Help Print this page 

Document 32012R0826

Title and reference
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 826/2012 af 29. juni 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for meddelelses- og offentliggørelseskrav vedrørende korte nettopositioner, de oplysninger, som skal indgives til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed om korte nettopositioner, og metoden til beregning af omsætningen for at fastslå, hvilke aktier der er fritaget EØS-relevant tekst
  • In force
OJ L 251, 18.9.2012, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 27 - 36

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/826/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

18.9.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 251/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 826/2012

af 29. juni 2012

om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for meddelelses- og offentliggørelseskrav vedrørende korte nettopositioner, de oplysninger, som skal indgives til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed om korte nettopositioner, og metoden til beregning af omsætningen for at fastslå, hvilke aktier der er fritaget

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 af 14. marts 2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps (1), særlig artikel 9, stk. 5, artikel 11, stk. 3, og artikel 16, stk. 3,

efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Formålet med denne forordning er at indføre fælles regler for investorernes fremsendelse af meddelelser og oplysninger til de nationale kompetente myndigheder og disse kompetente myndigheders fremsendelse af meddelelser og oplysninger til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (herefter »ESMA«). Eftersom beregningen af omsætningen til bestemmelse af, hvilke aktier der er fritaget, også hænger nøje sammen med indgivelse af oplysninger om aktier, hvis primære handelssystem befinder sig i Unionen, bør denne beregning også være omfattet af denne forordning. Af hensyn til sammenhængen mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidigt, og for at de personer, som er omfattet af disse regler, lettere kan få et samlet overblik over og samlet adgang til dem er det hensigtsmæssigt at samle alle de i forordning (EU) nr. 236/2012 krævede reguleringsmæssige tekniske standarder i én enkelt forordning.

(2)

Angående meddelelserne om korte nettopositioner i aktier, statsobligationer og udækkede credit default swaps og offentliggørelse af betydelige korte nettopositioner i aktier bør der indføres ensartede regler om de oplysninger, meddelelserne skal indeholde, samt om den fælles standard, der skal anvendes heri, for at sikre konsekvent anvendelse af meddelelseskravene i hele Unionen, effektivisere indberetningen og videregive sammenlignelige oplysninger til offentligheden.

(3)

For at positionsindehaverne kan identificeres på passende måde, bør meddelelsen om muligt indeholde en kode, som supplerer navnet på positionsindehaveren. Indtil der foreligger en fælles, pålidelig og offentligt anerkendt global identifikator for en juridisk enhed, er det nødvendigt at anvende eksisterende koder for positionsindehaveren, f.eks. bankidentifikationskoden.

(4)

For at ESMA kan udføre sine opgaver i henhold til denne forordning og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (2), skal de kompetente myndigheder på kvartalsbasis indberette oplysninger til ESMA om meddelelser vedrørende korte nettopositioner i aktier, statsobligationer og udækkede credit default swaps på statsobligationer samt yderligere oplysninger om korte nettopositioner, som ESMA har anmodet om.

(5)

Med henblik på effektiv udnyttelse af disse oplysninger, navnlig for så vidt angår opfyldelse af målet om de finansielle markeders hensigtsmæssige funktionsmåde og integritet og stabilitet i Unionens finansielle system, bør kvartalsoplysningerne være standardiserede, stabile over tid og tilstrækkeligt detaljerede i form af dagligt aggregerede data, således at ESMA kan bearbejde dem og foretage undersøgelser og analyser.

(6)

ESMA kan ikke på forhånd fastlægge, hvilke specifikke oplysninger den eventuelt vil bede den kompetente myndighed om, da dette kun kan afgøres i hvert enkelt tilfælde, og det kan omfatte så forskellige oplysninger som individuelle og aggregerede data om korte nettopositioner og udækkede positioner i credit default swaps. Dog er det vigtigt at fastlægge generelle bestemmelser for, hvilke oplysninger der skal indgives i denne forbindelse.

