochlorit; chloriter; hypobromiter

NS

2829

Chlorater og perchlorater; bromater og perbromater; jodater og perjodater

NS

ex 2830

Sulfider, undtagen varer henhørende under pos. 2830 10 00; polysulfider, også når de ikke er kemisk definerede

NS

2830 10 00

Natriumsulfider

S

2831

Ditioniter og sulfoxylater

NS

2832

Sulfiter; tiosulfater

NS

2833

Sulfater; aluner; peroxosulfater (persulfater)

NS

2834 10 00

Nitriter

S

2834 21 00

Nitrater

NS

2834 29

2835

Phosphinater (hypophosphiter), phosphonater (phosphiter) og phosphater; polyphosphater, også når de ikke er kemisk definerede

S

ex 2836

Carbonater, undtagen varer henhørende under pos. 2836 20 00, 2836 40 00 og 2836 60 00; peroxocarbonater (percarbonater); kommercielt ammoniumcarbonat indeholdende ammoniumcarbamat (hjortetaksalt)

NS

2836 20 00

Dinatriumcarbonat

S

2836 40 00

Kaliumkarbonater

S

2836 60 00

Bariumkarbonat

S

2837

Cyanider, oxycyanider og cyanosalte

NS

2839

Silicater; kommercielle silicater af alkalimetaller

NS

2840

Borater; peroxoborater (perborater)

NS

ex 2841

Salte af oxometalsyrer eller peroxometalsyrer, undtagen varer henhørende under pos. 2841 61 00

NS

2841 61 00

Kaliumpermanganat

S

2842

Andre salte af uorganiske syrer eller peroxosyrer (herunder aluminosilicater, også når de ikke er kemisk definerede) (undtagen azider)

NS

2843

Kolloide ædle metaller; uorganiske eller organiske forbindelser af ædle metaller, også når de ikke er kemisk definerede; amalgamer af ædle metaller

NS

ex 2844 30 11

Sintrede keramiske metaller (cermets) med indhold af uran med formindsket indhold af U 235 eller forbindelser af dette stof, bortset fra ubearbejdede

NS

ex 2844 30 51

Sintrede keramiske metaller (cermets) med indhold af thorium eller forbindelser af dette stof, bortset fra ubearbejdede

NS

2845 90 90

Isotoper, andre end de under pos. 2844 hørende; uorganiske eller organiske forbindelser deraf, også når de ikke er kemisk definerede, bortset fra deuterium og andre forbindelser af deuterium; hydrogen og forbindelser deraf, beriget med deuterium og blandinger og opløsninger med indhold af disse stoffer

NS

2846

Uorganiske eller organiske forbindelser af de sjældne jordarters metaller, af yttrium eller af scandium eller af blandinger af disse metaller

NS

2847 00 00

Hydrogenperoxid (brintoverilte), også bragt i fast form med urinstof

NS

2848 00 00

Fosfider, også når de ikke er kemisk definerede, bortset fra ferrofosfor

NS

ex 2849

Carbider, også når de ikke er kemisk definerede, undtagen varer henhørende under pos. 2849 20 00 og 2849 90 30

NS

2849 20 00

Siliciumcarbid, også når det ikke er kemisk defineret

S

2849 90 30

Carbider, af wolfram, også når de ikke er kemisk definerede

S

ex 2850 00

Hydrider, nitrider, azider og borider, også når de ikke er kemisk definerede, bortset fra forbindelser, der også udgør carbider henhørende under pos. 2849

NS

ex 2850 00 60

Silicider, også når de ikke er kemisk definerede

S

2852 00 00

Uorganiske eller organiske forbindelser af kviksølv, bortset fra amalgamer

NS

2853 00

Andre uorganiske forbindelser (herunder destilleret vand, demineraliseret vand eller vand af tilsvarende renhedsgrad); flydende atmosfærisk luft (herunder flydende atmosfærisk luft, hvorfra de inaktive gasser er fjernet); komprimeret atmosfærisk luft; amalgamer, undtagen af ædle metaller

NS

29

2903

Halogenderivater af karbonhydrider

S

ex 2904

Sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af carbonhydrider, også halogenerede, undtagen varer henhørende under pos. 2904 20 00

NS

2904 20 00

Derivater, kun indeholdende nitro- eller nitrosogrupper

S

ex 2905

Acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo, nitro- eller nitrosoderivater deraf, undtagen varer henhørende under pos. 2905 45 00, og undtagen varer henhørende under pos. 2905 43 00 og 2905 44

S

2905 45 00

Glycerol

NS

2906

Cycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

NS

ex 2907

Phenoler, undtagen varer henhørende under pos. 2907 15 90 og ex 2907 22 00; phenolalkoholer

NS

2907 15 90

Naphtholer og salte deraf, undtagen 1-Naphtol

S

ex 2907 22 00

Hydroquinon (quinol)

S

2908

Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af phenoler eller phenol-alkoholer

NS

2909

Ethere, etheralkoholer, etherfenoler, etheralkoholfenoler, alkoholperoxider, etherperoxider og ketonperoxider (uanset om de er kemisk definerede) samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

S

2910

Epoxider, epoxyalkoholer, epoxyfenoler og epoxyethere med treleddede ringe samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

NS

2911 00 00

Acetaler og hemiacetaler, også med andre oxygenholdige grupper, samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

NS

ex 2912

Aldehyder, også med andre oxygenholdige grupper; cykliske polymerer af aldehyder; paraformaldehyd, undtagen varer henhørende under pos. 2912 41 00

NS

2912 41 00

Vanillin (4-hydroxy-3-metoxybenzaldehyd)

S

2913 00 00

Halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater af produkter henhørende under pos. 2912

NS

ex 2914

Ketoner og quinoner, også med andre oxygenholdige grupper, samt halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf, undtagen varer under pos. 2914 11 00, 2914 29 00 og 2914 22 00

NS

2914 11 00

Acetone

S

ex 2914 29

Campher

S

2914 22 00

Cyclohexanon og methylcyclohexanoner

S

2915

Mættede acycliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

S

ex 2916

Umættede acycliske monocarboxylsyrer og cycliske monocarboxylsyrer samt deres anhydrider, hologenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf, undtagen varer henhørende under pos. ex 2916 11 00, 2916 12 og 2916 14

NS

ex 2916 11 00

Acrylsyre

S

2916 12

Estere af acrylsyre

S

2916 14

Estere af methacrylsyre F

S

ex 2917

Polycarboxylsyrer og deres anhydider, hologenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf, undtagen varer henhørende under pos. 2917 11 00, ex 2917 12 00, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 og 2917 36 00

NS

2917 11 00

Oxalsyre samt salte og estere deraf

S

ex 2917 12 00

Adipinsyre og salte deraf

S

2917 14 00

Maleinsyreanhydrid

S

2917 32 00

Dioctylortoftalater

S

2917 35 00

Ftalsyreanhydrid

S

2917 36 00

Tereftalsyre og salte deraf

S

ex 2918

Carboxylsyrer med andre oxygenholdige grupper og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf, undtagen varer henhørende under pos. 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 og ex 2918 29 00

NS

2918 14 00

Citronsyre

S

2918 15 00

Salte og estere af citronsyre

S

2918 21 00

Salicylsyre samt salte heraf

S

2918 22 00

o-Acetylsalicylsyre samt salte og estere deraf

S

ex 2918 29 00

Sulfosalicylsyrer, hydroxynaphthoesyrer; salte og estere deraf

S

2919

Estere af phosphorsyre og deres salte (herunder lactophosphater); halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

NS

2920

Estere af andre uorganiske syrer af ikke-metaller (undtagen estere af hydrogenhalogenider) og deres salte; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

NS

2921

Aminer

S

2922

Aminer indeholdende oxygenholdige grupper

S

2923

Kvaternære ammoniumsalte og kvaternære ammoniumhydroxider; lecithiner og andre phosphoaminolipider, også når de ikke er kemisk definerede

NS

ex 2924

Amider af carboxylsyrer eller carbonsyre (kulsyre), undtagen varer henhørende under pos. 2924 23 00

S

2924 23 00

2-Acetamidobenzoesyre (N-acetylantranilinsyre) og salte deraf

NS

2925

Imider af karboxylsyrer (herunder sakkarin og salte deraf) samt iminer

NS

ex 2926

Nitriler, undtagen varer henhørende under pos. 2926 10 00

NS

2926 10 00

Acrylonitril

S

2927 00 00

Diazo-, azo- og azoxyforbindelser

S

2928 00 90

Andre organiske derivater af hydrazin eller hydroxylamin

NS

2929 10

Isocyanater

S

2929 90 00

Andre forbindelser med andre nitrogenholdige grupper

NS

2930 20 00

Thiocarbamater og dithiocarbamater og mono-, di- eller tetrasulfider af thiuram; dithiocarbonater (xanthater)

NS

2930 30 00

ex 2930 90 99

2930 40 90

Methionin, captafol (ISO), methamidophos (ISO) og andre organiske svovlforbindelser, bortset fra dithiocarbonater (xanthater)

