EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0451

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 451/2012 af 29. maj 2012 om tilbagetrækning fra markedet af visse fodertilsætningsstoffer, der tilhører den funktionelle gruppe »ensileringstilsætningsstoffer« EØS-relevant tekst

OJ L 140, 30.5.2012, p. 55–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 071 P. 35 - 43

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/451/oj

30.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/55


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 451/2012

af 29. maj 2012

om tilbagetrækning fra markedet af visse fodertilsætningsstoffer, der tilhører den funktionelle gruppe »ensileringstilsætningsstoffer«

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser. Artikel 10, stk. 7, sammenholdt med artikel 10, stk. 1-4, i forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder specifikke bestemmelser om evaluering af de produkter, der blev anvendt i Unionen som ensileringstilsætningsstoffer på datoen for forordningens anvendelse.

(2)

De i bilaget nævnte fodertilsætningsstoffer blev opført i EF-registret over fodertilsætningsstoffer som eksisterende produkter, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

For så vidt angår anvendelsen af disse fodertilsætningsstoffer som ensileringstilsætningsstoffer blev der ikke indgivet ansøgninger om godkendelse i henhold til artikel 10, stk. 7, sammenholdt med artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 inden den i artikel 10, stk. 7, fastsatte frist. For så vidt angår tilsætningsstoffet hexamethylentetramin blev der for visse dyrearter ikke indgivet ansøgninger inden fristen.

(4)

Af hensyn til klarheden blev de tilsætningsstoffer, for hvilke der ikke var indgivet nogen ansøgning om godkendelse inden for den i artikel 10, stk. 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 anførte periode, opført særskilt i EF-registret over fodertilsætningsstoffer.

(5)

Disse fodertilsætningsstoffer bør derfor trækkes tilbage fra markedet for så vidt angår deres anvendelse som ensileringstilsætningsstoffer, undtagen for arter, for hvilke der er indgivet ansøgninger om godkendelse. Denne foranstaltning berører ikke anvendelsen af nogle af ovennævnte tilsætningsstoffer i andre kategorier eller funktionelle grupper, for hvilke de måtte være tilladt.

(6)

Da tilbagetrækningen af de pågældende ensileringstilsætningsstoffer ikke foretages af sikkerhedsmæssige årsager, bør der indrømmes en overgangsperiode, hvor eksisterende lagre af disse tilsætningsstoffer samt forblandinger og ensilage, som er fremstillet med disse tilsætningsstoffer, kan opbruges.

(7)

Tilbagetrækningen af de i bilaget opførte fodertilsætningsstoffer bør ikke være til hindring for en eventuel fremtidig godkendelse heraf eller indførelse af en foranstaltning vedrørende deres status på det grundlag og efter de procedurer, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Tilbagetrækning

De i bilagets del A opførte fodertilsætningsstoffer, der tilhører den funktionelle gruppe »ensileringstilsætningsstoffer« i kategorien »teknologiske tilsætningsstoffer«, trækkes tilbage fra markedet.

Det i bilagets del B anførte fodertilsætningsstof, der tilhører den funktionelle gruppe »ensileringstilsætningsstoffer« i kategorien »teknologiske tilsætningsstoffer«, trækkes tilbage fra markedet for så vidt angår de dyrearter, der er nævnt i samme del af bilaget.

Artikel 2

Overgangsbestemmelser

1.   Eksisterende lagre af de fodertilsætningsstoffer, der er opført i bilagets del A, kan fortsat markedsføres og anvendes som fodertilsætningsstoffer, der tilhører den funktionelle gruppe »ensileringstilsætningsstoffer« i kategorien »teknologiske tilsætningsstoffer«, indtil den 19. juni 2013.

2.   Forblandinger, der er fremstillet med de i stk. 1 omhandlede tilsætningsstoffer, kan fortsat markedsføres og anvendes indtil den 19. juni 2013.

3.   Ensilage, der er fremstillet med de i stk. 1 omhandlede tilsætningsstoffer eller med de i stk. 2 omhandlede forblandinger, kan fortsat markedsføres og anvendes indtil den 19. juni 2014.

4.   For så vidt angår det i bilagets del B opførte fodertilsætningsstof finder stk. 1, 2 og 3 anvendelse på de dyrearter, der er nævnt i denne del af bilaget.

Artikel 3

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. maj 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.


BILAG

Fodertilsætningsstoffer, der tilhører den funktionelle gruppe »ensileringstilsætningsstoffer«, og som i henhold til artikel 1 trækkes tilbage fra markedet

DEL A

Fodertilsætningsstoffer, der tilhører den funktionelle gruppe »ensileringstilsætningsstoffer«, og som trækkes tilbage fra markedet for alle arter og kategorier af dyr

Identifikationsnr.