(7)

Til beregning af omsætningen i handelssystemer både i og uden for Unionen med henblik på at bestemme det primære handelssystem for en aktie skal hver relevant kompetent myndighed indkredse de relevante informationskilder til bestemmelse og opgørelse af handelen med en bestemt aktie. I Unionen findes der i øjeblikket ikke harmoniserede indberetningskrav for handel med aktier, som kun er optaget til handel på en multilateral handelsfacilitet, og heller ikke internationale standarder for handelsstatistik over individuelle aktier i handelssystemer, hvor der kan forekomme store udsving. Derfor er det nødvendigt at give de kompetente myndigheder et vist spillerum, når de gennemfører disse beregninger.

(8)

For at sikre sammenhæng i bestemmelserne bør datoen for anvendelse af denne forordning være den samme som for forordning (EU) nr. 236/2012. For at give fysiske og juridiske personer tilstrækkelig tid til at bearbejde listen over aktier, som er fritaget efter bestemmelserne i artikel 16 i forordning (EU) nr. 236/2012, bør opstillingen af denne liste og den efterfølgende offentliggørelse på ESMA's websted dog ske i tilstrækkelig god tid, før forordning (EU) nr. 236/2012 tages i anvendelse. Derfor bør metoden til beregning af omsætningen for at bestemme det primære handelssystem for en aktie anvendes fra datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

(9)

Da det af forordning (EU) nr. 236/2012 fremgår, at bindende tekniske standarder bør vedtages, før nævnte forordning kan anvendes korrekt, og da det er vigtigt før den 1. november 2012 at fastlægge de krævede ikke-væsentlige bestemmelser for at gøre det lettere for markedsdeltagerne at overholde nævnte forordning og for de kompetente myndigheder at håndhæve bestemmelserne deri, er det nødvendigt, at nærværende forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen.

(10)

Denne forordning er baseret på ESMA's udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som er fremsendt il Kommissionen.

(11)

ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastlægger reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af følgende:

a)

hvilke oplysninger om korte nettopositioner en fysisk eller juridisk person skal indgive til de kompetente myndigheder og offentliggøre i henhold til artikel 9, stk. 5, i forordning (EU) nr. 236/2012

b)

hvilke oplysninger den kompetente myndighed i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EU) nr. 236/2012 skal indgive til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (herefter »ESMA«)

c)

metoden til beregning af omsætningen for at bestemme det primære handelssystem for handelen med en aktie i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 236/212.

KAPITEL II

OPLYSNINGER OM KORTE NETTOPOSITIONER, SOM SKAL MEDDELES OG OFFENTLIGGØRES

(ARTIKEL 9 I FORORDNING (EU) Nr. 236/2012)

Artikel 2

Meddelelse til de kompetente myndigheder om korte nettopositioner i aktier, statsobligationer, udækkede credit default swaps på statsobligationer

1.   En meddelelse, der indgives i henhold til artikel 5, stk. 1, artikel 7, stk. 1, eller artikel 8 i forordning (EU) nr. 236/2012, skal indeholde de i tabel 1 i bilag I til nærværende forordning opførte oplysninger.

Meddelelsen skal indgives ved hjælp af en formular, som er udarbejdet af den relevante kompetente myndighed, og som har det format, som er fastlagt i bilag II.

2.   Råder den kompetente myndighed over sikre systemer, som gør det muligt fuldt ud at identificere den person, der har indgivet meddelelsen, og positionsindehaveren, samt alle de oplysninger, som er indeholdt i felt 1-7 i tabel 1 i bilag I, er det ikke nødvendigt at udfylde de tilsvarende felter i meddelelsesformularen.

3.   En fysisk eller juridisk person, som har indgivet den i stk. 1 omhandlede meddelelse behæftet med fejl, skal ved konstatering af fejlen fremsende en annullering til den relevante kompetente myndighed.

Annulleringen indgives ved hjælp af en formular, som er udarbejdet af denne kompetente myndighed, og som har det format, som er fastlagt i bilag III.

Den fysiske eller juridiske person skal om nødvendigt indgive en ny meddelelse i overensstemmelse med stk. 1 og 2.

Artikel 3

Offentliggørelse af oplysninger om korte nettopositioner i aktier

Enhver offentliggørelse af en kort nettoposition i aktier, som når en relevant offentliggørelsestærskel i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) nr. 236/2012, eller efter at have nået tærsklen falder under den, skal indeholde de oplysninger, der opført i tabel 2 i bilag I til nærværende forordning.

