EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0511

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 511/2012 af 15. juni 2012 om meddelelser vedrørende producent- og brancheorganisationer og kontraktforhandlinger og -forhold, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007, i mælke- og mejerisektoren

OJ L 156, 16.6.2012, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 303 - 304

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/511/oj

16.6.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/39


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 511/2012

af 15. juni 2012

om meddelelser vedrørende producent- og brancheorganisationer og kontraktforhandlinger og -forhold, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007, i mælke- og mejerisektoren

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 126e, stk. 2, litra b) og c), og artikel 185f, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Afdeling IIa i del II, afsnit II, kapitel II i forordning (EF) nr. 1234/2007, der er indsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 261/2012 (2), indeholder regler for producent- og brancheorganisationer i mælke- og mejerisektoren.

(2)

Artikel 126a og 126b i forordning (EF) nr. 1234/2007 fastsætter regler for anerkendelse af producentorganisationer og deres sammenslutninger og brancheorganisationer. I henhold til disse artikler skal medlemsstaterne give Kommissionen meddelelse om alle afgørelser om udstedelse, nægtelse eller tilbagekaldelse af anerkendelser. Som led i forberedelsen af rapporterne til Rådet og Europa-Parlamentet i henhold til artikel 184, stk. 9, i nævnte forordning skal der foreligge oplysninger om antallet af anerkendte organisationer, deres størrelse udtrykt i mængde råmælk, som produceres af de tilsluttede producenter, samt begrundelse for eventuel nægtelse eller tilbagekaldelse af deres anerkendelse.

(3)

Forordningens artikel 126c fastsætter bestemmelser for kontraktforhandlinger om levering af råmælk. I henhold til nævnte artikel skal meddelelserne indgives af producentorganisationerne og medlemsstaterne.

(4)

Artikel 126d i forordning (EF) nr. 1234/2007 fastslår, at medlemsstaterne skal give Kommissionen meddelelse om de regler, de har vedtaget til regulering af udbuddet af ost, der er omfattet af en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse.

(5)

Ifølge artikel 185f i forordning (EF) nr. 1234/2007 skal medlemsstater, der beslutter, at hver leverance af råmælk på deres område fra en landbruger til en virksomhed, der forarbejder råmælk, skal være omfattet af en skriftlig kontrakt mellem parterne, og/eller beslutter, at første købere skal afgive et skriftligt tilbud om at indgå en kontrakt med landbrugerne om levering af råmælk, meddele Kommissionen, hvilke regler de har fastlagt for kontraktforholdene.

(6)

Der bør fastsættes ensartede regler for indholdet af disse meddelelser og datoen for deres indgivelse.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Senest den 31. marts hvert år, jf. artikel 126a, stk. 4, litra d) og artikel 126b, stk. 3, litra e), sender medlemsstaterne Kommissionen en meddelelse vedrørende afgørelser, som de har truffet i løbet af det foregående kalenderår, med følgende oplysninger:

a)

antallet af producentorganisationer, sammenslutninger af anerkendte producentorganisationer, herefter omhandlet som "sammenslutninger", og brancheorganisationer, som de har udstedt en anerkendelse til, samt i de relevante tilfælde den årlige salgbare mængde råmælk, som producentorganisationerne og sammenslutningerne har produceret

b)

antallet af ansøgninger om anerkendelse indgivet af producentorganisationer, sammenslutninger og brancheorganisationer, som er blevet nægtet, samt en begrundelse herfor

c)

antallet af anerkendte producentorganisationer, sammenslutninger og brancheorganisationer, der har fået tilbagekaldt deres anerkendelse, samt en begrundelse herfor.

2.   Hvis en meddelelse, som nævnt i stk. 1, litra a), omhandler en tværnational producentorganisation eller sammenslutning, skal meddelelsen i relevante tilfælde angive den årlige salgbare mængde råmælk, der produceres af de tilsluttede producenter pr. medlemsstat.

