EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0792

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 af 23. august 2012 om fastsættelse af regler for udformningen af tilladelser, certifikater og andre dokumenter, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed og om ændring af forordning (EF) nr. 865/2006

OJ L 242, 7.9.2012, p. 13–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 173 - 205

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/02/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/792/oj

7.9.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 242/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 792/2012

af 23. august 2012

om fastsættelse af regler for udformningen af tilladelser, certifikater og andre dokumenter, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed og om ændring af forordning (EF) nr. 865/2006

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (1), særlig artikel 19, stk. 1,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der skal fastsættes en række bestemmelser til gennemførelse af forordning (EF) nr. 338/97 og til sikring af fuld overensstemmelse med bestemmelserne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), i det følgende benævnt »konventionen«.

(2)

For at sikre ensartet gennemførelse af forordning (EF) nr. 338/97 og forordning (EF) nr. 865/2006 af 4. maj 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (2), er det nødvendigt at opstille modeller for de tilladelser, certifikater og andre dokumenter, der er omhandlet i disse forordninger.

(3)

På det 15. møde for konventionens partskonference, som blev afholdt i Doha (Qatar) fra den 13. til den 25. marts 2010, blev en række beslutninger ændret, bl.a. vedrørende harmonisering i tilladelser og certifikater og ændringer af oprindelseskoder. Det er derfor nødvendigt at tage hensyn til disse resolutioner og ændre modellerne i overensstemmelse hermed. Der er også nødvendigt at foretage ændringer i disse dokumenter, så der er klarhed om anvendelsen af dem for brugerne og de nationale myndigheder.

(4)

Der skal derfor fastlægges ensartede betingelser for anvendelsen af disse formularer ved hjælp af modeller og vejledning, der skal anvendes i sammenhæng med forordning (EF) nr. 865/2006.

(5)

De ensartede betingelser bør vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (3). Det er derfor nødvendigt, at de medtages i en gennemførelsesforordning, som er forskellig fra forordning (EF) nr. 865/2006.

(6)

Forordning (EF) nr. 865/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Handel med Vilde Dyr og Planter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Generel bestemmelse

Udformningen og de tekniske specifikationer for de formularer for tilladelser, certifikater og andre dokumenter, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 338/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006, er beskrevet i denne forordning. Udformningen og de tekniske specifikationer er fastlagt for følgende dokumenter:

1)

importtilladelser

2)

eksporttilladelser

3)

reeksportcertifikater

4)

certifikater for personlig ejendom

5)

certifikater for samling af prøver

6)

importmeddelelser

7)

certifikater for rejseudstillinger

8)

supplementsformularer til certifikater for personlig ejendom og certifikater for rejseudstillinger

9)

certifikater som omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra b), artikel 5, stk. 3 og 4, artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 338/97

10)

etiketter som omhandlet i artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 338/97.

Artikel 2

Formularer

1.   Til importtilladelser, eksporttilladelser, reeksportcertifikater, certifikater for personlig ejendom, certifikater for samling af prøver og til ansøgninger om sådanne dokumenter anvendes formularer, der, bortset fra de rubrikker, der er forbeholdt national anvendelse, svarer til modellen i bilag I.

2.   Til importmeddelelser anvendes formularer, der, bortset fra de rubrikker, der er forbeholdt national anvendelse, svarer til modellen i bilag II. De kan indeholde et løbenummer.

3.   Til certifikater for rejseudstillinger og til ansøgninger om sådanne certifikater anvendes formularer, der, bortset fra de rubrikker, der er forbeholdt national anvendelse, svarer til modellen i bilag III.

4.   Til supplementsformularer til certifikater for personlig ejendom og til certifikater for rejseudstillinger anvendes formularer, der svarer til modellen i bilag IV.

5.   Til de certifikater, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra b), artikel 5, stk. 3 og 4, artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 338/97, og til ansøgninger om sådanne certifikater anvendes formularer, der svarer til modellen i bilag V til denne forordning bortset fra de rubrikker, der er forbeholdt national anvendelse.

Medlemsstaterne kan imidlertid fastsætte, at rubrik 18 og 19 i stedet for den forud trykte tekst udelukkende skal indeholde oplysning om det relevante certifikat og/eller den relevante tilladelse.

6.   De etiketter, der er nævnt i artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 338/97, skal i størrelse og udformning svare til modellen i bilag VI til denne forordning.

Artikel 3

Tekniske specifikationer for formularerne

1.   Det papir, der anvendes til de i artikel 2 nævnte formularer, skal være træfrit, skrivefast og veje mindst 55 g/m2.

2.   Størrelsen på de formularer, der er nævnt i artikel 2, stk. 1 til 5, skal være på 210 × 297 mm (A4) med en længdetolerance på –18 og + 8 mm.

3.   De formularer, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, trykkes på farvet papir i overensstemmelse med følgende:

a)

hvidt til formular nr. 1, originalen, med guillochetryk i bunden, trykt gråt på forsiden, således at forfalskninger med mekaniske eller kemiske midler afsløres

b)

gult til formular nr. 2, kopien til indehaveren

c)

lysegrønt til formular nr. 3, kopien til eksport- eller reeksportlandet, hvis der er tale om en importtilladelse, eller til kopien til returnering fra toldvæsenet til det udstedende styrelsesråd, hvis der er tale om en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat

d)

lyserødt til formular nr. 4, kopien til det udstedende styrelsesråd

e)

hvidt til formular nr. 5, ansøgningen.

4.   De formularer, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, trykkes på farvet papir i overensstemmelse med følgende:

a)

hvidt til formular nr. 1, originalen

b)

gult til formular nr. 2, kopien til importøren.