KAPITEL III

OPLYSNINGER, SOM SKAL INDGIVES TIL ESMA VEDRØRENDE KORTE NETTOPOSITIONER

(ARTIKEL 11 I FORORDNING (EU) Nr. 236/2012)

Artikel 4

Periodiske oplysninger

De kompetente myndigheder skal i henhold til artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) nr. 236/2012 indgive følgende oplysninger til ESMA på kvartalsbasis:

a)

den dagligt aggregerede korte nettoposition i hver aktie i det af den relevante kompetente myndighed udpegede vigtigste aktieindeks

b)

den aggregerede korte nettoposition ved udgangen af et kvartal for hver enkelt aktie, som ikke indgår i det i litra a) omhandlede indeks

c)

den dagligt aggregerede korte nettoposition for hver enkelt statslig udsteder

d)

hvor det er relevant, dagligt aggregerede udækkede positioner i credit default swaps på instrumenter fra en statslig udsteder.

Artikel 5

Oplysninger efter anmodning

Oplysninger, som en relevant kompetent myndighed skal indgive på ad hoc-basis i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) nr. 236/2012, skal omfatte alle de af ESMA krævede oplysninger, som den relevante kompetente myndighed ikke tidligere har fremsendt i henhold til artikel 4 i denne forordning.

KAPITEL IV

METODE TIL BEREGNING AF OMSÆTNINGEN FOR AT BESTEMME DET PRIMÆRE HANDELSSYSTEM FOR HANDELEN MED EN AKTIE

(ARTIKEL 16 I FORORDNING (EU) Nr. 236/2012)

Artikel 6

Beregning af omsætningen for at bestemme det primære handelssystem for handelen med en aktie

1.   Når en relevant kompetent myndighed i henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. 236/2012 skal beregne omsætningen, skal den anvende de bedste tilgængelige oplysninger, som kan være følgende:

a)

offentligt tilgængelige oplysninger

b)

transaktionsdata, som er indberettet i henhold til artikel 25, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF (3)

c)

oplysninger fra handelssystemer, hvor den relevante aktie er handlet

d)

oplysninger fra en anden kompetent myndighed, herunder en kompetent myndighed i et tredjeland

e)

oplysninger fra udstederen af den pågældende aktie

f)

oplysninger fra andre tredjeparter, bl.a. dataleverandører.

2.   Ved afgørelsen af, hvilke af de tilgængelige oplysninger der er de bedste, skal en relevant kompetent myndighed i videst muligt omfang sikre, at:

a)

den anvender offentligt tilgængelige oplysninger frem for andre oplysningskilder

b)

oplysningerne dækker alle børsdage i den relevante periode, uanset om aktien blev handlet på alle børsdage

c)

de transaktioner, som indgår i beregningerne, kun medregnes én gang

d)

transaktioner, som er anmeldt via et handelssystem, men gennemført uden for det, ikke medregnes.

3.   Omsætningen af en aktie i et handelssystem anses for at være nul, når aktien ikke længere er optaget til handel i det pågældende handelssystem, selv om aktien var optaget til handel i handelssystemet i den relevante beregningsperiode.

KAPITEL V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 7

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. november 2012, undtagen artikel 6, der anvendes fra den i stk. 1 anførte dato.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 86 af 24.3.2012, s. 1.

(2)  EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.

(3)  EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.


BILAG I

TABEL 1

Felter til brug for meddelelsen omhandlet i artikel 2

Feltbetegnelse

Beskrivelse

1.

Positionsindehaver

Fysiske personer: fornavn og efternavn.

Juridiske personer: fulde navn og i givet fald retlig form som registreret i virksomhedsregistret.

2.

Identifikationskode for juridisk person

Bankidentifikationskoden, hvis en sådan findes.

3.

Positionsindehaverens adresse

Fulde adresse (f.eks. gade, husnummer, postnummer, by, delstat/provins) og land.

4.

Positionsindehaverens kontaktoplysninger

Telefonnummer, faxnummer (hvis haves), e-mail-adresse.

5.

Indberettende person

Fysiske personer: fornavn og efternavn.

Juridiske personer: fulde navn og i givet fald retlig form som registreret i virksomhedsregistret.

6.

Den indberettende persons adresse

Fulde adresse (f.eks. gade, husnummer, postnummer, by, delstat/provins) og land, hvis forskellig fra positionsindehaveren.

