Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0873

Kommissionens forordning (EU) nr. 873/2012 af 1. oktober 2012 om overgangsforanstaltninger vedrørende EU-listen over aromaer og udgangsmaterialer i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 EØS-relevant tekst

OJ L 267, 2.10.2012, p. 162–164 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 304 - 306

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/873/oj

2.10.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 267/162


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 873/2012

af 1. oktober 2012

om overgangsforanstaltninger vedrørende EU-listen over aromaer og udgangsmaterialer i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF (1), særlig artikel 25, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er i artikel 9 i forordning (EF) nr. 1334/2008 fastsat, hvilke typer aromaer og udgangsmaterialer der kræver en evaluering og godkendelse.

(2)

Det følger af artikel 10 i forordning (EF) nr. 1334/2008, at blandt de aromaer og udgangsmaterialer, der er omhandlet i artikel 9, må kun de, der er optaget på EU-listen, markedsføres som sådanne og anvendes i eller på fødevarer, i givet fald på de anvendelsesbetingelser, der er fastsat deri.

(3)

Det fastsættes i artikel 30 i forordning (EF) nr. 1334/2008, at artikel 10 skal anvendes fra 18 måneder efter EU-listens anvendelsesdato.

(4)

Der bør derfor fastsættes en dato for anvendelse af EU-listen, jf. artikel 30, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1334/2008.

(5)

Som et første skridt blev der ved Kommissionens forordning (EU) nr. 872/2012 (2) udarbejdet en EU-liste over aromastoffer som omhandlet i artikel 9, litra a), i forordning (EF) nr. 1334/2008, idet listen over aromastoffer, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96 (3), er blevet indsat i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008, samtidig med at datoerne for anvendelse af listen blev fastsat.

(6)

I henhold til forordning (EF) nr. 1334/2008 kan aromastoffer, der ikke er optaget på EU-listen, markedsføres som sådanne og anvendes i eller på fødevarer indtil 18 måneder efter anvendelsesdatoen for EU-listen. Eftersom der allerede er aromastoffer på markedet i medlemsstaterne, bør der fastsættes bestemmelser til sikring af, at overgangen til en EU-godkendelsesprocedure sker gnidningsløst. For at øge retssikkerheden bør der også fastsættes en overgangsperiode for fødevarer, der indeholder de pågældende aromastoffer.

(7)

Som et næste skridt skal de aromaer og udgangsmaterialer, der er omhandlet i artikel 9, litra b)-f), evalueres. Når interesserede parter ønsker at få tilføjet et stof til EU-listen, skal de indgive ansøgning om opdatering af listen i henhold til forordning (EF) nr. 1331/2008, ligesom de skal opfylde kravene i Kommissionens forordning (EU) nr. 234/2011 af 10. marts 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (4) for så vidt angår de påkrævne data samt indholdet, udarbejdelsen og indgivelsen af ansøgning om godkendelse af aromaer og udgangsmaterialer, der er omhandlet i artikel 9, litra b)-f), i forordning (EF) nr. 1334/2008.

(8)

I overensstemmelse med målsætningerne for forordning (EF) nr. 1334/2008 bør der, for at øge retssikkerheden og undgå forskelsbehandling, vedtages overgangsforanstaltninger, der giver tilstrækkelig tid til evaluering og godkendelse af de pågældende aromaer og udgangsmaterialer.

(9)

Datoen for anvendelse af del B til F i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 vedrørende aromaer og udgangsmaterialer, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 9, litra b)-f), bør udsættes, så der er tilstrækkelig tid til evaluering og godkendelse af de pågældende aromaer og udgangsmaterialer.

(10)

Interesserede parter bør inden for en nærmere bestemt frist indgive ansøgning om godkendelse af aromaer og udgangsmaterialer, der er omhandlet i artikel 9, litra b)-f), i forordning (EF) nr. 1334/2008, og som markedsføres for øjeblikket.

(11)

I henhold til forordning (EF) nr. 1334/2008 kan aromaer og udgangsmaterialer, der er omhandlet i artikel 9, litra b)-f), men ikke optaget på EU-listen, markedsføres som sådanne og anvendes i eller på fødevarer indtil 18 måneder efter anvendelsesdatoen for EU-listen. Da aromaer og udgangsmaterialer, der er omhandlet i artikel 9, litra b)-f), i forordning (EF) nr. 1334/2008, allerede er på markedet i medlemsstaterne, bør der fastsættes bestemmelser til sikring af, at overgangen til EU-godkendelsesproceduren sker gnidningsløst. For at øge retssikkerheden bør der også fastsættes en overgangsperiode for fødevarer, der indeholder de pågældende aromaer og udgangsmaterialer.

(12)

Det fastsættes i artikel 30 i forordning (EF) nr. 1334/2008, at artikel 26 og 28 i forordning (EF) nr. 1334/2008 vedrørende ændringer af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 1991 om almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter (5) og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (6) skal anvendes fra datoen for anvendelse af EU-listen. Der bør derfor fastsættes en dato for anvendelse af EU-listen, jf. artikel 30, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1334/2008.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

AROMASTOFFER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 9, LITRA a), I FORORDNING (EF) Nr. 1334/2008

Artikel 1

Overgangsforanstaltninger vedrørende fødevarer, der indeholder aromastoffer

Fødevarer, der indeholder aromastoffer, og som er lovligt markedsført eller mærket før den 22. oktober 2014, men ikke opfylder kravene i del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008, kan markedsføres indtil datoen for deres mindste holdbarhed eller sidste anvendelsesdato.

KAPITEL II

AROMAER OG UDGANGSMATERIALER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 9, LITRA b)-f), I FORORDNING (EF) Nr. 1334/2008

Artikel 2

Dato for anvendelse af del B til F i EU-listen over aromaer og udgangsmaterialer

Del B til F i EU-listen over aromaer og udgangsmaterialer i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 anvendes fra den 22. oktober 2016, jf. artikel 30, stk. 3, sammenholdt med artikel 10 i nævnte forordning.

Artikel 3

Frist for indgivelse af ansøgninger

Interesserede parter skal i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1331/2008 senest den 22. oktober 2015 indgive ansøgning til Kommissionen om godkendelse af aromaer og udgangsmaterialer, der er omhandlet i artikel 9, litra b)-f), i forordning (EF) nr. 1334/2008, og som var markedsført på tidspunktet for nærværende forordnings ikrafttrædelse.

Artikel 4

Overgangsforanstaltninger vedrørende fødevarer, der indeholder aromaer og udgangsmaterialer som omhandlet i artikel 9, litra b)-f), i forordning (EF) nr. 1334/2008

Fødevarer, der indeholder aromaer og udgangsmaterialer som omhandlet i artikel 9, litra b)-f), i forordning (EF) nr. 1334/2008, og som er lovligt markedsført eller mærket før den 22. april 2018, men ikke opfylder kravene i del B til F i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008, kan markedsføres indtil datoen for deres mindste holdbarhed eller sidste anvendelsesdato.

KAPITEL III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 5

Ændringer af forordning (EØF) nr. 1601/91 og forordning (EF) nr. 110/2008

Datoen for anvendelse af EU-listen over aromaer og udgangsmaterialer er den 22. april 2013, jf. artikel 30, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1334/2008 vedrørende ændringer af forordning (EØF) nr. 1601/91 og (EF) nr. 110/2008.

Artikel 6

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. oktober 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34.

(2)  Se side 1 i denne EUT.

(3)  EFT L 299 af 23.11.1996, s. 1.

(4)  EUT L 64 af 11.3.2011, s. 15.

(5)  EFT L 149 af 14.6.1991, s. 1.

(6)  EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16.


Top