5.   De formularer, der er nævnt i artikel 2, stk. 3 og 5, trykkes på farvet papir i overensstemmelse med følgende:

a)

gult til formular nr. 1, originalen, med guillochetryk i bunden, trykt gråt på forsiden, således at forfalskninger med mekaniske eller kemiske midler afsløres

b)

lyserødt til formular nr. 2, kopien til det udstedende styrelsesråd

c)

hvidt til formular nr. 3, ansøgningen.

6.   De supplementsformularer og etiketter, der er nævnt i henholdsvis artikel 2, stk. 4, og artikel 2, stk. 6, trykkes på hvidt papir.

7.   De formularer, der er nævnt i artikel 2, skal trykkes og udfyldes på et af Unionens officielle sprog, som fastsat af styrelsesrådene i hver medlemsstat. De skal om nødvendigt indeholde en oversættelse af indholdet til et af konventionens officielle arbejdssprog.

8.   Medlemsstaterne er ansvarlige for trykningen af de formularer, der er nævnt i artikel 2, og denne trykning kan — for så vidt angår de formularer, der er nævnt i artikel 2, stk. 1 til 5 — indgå som led i en elektronisk udstedelsesproces for de pågældende tilladelser eller certifikater.

Artikel 4

I forordning (EF) nr. 865/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 og 3 ophæves

2)

Bilag I til VI udgår.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 27. september 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. august 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1.

(2)  EUT L 166 af 19.6.2006, s. 1.

(3)  EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.


BILAG I

Image

Vejledning

1.

Angiv det fulde navn og adresse på den faktiske (re)eksportør, ikke på en mellemmand. Drejer det sig om et certifikat for personlig ejendom, angives den retmæssige ejers fulde navn og adresse.

2.

Gyldighedsperioden for eksporttilladelser eller reeksportcertifikater må ikke overskride seks måneder og for importtilladelser tolv måneder. Gyldighedsperioden for et certifikat for personlig ejendom må ikke overstige tre år. Efter den sidste gyldighedsdag er dokumentet ugyldigt, og indehaveren skal straks returnere originalen og alle kopier til det udstedende styrelsesråd. En importtilladelse er ikke gyldig, såfremt det tilsvarende CITES-dokument fra (re)eksportlandet blev anvendt til (re)eksport efter dets sidste gyldighedsdag, eller såfremt datoen for indførslen i Unionen ligger mere end seks måneder efter dets udstedelsesdag.

3.

Angiv det fulde navn og adresse på den faktiske importør, ikke på en mellemmand. Udfyldes ikke, hvis det drejer sig om et certifikat for personlig ejendom.

5.

Udfyldes ikke, hvis det drejer sig om et certifikat for personlig ejendom.

6.

For levende enheder af bilag A-arter, bortset fra enheder der er opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret, kan en udstedende myndighed foreskrive, hvilket sted enhederne skal holdes, ved at anføre oplysninger herom i denne rubrik. Enhver transport til et andet sted — bortset fra i forbindelse med hastende dyrlægebehandling og forudsat at enhederne returneres direkte til det godkendte sted — skal i så fald på forhånd godkendes af det kompetente styrelsesråd.

8.

Beskrivelsen skal være så præcis som mulig og omfatte en kode på tre bogstaver i overensstemmelse med bilag VII til forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed.

9/10.

Enhedernes antal og/eller nettovægt angives med de måleenheder, der er angivet i bilag VII til forordning (EF) nr. 865/2006.

11.

Angiv nummeret på CITES-listen (I, II eller III), hvorpå enhederne er opført på tilladelsens/certifikatets udstedelsesdato

12.

Her anføres bogstavet for det bilag (A, B eller C) i forordning (EF) nr. 338/97, hvorpå enhederne var opført på tilladelsens/certifikatets udstedelsesdato.

13.

Anvend en af følgende koder til angivelse af oprindelsen:

W

Enheder indfanget eller indsamlet i naturen

R

Enheder af dyr opdrættet i kontrolleret miljø, indsamlet som æg eller indfanget som unger i naturen, hvor de ellers ville have en meget ringe chance for at overleve og blive voksne

D

Bilag A-dyr opdrættet i fangenskab til kommercielle formål i operationer omfattet af CITES-sekretariatets register i overensstemmelse med resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), og bilag A-planter kunstigt opformeret til kommercielle formål i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

A

Bilag A-planter kunstigt opformeret til ikke-kommercielle formål og bilag B- og C-planter kunstigt opformeret i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

C

Dyr opdrættet i fangenskab i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

F

Dyr født i fangenskab, men som ikke opfylder kriterierne i kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

I

Konfiskerede eller beslaglagte enheder (1)

O

Fra før konventionen (1)

U

Ukendt oprindelse (skal begrundes)

14.

Anvend en af følgende koder til angivelse af det formål, hvortil enhederne skal (re)eksporteres/importeres:

B

Opdræt i fangenskab eller kunstig opformering

E

Undervisning

G

Botaniske haver

H

Jagttrofæer

L

Retshåndhævelse/retslige/retsvidenskabelige formål

M

Medicinsk (herunder biomedicinsk forskning)

N

Genudsætning eller udsætning i naturen

P

Personligt formål

Q

Cirkuser og rejseudstillinger

S

Videnskabeligt formål

T

Kommercielle formål

Z

Zoologiske haver

15 til 17.

Ved oprindelsesland forstås det land, hvor enheden er indfanget eller indsamlet i naturen, født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret. Er dette et tredjeland, skal rubrik 16 og 17 indeholde nærmere oplysninger om den pågældende tilladelse. Hvor enheder med oprindelse i en af Unionens medlemsstater udføres fra en anden medlemsstat, anføres kun oprindelsesmedlemsstaten i rubrik 15.

18 til 20.

