EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0867

Rådets forordning (EU) nr. 867/2012 af 24. september 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

OJ L 257, 25.9.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 010 P. 255 - 256

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/867/oj

25.9.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 257/1


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 867/2012

af 24. september 2012

om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/782/FUSP af 1. december 2011 om restriktive foranstaltninger over for Syrien (1),

under henvisning til det fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 18. januar 2012 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien (2) for at give de fleste af foranstaltningerne i afgørelse 2011/782/FUSP virkning.

(2)

Rådets afgørelse 2012/420/FUSP af 23. juli 2012 om ændring af afgørelse 2011/782/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien (3) indeholder en yderligere foranstaltning, nemlig en forpligtelse for medlemsstaterne til at inspicere alle skibe og luftfartøjer på vej til Syrien, hvis de har oplysninger, der giver rimelig grund til at antage, at fragten indeholder produkter, som det er forbudt eller underlagt krav om tilladelse at levere, sælge, overføre eller eksportere.

(3)

I forbindelse med den foranstaltning indeholder afgørelse 2012/420/FUSP også bestemmelser om, at skibe og luftfartøjer, der transporterer fragt til Syrien, inden ankomst eller afgang skal afgive supplerende oplysninger om alle varer, der føres ind i eller ud af en medlemsstat.

(4)

Endvidere indeholder afgørelse 2012/420/FUSP en bestemmelse om undtagelse fra indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer, for så vidt angår overførsel af midler i forbindelse med finansiel støtte til syriske statsborgere, som følger en uddannelse eller deltager i akademisk forskning i Unionen.

(5)

Bestemmelser, der indeholder undtagelser fra indefrysningen af Syriens centralbanks pengemidler og økonomiske ressourcer, bør ændres.

(6)

Da nogle af disse foranstaltninger falder ind under anvendelsesområdet for traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er lovgivning på EU-plan nødvendig for at gennemføre dem, navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstater anvender dem på samme måde.

(7)

Af samme årsag er en ændring nødvendig for at præcisere anvendelsesområdet for forordning (EU) nr. 36/2012.

(8)

Forordning (EU) nr. 36/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 36/2012 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 indsættes følgende litra:

»r)   »Unionens toldområde«: området, der er fastsat i artikel 3 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (4)

2)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 2c

1.   Bestemmelserne om forpligtelsen til at afgive forudgående oplysninger, jf. de relevante bestemmelser vedrørende summariske angivelser og toldangivelser i forordning (EØF) nr. 2913/92 og i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (5), gælder alle varer, der udføres fra Unionens toldområde til Syrien.

Den person eller enhed, der afgiver disse oplysninger, fremviser også de nødvendige tilladelser, som kræves ifølge denne forordning.

2.   Beslaglæggelse og afskaffelse af udstyr, varer eller teknologi, som det i henhold til artikel 2 og 2a i denne forordning er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere, kan i overensstemmelse med national lovgivning eller en afgørelse truffet af en kompetent myndighed udføres for den i stk. 1 omhandlede person eller enheds regning, eller, hvis det ikke er muligt at få godtgjort disse udgifter af den pågældende person eller enhed, kan udgifterne i overensstemmelse med national lovgivning inddrives fra enhver anden person eller enhed, der er ansvarlig for forsøget på ulovlig levering, overførsel eller eksport eller ulovligt salg af sådant udstyr, sådanne varer eller sådan teknologi.

3)

Artikel 12, stk. 1, affattes således:

»1.   Det er forbudt:

a)

at sælge, levere, overføre eller eksportere udstyr eller teknologi, der er opført på listen i bilag VII, til brug for anlæg eller installation af nye kraftværker til elproduktion i Syrien

b)

direkte eller indirekte at yde teknisk bistand, finansiering eller finansiel bistand, herunder finansielle derivater samt forsikring eller genforsikring i forbindelse med de i litra a) omhandlede projekter.«

4)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 20a

Uanset artikel 14 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne opført i bilag III, tillade, på sådanne betingelser, som de skønner egnede, overførsel foretaget af eller via en finansiel enhed, der er opført på listen i bilag II eller IIa, af pengemidler eller økonomiske ressourcer når overførslen vedrører en betaling fra en person eller enhed, der ikke er opført på listen i bilag II eller IIa, i forbindelse med finansiel støtte til syriske statsborgere, der følger en uddannelse eller deltager i akademisk forskning i Unionen, forudsat at den relevante medlemsstats kompetente myndighed har konstateret i det konkrete tilfælde, at betalingen ikke direkte eller indirekte vil blive modtaget af en person eller enhed opført på listen i bilag II eller IIa.«

5)

Artikel 21a affattes således:

»Artikel 21a

1.   Uanset artikel 14 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne opført i bilag III, tillade, på sådanne betingelser, som de skønner egnede:

a)

en overførsel foretaget af eller via Syriens centralbank af pengemidler eller økonomiske ressourcer, der er modtaget og indefrosset efter tidspunktet for dens udpegelse, når overførslen vedrører en betaling i forbindelse med en specifik handelskontrakt, eller

b)

en overførsel af pengemidler eller økonomiske ressourcer til eller via Syriens centralbank, når overførslen vedrører en betaling i forbindelse med en specifik handelskontrakt

forudsat at den kompetente myndighed i den relevante medlemsstat i det konkrete tilfælde har konstateret, at betalingen ikke direkte eller indirekte vil blive modtaget af en anden person eller enhed, der er opført i bilag II eller IIa, og forudsat at overførslen ikke i øvrigt er forbudt ved denne forordning.

2.   Uanset artikel 14 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne opført i bilag III, tillade, på sådanne betingelser, som de skønner egnede en overførsel foretaget af eller via Syriens centralbank af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer med henblik på at tilføre finansielle institutioner henhørende under medlemsstaternes jurisdiktion likviditet til finansiering af handel.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. september 2012.

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  EUT L 319 af 2.12.2011, s. 56.

(2)  EUT L 16 af 19.1.2012, s. 1.

(3)  EUT L 196 af 24.7.2012, s. 59.

(4)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1

(5)  EUT L 253 af 11.10.1993, s. 1


Top