Artikel 2

1.   Meddelelserne om de mængder af råmælk, der er omfattet af kontraktforhandlinger som omhandlet i artikel 126c, stk. 2, litra f) i forordning (EF) nr. 1234/2007 indgives til de kompetente myndigheder i den medlemsstat eller de medlemsstater:

a)

hvor produktionen af råmælk finder sted, og

b)

hvis det drejer sig om flere medlemsstater, hvor levering til en virksomhed, der forarbejder råmælk, eller en virksomhed, der indsamler råmælk, finder sted.

2.   En meddelelse som omhandlet i stk. 1 skal indgives, før forhandlingerne påbegyndes, og skal angive den af producentorganisationen eller sammenslutningen anslåede produktionsmængde, der skal omfattes af forhandlingen, og den forventede leveringsperiode for mængden af råmælk.

3.   Senest den 31. januar hvert år giver hver producentorganisation eller sammenslutning udover meddelelsen i stk. 1 oplysning om den mængde råmælk pr. producerende medlemsstat, der faktisk er blevet leveret under kontrakter forhandlet af producentorganisationen i løbet af det foregående kalenderår.

Artikel 3

1.   Senest den 15. marts hvert år, jf. artikel 126c, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1234/2007, giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om:

a)

den samlede mængde råmælk pr. producerende medlemsstat, der er leveret på deres område på basis af kontrakter forhandlet mellem de anerkendte producentorganisationer og sammenslutninger i overensstemmelse med artikel 126c, stk. 2, litra f), i forordning (EF) nr. 1234/2007 i løbet af det foregående kalenderår, som meddelt til de kompetente myndigheder i henhold til nærværende forordnings artikel 2, stk. 3

b)

antallet af tilfælde, hvor de nationale konkurrencemyndigheder har besluttet, at en given forhandling enten skal begynde forfra eller slet ikke bør finde sted, jf. artikel 126c, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1234/2007, samt et kort resumé af beslutningerne.

2.   Hvor meddelelserne, der er modtaget i henhold til artikel 2, stk. 1, i nærværende forordning, omhandler forhandlinger, der omfatter mere en én medlemsstat, skal medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 126c, stk. 6, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1234/2007 sende Kommissionen de oplysninger, den har brug for til at vurdere, hvorvidt konkurrence er udelukket, eller om SMV'er, der forarbejder råmælk, påføres væsentlig skade.

Artikel 4

1.   Meddelelserne, jf. artikel 126d, stk. 7, i forordning (EF) nr. 1234/2007, skal omfatte de regler, medlemsstaterne har vedtaget til regulering af udbuddet af ost, som er omfattet af en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse, samt en følgeskrivelse, der angiver:

a)

ostens navn

b)

navnet på den organisation, der anmoder om regulering af udbuddet, og organisationstypen

c)

tiltag til regulering af udbuddet

d)

dato for reglernes ikrafttrædelse

e)

periode for reglernes gyldighed.

2.   Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse, hvis de ophæver reglerne inden afslutningen på perioden i stk. 1, litra e).

Artikel 5

De meddelelser, der er omhandlet i artikel 185f, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1234/2007, skal omfatte de regler, som medlemsstaterne har vedtaget for de kontrakter, der er omhandlet i forordningens artikel 185f, stk. 1, samt en følgeskrivelse, der angiver:

a)

hvorvidt medlemsstaten har besluttet, at leverancer af råmælk fra en landbruger til en virksomhed, der forarbejder råmælk, skal være omfattet af en skriftlig kontrakt mellem parterne og, hvis det er tilfældet, det eller de trin i leveringen, der er omfattet af en sådan kontrakt, hvis leverancen sker gennem en eller flere virksomheder, der indsamler råmælk, samt den skriftlige kontrakts mindste gyldighedsperiode

b)

hvorvidt medlemsstaten har besluttet, at første køber af råmælk skal afgive et skriftligt tilbud om at indgå en kontrakt med landbrugerne og i de relevante tilfælde den mindste gyldighedsperiode for kontrakten, som tilbuddet skal indeholde.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juni 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1

(2)  EUT L 94 af 30.3.2012, s. 38


Top