Ved et reeksportcertifikat er det seneste reeksportland det reeksporttredjeland, hvorfra enhederne blev indført inden genudførslen fra Unionen. Ved en indførselstilladelse er det det reeksporttredjeland, hvorfra enhederne indføres. Rubrik 19 og 20 skal indeholde nærmere oplysninger om det pågældende reeksportcertifikat.

21.

Det videnskabelige navn skal være i overensstemmelse med standardreferenceværkerne med hensyn til nomenklatur i bilag VIII til forordning (EF) nr. 865/2006.

23 til 25.

Kun til brug for myndighederne.

26.

Importøren/(re)eksportøren eller dennes repræsentant skal, hvor det er relevant, anføre nummeret på konnossementet eller luftfragtbrevet.

27.

Skal udfyldes af det toldsted, hvor henholdsvis indførslen til eller (re)eksporten fra Unioen finder sted. Ved indførsel skal originalen (formular nr. 1) returneres til styrelsesrådet i den pågældende medlemsstat og kopien til indehaveren, (formular nr. 2) returneres til importøren. Ved reeksport skal den kopi, som toldstedet returnerer til det udstedende styrelsesråd (formular 3) returneres til styrelsesrådet i den berørte medlemsstat, og originalen (formular 1) og kopien til indehaveren (formular 2) til (re)eksportøren.

Image

Vejledning

1.

Angiv det fulde navn og adresse på den faktiske (re)eksportør, ikke på en mellemmand. Drejer det sig om et certifikat for personlig ejendom, angives den retmæssige ejers fulde navn og adresse.

2.

Gyldighedsperioden for eksporttilladelser eller reeksportcertifikater må ikke overskride seks måneder og for importtilladelser tolv måneder. Gyldighedsperioden for et certifikat for personlig ejendom må ikke overstige tre år. Efter den sidste gyldighedsdag er dokumentet ugyldigt, og indehaveren skal straks returnere originalen og alle kopier til det udstedende styrelsesråd. En importtilladelse er ikke gyldig, såfremt det tilsvarende CITES-dokument fra (re)eksportlandet blev anvendt til (re)eksport efter dets sidste gyldighedsdag, eller såfremt datoen for indførslen i Unionen ligger mere end seks måneder efter dets udstedelsesdag.

3.

Angiv det fulde navn og adresse på den faktiske importør, ikke på en mellemmand. Udfyldes ikke, hvis det drejer sig om et certifikat for personlig ejendom.

5.

Udfyldes ikke, hvis det drejer sig om et certifikat for personlig ejendom.

6.

For levende enheder af bilag A-arter, bortset fra enheder der er opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret, kan en udstedende myndighed foreskrive, hvilket sted enhederne skal holdes, ved at anføre oplysninger herom i denne rubrik. Enhver transport til et andet sted — bortset fra i forbindelse med hastende dyrlægebehandling og forudsat at enhederne returneres direkte til det godkendte sted — skal i så fald på forhånd godkendes af det kompetente styrelsesråd.

8.

Beskrivelsen skal være så præcis som mulig og omfatte en kode på tre bogstaver i overensstemmelse med bilag VII til forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed.

9/10.

Enhedernes antal og/eller nettovægt angives med de måleenheder, der er angivet i bilag VII til forordning (EF) nr. 865/2006.

11.

Angiv nummeret på CITES-listen (I, II eller III), hvorpå enhederne er opført på tilladelsens/certifikatets udstedelsesdato.

12.

Her anføres bogstavet for det bilag (A, B eller C) i forordning (EF) nr. 338/97, hvorpå enhederne var opført på tilladelsens/certifikatets udstedelsesdato.

13.

Anvend en af følgende koder til angivelse af oprindelsen:

W

Enheder indfanget eller indsamlet i naturen

R

Enheder af dyr opdrættet i kontrolleret miljø, indsamlet som æg eller indfanget som unger i naturen, hvor de ellers ville have en meget ringe chance for at overleve og blive voksne

D

Bilag A-dyr opdrættet i fangenskab til kommercielle formål i operationer omfattet af CITES-sekretariatets register i overensstemmelse med resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), og bilag A-planter kunstigt opformeret til kommercielle formål i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

A

Bilag A-planter kunstigt opformeret til ikke-kommercielle formål og bilag B- og C-planter kunstigt opformeret i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

C

Dyr opdrættet i fangenskab i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

F

Dyr født i fangenskab, men som ikke opfylder kriterierne i kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

I

Konfiskerede eller beslaglagte enheder (2)

O

Fra før konventionen (2)

U

Ukendt oprindelse (skal begrundes)

14.

Anvend en af følgende koder til angivelse af det formål, hvortil enhederne skal (re)eksporteres/importeres:

B

Opdræt i fangenskab eller kunstig opformering

E

Undervisning

G

Botaniske haver

H

Jagttrofæer

L

Retshåndhævelse/retslige/retsvidenskabelige formål

M

Medicinsk (herunder biomedicinsk forskning)

N

Genudsætning eller udsætning i naturen

P

Personligt formål

Q

Cirkuser og rejseudstillinger

S

Videnskabeligt formål

T

Kommercielle formål

Z

Zoologiske haver

15 til 17.

Ved oprindelsesland forstås det land, hvor enheden er indfanget eller indsamlet i naturen, født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret. Er dette et tredjeland, skal rubrik 16 og 17 indeholde nærmere oplysninger om den pågældende tilladelse. Hvor enheder med oprindelse i en af Unionens medlemsstater udføres fra en anden medlemsstat, anføres kun oprindelsesmedlemsstaten i rubrik 15.

18 til 20.