S

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 60

ex 2930 90 99

2931 00

Andre organiske-uorganiske forbindelser

NS

ex 2932

Heterocycliske forbindelser udelukkende med oxygen som heteroatom(er), undtagen varer henhørende under pos. 2932 12 00, 2932 13 00 og ex 2932 20 90

NS

2932 12 00

2-Furaldehyd (furfuraldehyd)

S

2932 13 00

Furfurylalkohol og tetrahydrofurfurylalkohol

S

ex 2932 20 90

Cumarin, metylcumariner og ethylcumariner

S

ex 2933

Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom(er), undtagen varer henhørende under pos. 2933 61 00

NS

2933 61 00

Melamin

S

2934

Nucleinsyrer og salte deraf, også når de ikke er kemiske definerede; andre heterocycliske forbindelser

NS

2935 00 90

Andre sulfonamider

S

2938

Glykosider, naturlige eller syntetisk reproducerede, samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf

NS

ex 2940 00 00

Sukkerarter, kemisk rene (bortset fra saccharose, lactose, maltose, glukose og fructose) og undtagen rhamnose, raffinose og mannose; sukkerethere, sukkeracetaler og sukkerestere samt salte deraf, bortset fra produkter henhørende under pos. 2937, 2938 og 2939

S

ex 2940 00 00

Rhamnose, raffinose og mannose

NS

2941 20 30

Dihydrostreptomycin samt salte, estere og hydrater deraf

NS

2942 00 00

Andre organiske forbindelser

NS

S-6b

31

3102 21

Ammoniumsulfat

NS

3102 40

Blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi

NS

3102 50

Natriumnitrat

NS

3102 60

Dobbeltsalte og blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat

NS

3103 10

Superfosfater

S

3105

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne nitrogen, phosphor og kalium; andre gødningsstoffer; varer henhørende under kapitel 31, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt 10 kg og derunder

S

32

ex kapitel 32

Garve- og farvestofekstrakter; garvesyrer og derivater deraf; pigmenter og andre farvestoffer; maling og lakker; kit, spartelmasse og lign.; undtagen: undtagen varer henhørende under pos. 3204 og 3206, og undtagen varer henhørende under pos., 3201 90 20, ex 3201 90 90 (garvestofekstrakter af eucalyptus), ex 3201 90 90 (garvestofekstrakter af gambier og myrobalaner) og ex 3201 90 90 (andre vegetabilske garvestofekstrakter)

NS

3201 20 00

Mimosabarkekstrakt

NS

3204

Syntetiske organiske farvestoffer, også kemisk definerede; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til kapitel 32, på basis af syntetiske organiske farvestoffer; syntetiske organiske produkter, af den art der anvendes som fluorescerende blegemidler (optisk hvidt) eller som luminophorer, også kemisk definerede

S

3206

Andre farvestoffer; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til kapitel 32, undtagen varer henhørende under pos. 3203, 3204 eller 3205; uorganiske produkter, af den art der anvendes som luminophorer, også kemisk definerede

S

33

Kapitel 33

Flygtige vegetabilske olier og resinoider; parfumevarer, kosmetik og toiletmidler

NS

34

Kapitel 34

Sæbe; organiske overfladeaktive stoffer samt vaske- og rengøringsmidler; smøremidler; syntetisk voks og tilberedt voks; pudse- og skuremidler; lys og lignende produkter; modellermasse; dentalvoks og andre dentalpræparater på basis af gips

NS

35

3501

Kasein, kaseinater og andre kaseinderivater; kaseinlim

S

3502 90 90

Albuminater og andre albuminderivater

NS

3503 00

Gelatine (herunder gelatinefolier i kvadratisk eller rektangulær form, også overfladebearbejdet eller farvet) og gelatinederivater; husblas; anden lim af animalsk oprindelse, undtagen caseinlim henhørende under pos. 3501

NS

3504 00 00

Peptoner og derivater deraf; andre proteinstoffer og derivater deraf, ikke andetsteds tariferet; hudpulver, også behandlet med chromsalt

NS

3505 10 50

Stivelse, esterificeret eller etherificeret

NS

3506

Tilberedt lim og klister samt andre tilberedte klæbemidler, ikke andetsteds tariferet; varer af enhver art, der er anvendelige som lim eller klister, i pakninger til detailsalg, der tilkendegiver, at varerne er til brug som lim eller klister, og hvis nettovægt ikke overstiger 1 kg pr. stk.

NS

3507

Enzymer; tilberedte enzymer, ikke andetsteds tariferet

S

36

Kapitel 36

Krudt og andre eksplosive stoffer; pyrotekniske artikler; tændstikker; pyrophore legeringer; visse brændbare materialer

NS

37

Kapitel 37

Fotografiske og kinematografiske artikler

NS

38

ex kapitel 38

Diverse kemiske produkter, undtagen varer henhørende under pos. 3802 og 3817 00, pos. 3823 12 00 og 3823 70 00 og pos. 3825, og bortset fra varer henhørende under pos. 3809 10 og 3824 60

NS

3802

Aktiveret kul; aktiverede naturlige mineraler; dyrekul, også brugt

S

3817 00

Blandede alkylbenzener og blandede alkylnaftalener, undtagen produkter henhørende under pos. 2707 eller 2902

S

3823 12 00

Oliesyre

S

3823 70 00

Industrielle fedtalkoholer

S

3825

Restprodukter fra kemiske og nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet; kommunalt affald; kloakslam; andet affald som nævnt i bestemmelse 6 til kapitel 38

S

S-7a

39

ex kapitel 39

Plast og varer deraf, undtagen varer henhørende under pos. 3901, 3902, 3903 og 3904, pos. 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 og 3907 99, pos. 3908 og 3920 og pos. ex 3921 90 10 og 3923 21 00

NS

3901

Polymerer af ethylen, i ubearbejdet form

S

3902

Polymerer af propylen eller andre olefiner, i ubearbejdet form

S

3903

Polymerer af styren, i ubearbejdet form

S

3904

Polymerer af vinylklorid eller andre halogenerede olefiner, i ubearbejdet form

S

3906 10 00

Poly(methylmetakrylat)

S

3907 10 00

Polyacetaler

S

3907 60

Poly(ethylentereftalat), undtagen varer henhørende under pos. 3907 60 20

S

3907 60 20

Poly(ethylenterephthalat), i ubearbejdet form, med viskositetindeks ≥ 78 ml/g

NS

3907 99

Andre polyestere, undtagen umættede

S

3908

Polyamider, i ubearbejdet form

S

3920

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast undtagen celleplast, uden underlag og ikke forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med andre materialer

S

ex 3921 90 10

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler af polyester, undtagen celleprodukter og undtagen profilerede plader

S

3923 21 00

Sække og poser (herunder kræmmerhuse) af polymerer af ethylen

S

S-7b

40

ex kapitel 40

Gummi og varer deraf, undtagen varer henhørende under pos. 4010

NS

4010

Driv- og transportremme af blødgummi

S

S-8a

41

ex 4104

Garvede eller »crust« huder og skind af hornkvæg (herunder bøfler) eller af dyr af hestefamilien, uden hår, også spaltede, men ikke yderligere beredte, undtagen varer henhørende under pos. 4104 41 19 og 4104 49 19

S

ex 4106 31 00

Garvede eller »crust« skind af svin, uden hår, i våd tilstand (herunder wet-blue), spaltede, men ikke yderligere beredte, eller i tør tilstand (»crust« skind), også spaltede, men ikke yderligere beredte

NS

4106 32 00

4107

Læder, yderligere beredt efter garvning eller »crusting«, herunder pergamentbehandlet læder, af hornkvæg (herunder bøfler) eller af dyr af hestefamilien, uden hår, også spaltet, undtagen læder henhørende under pos. 4114

S

4112 00 00

Læder, yderligere beredt efter garvning eller »crusting«, herunder pergamentbehandlet læder, af får og lam, uden hår, også spaltet, undtagen læder henhørende under pos. 4114

S

ex 4113

Læder, yderligere beredt efter garvning eller »crusting«, herunder pergamentbehandlet læder, af andre dyr, uden hår, også spaltet, undtagen læder henhørende under pos. 4114, undtagen varer henhørende under pos. 4113 10 00

NS

4113 10 00

Af geder eller gedekid

S

4114

Semsgarvet læder (vaskeskind); laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder

S

4115 10 00

Kunstlæder på basis af læder eller læderfibre, i plader eller bånd, også i ruller

S

S-8b

42

ex kapitel 42

Varer af læder; sadelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende varer; varer af tarme; undtagen varer henhørende under pos. 4202 og 4203

NS

4202

Kufferter, dokumentmapper, skoletasker, beautybokse, etuier og lignende beholdere til briller, kikkerter, fotografiapparater, musikinstrumenter og våben mv.; rejsetasker, isolerede tasker til transport af næringsmidler og drikkevarer, toilettasker, rygsække, håndtasker, indkøbstasker, tegnebøger, punge, kortetuier, cigaretetuier, tobakspunge, værktøjsetuier, sportstasker, flaskeholdere, smykkeskrin, pudderdåser, æsker til spisebestik samt lignende beholdere, af læder eller kunstlæder, af plader eller folier af plast, af tekstilmaterialer, af vulcanfiber eller af pap, eller helt eller i overvejende grad beklædt med disse materialer eller med papir