Tilsætningsstof

Dyreart eller -kategori

Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: ensileringstilsætningsstoffer

 

Alpha-amylase EC 3.2.1.1 fra Bacillus subtilis var amyloliquefaciens

Alle arter

 

Amylase EC 3.2.1.1 fra Aspergillus oryzae

Alle arter

 

Amylase EC 3.2.1.1 fra malt

Alle arter

 

Beta-1,4-glucanase-cellulase EC 3.2.1.4 fra Aspergillus niger

Alle arter

 

Beta-1,4-xylanase EC 3.2.1.37 fra Trichoderma reesei

Alle arter

 

Beta-glucanase EC 3.2.1.6 fra Trichoderma viride

Alle arter

 

Cellulase EC 3.2.1.4 fra Penicillium funiculosum

Alle arter

 

Cellulase EC 3.2.1.4 fra Trichoderma reesei

Alle arter

 

Cellulase EC 3.2.1.4 fra Trichoderma viride

Alle arter

 

Cellulase-hemicellulase-kompleks EC 3.2.1.4 fra Trichoderma reesei

Alle arter

 

Cellulase-xylanase-kompleks EC 3.2.1.4 fra Trichoderma reesei

Alle arter

 

Endo-1,3-beta-glucanase EC 3.2.1.6 fra Bacillus amyloliquefaciens

Alle arter

 

Endo-1,4-beta-D-mannanase EC 3.2.1.78 fra Bacillus lentus

Alle arter

 

Endo-1,4-beta-glucanase EC 3.2.1.4 fra Trichoderma longibrachiatum

Alle arter

 

Endo-1,4-beta-glucanase EC 3.2.1.6 fra Bacillus amyloliquefaciens

Alle arter

 

Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8. fra Aspergillus oryzae

Alle arter

 

Glucoamylase EC 3.2.1.3. fra Aspergillus niger

Alle arter

 

Glucoseoxidase EC 1.1.3.4 fra Aspergillus niger

Alle arter

 

Hemicellulase EC 3.2.1.8 fra Aspergillus niger

Alle arter

 

Mannanase EC 3.2.1.77 fra Aspergillus niger

Alle arter

 

Pectinase EC 3.2.1.15 fra Aspergillus niger

Alle arter

 

Xylanase EC 3.2.1.8 fra Aspergillus niger

Alle arter

 

Xylanase EC 3.2.1.8 fra Penicillium funiculosum

Alle arter

 

Xylanase EC 3.2.1.8 fra Trichoderma reesei

Alle arter

 

Aspergillus oryzae AK 7001 DSM 1862

Alle arter

 

Bacillus coagulans CECT 7001

Alle arter

 

Bacillus lentus 302

Alle arter

 

Bacillus licheniformis DSM 5749

Alle arter

 

Bacillus licheniformis MBS-BL-01

Alle arter

 

Bacillus licheniformis fra Micron Bio-Systems' kultursamling

Alle arter

 

Bacillus pumilus BP288 ATCC 53682

Alle arter

 

Bacillus pumilus CNCM I-3240/NRRL B4064

Alle arter

 

Bacillus pumilus MBS-BP-01

Alle arter

 

Bacillus pumilus fra Micron Bio-Systems' kultursamling

Alle arter

 

Bacillus subtilis AK 6012 DSM 8563

Alle arter

 

Bacillus subtilis BS1

Alle arter

 

Bacillus subtilis CNCM I-3239/ATCC 6633

Alle arter

 

Bacillus subtilis DSM 5750

Alle arter

 

Bacillus subtilis fra Micron Bio-Systems' kultursamling

Alle arter

 

Bacillus subtilis NCIMB 40286

Alle arter

 

Bifidobacterium animalis subsp. Lactis CHCC5445/DSM15954

Alle arter

 

Bifidobacterium longum CNCM I-3241/ATCC 15707

Alle arter

 

Candida glabrata 35120

Alle arter

 

Clostridium sporogenes phage NCIMB 30008

Alle arter

 

Clostridium tyrobutyricum phage NCIMB 30008

Alle arter

 

Enterococcus faecium AP34

Alle arter

 

Enterococcus faecium CECT 7002

Alle arter

 

Enterococcus faecium CNCM DASF I-1248

Alle arter

 

Enterococcus faecium CNCM I-819

Alle arter

 

Enterococcus faecium DSM 15958

Alle arter

 