Ved et reeksportcertifikat er det seneste reeksportland det reeksporttredjeland, hvorfra enhederne blev indført inden genudførslen fra Unionen. Ved en indførselstilladelse er det det reeksporttredjeland, hvorfra enhederne indføres. Rubrik 19 og 20 skal indeholde nærmere oplysninger om det pågældende reeksportcertifikat.

21.

Det videnskabelige navn skal være i overensstemmelse med standardreferenceværkerne med hensyn til nomenklatur i bilag VIII til forordning (EF) nr. 865/2006.

23 til 25.

Kun til brug for myndighederne.

26.

Importøren/(re)eksportøren eller dennes repræsentant skal, hvor det er relevant, anføre nummeret på konnossementet eller luftfragtbrevet.

27.

Skal udfyldes af det toldsted, hvor henholdsvis indførslen til eller (re)eksporten fra Unioen finder sted. Ved indførsel skal originalen (formular nr. 1) returneres til styrelsesrådet i den pågældende medlemsstat og kopien til indehaveren, (formular nr. 2) returneres til importøren. Ved reeksport skal den kopi, som toldstedet returnerer til det udstedende styrelsesråd (formular 3) returneres til styrelsesrådet i den berørte medlemsstat, og originalen (formular 1) og kopien til indehaveren (formular 2) til (re)eksportøren.

Image

Vejledning

1.

Angiv det fulde navn og adresse på den faktiske (re)eksportør, ikke på en mellemmand. Drejer det sig om et certifikat for personlig ejendom, angives den retmæssige ejers fulde navn og adresse.

2.

Gyldighedsperioden for eksporttilladelser eller reeksportcertifikater må ikke overskride seks måneder og for importtilladelser tolv måneder. Gyldighedsperioden for et certifikat for personlig ejendom må ikke overstige tre år. Efter den sidste gyldighedsdag er dokumentet ugyldigt, og indehaveren skal straks returnere originalen og alle kopier til det udstedende styrelsesråd. En importtilladelse er ikke gyldig, såfremt det tilsvarende CITES-dokument fra (re)eksportlandet blev anvendt til (re)eksport efter dets sidste gyldighedsdag, eller såfremt datoen for indførslen i Unionen ligger mere end seks måneder efter dets udstedelsesdag.

3.

Angiv det fulde navn og adresse på den faktiske importør, ikke på en mellemmand. Udfyldes ikke, hvis det drejer sig om et certifikat for personlig ejendom.

5.

Udfyldes ikke, hvis det drejer sig om et certifikat for personlig ejendom.

6.

For levende enheder af bilag A-arter, bortset fra enheder der er opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret, kan en udstedende myndighed foreskrive, hvilket sted enhederne skal holdes, ved at anføre oplysninger herom i denne rubrik. Enhver transport til et andet sted — bortset fra i forbindelse med hastende dyrlægebehandling og forudsat at enhederne returneres direkte til det godkendte sted — skal i så fald på forhånd godkendes af det kompetente styrelsesråd.

8.

Beskrivelsen skal være så præcis som mulig og omfatte en kode på tre bogstaver i overensstemmelse med bilag VII til forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed.

9/10.

Enhedernes antal og/eller nettovægt angives med de måleenheder, der er angivet i bilag VII til forordning (EF) nr. 865/2006.

11.

Angiv nummeret på CITES-listen (I, II eller III), hvorpå enhederne er opført på tilladelsens/certifikatets udstedelsesdato.

12.

Her anføres bogstavet for det bilag (A, B eller C) i forordning (EF) nr. 338/97, hvorpå enhederne var opført på tilladelsens/certifikatets udstedelsesdato.

13.

Anvend en af følgende koder til angivelse af oprindelsen:

W

Enheder indfanget eller indsamlet i naturen

R

Enheder af dyr opdrættet i kontrolleret miljø, indsamlet som æg eller indfanget som unger i naturen, hvor de ellers ville have en meget ringe chance for at overleve og blive voksne

D

Bilag A-dyr opdrættet i fangenskab til kommercielle formål i operationer omfattet af CITES-sekretariatets register i overensstemmelse med resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), og bilag A-planter kunstigt opformeret til kommercielle formål i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

A

Bilag A-planter kunstigt opformeret til ikke-kommercielle formål og bilag B- og C-planter kunstigt opformeret i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

C

Dyr opdrættet i fangenskab i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

F

Dyr født i fangenskab, men som ikke opfylder kriterierne i kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

I

Konfiskerede eller beslaglagte enheder (3)

O

Fra før konventionen (3)

U

Ukendt oprindelse (skal begrundes)

14.

Anvend en af følgende koder til angivelse af det formål, hvortil enhederne skal (re)eksporteres/importeres:

B

Opdræt i fangenskab eller kunstig opformering

E

Undervisning

G

Botaniske haver

H

Jagttrofæer

L

Retshåndhævelse/retslige/retsvidenskabelige formål

M

Medicinsk (herunder biomedicinsk forskning)

N

Genudsætning eller udsætning i naturen

P

Personligt formål

Q

Cirkuser og rejseudstillinger

S

Videnskabeligt formål

T

Kommercielle formål

Z

Zoologiske haver

15 til 17.

Ved oprindelsesland forstås det land, hvor enheden er indfanget eller indsamlet i naturen, født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret. Er dette et tredjeland, skal rubrik 16 og 17 indeholde nærmere oplysninger om den pågældende tilladelse. Hvor enheder med oprindelse i en af Unionens medlemsstater udføres fra en anden medlemsstat, anføres kun oprindelsesmedlemsstaten i rubrik 15.

18 til 20.

Ved et reeksportcertifikat er det seneste reeksportland det reeksporttredjeland, hvorfra enhederne blev indført inden genudførslen fra Unionen. Ved en indførselstilladelse er det det reeksporttredjeland, hvorfra enhederne indføres. Rubrik 19 og 20 skal indeholde nærmere oplysninger om det pågældende reeksportcertifikat.