S

4203

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af læder eller kunstlæder

S

43

Kapitel 43

Pelsskind og kunstigt pelsskind; samt varer deraf

NS

S-9a

44

ex kapitel 44

Træ og varer deraf, undtagen varer henhørende under pos. 4410, 4411, 4412, pos. 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 og 4420 90 91; trækul

NS

4410

Spånplader, OSB-plader og lignende plader (fx waferboard) af træ eller andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler

S

4411

Træfiberplader og fiberplader af andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler

S

4412

Krydsfiner, finerede plader og lignende laminerede træprodukter

S

4418 10

Vinduer, glasdøre og rammer dertil, af træ

S

4418 20 10

Døre og rammer dertil, samt dørtærskler, af tropiske træsorter som nævnt i supplerende bestemmelse 2 til kapitel 44

S

4418 71 00

Sammensatte gulvbrædder, til mosaikgulve, af træ

S

4420 10 11

Statuetter og andre dekorationsgenstande, af tropiske træsorter som nævnt i supplerende bestemmelse 2 til kapitel 44; indlagt træ og træmosaik; æsker, skrin og etuier til smykker eller bestik samt lignende varer og boligudstyr af træ, ikke henhørende under kapitel 94, af tropiske træsorter som nævnt i supplerende bestemmelse 2 til kapitel 44

S

4420 90 10

4420 90 91

S-9b

45

ex kapitel 45

Kork og varer deraf, undtagen varer henhørende under pos. 4503

NS

4503

Varer af naturkork

S

46

Kapitel 46

Kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

S

S-11a

50

Kapitel 50

Silke

S

51

ex kapitel 51

Uld samt fine eller grove dyrehår, undtagen varer henhørende under pos. 5105; garn og vævet stof af hestehår

S

52

Kapitel 52

Bomuld

S

53

Kapitel 53

Andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn og vævet stof af papirgarn

S

54

Kapitel 54

Endeløse kemofibre; strimler og lignende af endeløse kemofibre

S

55

Kapitel 55

Korte kemofibre

S

56

Kapitel 56

Vat, filt og fiberdug; særligt garn; sejlgarn, reb og tovværk samt varer deraf

S

57

Kapitel 57

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer

S

58

Kapitel 58

Særlige vævede stoffer; tuftede tekstilstoffer; blonder og kniplinger; tapisserier; tapisserier; broderier

S

59

Kapitel 59

Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret tekstilstof; tekniske varer af tekstil

S

60

Kapitel 60

Trikotagestoffer

S

S-11b

61

Kapitel 61

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage

S

62

Kapitel 62

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, undtagen varer af trikotage

S

63

Kapitel 63

Andre konfektionerede tekstilvarer; håndarbejdssæt; brugte beklædningsgenstande og brugte tekstilvarer; klude

S

S-12a

64

Kapitel 64

Fodtøj, gamacher og lign.; dele dertil

S

S-12b

65

Kapitel 65

Hovedbeklædning og dele dertil

NS

66

Kapitel 66

Paraplyer, parasoller, spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske samt dele dertil

S

67

Kapitel 67

Bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun; kunstige blomster; varer af menneskehår

NS

S-13

68

Kapitel 68

Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer

NS

69

Kapitel 69

Keramiske produkter

S

70

Kapitel 70

Glas og glasvarer

S

S-14

71

ex kapitel 71

Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter; undtagen varer henhørende under pos. 7117

NS

7117

Bijouterivarer

S

S-15a

72

7202

Ferrolegeringer

S

73

Kapitel 73

Varer af jern og stål

NS

S-15b

74

Kapitel 74

Kobber og varer deraf

S

75

7505 12 00

Stænger, profiler og tråd, af nikkellegeringer

NS

7505 22 00

Tråd, af nikkellegeringer

NS

7506 20 00

Plader, bånd og folie, af nikkellegeringer

NS

7507 20 00

Rørfittings, af nikkel

NS

76

ex kapitel 76

Aluminium og varer deraf, undtagen varer henhørende under pos. 7601

S

78

ex kapitel 78

Bly og varer deraf, undtagen varer henhørende under pos. 7801

S

7801 99

Ubearbejdet bly, undtagen raffineret og undtagen bly med antimon, beregnet efter vægt, som den væsentligste anden bestanddel

NS

79

ex kapitel 79

Zink og varer deraf, undtagen varer henhørende under pos. 7901 og 7903

S

81

ex kapitel 81

Andre uædle metaller; sintrede keramiske metaller (cermets); varer af disse materialer, undtagen varer henhørende under pos. 8101 10 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 og 8113 00 20, bortset fra varer under pos. 8101 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00 og 8108 30 00

S

8101 94 00

Wolfram, ubearbejdet, herunder kun sintrede stænger

NS

8104 11 00

Ubearbejdet magnesium, med indhold af magnesium på mindst 99,8 vægtprocent

NS

8104 19 00

Ubearbejdet magnesium undtagen produkter henhørende under pos. 8104 11 00

NS

8107 20 00

Ubearbejdet cadmium; pulver

NS

8108 20 00

Ubearbejdet titan; pulver

NS

8108 30 00

Affald og skrot af titan

NS

82

Kapitel 82

Værktøj, redskaber, knive, skeer og gafler samt dele dertil, af uædle metaller

S

83

Kapitel 83

Diverse varer af uædle metaller

S

S-16

84

ex kapitel 84

Atomreaktorer; kedler; maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; dele dertil, undtagen varer henhørende under pos. 8401 10 00 og 8407 21 10

NS

8401 10 00

Atomreaktorer

S

8407 21 10

Påhængsmotorer, med slagvolumen 325 cm3 og derunder

S

85

ex kapitel 85

Elektriske maskiner og apparater, elektrisk materiel samt dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn samt dele og tilbehør dertil, undtagen varer henhørende under pos. 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11 til 8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11 til 8519 89 19, pos. 8521, 8525 og 8527, pos. 8528 49, 8528 59 og 8528 69 til 8528 72, pos. 8529 og pos. 8540 11 og 8540 12

NS

8516 50 00

Mikrobølgeovne

S

8517 69 39

Modtagere til radiotelefoni eller radiotelegrafi, bortset fra bærbare modtagere til kald, alarmering og søgning af personer

S

8517 70 15

Antenner og antennereflektorer af enhver art, bortset fra antenner til radiotelegrafi- eller radiotelefoniapparater; dele til anvendelse i forbindelse med disse varer

S

8517 70 19

8519 20

Apparater, der aktiveres af mønter, pengesedler, bankkort, spillemønter eller lignende betalingsmidler; pladetallerkener

S

8519 30

8519 81 11 til 8519 81 45

Lydgengivere (herunder kassettespillere), uden indbygget lydoptager

S

8519 81 85

Andre magnetiske båndoptagere med indbygget lydgengiver, bortset fra af kassettetypen

S

8519 89 11 til 8519 89 19

Lydgengivere uden indbygget lydoptager

S

ex 8521

Apparater til optagelse og gengivelse af video, også med indbygget videotuner, undtagen varer henhørende under pos. 8521 90 00

S

8521 90 00

Apparater til optagelse og gengivelse af video (undtagen magnetiske båndoptagere); apparater til optagelse og gengivelse af video, også med indbygget videotuner (undtagen magnetiske båndoptagere og videokameraer)

NS

8525

Sendere til radiofoni og fjernsyn, også sammenbygget med modtagere, lydoptagere eller lydgengivere; fjernsynskameraer; digitalkameraer og videokameraer

S

8527

Modtagere til radiofoni, også sammenbygget med lydoptagere, lydgengivere eller et ur i et fælles kabinet

S

8528 49

Monitorer og projektionsapparater, uden indbyggede fjernsynsmodtagere, bortset fra af den art der udelukkende eller hovedsagelig anvendes i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg henhørende under pos. 8471; fjernsynsmodtagere, også med indbyggede radiofonimodtagere, lydoptagere eller lydgengivere eller videooptagere eller videogengivere

S

8528 59

8528 69 til 8528 72

8529

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8525 til 8528

S

8540 11

Katodestrålerør til fjernsynsmodtagere, herunder katodestrålerør til videomonitorer, til farvefjernsyn, til sort-hvidt eller andet monokromt fjernsyn

S

8540 12 00

S-17a

86

Kapitel 86

Lokomotiver, vogne og andet materiel til jernbaner og sporveje samt dele dertil; stationært jernbane- og sporvejsmateriel samt dele dertil; mekanisk (herunder elektromekanisk) trafikreguleringsudstyr af enhver art

NS

S-17b

87

ex kapitel 87

Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele og tilbehør dertil, undtagen varer henhørende under pos. 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 og 8714

NS

8702

Motorkøretøjer til befordring af mindst ti personer (inklusive føreren)

S

8703

Personmotorkøretøjer og andre motorkøretøjer, hovedsagelig konstrueret til personbefordring (undtagen motorkøretøjer henhørende under pos. 8702), herunder stationcars og racerbiler