7.

Den indberettende persons kontaktoplysninger

Telefonnummer, faxnummer (hvis haves), e-mail-adresse, hvis forskellig fra positionsindehaveren.

8.

Indberetningsdato

Dato, hvor meddelelsen er afsendt i overensstemmelse med ISO-standard 8601:2004 (åååå-mm-dd).

9.

Udstederidentifikation

Aktier: fulde navn på det selskab, som har aktier optaget til handel i et handelssystem.

Statsobligationer: udstederens fulde navn.

Udækkede credit default swaps på statsobligationer: den statslige udsteders fulde navn.

10.

ISIN

Kun aktier: ISIN for udstederens vigtigste klasse af ordinære aktier. Hvis der ikke er ordinære aktier optaget til handel, anføres ISIN for klassen af præferenceaktier (eller den vigtigste klasse af præferenceaktier, som er optaget til handel, hvis der er flere klasser af sådanne aktier).

11.

Landekode

2-bogstavers landekode for den statslige udsteder i overensstemmelse med ISO-standard 3166-1.

12.

Positionsdato

Dato, hvor positionen blev oprettet, ændret eller lukket. Format i overensstemmelse med ISO-standard 8601:2004 (åååå-mm-dd).

13.

Den korte nettopositions størrelse i procent

Kun aktier: Procent (afrundet til 2 decimaler) af den udstedte aktiekapital angivet i absolutte tal uden »+« eller »-«.

14.

Den korte nettoposition ækvivalent opgjort

Aktier: det samlede antal ækvivalente aktier.

Statsobligationer: det ækvivalente nominelle beløb i euro.

Udækkede credit default swaps på statsobligationer: det ækvivalente nominelle beløb i euro.

Angivelser i absolutte tal uden »+« eller »-« og valutaen angivet i overensstemmelse med ISO-standard 4217.

15.

Dato for den foregående meddelelse

Dato, hvor positionsindehaveren sidst indberettede en position i instrumenter fra samme udsteder. Format i overensstemmelse med ISO-standard 8601:2004 (åååå-mm-dd).

16.

Annulleringsdato

Dato, hvor en annulleringsformular fremsendes til annullering af en fejlbehæftet tidligere fremsendt meddelelse. Format i overensstemmelse med ISO-standard 8601:2004 (åååå-mm-dd).

17.

Bemærkninger

Fritekst — fakultativ.


TABEL 2

Felter til brug for meddelelsen omhandlet i artikel 3

Feltbetegnelse

Beskrivelse

1.

Positionsindehaver

Fysiske personer: fornavn og efternavn.

Juridiske personer: fulde navn og i givet fald retlig form og som registreret i virksomhedsregistret.

2.

Udstederens navn

Fulde navn på det selskab, som har aktier optaget til handel i et handelssystem.

3.

ISIN

ISIN for udstederens vigtigste klasse af ordinære aktier. Hvis der ikke er ordinære aktier optaget til handel, anføres ISIN for klassen af præferenceaktier (eller den vigtigste klasse af præferenceaktier, som er optaget til handel, hvis der er flere klasser af sådanne aktier).

4.

Den korte nettopositions størrelse i procent

Procent (afrundet til 2 decimaler) af den udstedte aktiekapital.

5.

Positionsdato

Dato, hvor positionen blev oprettet, ændret eller lukket i overensstemmelse med ISO-standard 8601:2004 (åååå-mm-dd).


BILAG II

Format for formularen til meddelelse af korte nettopositioner (artikel 2)

POSITIONSINDEHAVER

Fornavn

Efternavn

Virksomhedens fulde navn

 

BIC-kode

(hvis positionsindehaveren har en sådan)

 

Land

 

Adresse

 

Kontaktperson

Fornavn

Efternavn

 

Telefonnummer

 

Faxnummer

 

E-mail-adresse

 


INDBERETTENDE PERSON

(hvis forskellig)

Fornavn

Efternavn

Virksomhedens fulde navn

 

Land

 

Adresse

 

Kontaktperson

Fornavn

Efternavn

 

Telefonnummer

 

Faxnummer

 

E-mail-adresse

 


KORT NETTOPOSITION I AKTIER

1.