21.

Det videnskabelige navn skal være i overensstemmelse med standardreferenceværkerne med hensyn til nomenklatur i bilag VIII til forordning (EF) nr. 865/2006.

23 til 25.

Kun til brug for myndighederne.

26.

Importøren/(re)eksportøren eller dennes repræsentant skal, hvor det er relevant, anføre nummeret på konnossementet eller luftfragtbrevet.

27.

Skal udfyldes af det toldsted, hvor henholdsvis indførslen til eller (re)eksporten fra Unioen finder sted. Ved indførsel skal originalen (formular nr. 1) returneres til styrelsesrådet i den pågældende medlemsstat og kopien til indehaveren, (formular nr. 2) returneres til importøren. Ved reeksport skal den kopi, som toldstedet returnerer til det udstedende styrelsesråd (formular 3) returneres til styrelsesrådet i den berørte medlemsstat, og originalen (formular 1) og kopien til indehaveren (formular 2) til (re)eksportøren.

Image

Image

Vejledning

1.

Angiv det fulde navn og adresse på den faktiske (re)eksportør, ikke på en mellemmand. Drejer det sig om et certifikat for personlig ejendom, angives den retmæssige ejers fulde navn og adresse.

2.

Ikke relevant.

3.

Angiv det fulde navn og adresse på den faktiske importør, ikke på en mellemmand. Udfyldes ikke, hvis det drejer sig om et certifikat for personlig ejendom.

5.

Udfyldes ikke, hvis det drejer sig om et certifikat for personlig ejendom.

6.

Udfyldes kun på ansøgningsformularen, såfremt der er tale om levende enheder, der er indfanget eller indsamlet i naturen, af arter anført i bilag A.

8.

Beskrivelsen skal være så præcis som mulig og omfatte en kode på tre bogstaver i overensstemmelse med bilag VII til forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed.

9/10.

Enhedernes antal og/eller nettovægt angives med de måleenheder, der er angivet i bilag VII til forordning (EF) nr. 865/2006.

11.

Her anføres nummeret på den CITES-liste (I, II eller III), hvorpå enhederne var opført på datoen for ansøgningen om tilladelsen/certifikatet.

12.

Her anføres bogstavet for det bilag (A eller B) i forordning (EF) nr. 338/97, hvorpå enhederne var opført på ansøgningstidspunktet.

13.

Anvend en af følgende koder til angivelse af oprindelsen:

W

Enheder indfanget eller indsamlet i naturen

R

Enheder af dyr opdrættet i kontrolleret miljø, indsamlet som æg eller indfanget som unger i naturen, hvor de ellers ville have en meget ringe chance for at overleve og blive voksne

D

Bilag A-dyr opdrættet i fangenskab til kommercielle formål i operationer omfattet af CITES-sekretariatets register i overensstemmelse med resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), og bilag A-planter kunstigt opformeret til kommercielle formål i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

A

Bilag A-planter kunstigt opformeret til ikke-kommercielle formål og bilag B- og C-planter kunstigt opformeret i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

C

Dyr opdrættet i fangenskab i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

F

Dyr født i fangenskab, men som ikke opfylder kriterierne i kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

I

Konfiskerede eller beslaglagte enheder (4)

O

Fra før konventionen (4)

U

Ukendt oprindelse (skal begrundes)

14.

Anvend en af følgende koder til angivelse af det formål, hvortil enhederne skal (re)eksporteres/importeres:

B

Opdræt i fangenskab eller kunstig opformering

E

Undervisning

G

Botaniske haver

H

Jagttrofæer

L

Retshåndhævelse/retslige/retsvidenskabelige formål

M

Medicinsk (herunder biomedicinsk forskning)

N

Genudsætning eller udsætning i naturen

P

Personligt formål

Q

Cirkuser og rejseudstillinger

S

Videnskabeligt formål

T

Kommercielle formål

Z

Zoologiske haver

15 til 17.

Ved oprindelsesland forstås det land, hvor enheden er indfanget eller indsamlet i naturen, født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret. Er dette et tredjeland, skal rubrik 16 og 17 indeholde nærmere oplysninger om den pågældende tilladelse. Hvor enheder med oprindelse i en af Unionens medlemsstater udføres fra en anden medlemsstat, anføres kun oprindelsesmedlemsstaten i rubrik 15.

18 til 20.

Ved et reeksportcertifikat er det seneste reeksportland det reeksporttredjeland, hvorfra enhederne blev indført inden genudførslen fra Unionen. Ved en indførselstilladelse er det det reeksporttredjeland, hvorfra enhederne indføres. Rubrik 19 og 20 skal indeholde nærmere oplysninger om det pågældende reeksportcertifikat.

21.

Det videnskabelige navn skal være i overensstemmelse med standardreferenceværkerne med hensyn til nomenklatur i bilag VIII til forordning (EF) nr. 865/2006.

23.

Anfør så mange oplysninger som muligt, og anfør begrundelse for eventuelle udeladelser af oplysninger krævet i det ovenstående.


(1)  Anvendes kun sammen med en anden oprindelseskode.

(2)  Anvendes kun sammen med en anden oprindelseskode.

(3)  Anvendes kun sammen med en anden oprindelseskode.

(4)  Anvendes kun sammen med en anden oprindelseskode.


BILAG II

Image

Vejledning

1.

Anfør importørens eller dennes befuldmægtigede repræsentants fulde navn og adresse.

4.

Ved oprindelsesland forstås det land, hvor enheden er indfanget eller indsamlet i naturen, født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret.

5.

Anvendes kun, såfremt enhederne ikke indføres fra selve oprindelseslandet.

6.

Beskrivelsen skal være så præcis som mulig.

9.

