Help Print this page 

Document 32012R0919

Title and reference
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 919/2012 af 5. juli 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 236/2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for metoden til beregning af faldet i værdien af likvide aktier og andre finansielle instrumenter EØS-relevant tekst
  • In force
OJ L 274, 9.10.2012, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 60 - 61

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/919/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

9.10.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 274/16


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 919/2012

af 5. juli 2012

om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 236/2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for metoden til beregning af faldet i værdien af likvide aktier og andre finansielle instrumenter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 af 14. marts 2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps (1), særlig artikel 23, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Metoden til beregning af det betydelige fald i de finansielle instrumenter, som er nævnt i afsnit C i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter (2), bør afpasses efter, hvordan dette fald kommer til udtryk ved de forskellige typer finansielle instrumenter. Denne metode kan baseres på et reelt kursfald på det finansielle instrument, en stigning i afkastet på et gældsinstrument udstedt af en virksomhed eller en stigning i afkastet for hele afkastkurven for gældsinstrumenter udstedt af statslige udstedere.

(2)

Denne forordning bør sammenholdes med Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 918/2012 (3), som fastsætter tærsklerne for det betydelige fald i værdien af illikvide aktier, gældsinstrumenter udstedt af statslige udstedere og virksomheder, exchange traded funds, pengemarkedsinstrumenter og derivater, hvis eneste underliggende finansielle instrument handles i et handelssystem. Denne forordning bør derfor begrænses til at fastlægge metoden til beregning af det betydelige fald i værdien af disse instrumenter.

(3)

For at sikre sammenhæng i bestemmelserne og retssikkerhed for markedsdeltagerne bør datoen for anvendelse af denne forordning være den samme som for forordning (EU) nr. 236/2012 og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 918/2012.

(4)

Da det af forordning (EU) nr. 236/2012 fremgår, at bindende tekniske standarder bør vedtages, før nævnte forordning kan anvendes korrekt, og da det er vigtigt før den 1. november 2012 at fastlægge de krævede ikke-væsentlige bestemmelser for at gøre det lettere for markedsdeltagerne at overholde nævnte forordning og for de kompetente myndigheder at håndhæve bestemmelserne deri, er det nødvendigt, at nærværende forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen.

(5)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har fremsendt til Kommissionen.

(6)

ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (4)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

1.   I denne forordning fastlægges metoden til beregning af faldet på 10 % i værdien af likvide aktier, der handles i et handelssystem som omhandlet i artikel 23, stk. 5, i forordning (EU) nr. 236/2012.

2.   I denne forordning fastlægges også metoden til beregning af faldet i værdien af følgende finansielle instrumenter, der handles i et handelssystem, som omhandlet i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 918/2012, der er vedtaget i henhold til artikel 23, stk. 7 i forordning (EU) nr. 236/2012:

a)

illikvide aktier

b)

følgende ikke-derivater:

i)

gældsinstrumenter udstedt af statslige udstedere og virksomheder

ii)

exchange traded funds

iii)

pengemarkedsinstrumenter

c)

derivater, hvis eneste underliggende finansielle instrument handles i et handelssystem.

Artikel 2

Metode til beregning af et betydeligt fald i værdien af likvide og illikvide aktier

1.   For en aktie, der handles i et handelssystem, beregnes faldet i værdi ud fra den officielle slutkurs, som er noteret den foregående handelsdag i det pågældende handelssystem, og som er defineret efter dette handelssystems gældende regler.

2.   I denne beregningsmetode indgår ikke et kursfald, som udelukkende skyldes et aktiesplit eller en hændelse (corporate action) eller lignende foranstaltninger, som er truffet af udstederen vedrørende dennes udstedte aktiekapital, og som kan medføre, at det relevante handelssystem justerer kursen.

Artikel 3

Metode til beregning af et betydeligt fald i værdien af andre ikke-derivater

1.   Et betydeligt fald i værdien af finansielle instrumenter, som ikke er aktier, og som ikke henhører under kategorierne af derivater, som er nævnt i afsnit C, punkt 4-10, i bilag I til direktiv 2004/39/EF, beregnes efter metoden i stk. 2, 3 og 4.

2.   For et finansielt instrument, for hvilket det i artikel 23, stk. 7, i forordning (EU) nr. 236/2012 nævnte betydelige fald måles i forhold til en kurs noteret i det relevante handelssystem, beregnes faldet ud fra den officielle slutkurs, som er noteret i det relevante handelssystem, og som er defineret efter dette handelssystems gældende regler.

3.   For et finansielt gældsinstrument udstedt af en statslig udsteder, for hvilket det i artikel 23, stk. 7, i forordning (EU) nr. 236/2012 nævnte betydelige fald måles i forhold til en afkastkurve, beregnes faldet som en stigning i hele afkastkurven sammenlignet med afkastkurven for den statslige udsteder ved slutningen af den foregående handelsdag beregnet på grundlag af de data, der var tilgængelige for udstederen i dette handelssystem.

4.   For et finansielt instrument, for hvilket det i artikel 23, stk. 7, i forordning (EU) nr. 236/2012 nævnte betydelige fald måles i forhold til en variation i afkastet, beregnes faldet som en stigning i det aktuelle afkast sammenlignet med afkastkurven for dette instrument ved slutningen af den foregående handelsdag beregnet på grundlag af de data, der var tilgængelige vedrørende dette instrument i handelssystemet.

Artikel 4

Metode til beregning af et betydeligt fald i værdien af derivater

Et betydeligt fald i værdien af finansielle instrumenter, der henhører under kategorierne af derivater i afsnit C, punkt 4-10, i bilag I til direktiv 2004/39/EF, og hvis eneste underliggende finansielle instrument handles i et handelssystem, og for hvilke der er fastslået et betydeligt fald i værdien i overensstemmelse med artikel 2 eller 3, beregnes ud fra det betydelige fald i værdien af det underliggende finansielle instrument.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. november 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juli 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 86 af 24.3.2012, s. 1.

(2)  EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.

(3)  Se side 1 i denne EUT.

(4)  EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.


Top