S

8704

Motorkøretøjer til godsbefordring

S

8705

Motorkøretøjer til specielle formål, undtagen motorkøretøjer (f.eks. bugseringsvogne, autokraner, brandbiler, betonblandevogne, gadefejevogne, vandingsvogne, værkstedsvogne og vogne med røntgenudstyr)

S

8706 00

Chassiser med motor til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701-8705

S

8707

Karrosserier og førerhuse til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701-8705

S

8708

Dele og tilbehør til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701-8705

S

8709

Motortrucker uden løftemekanisme, af de typer der benyttes i fabrikker, pakhuse, havne og lufthavne til transport af gods over korte afstande; traktorer, af de typer der benyttes på jernbaneperroner; dele til de nævnte køretøjer

S

8711

Motorcykler (herunder knallerter) og cykler med hjælpemotor, også med sidevogn; sidevogne

S

8712 00

Cykler uden motor (herunder trehjulede transportcykler)

S

8714

Dele og tilbehør til køretøjer henhørende under pos. 8711–8713

S

88

Kapitel 88

Luft- og rumfartøjer samt dele dertil

NS

89

Kapitel 89

Skibe, både og flydende materiel

NS

S-18

90

Kapitel 90

Optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater; måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater; samt dele og tilbehør dertil

S

91

Kapitel 91

Ure og dele dertil

S

92

Kapitel 92

Musikinstrumenter; dele og tilbehør dertil

NS

S-20

94

ex kapitel 94

Møbler; sengebunde, madrasser, dyner, puder og lign.; lamper og belysningsartikler, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer; præfabrikerede bygninger, undtagen varer henhørende under pos. 9405

NS

9405

Lamper og belysningsartikler (herunder projektører) og dele dertil, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer, med permanent monteret lyskilde, samt dele dertil, ikke andetsteds tariferet

S

95

ex kapitel 95

Legetøj, spil og sportsartikler; dele og tilbehør dertil, undtagen: dele og tilbehør dertil, undtagen varer henhørende under pos. 9503 00 35 til 9503 00 99

NS

9503 00 35 til 9503 00 99

Andet legetøj; skalamodeller og lignende modeller til underholdnings- og legebrug, også bevægelige; puslespil af enhver art

S

96

Kapitel 96

Diverse varer

NS

BILAG VI

Nærmere regler for anvendelse af artikel 8

1.

Artikel 8 finder anvendelse, såfremt satsen i artikel 8, stk. 1, er større end 17,5 %.

2.

Artikel 8 finder både anvendelse på GSP-afsnit S-11a og S-11b i bilag V, såfremt satsen i artikel 8, stk. 1, er større end 14,5 %.

BILAG VII

Nærmere regler for anvendelse af kapitel III i denne forordning

1.

I kapitel III forstås ved et sårbart land et land:

a)

hvor de syv største afsnit under GSP af dets import til Unionen af varer opført på listen i bilag IX i gennemsnit udgør mere end tærsklen på 75 % i værdi af dets samlede import af varer opført i dette bilag i de seneste tre på hinanden følgende år

og

b)

hvor importen af varer opført på listen i bilag IX til Unionen i gennemsnit udgør mindre end tærsklen på 2 % i værdi af dets samlede import til Unionen af varer opført i dette bilag med oprindelse i de lande, der er opført på listen i bilag II, i de seneste tre på hinanden følgende år.

2.

For så vidt angår artikel 9, stk. 1, litra a), er de oplysninger, der skal anvendes, jf. punkt 1 i dette bilag, de oplysninger, der var tilgængelige den 1. september året forud for det år, hvor den i artikel 10, stk. 1, omhandlede anmodning blev fremsat.

3.

For så vidt angår artikel 11, er de oplysninger, der skal anvendes, jf. punkt 1 i dette bilag, de oplysninger, der var tilgængelige den 1. september året forud for det år, hvor den i artikel 11, stk. 2, omhandlede delegerede retsakt blev vedtaget.

BILAG VIII

De i artikel 9 omhandlede konventioner

DEL A

FN- og ILO-konventioner om grundlæggende menneske- og arbejdstagerrettigheder

1.

Konventionen om forebyggelse af og straf for folkedrab (1948)

2.

Den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination (1965)

3.

Den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (1966)

4.

Den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (1966)

5.

Konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (1979)

6.

Konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (1984)

7.

Konventionen om barnets rettigheder (1989)

8.

Konventionen om afskaffelse af tvangsarbejde nr. 29 (1930)

9.

Konventionen om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig nr. 87 (1948)

10.

Konventionen om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger nr. 98 (1949)

11.

Konventionen vedrørende lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi nr. 100 (1951)

12.

Konventionen om afskaffelse af tvangsarbejde nr. 105 (1957)

13.

Konventionen vedrørende forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv nr. 111 (1958)

14.

Konventionen om mindstealder for adgang til beskæftigelse nr. 138 (1973)

15.

Konventionen om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde nr. 182 (1999)

DEL B

Konventioner om miljø og god regeringsførelse

16.

Konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (1973)

17.

Montrealprotokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget (1987)

18.

Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf (1989)

19.

Konvention om den biologiske mangfoldighed (1992)

20.

De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (1992)

21.

Cartagenaprotokollen om biosikkerhed (2000)

22.

Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (2001)

23.

Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (1998)

24.

De Forenede Nationers enkeltkonvention angående narkotiske stoffer (1961)

25.

De Forenede Nationers konvention om psykotrope stoffer (1971)

26.

De Forenede Nationers konvention mod ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer (1988)

27.

FN's konvention mod korruption (2004)

BILAG IX

Liste over varer, der er omfattet af den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, jf. artikel 1, stk. 2, litra b)

Uanset bestemmelserne for anvendelse af den kombinerede nomenklatur anses varebeskrivelsen for at være vejledende, idet toldpræferencerne fastlægges af KN-koderne. Hvor der er anført »ex« KN-koder, fastlægges toldpræferencerne af KN-koden og varebeskrivelsen samlet.

For varer henhørende under en KN-kode med en asterisk (*) gælder betingelserne i relevant EU-ret.

Kolonnen »Afsnit« viser GSP-afsnit (artikel 2, litra h))

Kolonnen »Kapitel« viser KN-kapitler i et GSP-afsnit (artikel 2, litra i))

Af hensyn til forenkling er varerne opført i grupper. Disse kan omfatte varer, som toldsatserne i den fælles toldtarif ikke længere gælder for eller er suspenderet for.

Afsnit

Kapitel

KN-kode

Varebeskrivelse

 

S-1a

01

0101 29 90

Heste, levende, bortset fra racerene avlsdyr, undtagen til slagtning

 

0101 30 00

Æsler, levende

 

0101 90 00

Muldyr og mulæsler, levende

 

0104 20 10*

Geder, levende, racerene avlsdyr

 

0106 14 10

Tamkaniner, levende

 

0106 39 10

Duer, levende

 

02

0205 00

Hestekød samt kød af æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset

 

0206 80 91

Spiselige slagtebiprodukter af heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk eller kølet, undtagen til fremstilling af farmaceutiske produkter

 

0206 90 91

Spiselige slagtebiprodukter af heste, æsler, muldyr eller mulæsler, frosset, undtagen til fremstilling af farmaceutiske produkter

 

0207 14 91

Lever, frosset, af høns af arten Gallus domesticus

 

0207 27 91

Lever, frosset, af kalkun

 

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Lever, frosset, af ænder, gæs eller perlehøns, bortset fra lever af overfedede ænder eller gæs (»foies gras«)

 

ex 0208

Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset, bortset fra varer henhørende under pos. 0208 40 20

 

0210 99 10

Hestekød, saltet, i saltlage eller tørret

 

0210 99 59

Slagtebiprodukter af hornkvæg, saltet, i saltlage, tørret eller røget, bortset fra nyretappe

 

ex 0210 99 85

Slagtebiprodukter af får og geder, saltet, i saltlage, tørret eller røget

 

ex 0210 99 85

Slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget, bortset fra lever af fjerkræ, bortset fra af tamsvin, hornkvæg, får og geder

 

04

0403 10 51

Yoghurt, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

 

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

 

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Smørbare mælkefedtprodukter med fedtindhold på 39 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent

 

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte, undtagen æg af fjerkræ

 

0409 00 00

Naturlig honning

 

0410 00 00

Spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet

 

05

0511 99 39

Naturlige animalske vaskesvampe, andre end råvarer

 

S-1b

03

Kapitel 3 (1)

Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr

 

S-2a

06

Kapitel 6

Levende træer og andre levende planter; løg, rødder og lign.; afskårne blomster og blade

 

S-2b

07

0701

Kartofler, friske eller kølede

 

0703 10

Skalotteløg og andre spiseløg, friske eller kølede

 

0703 90 00

Porrer og andre Allium-arter, friske eller kølede

 

0704

Hvidkål, blomkål, grønkål og anden spiselig kål (Brassica-arter), friske eller kølede

 

0705

Salat (Lactuca sativa) og cikorie (Cichorium-arter), friske eller kølede

 

0706

Gulerødder, majroer, rødbeder, skorzoner, knoldselleri, radiser og andre spiselige rødder, friske eller kølede

 

ex 0707 00 05

Agurker, friske eller kølede, fra 16. maj til 31. oktober

 