Det videnskabelige navn skal være det navn, der er anvendt i bilag C eller D i forordning (EF) nr. 338/97.

10.

Anfør III for arter opført i CITES liste III.

12.

Anfør bogstavet (C eller D) for det bilag til forordning (EF) nr. 338/97, hvor arten er opført.

13.

Importøren skal forelægge det underskrevne originale eksemplar (formular nr. 1) af meddelelsen og »kopien til importøren« (formular nr. 2), i givet fald sammen med CITES-liste III-dokumenter fra (re)eksportlandet, for det toldsted, hvor indførslen til Unionen finder sted.

14.

Toldstedet sender den stemplede original (formular nr. 1) til styrelsesrådet i dets eget land og returnerer den stemplede »kopi til importøren« (formular nr. 2) til importøren eller til importørens befuldmægtigede repræsentant.

Image

Vejledning

1.

Anfør importørens eller dennes befuldmægtigede repræsentants fulde navn og adresse.

4.

Ved oprindelsesland forstås det land, hvor enheden er indfanget eller indsamlet i naturen, født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret.

5.

Anvendes kun, såfremt enhederne ikke indføres fra selve oprindelseslandet.

6.

Beskrivelsen skal være så præcis som mulig.

9.

Det videnskabelige navn skal være det navn, der er anvendt i bilag C eller D i forordning (EF) nr. 338/97.

10.

Anfør III for arter opført i CITES liste III.

12.

Anfør bogstavet (C eller D) for det bilag til forordning (EF) nr. 338/97, hvor arten er opført.

13.

Importøren skal forelægge det underskrevne originale eksemplar (formular nr. 1) af meddelelsen og »kopien til importøren« (formular nr. 2), i givet fald sammen med CITES liste III-dokumenter fra (re)eksportlandet, for det toldsted, hvor indførslen til Unionen finder sted.

14.

Toldstedet sender den stemplede original (formular nr. 1) til styrelsesrådet i dets eget land og returnerer den stemplede »kopi til importøren« (formular nr. 2) til importøren eller til importørens befuldmægtigede repræsentant.


BILAG III

Image

Vejledning

1.

Det udstedende styrelsesråd forsyner certifikatet med et unikt nummer.

2.

Dokumentet må ikke være gyldigt i mere end tre år efter udstedelsesdatoen. Hvis rejseudstillingen har sin oprindelse i et tredjeland, må gyldighedsdatoen ikke overskride datoen anført på det tilsvarende certifikat fra dette land.

3.

Udfyldes med det fulde navn, fast adresse og land for ejeren af den enhed, som er omfattet af certifikatet. Uden ejerens underskrift er certifikatet ugyldigt.

4.

Navn, adresse og land for det udstedende styrelsesråd bør allerede være fortrykt på formularen.

5.

Denne rubrik er fortrykt for at angive, at certifikatet er gyldigt i forbindelse med gentagen passage af grænser for enheden sammen med resten af udstillingen udelukkende med henblik på udstilling, så enhederne kan udstilles for offentligheden i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97, og at certifikatet ikke må indsamles, men bør forblive sammen med enheden i ejerens varetægt. Denne rubrik kan også benyttes til at begrunde, hvorfor visse oplysninger er udeladt.

6.

Denne rubrik er fortrykt for at angive, at passage af grænser tillades til alle lande, der godkender dette certifikat i deres nationale lovgivning.

7.

Denne rubrik er fortrykt med Q-koden for cirkuser og rejseudstillinger.

8.

Nummeret på sikkerhedsstemplet, der påføres i rubrik nr. 19, angives.

9.

Det videnskabelige navn skal være i overensstemmelse med standardreferenceværkerne med hensyn til nomenklatur i bilag VIII til forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed.

10.

Beskriv så præcist som muligt enheden omfattet af certifikatet, herunder særlige kendetegn (tags, ringe, mærkning osv.), således at myndighederne for den part, som udstillingen rejser til, har tilstrækkelig mulighed for at verificere, at certifikatet er i overensstemmelse med den omfattede enhed. Om muligt bør køn og alder på certifikatets udstedelsestidspunkt registreres.

11.

Angiv det samlede antal enheder. Drejer det sig om levende dyr, er antallet normalt 1. Angives der flere end én enhed, anføres »se vedlagte oversigt«.

12.

Angiv nummeret på konventionens liste (I, II eller III), hvorpå enhederne er opført på certifikatets udstedelsestidspunkt.

13.

Angiv bogstavet for det bilag (A, B eller C) i forordning (EF) nr. 338/97, hvorpå enhederne var opført på certifikatets udstedelsestidspunkt.

14.

Oprindelsen angives med nedenstående koder. Dette certifikat må ikke anvendes til enheder med oprindelseskode W, R, F eller U, medmindre de er erhvervet i eller indført til Unionen, inden bestemmelserne for arter opført i konventionens liste I, II eller III, i bilag C, til forordning (EØF) nr. 3626/82 eller i bilag A, B og C til forordning (EF) nr. 338/97 fik virkning for dem, og O-koden også er anvendt.

W

Enheder indfanget eller indsamlet i naturen

R

Enheder af dyr opdrættet i kontrolleret miljø, indsamlet som æg eller indfanget som unger i naturen, hvor de ellers ville have en meget ringe chance for at overleve og blive voksne

A

Bilag A-planter kunstigt opformeret til ikke-kommercielle formål og bilag B- og C-planter kunstigt opformeret i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

C

Dyr opdrættet i fangenskab i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

F

Dyr født i fangenskab, men som ikke opfylder kriterierne i kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

U

Ukendt oprindelse (skal begrundes)

O

Fra før konventionen (kan anvendes sammen med alle andre koder)

15/16.