Indberetningsdato

(åååå-mm-dd)

 

2.   

Udstederens navn

2.1

ISIN-kode

 

2.2

Fulde navn

 

3.

Positionsdato

(åååå-mm-dd)

 

4.   

Kort nettoposition efter overskridelse af meddelelses- tærskel

4.1

Antallet af ækvivalente aktier

 

4.2

% af den udstedte aktiekapital

 

5.

Dato for den foregående meddelelse

(åååå-mm-dd)

 

6.

Bemærkninger

 


KORT NETTOPOSITION I STATSOBLIGATIONER

1.

Indberetningsdato

(åååå-mm-dd)

 

2.   

Udstederens navn

2.1

Landekode

 

2.2

Fulde navn

 

3.

Positionsdato

(åååå-mm-dd)

 

4.

Kort nettoposition efter overskridelse af meddelelses- tærsklen

Ækvivalent nominelt beløb

 

5.

Dato for den foregående meddelelse

(åååå-mm-dd)

 

6.

Bemærkninger

 


POSITION I UDÆKKEDE CREDIT DEFAULT SWAPS PÅ STATSOBLIGATIONER

1.

Indberetningsdato

(åååå-mm-dd)

 

2.   

Udstederens navn

2.1

Landekode

 

2.2

Fulde navn

 

3.

Positionsdato

(åååå-mm-dd)

 

4.

Kort nettoposition efter overskridelse af meddelelses tærsklen

Ækvivalent nominelt beløb

 

5.

Dato for den foregående meddelelse

(åååå-mm-dd)

 

6.

Bemærkninger

 


BILAG III

Format for annulleringsformular til fejlbehæftede meddelelser (artikel 2)

POSITIONSINDEHAVER

Fornavn

Efternavn

Virksomhedens fulde navn

 

BIC-kode

(hvis positionsindehaveren har en sådan)

 

Land

 

Adresse

 

Kontaktperson

Fornavn

Efternavn

 

Telefonnummer

 

Faxnummer

 

E-mail-adresse

 


INDBERETTENDE PERSON

(hvis forskellig)

Fornavn

Efternavn

Virksomhedens fulde navn

 

Land

 

Adresse

 

Kontaktperson

Fornavn

Efternavn

 

Telefonnummer

 

Faxnummer

 

E-mail-adresse

 


ANNULLERET KORT NETTOPOSITION I AKTIER

1.

Annulleringsdato

(åååå-mm-dd)

 

2.   

Udstederens navn

2.1

ISIN-kode

 

2.2

Fulde navn

 

3.

Positionsdato for den meddelelse, der annulleres

(åååå-mm-dd)

 

4.   

Kort nettoposition efter overskridelse af meddelelses tærskel i den meddelelse, som skal annulleres

4.1

Antallet af ækvivalente aktier

 

4.2

% af den udstedte aktiekapital

 

5.

Indberetningsdato for den meddelelse, der annulleres

(åååå-mm-dd)

 

6.

Bemærkninger

 


ANNULLERET KORT NETTOPOSITION I STATSOBLIGATIONER

1.

Annulleringsdato

(åååå-mm-dd)

 

2.   

Udstederens navn

2.1

Landekode

 

2.2

Fulde navn

 

3.

Positionsdato for den meddelelse, der annulleres

(åååå-mm-dd)

 

4.

Kort nettoposition efter overskridelse af meddelelses tærskel i den meddelelse, som skal annulleres

Ækvivalent nominelt beløb

 

5.

Indberetningsdato for den meddelelse, der annulleres

(åååå-mm-dd)

 

6.

Bemærkninger

 


ANNULLERET POSITION I UDÆKKEDE CREDIT DEFAULT SWAPS PÅ STATSOBLIGATIONER

1.

Annulleringsdato

(åååå-mm-dd)

 

2.   

Udstederens navn

2.1

Landekode

 

2.2

Fulde navn

 

3.

Positionsdato for den meddelelse, der annulleres

(åååå-mm-dd)

 

4.

Kort nettoposition efter overskridelse af meddelelses- tærskel i den meddelelse, som skal annulleres

Ækvivalent nominelt beløb

 

5.

Indberetningsdato for den meddelelse, der annulleres

(åååå-mm-dd)

 

6.

Bemærkninger

 


Top