0708

Bælgfrugter, også udbælgede, friske eller kølede

 

0709 20 00

Asparges, friske eller kølede

 

0709 30 00

Auberginer, friske eller kølede

 

0709 40 00

Selleri, undtagen knoldselleri, frisk eller kølet

 

0709 51 00

Svampe, friske eller kølede, undtagen varer henhørende under pos. 0709 59 50

 

ex 0709 59

0709 60 10

Sød peber, frisk eller kølet

 

0709 60 99

Frugter af slægterne Capsicum eller Pimenta, friske eller kølede, bortset fra sød peber, bortset fra bestemt til fremstilling af capsicin eller alkoholholdige oleoresiner af Capsicum, bortset fra til industriel fremstilling af flygtige vegetabilske olier eller resinoider

 

0709 70 00

Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat, frisk eller kølet

 

0709 92 10*

Oliven, friske eller kølede, ikke til fremstilling af olie

 

0709 99 10

Salat, frisk eller kølet, bortset fra hovedsalat (Lactuca sativa) og cikorie (Cichorium-arter)

 

0709 99 20

Bladbeder og kardoner, friske eller kølede

 

0709 93 10

Courgetter, friske eller kølede

 

0709 99 40

Kapers, friske eller kølede

 

0709 99 50

Fennikel, friske eller kølede

 

ex 0709 91 00

Artiskokker, friske eller kølede, fra 1. juli til 31. oktober

 

0709 93 90

0709 99 90

Andre grøntsager, friske eller kølede

 

0710

Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne

 

ex 0711

Grøntsager, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring, undtagen varer henhørende under pos. 0711 20 90

 

ex 0712

Grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte, bortset fra oliven og varer henhørende under pos. 0712 90 19

 

0713

Bælgfrugter, udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede

 

0714 20 10*

Batater (søde kartofler), friske, hele, bestemt til menneskeføde

 

0714 20 90

Batater (søde kartofler), friske, kølede, frosne eller tørrede, hele eller snittede, også i form af pellets, bortset fra friske, hele, bestemt til menneskeføde

 

0714 90 90

Jordskokker og lignende rødder og rodknolde med stort indhold af inulin, friske, kølede, frosne eller tørrede, hele eller snittede, også i form af pellets; marv af sagopalmer

 

08

0802 11 90

Mandler, friske eller tørrede, også afskallede, bortset fra bitre mandler

 

0802 12 90

0802 21 00

Hasselnødder (Corylus-arter), friske eller tørrede, også afskallede

 

0802 22 00

0802 31 00

Valnødder, friske eller tørrede, også afskallede

 

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Spiselige kastanjer (Castanea-arter), friske eller tørrede, også afskallede

 

0802 51 00

0802 52 00

Pistacienødder, friske eller tørrede, også afskallede

 

0802 61 00

0802 62 00

Queenslandnødder, friske eller tørrede, også afskallede

 

0802 90 50

Pinjefrø, friske eller tørrede, også afskallede

 

0802 90 85

Andre nødder, friske eller tørrede, også afskallede

 

0803 10 10

Pisang, friske

 

0803 10 90

0803 90 90

Bananer, herunder pisang, tørrede

 

0804 10 00

Dadler, friske eller tørrede

 

0804 20 10

Figner, friske eller tørrede

 

0804 20 90

0804 30 00

Ananas, friske eller tørrede

 

0804 40 00

Avocadoer, friske eller tørrede

 

ex 0805 20

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas), klementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter, friske eller tørrede, i perioden 1. marts til 31. oktober

 

0805 40 00

Grapefrugter, herunder pomeloer, friske eller tørrede

 

0805 50 90

Limefrugter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), friske eller tørrede

 

0805 90 00

Andre citrusfrugter, friske eller tørrede

 

ex 0806 10 10

Druer, friske, til spisebrug, i perioden 1. januar til 20. juli og i perioden 21. november til 31. december, bortset fra druer af varieteten Emperor (Vitis vinifera c.v.) i perioden 1. december til 31 december

 

0806 10 90

Andre druer, friske

 

ex 0806 20

Druer, tørrede, undtagen varer henhørende under pos. ex 0806 20 30, i pakninger af nettovægt over 2 kg

 

0807 11 00

Meloner (herunder vandmeloner), friske

 

0807 19 00

0808 10 10

Æbler, friske, i løs afladning, til fremstilling af æblecider eller æblesaft, i perioden 16. september til 15. december

 

0808 30 10

Pærer, friske, i løs afladning, til fremstilling af pærecider eller pæresaft, i perioden 1. august til 31. december

 

ex 0808 30 90

Andre pærer, friske, i perioden 1. maj til 30. juni

 

0808 40 00

Kvæder, friske

 

ex 0809 10 00

Abrikoser, friske, i perioden 1. januar til 31. maj og 1. august til 31. december

 

0809 21 00

Surkirsebær (Prunus cerasus), friske

 

ex 0809 29

Kirsebær, friske, i perioden 1. januar til 20. maj og 11. august til 31. december, bortset fra surkirsebær (Prunus cerasus)

 

ex 0809 30

Ferskner, herunder nektariner, friske, i perioden 1. januar til 10. juni og 1. oktober til 31. december

 

ex 0809 40 05

Blommer, friske, i perioden 1. januar til 10. juni og 1. oktober til 31. december

 

0809 40 90

Slåen, friske

 

ex 0810 10 00

Jordbær, friske, i perioden 1. januar til 30. april og 1. august til 31. december

 

0810 20

Hindbær, brombær, morbær og loganbær, friske

 

0810 30 00

Ribs, solbær og stikkelsbær, friske

 

0810 40 30

Frugter af arten Vaccinium myrtillus, friske

 

0810 40 50

Frugter af arterne Vaccinium macrocarpon og Vaccinium corymbosum, friske

 

0810 40 90

Andre frugter af slægten Vaccinium, friske

 

0810 50 00

Kiwifrugter, friske

 

0810 60 00

Durianfrugter, friske

 

0810 70 00

Kakifrugter (sharonfrugter)

 

0810 90 75

Andre frugter, friske

0811

Frugter og nødder, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, også tilsat sukker eller andre sødemidler

 

0812

Frugter og nødder, foreløbigt konserverede (fx med svovldioxidgas eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger), men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring

 

0813 10 00

Abrikoser, tørrede

 

0813 20 00

Svesker

 

0813 30 00

Æbler, tørrede

 

0813 40 10

Ferskner, herunder nektariner, tørrede

 

0813 40 30

Pærer, tørrede

 

0813 40 50

Melontræsfrugter (papaya), tørrede

 

0813 40 95

Andre frugter, tørrede, der ikke henhører under pos. 0801-0806

 

0813 50 12

Blandet tørret frugt (undtagen frugt henhørende under pos. 0801-0806) af melontræsfrugter (papaya), tamarinder, cashewæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya, men uden indhold af svesker

 

0813 50 15

Andre blandinger af tørret frugt (undtagen frugt henhørende under pos. 0801-0806), uden indhold af svesker

 

0813 50 19

Blandinger af tørret frugt (undtagen frugt henhørende under pos. 0801-0806), med indhold af svesker

 

0813 50 31

Blandinger udelukkende af tropiske nødder henhørende under pos. 0801 og 0802

 

0813 50 39

Blandinger udelukkende af nødder henhørende under pos. 0801 og 0802, bortset fra tropiske nødder

 

0813 50 91

Andre blandinger af nødder og tørret frugt henhørende under kapitel 8, uden indhold af svesker eller figner

 

0813 50 99

Andre blandinger af nødder og tørret frugt henhørende under kapitel 8

 

0814 00 00

Skaller af citrusfrugter eller meloner (herunder vandmeloner), friske, frosne, tørrede eller foreløbigt konserverede i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger

 

S-2c

09

Kapitel 9

Kaffe, te, maté og krydderier

 

S-2d

10

ex 1008 50 00

Quinoa (Chenopodium quinoa)

 

11

1104 29 17

Korn, afskallet, undtagen byg, havre, majs, ris og hvede

 

1105

Mel, pulver, flager, granulater og pellets, af kartofler

 

1106 10 00

Mel og pulver af tørrede bælgfrugter, henhørende under pos. 0713

 

1106 30

Mel og pulver af varer henhørende under kapitel 8

 

1108 20 00

Inulin

 

12

ex kapitel 12

Olieholdige frø og frugter; diverse andre frø og frugter; planter til industriel og medicinsk brug; halm og foderplanter, undtagen varer under pos. 1210 og pos. 1212 91 og 1212 93 00

 

13

Kapitel 13

Schellak o.lign.; karbohydratgummier og naturharpikser samt andre plantesafter og planteekstrakter

 

S-3

15

1501 90 00

Fedt af fjerkræ, bortset fra varer henhørende under pos. 0209 eller 1503

 

1502 10 90

1502 90 90

Talg af hornkvæg, får eller geder, bortset fra varer henhørende under pos. 1503 og bortset fra til industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

 

1503 00 19

Lardstearin og oleostearin (pressetalg), bortset fra til industriel anvendelse

 

1503 00 90

Lardoil, oleomargarin og talgolie, ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt, bortset fra talgolie til industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