Ved oprindelsesland forstås det land, hvor enheden er indfanget eller indsamlet i naturen, født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret. Er dette et tredjeland, skal rubrik 16 indeholde nærmere oplysninger om den pågældende tilladelse. Hvor enheder med oprindelse i en af Unionens medlemsstater udføres fra en anden medlemsstat, anføres kun oprindelsesmedlemsstaten i rubrik 15.

17.

Denne rubrik skal indeholde udstillingens registreringsnummer.

18.

Erhvervelsesdatoen angives kun for enheder, som er erhvervet i eller indført til Unionen, inden bestemmelserne for arter opført i konventionens liste I, II eller III, i bilag C, til forordning (EØF) nr. 3626/82 eller i bilag A, B og C til forordning (EF) nr. 338/97 fik virkning for dem.

19.

Udfyldes af den embedsmand, som udsteder certifikatet. Et certifikat kan alene udstedes af styrelsesrådet i det land, hvor en udstilling hører hjemme, og kun når ejeren af udstillingen har ladet fyldestgørende oplysninger om enheden registrere hos dette styrelsesråd. Det fulde navn på den udstedende embedsmand angives. Sikkerhedsstemplet påføres i denne rubrik, og det skal overskrives med den underskrivende embedsmands underskrift og et stempel eller segl. Seglet, underskriften og sikkerhedsstempelnummeret bør være let læseligt.

20.

I denne rubrik kan der henvises til national lovgivning eller yderligere særlige betingelser, som det udstedende styrelsesråd har pålagt i forbindelse med passagen af grænsen.

21.

I denne blok er der fortrykt en henvisning til den vedlagte supplementsformular, hvorpå alle passager af grænser bør være anført.

Uanset nr. 5 ovenfor returneres dette dokument efter udløbet til det udstedende styrelsesråd.

Indehaveren eller dennes bemyndigede repræsentant skal forelægge originalen (formular nr. 1) — og i givet fald rejseudstillingscertifikatet udstedt af et tredjeland — med henblik på verifikation, og indsende den ledsagende supplementsformular eller (hvis certifikatet er udstedt på grundlag af et tilsvarende certifikat fra et tredjeland) de to supplementsformularer og kopier heraf til et toldsted, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97. Toldstedet skal efter at have udfyldt supplementsformularen eller -formularerne returnere originalen af dette certifikat (formular 1), det originale certifikat udstedt af et tredjeland (i givet fald) — og supplementsformularen eller -formularerne — til indehaveren eller dennes bemyndigede repræsentant. Det videresender desuden en påtegnet kopi af certifikatets supplementsformular udstedt af medlemsstatens styrelsesråd til det relevante styrelsesråd i overensstemmelse med artikel 45 i forordning (EF) nr. 865/2006.

Image

Image

Vejledning

3.

Udfyldes med det fulde navn, fast adresse og land for ejeren af den enhed, som er omfattet af certifikatet (ikke på en mellemmand). Uden ejerens underskrift er certifikatet ugyldigt.

8.

Nummeret på sikkerhedsstemplet, der påføres i rubrik nr. 19, angives.

9.

Det videnskabelige navn skal være i overensstemmelse med standardreferenceværkerne med hensyn til nomenklatur i bilag VIII til forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed.

10.

Beskriv så præcist som muligt enheden omfattet af certifikatet, herunder særlige kendetegn (tags, ringe, mærkning osv.), således at myndighederne for den part, som udstillingen rejser til, har tilstrækkelig mulighed for at verificere, at certifikatet er i overensstemmelse med den omfattede enhed. Om muligt bør køn og alder på certifikatets udstedelsestidspunkt registreres.

11.

Angiv det samlede antal enheder. Drejer det sig om levende dyr, er antallet normalt 1. Angives der flere end én enhed, anføres »se vedlagte oversigt«.

12.

Angiv nummeret på konventionens liste (I, II eller III), hvorpå enhederne er opført på ansøgningstidspunktet.

13.

Her anføres bogstavet for det bilag (A, B eller C) til forordning (EF) nr. 338/97, hvorpå enhederne var opført på ansøgningstidspunktet.

14.

Oprindelsen angives med nedenstående koder. Dette certifikat må ikke anvendes til enheder med oprindelseskode W, R, F eller U, medmindre de er erhvervet i eller indført til Unionen, inden bestemmelserne for arter opført i konventionens liste I, II eller III, i bilag C, til forordning (EØF) nr. 3626/82 eller i bilag A, B og C til forordning (EF) nr. 338/97 fik virkning for dem, og O-koden også er anvendt.

W

Enheder indfanget eller indsamlet i naturen

R

Enheder af dyr opdrættet i kontrolleret miljø, indsamlet som æg eller indfanget som unger i naturen, hvor de ellers ville have en meget ringe chance for at overleve og blive voksne

A

Bilag A-planter kunstigt opformeret til ikke-kommercielle formål og bilag B- og C-planter kunstigt opformeret i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

C

Dyr opdrættet i fangenskab i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

F

Dyr født i fangenskab, men som ikke opfylder kriterierne i kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

U

Ukendt oprindelse (skal begrundes)

O

Fra før konventionen (kan anvendes sammen med alle andre koder)

15/16.

Ved oprindelsesland forstås det land, hvor enheden er indfanget eller indsamlet i naturen, født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret. Er dette et tredjeland (dvs. et ikke EU-land), skal rubrik 16 indeholde nærmere oplysninger om den pågældende tilladelse. Hvor enheder med oprindelse i en af Unionens medlemsstater udføres fra en anden medlemsstat, anføres kun oprindelsesmedlemsstaten i rubrik 15.

17.

Denne rubrik skal indeholde udstillingens registreringsnummer.

18.