 

1504

Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr, samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

 

1505 00 10

Uldfedt, rå

 

1507

Sojabønneolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

 

1508

Jordnøddeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

 

1511 10 90

Palmeolie, rå, bortset fra til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler

 

1511 90

Palmeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, bortset fra rå olie

 

1512

Solsikkeolie, saflorolie og bomuldsfrøolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

 

1513

Kokosolie (kopraolie), palmekerneolie og babassuolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

 

1514

Rybsolie, rapsolie og sennepsolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

 

1515

Andre vegetabilske fedtstoffer og olier (herunder jojobaolie) samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

 

1516

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, interestificerede, reesterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede

 

1517

Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra kapitel 15, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516

 

1518 00

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516; ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra kapitel 15, ikke andetsteds tariferet

 

1521 90 99

Bivoks og anden insektvoks, også raffineret eller farvet, bortset fra rå varer

 

1522 00 10

Degras

 

1522 00 91

Oliefod og sæbefod (soap-stock); soapstocks, other than containing oil having the characteristics of olive oil

 

S-4a

16

1601 00 10

Pølser og lignende varer, af lever, og tilberedte næringsmidler på basis af lever

 

1602 20 10

Gåse- eller andelever, tilberedt eller konserveret

 

1602 41 90

Skinke og stykker deraf, tilberedt eller konserveret, af svin, bortset fra tamsvin

 

1602 42 90

Bov og stykker deraf, tilberedt eller konserveret, af svin, bortset fra tamsvin

 

1602 49 90

Andre varer af kød eller slagtebiprodukter, herunder blandinger, tilberedte eller konserverede, af svin, bortset fra tamsvin

 

1602 50 31,

1602 50 95

Andre varer af kød eller slagtebiprodukter, tilberedte eller konserverede, kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, af hornkvæg, også i hermetisk lukkede pakninger

 

1602 90 31

Andre varer af kød eller slagtebiprodukter, tilberedte eller konserverede, af vildt eller kanin

 

1602 90 69

Andre varer af kød eller slagtebiprodukter, tilberedte eller konserverede, af får, geder og andre dyr, uden indhold af ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt kød eller slagtebiprodukter af hornkvæg, og uden indhold af kød eller slagtebiprodukter af tamsvin

 

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1602 90 78

1603 00 10

Ekstrakter og saft af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

 

1604

Fisk, tilberedt eller konserveret; kaviar og kaviarerstatning tilberedt af fiskerogn

 

1605

Krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, tilberedte eller konserverede

 

S-4b

17

1702 50 00

Kemisk ren fructose

 

1702 90 10

Kemisk ren maltose

 

1704 (2)

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade)

 

18

Kapitel 18

Kakao og tilberedte varer deraf

 

19

Kapitel 19

Tilberedte varer af korn, mel, stivelse eller mælk; bagværk

 

20

Kapitel 20

Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele

 

21

ex kapitel 21

Diverse produkter fra næringsmiddelindustrien, undtagen varer henhørende under pos. 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 og 2106 90 59

 

22

ex kapitel 22

Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike, undtagen varer henhørende under pos. 2204 10 11 til 2204 30 10 og pos. 2208 40

 

23

2302 50 00

Rest- og affaldsprodukter, også i form af pellets, fra formaling eller anden bearbejdning af bælgfrugter

 

2307 00 19

Vinbærme, i andre tilfælde

 

2308 00 19

Presserester fra vindruer, i andre tilfælde

 

2308 00 90

Andre vegetabilske produkter og andet vegetabilsk affald samt rest- og biprodukter fra forarbejdning af vegetabilske produkter, også i form af pellets, af den art der anvendes som dyrefoder, ikke andetsteds tariferet

 

2309 10 90

Andet hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg, undtagen med indhold af stivelse, glukose, glukosesirup og andre glukoseopløsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinopløsninger henhørende under pos. 1702 30 50 til 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 og 2106 90 55 eller mælkeprodukter

 

2309 90 10

»Solubles« af fisk eller havpattedyr, af den art der anvendes som dyrefoder

 

2309 90 91

Roeaffald tilsat melasse, af den art der anvendes til dyrefoder

 

2309 90 96

Andre tilberedninger, af den art der anvendes til dyrefoder, også med indhold af cholinchlorid på 49 vægtprocent og derover, med organisk eller uorganisk bærestof

 

S-4c

24

Kapitel 24

Tobak og fabrikerede tobakserstatninger

 

S-5

25

2519 90 10

Magnesiumoxid, undtagen brændt naturligt magnesiumkarbonat

 

2522

Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk, undtagen calciumoxid og calciumhydroxid henhørende under pos. 2825

 

2523

Portlandcement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk cement, også farvet eller i form af klinker

 

27

Kapitel 27

Mineralske brændselsstoffer, mineralolier og destillationsprodukter deraf; bituminøse stoffer; mineralsk voks

 

S-6a

28

2801

Fluor, klor, brom og jod

 

2802 00 00

Svovl, sublimeret eller fældet; kolloid svovl

 

ex 2804

Hydrogen, inaktive gasser og andre ikke-metaller, undtagen varer henhørende under pos. 2804 69 00

 

2805 19

Alkalimetaller eller alkaliske jordarters metaller undtagen natrium og calcium

 

2805 30

Yttrium, scandium og sjældne jordarters metaller, indbyrdes blandede eller legerede

 

2806

Hydrogenchlorid (saltsyre); chlorsvovlsyre

 

2807 00

Svovlsyre; rygende svovlsyre

 

2808 00 00

Salpetersyre; nitrersyrer

 

2809

Diphosphorpentaoxid; phosphorsyre; polyphosphorsyrer, også når de ikke er kemisk definerede

 

2810 00 90

Oxider af bor, bortset fra dibortrioxid; borsyrer

 

2811

Andre uorganiske syrer og andre uorganiske oxider af ikke-metaller

 

2812

Halogenider og oxyhalogenider af ikke-metaller

 

2813

Sulfider af ikke-metaller; kommercielt phosphortrisulfid

 

2814

Ammoniak, vandfri eller i vandig opløsning

 

2815

Natriumhydroxid (kaustisk natron); kaliumhydroxid (kaustisk kali); peroxider af natrium eller kalium

 

2816

Hydroxid og peroxid af magnesium; oxider, hydroxider og peroxider af strontium eller barium

 

2817 00 00

Zinkoxid; zinkperoxid

 

2818 10

Kunstig korund, også når den ikke er kemisk defineret

 

2818 20

Aluminiumoxid, bortset fra kunstig korund

 

2819

Oxider og hydroxider af krom

 

2820

Oxider af mangan

 

2821

Oxider og hydroxider af jern; jernoxidholdige jordpigmenter med et indhold af 70 vægtprocent og derover af bundet jern, beregnet som Fe2O3

 

2822 00 00

Oxider og hydroxider af cobalt; kommercielle cobaltoxider

 

2823 00 00

Oxider af titan

 

2824

Oxider af bly; mønje og orangemønje

 

2825

Hydrazin og hydroxylamin samt deres uorganiske salte; andre uorganiske baser; andre oxider, hydroxider og peroxider af metaller

 

2826

Fluorider; fluorosilicater, fluoroaluminater og andre komplekse fluorosalte

 

2827

Klorider, oxyklorider og hydroxyklorider; bromider og oxybromider; jodider og oxyjodider

 

2828

Hypochloriter; kommercielt calciumhypochlorit; chloriter; hypobromiter

 

2829

Chlorater og perchlorater; bromater og perbromater; jodater og perjodater

 

2830

Sulfider; polysulfider, også når de ikke er kemisk definerede

 

2831

Ditioniter og sulfoxylater

 

2832

Sulfiter; tiosulfater

 

2833

Sulfater; aluner; peroxosulfater (persulfater)

 

2834 10 00

Nitriter

 

2834 21 00

Nitrater

 

2834 29

2835

Phosphinater (hypophosphiter), phosphonater (phosphiter) og phosphater; polyphosphater, også når de ikke er kemisk definerede

 

2836

Carbonater; peroxocarbonater (percarbonater); kommercielt ammoniumcarbonat indeholdende ammoniumcarbamat (hjortetaksalt)

 

2837

Cyanider, oxycyanider og cyanosalte

 

2839

Silicater; kommercielle silicater af alkalimetaller

 

2840

Borater; peroxoborater (perborater)

 

2841

Salte af oxometalsyrer eller peroxometalsyrer

 

2842

Andre salte af uorganiske syrer eller peroxosyrer (herunder aluminosilicater, også når de ikke er kemisk definerede) (undtagen azider)

 

2843

Kolloide ædle metaller; uorganiske eller organiske forbindelser af ædle metaller, også når de ikke er kemisk definerede; amalgamer af ædle metaller

 

ex 2844 30 11

Sintrede keramiske metaller (cermets) med indhold af uran med formindsket indhold af U 235 eller forbindelser af dette stof, bortset fra ubearbejdede

 

ex 2844 30 51

Sintrede keramiske metaller (cermets) med indhold af thorium eller forbindelser af dette stof, bortset fra ubearbejdede

 

2845 90 90

Isotoper, andre end de under pos. 2844 hørende; uorganiske eller organiske forbindelser deraf, også når de ikke er kemisk definerede, bortset fra deuterium og andre forbindelser af deuterium; hydrogen og forbindelser deraf, beriget med deuterium og blandinger og opløsninger med indhold af disse stoffer

 

2846

Uorganiske eller organiske forbindelser af de sjældne jordarters metaller, af yttrium eller af scandium eller af blandinger af disse metaller

 

2847 00 00

Hydrogenperoxid (brintoverilte), også bragt i fast form med urinstof

 

2848 00 00

Fosfider, også når de ikke er kemisk definerede, bortset fra ferrofosfor

 

2849

Karbider, også når de ikke er kemisk definerede

 

2850 00

Hydrider, nitrider, azider, silicider og borider, også når de ikke er kemisk definerede, bortset fra forbindelser, der også udgør carbider henhørende under pos. 2849

 

2852 00 00

Uorganiske eller organiske forbindelser af kviksølv, bortset fra amalgamer

 

2853 00

Andre uorganiske forbindelser (herunder destilleret vand, demineraliseret vand eller vand af tilsvarende renhedsgrad); flydende atmosfærisk luft (herunder flydende atmosfærisk luft, hvorfra de inaktive gasser er fjernet); komprimeret atmosfærisk luft; amalgamer, undtagen af ædle metaller

 

29

2903

Halogenderivater af karbonhydrider

 

2904

Sulpho-, nitro- eller nitrosoderivater af carbonhydrider, også halogenerede

 

ex 2905

Acykliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf, undtagen varer under pos. 2905 43 00 og 2905 44

 

2906

Cycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

 

2907

Phenoler; phenolalkoholer

 

2908

Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af phenoler eller phenol-alkoholer

 

2909

Ethere, etheralkoholer, etherfenoler, etheralkoholfenoler, alkoholperoxider, etherperoxider og ketonperoxider (uanset om de er kemisk definerede) samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

 

2910

Epoxider, epoxyalkoholer, epoxyfenoler og epoxyethere med treleddede ringe samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

 

2911 00 00

Acetaler og hemiacetaler, også med andre oxygenholdige grupper, samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

 

2912

Aldehyder, også med andre oxygenholdige grupper; cykliske polymerer af aldehyder; paraformaldehyd

 

2913 00 00

Halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater af produkter henhørende under pos. 2912

 

2914

Ketoner og quinoner, også med andre oxygenholdige grupper, samt halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

 

2915

Mættede acycliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

 

2916

Umættede acycliske monokarboxylsyrer og cycliske monokarboxylsyrer samt deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer og halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

 

2917

Polycarboxylsyrer og deres anhydider, hologenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

 

2918

Carboxylsyrer med andre oxygenholdige grupper og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

 

2919

Estere af phosphorsyre og deres salte (herunder lactophosphater); halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

 

2920

Estere af andre uorganiske syrer af ikke-metaller (undtagen estere af hydrogenhalogenider) og deres salte; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

 

2921

Aminer

 

2922

Aminer indeholdende oxygenholdige grupper

 

2923

Kvaternære ammoniumsalte og kvaternære ammoniumhydroxider; lecithiner og andre phosphoaminolipider, også når de ikke er kemisk definerede

 

2924

Amider af carboxylsyrer eller carbonsyre (kulsyre)

 

2925

Imider af karboxylsyrer (herunder sakkarin og salte deraf) samt iminer

 

2926

Nitriler

 

2927 00 00

Diazo-, azo- og azoxyforbindelser

 

2928 00 90

Andre organiske derivater af hydrazin eller hydroxylamin

 

2929 10

Isocyanater

 

2929 90 00

Andre forbindelser med andre nitrogenholdige grupper

 

2930 20 00

Thiocarbamater og dithiocarbamater og mono-, di- eller tetrasulfider af thiuram; dithiocarbonater (xanthater)

 

2930 30 00

ex 2930 90 99

2930 40 90

Methionin, captafol (ISO), methamidophos (ISO) og andre organiske svovlforbindelser, bortset fra dithiocarbonater (xanthater)

 

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 60

ex 2930 90 99

2931 00

Andre organiske-uorganiske forbindelser

 

2932

Heterocycliske forbindelser udelukkende med oxygen som heteroatom(er)

 

2933

Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatom(er)

 

2934

Nucleinsyrer og salte deraf, også når de ikke er kemiske definerede; andre heterocycliske forbindelser

 

2935 00 90

Andre sulfonamider

 

2938

Glykosider, naturlige eller syntetisk reproducerede, samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf

 

2940 00 00

Sukkerarter, kemisk rene (bortset fra saccharose, lactose, maltose, glucose og fructose); sukkerethere, sukkeracetaler og sukkerestere samt salte deraf, bortset fra produkter henhørende under pos. 2937, 2938 og 2939

Korrigeret i overensstemmelse med KN-beskrivelse

2941 20 30

Dihydrostreptomycin samt salte, estere og hydrater deraf

 

2942 00 00

Andre organiske forbindelser

 

S-6b

31

3102

Kvælstofholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske

 

3103 10

Superfosfater

 

3105

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer indeholdende to eller tre af gødningselementerne nitrogen, phosphor og kalium; andre gødningsstoffer; varer henhørende under kapitel 31, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt 10 kg og derunder

 

32

ex kapitel 32

Garve- og farvestofekstrakter; garvesyrer og derivater deraf; farver, pigmenter og andre farvestoffer; maling og lakker; kit, spartelmasse og lign., trykfarver, blæk og tusch, undtagen varer henhørende under pos. 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (garvestofekstrakter af eucalyptus), ex 3201 90 90 (garvestofekstrakter af gambier og myrobalaner) og ex 3201 90 90 (andre vegetabilske garvestofekstrakter)

 

33

Kapitel 33

Flygtige vegetabilske olier og resinoider; parfumevarer, kosmetik og toiletmidler

 

34

Kapitel 34

Sæbe; organiske overfladeaktive stoffer samt vaske- og rengøringsmidler; smøremidler; syntetisk voks og tilberedt voks; pudse- og skuremidler; lys og lignende produkter; modellermasse; dentalvoks og andre dentalpræparater på basis af gips

 

35

3501

Kasein, kaseinater og andre kaseinderivater; kaseinlim

 

3502 90 90

Albuminater og andre albuminderivater

 

3503 00

Gelatine (herunder gelatinefolier i kvadratisk eller rektangulær form, også overfladebearbejdet eller farvet) og gelatinederivater; husblas; anden lim af animalsk oprindelse, undtagen caseinlim henhørende under pos. 3501

 

3504 00 00

Peptoner og derivater deraf; andre proteinstoffer og derivater deraf, ikke andetsteds tariferet; hudpulver, også behandlet med chromsalt

 

3505 10 50

Stivelse, esterificeret eller etherificeret

 

3506

Tilberedt lim og klister samt andre tilberedte klæbemidler, ikke andetsteds tariferet; varer af enhver art, der er anvendelige som lim eller klister, i pakninger til detailsalg, der tilkendegiver, at varerne er til brug som lim eller klister, og hvis nettovægt ikke overstiger 1 kg pr. stk.

 

3507

Enzymer; tilberedte enzymer, ikke andetsteds tariferet

 

36

Kapitel 36

Krudt og andre eksplosive stoffer; pyrotekniske artikler; tændstikker; pyrophore legeringer; visse brændbare materialer

 

37

Kapitel 37

Fotografiske og kinematografiske artikler

 

38

ex kapitel 38

Diverse kemiske produkter, bortset fra varer henhørende under pos. 3809 10 og 3824 60

 

S-7a

39

Kapitel 39

Plast og varer deraf

 

S-7b

40

Kapitel 40

Gummi og varer deraf

 

S-8a

41

ex 4104

Garvede eller »crust« huder og skind af hornkvæg (herunder bøfler) eller af dyr af hestefamilien, uden hår, også spaltede, men ikke yderligere beredte, undtagen varer henhørende under pos. 4104 41 19 og 4104 49 19

 

ex 4106 31 00

Garvede eller »crust« skind af svin, uden hår, i våd tilstand (herunder wet-blue), spaltede, men ikke yderligere beredte, eller i tør tilstand (»crust« skind), også spaltede, men ikke yderligere beredte

 

4106 32 00

4107

Læder, yderligere beredt efter garvning eller »crusting«, herunder pergamentbehandlet læder, af hornkvæg (herunder bøfler) eller af dyr af hestefamilien, uden hår, også spaltet, undtagen læder henhørende under pos. 4114

 

4112 00 00

Læder, yderligere beredt efter garvning eller »crusting«, herunder pergamentbehandlet læder, af får og lam, uden hår, også spaltet, undtagen læder henhørende under pos. 4114

 

4113

Læder, yderligere beredt efter garvning eller »crusting«, herunder pergamentbehandlet læder, af andre dyr, uden hår, også spaltet, undtagen læder henhørende under pos. 4114

 

4114

Semsgarvet læder (vaskeskind); laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder

 

4115 10 00

Kunstlæder på basis af læder eller læderfibre, i plader eller bånd, også i ruller