Erhvervelsesdatoen angives kun for enheder, som er erhvervet i eller indført til Unionen, inden bestemmelserne for arter opført i konventionens liste I, II eller III, i bilag C, til forordning (EØF) nr. 3626/82 eller i bilag A, B og C til forordning (EF) nr. 338/97 fik virkning for dem.

19.

Anfør så mange oplysninger som muligt, og anfør begrundelse for eventuelle udeladelser af oplysninger krævet i det ovenstående.


BILAG IV

Image


BILAG V

Image

Vejledning

1.

Angiv det fulde navn og adresse på certifikatets indehaver, ikke på en mellemmand.

2.

Skal kun udfyldes, såfremt importtilladelsen for de pågældende enheder foreskriver, hvilket sted enhederne skal holdes, eller hvor det skal kræves, at fra naturen i en medlemsstat indfangne enheder holdes på en godkendt adresse.

Enhver transport til et andet sted — bortset fra i forbindelse med hastende dyrlægebehandling og forudsat, at enhederne returneres direkte til det godkendte sted — skal i så fald på forhånd godkendes af det ansvarlige styrelsesråd (se rubrik 19).

4.

Beskrivelsen skal være så præcis som mulig og omfatte en kode på tre bogstaver i overensstemmelse med bilag VII til forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed.

5/6.

Enhedernes antal og/eller nettovægt angives med de måleenheder, der er angivet i bilag VII til forordning (EF) nr. 865/2006.

7.

Angiv nummeret på CITES-listen (I, II eller III), hvorpå enhederne er opført på certifikatets udstedelsesdato.

8.

Her anføres bogstavet for det bilag (A, B eller C) i forordning (EF) nr. 338/97, hvorpå enhederne var opført på certifikatets udstedelsesdato.

9.

Anvend en af følgende koder til angivelse af oprindelsen:

W

Enheder indfanget eller indsamlet i naturen

R

Enheder af dyr opdrættet i kontrolleret miljø, indsamlet som æg eller indfanget som unger i naturen, hvor de ellers ville have en meget ringe chance for at overleve og blive voksne

D

Bilag A-dyr opdrættet i fangenskab til kommercielle formål i operationer omfattet af CITES-sekretariatets register i overensstemmelse med resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), og bilag A-planter kunstigt opformeret til kommercielle formål i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

A

Bilag A-planter kunstigt opformeret til ikke-kommercielle formål og bilag B- og C-planter kunstigt opformeret i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

C

Dyr opdrættet i fangenskab i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

F

Dyr født i fangenskab, men som ikke opfylder kriterierne i kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

I

Konfiskerede eller beslaglagte enheder (1)

O

Fra før konventionen (1)

U

Ukendt oprindelse (skal begrundes)

10 til 12.

Ved oprindelsesland forstås det land, hvor enheden er indfanget eller indsamlet i naturen, født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret.

13 til 15.

Importmedlemsstaten er, i givet fald, den medlemsstat, der har udstedt importtilladelsen for de pågældende enheder.

16.

Det videnskabelige navn skal være i overensstemmelse med standardreferenceværkerne med hensyn til nomenklatur i bilag VIII til forordning (EF) nr. 865/2006.

Image Image

Vejledning

1.

Angiv det fulde navn og adresse på vedkommende, der ansøger om et certifikat, ikke på en mellemmand.

2.

Udfyldes kun på ansøgningsformularen, såfremt der er tale om levende enheder, der er indfanget eller indsamlet i naturen, af arter anført i bilag A.

4.

Beskrivelsen skal være så præcis som mulig og omfatte en kode på tre bogstaver i overensstemmelse med bilag VII til forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed.

5/6.

Enhedernes antal og/eller nettovægt angives med de måleenheder, der er angivet i bilag VII til forordning (EF) nr. 865/2006.

7.

Angiv nummeret på CITES-listen (I, II eller III), hvorpå enhederne er opført på ansøgningsdatoen.

8.

Her anføres bogstavet for det bilag (A, B eller C) i forordning (EF) nr. 338/97, hvorpå enhederne var opført ansøgningsdatoen.

9.

Anvend en af følgende koder til angivelse af oprindelsen:

W

Enheder indfanget eller indsamlet i naturen

R

Enheder af dyr opdrættet i kontrolleret miljø, indsamlet som æg eller indfanget som unger i naturen, hvor de ellers ville have en meget ringe chance for at overleve og blive voksne

D

Bilag A-dyr opdrættet i fangenskab til kommercielle formål i operationer omfattet af CITES-sekretariatets register i overensstemmelse med resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), og bilag A-planter kunstigt opformeret til kommercielle formål i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

A

Bilag A-planter kunstigt opformeret til ikke-kommercielle formål og bilag B- og C-planter kunstigt opformeret i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

C

Dyr opdrættet i fangenskab i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

F

Dyr født i fangenskab, men som ikke opfylder kriterierne i kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

I

Konfiskerede eller beslaglagte enheder (2)

O

Fra før konventionen (2)

U

Ukendt oprindelse (skal begrundes)

10 til 12.

Ved oprindelsesland forstås det land, hvor enheden er indfanget eller indsamlet i naturen, født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret.

13 til 15.

Importmedlemsstaten er, i givet fald, den medlemsstat, der har udstedt importtilladelsen for de pågældende enheder.

16.

Det videnskabelige navn skal være i overensstemmelse med standardreferenceværkerne med hensyn til nomenklatur i bilag VIII til forordning (EF) nr. 865/2006.

18.

Anfør så mange oplysninger som muligt, og anfør begrundelse for eventuelle udeladelser af oplysninger krævet i det ovenstående.


(1)  Anvendes kun sammen med en anden oprindelseskode.

(2)  Anvendes kun sammen med en anden oprindelseskode.


BILAG VI

Image


Top