 

S-8b

42

Kapitel 42

Varer af læder; sadelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende varer; varer af tarme

 

43

Kapitel 43

Pelsskind og kunstigt pelsskind; samt varer deraf

 

S-9a

44

Kapitel 44

Træ og varer deraf, trækul

 

S-9b

45

Kapitel 45

Kork og varer deraf

 

46

Kapitel 46

Kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

 

S-11a

50

Kapitel 50

Silke

 

51

ex kapitel 51

Uld samt fine eller grove dyrehår, undtagen varer henhørende under pos. 5105; garn og vævet stof af hestehår

 

52

Kapitel 52

Bomuld

 

53

Kapitel 53

Andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn og vævet stof af papirgarn

 

54

Kapitel 54

Endeløse kemofibre; strimler og lignende af endeløse kemofibre

 

55

Kapitel 55

Korte kemofibre

 

56

Kapitel 56

Vat, filt og fiberdug; særligt garn; sejlgarn, reb og tovværk samt varer deraf

 

57

Kapitel 57

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer

 

58

Kapitel 58

Særlige vævede stoffer; tuftede tekstilstoffer; blonder og kniplinger; tapisserier; trimmings; embroidery

 

59

Kapitel 59

Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret tekstilstof; tekniske varer af tekstil

 

60

Kapitel 60

Trikotagestoffer

 

S-11b

61

Kapitel 61

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage

 

62

Kapitel 62

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, undtagen varer af trikotage

 

63

Kapitel 63

Andre konfektionerede tekstilvarer; håndarbejdssæt; brugte beklædningsgenstande og brugte tekstilvarer; rags

 

S-12a

64

Kapitel 64

Fodtøj, gamacher og lign.; dele dertil

 

S-12b

65

Kapitel 65

Hovedbeklædning og dele dertil

 

66

Kapitel 66

Paraplyer, parasoller, spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske samt dele dertil

 

67

Kapitel 67

Bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun; kunstige blomster; varer af menneskehår

 

S-13

68

Kapitel 68

Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer

 

69

Kapitel 69

Keramiske produkter

 

70

Kapitel 70

Glas og glasvarer

 

S-14

71

Kapitel 71

Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter

 

S-15a

72

7202

Ferrolegeringer

 

73

Kapitel 73

Varer af jern og stål

 

S-15b

74

Kapitel 74

Kobber og varer deraf

 

75

7505 12 00

Stænger, profiler og tråd, af nikkellegeringer

 

7505 22 00

Tråd, af nikkellegeringer

 

7506 20 00

Plader, bånd og folie, af nikkellegeringer

 

7507 20 00

Rørfittings, af nikkel

 

76

ex kapitel 76

Aluminium og varer deraf, undtagen varer henhørende under pos. 7601

 

78

ex kapitel 78

Bly og varer deraf, undtagen varer henhørende under pos. 7801 99

 

7801 99

Ubearbejdet bly, og undtagen bly med antimon, beregnet efter vægt, som den væsentligste anden bestanddel

 

79

ex kapitel 79

Zink og varer deraf, undtagen varer henhørende under pos. 7901 og 7903

 

81

ex kapitel 81

Andre uædle metaller; sintrede keramiske metaller (cermets); varer af disse materialer, undtagen varer henhørende under pos. 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 og 8113 00 20

 

82

Kapitel 82

Værktøj, redskaber, knive, skeer og gafler samt dele dertil, af uædle metaller

 

83

Kapitel 83

Diverse varer af uædle metaller

 

S-16

84

Kapitel 84

Atomreaktorer; kedler, maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; dele dertil

 

85

Kapitel 85

Elektriske maskiner og apparater, elektrisk materiel samt dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn samt dele og tilbehør dertil

 

S-17a

86

Kapitel 86

Lokomotiver, vogne og andet materiel til jernbaner og sporveje samt dele dertil; stationært jernbane- og sporvejsmateriel samt dele dertil; mekanisk (herunder elektromekanisk) trafikreguleringsudstyr af enhver art

 

S-17b

87

Kapitel 87

Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele og tilbehør dertil

 

88

Kapitel 88

Luft- og rumfartøjer samt dele dertil

 

89

Kapitel 89

Skibe, både og flydende materiel

 

S-18

90

Kapitel 90

Optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater; måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater; samt dele og tilbehør dertil

 

91

Kapitel 91

Ure og dele dertil

 

92

Kapitel 92

Musikinstrumenter; dele og tilbehør dertil

 

S-20

94

Kapitel 94

Møbler; sengebunde, madrasser, dyner, puder og lign.; lamper og belysningsartikler, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer; præfabrikerede bygninger

 

95

Kapitel 95

Legetøj, spil og sportsartikler; samt dele og tilbehør dertil

 

96

Kapitel 96

Diverse varer

 


(1)  For varer henhørende under pos. 0306 13 svarer tolden til 3,6 %.

(2)  For varer henhørende under pos. 1704 10 90 begrænses den specifikke told til 16 % af toldværdien.

BILAG X

SAMMENLIGNINGSTABEL

Forordning (EF) 732/2008

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, litra a)

Artikel 2, litra a)

Artikel 2, litra g)

Artikel 2, litra b)

Artikel 2, litra h)

Artikel 2, litra c)

Artikel 2, litra b)-f)

Artikel 2, litra i)

Artikel 2, litra j)

Artikel 2, litra k)

Artikel 2, litra l)

Artikel 3, stk. 1 og artikel 3, stk. 2, første afsnit

Artikel 4, stk. 1

Artikel 3, stk. 2, andet afsnit

Artikel 3, stk. 3

Artikel 5, stk. 4

Artikel 4, stk. 2 og 3

Artikel 4

Artikel 6, stk. 1 og artikel 11, stk. 1

Artikel 5, stk. 1 og 2

Artikel 33, stk. 1 og 2

Artikel 5, stk. 3

Artikel 6, stk. 1 – 6

Artikel 7, stk. 1 – 6

Artikel 6, stk. 7

Artikel 7, stk.1 og2

Artikel 12, stk. 1 og 2

Artikel 7, stk. 3

Artikel 8, stk. 1

Artikel 9, stk. 1

Artikel 9, stk. 2

Artikel 8, stk. 2

Bilag VII

Artikel 8, stk. 3, første afsnit

Artikel 13, stk. 1

Artikel 13, stk. 2

Artikel 8, stk. 3, andet afsnit

Artikel 14, stk. 1

Artikel 14, stk. 2 og 3

Artikel 9, stk. 1 og 2

Artikel 10, stk. 1 og 2

Artikel 9, stk. 3

Artikel 10, stk. 3

Artikel 10, stk. 1

Artikel 10, stk. 2

Artikel 10, stk. 4

Artikel 10, stk. 5

Artikel 10, stk. 3

Artikel 10, stk. 6

Artikel 10, stk. 4

Artikel 10, stk. 5

Artikel 10, stk. 6

Artikel 10, stk. 7

Artikel 16

Artikel 11, stk. 1-7

Artikel 18

Artikel 11, stk. 8

Artikel 17

Artikel 12

Artikel 13, stk. 1

Artikel 8 og bilag VI

Artikel 14

Artikel 34

Artikel 15, stk. 1

Artikel 19, stk. 1

Artikel 15, stk. 2

Artikel 15, stk. 1

Artikel 15, stk. 2

Artikel 15, stk. 3

Artikel 19, stk. 2

Artikel 20

Artikel 16

Artikel 21

Artikel 17

Artikel 15, stk. 3 og artikel 19, stk. 3

Artikel 18

Artikel 15, stk. 4-7 og artikel 19, stk. 4-7

Artikel 19

Artikel 15, stk. 8-12 og artikel 19, stk. 8-14

Artikel 20, stk. 1

Artikel 22

Artikel 20, stk. 2 og 3

Artikel 24, stk. 1-3

Artikel 20, stk. 4

Artikel 23

Artikel 20, stk. 5

Artikel 10, stk. 4

Artikel 20, stk. 6

Artikel 26

Artikel 20, stk. 7

Artikel 25

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 20, stk. 8

Artikel 29

Artikel 21

Artikel 30

Artikel 22, stk. 1

Artikel 31

Artikel 22, stk. 2

Artikel 23

Artikel 32

Artikel 24

Artikel 25, litra a)

Artikel 6, stk. 2 og artikel 11, stk. 2

Artikel 25, litra b)

Artikel 3, stk. 3 og artikel 17, stk. 2 og 3)

Artikel 25, litra c)

Artikel 5, stk. 2

Artikel 25, litra d)

Artikel 8, stk. 3

Artikel 25, litra e)

Artikel10, stk. 4

Artikel 26

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 27, stk. 1 og 2

Artikel 39, stk. 1

Artikel 27, stk. 3

Artikel 27, stk. 4 og 5

Artikel 39, stk. 2-4

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 32, stk. 1

Artikel 43, stk. 1

Artikel 32, stk. 2

Artikel 43, stk. 2 og 3

Bilag I

Bilag I

Bilag II, III og IV

Bilag II

Bilag V og IX

Bilag III, del A

Bilag VIII, del A

Bilag III, del B

Bilag VIII, del B

Bilag X


Top