Enterococcus faecium DSM 16567

Alle arter

 

Enterococcus faecium DSM 16573

Alle arter

 

Enterococcus faecium DSM 5464

Alle arter

 

Enterococcus faecium M74 CCM 6226

Alle arter

 

Enterococcus faecium NCAIM

Alle arter

 

Enterococcus faecium NCIMB 30006

Alle arter

 

Enterococcus faecium NCIMB 30098

Alle arter

 

Enterococcus faecium NCIMB 30122

Alle arter

 

Enterococcus mundtii 82760

Alle arter

 

Lactobacillus acidophilus 36587

Alle arter

 

Lactobacillus acidophilus CHCC3777/DSM13241

Alle arter

 

Lactobacillus acidophilus CNCM DALA I-1246

Alle arter

 

Lactobacillus acidophilus NCIMB 30067

Alle arter

 

Lactobacillus acidophilus NCAIM

Alle arter

 

Lactobacillus amylolyticus CBS 116420

Alle arter

 

Lactobacillus amylovorans DSM 16251

Alle arter

 

Lactobacillus brevis DSM 16570

Alle arter

 

Lactobacillus brevis KKP. 839

Alle arter

 

Lactobacillus brevis NCIMB 8038

Alle arter

 

Lactobacillus buchneri 71044

Alle arter

 

Lactobacillus buchneri 71065

Alle arter

 

Lactobacillus buchneri BIO 73

Alle arter

 

Lactobacillus buchneri NCIMB 30137

Alle arter

 

Lactobacillus buchneri NCIMB 30138

Alle arter

 

Lactobacillus buchneri NCIMB 8007

Alle arter

 

Lactobacillus bulgaricus MA 547/3M

Alle arter

 

Lactobacillus casei CCM 3775

Alle arter

 

Lactobacillus casei CHCC2115

Alle arter

 

Lactobacillus casei CNCM DA LC I-1247

Alle arter

 

Lactobacillus casei MA 67/4U

Alle arter

 

Lactobacillus casei NCIMB 11970

Alle arter

 

Lactobacillus casei NCIMB 30007

Alle arter

 

Lactobacillus casei rhamnosus LC 705 DSM 7061

Alle arter

 

Lactobacillus farciminis MA27/6B

Alle arter

 

Lactobacillus fermentum DSM 16250

Alle arter

 

Lactobacillus helveticus CNCM DALH I-1251

Alle arter

 

Lactobacillus mucosae DSM 16246

Alle arter

 

Lactobacillus paracasei DSM 16572

Alle arter

 

Lactobacillus paracasei ssp. Paracasei DSM 11394

Alle arter

 

Lactobacillus paracasei ssp. Paracasei DSM 11395

Alle arter

 

Lactobacillus paracasei subsp. Paracasei CNCM I-3292/P4126

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum 24001

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum 252

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum 50050

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum 88

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum AMY LMG-P22548

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum C KKP/783/p

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum CCM 3769

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum CNCM DALP. I-1250

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum CNCM I-820

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum CNCM MA 27/5M

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 12187

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 13367

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 13543

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 13544

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 13545

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 13546

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 13547

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 13548

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 16247

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 16571

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 16682

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 4784

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 4904

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 8427

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 8428

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 8862

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 8866

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSMZ 15683

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSMZ 16627

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum EU/EEC 1/24476

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum KKP/788/p

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum L43 NCIMB 30146

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum L44 NCIMB 30147

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum L58

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum MA 541/2E

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum fra Micron Bio-Systems' kultursamling

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 12422

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30004

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30114

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30115

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30170

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum PL3/CSL

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum PL6/CSL

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum PLA/CSL

Alle arter

 

Lactobacillus reuteri CNCM MA28/6E-g

Alle arter

 

Lactobacillus reuteri CNCM MA28/6U-g

Alle arter

 

Lactobacillus reuteri DSM 16248

Alle arter

 

Lactobacillus reuteri DSM 16249

Alle arter

 

Lactobacillus rhamnosus MA27/6R

Alle arter

 

Lactobacillus sakei DSM 16564

Alle arter

 

Lactobacillus sakei subsp. Sakei AK 5115 DSM 20017

Alle arter

 

Lactococcus lactis CNCM I-3291/ATCC 7962

Alle arter

 

Lactococcus Lactis NCIMB 30149

Alle arter

 

Lactococcus lactis subsp. Lactis biovar diacetylactis CHCC2237

Alle arter

 

Lactococcus lactis subsp. Lactis CHCC2871

Alle arter

 

Leuconostoc mesenteroides DSM 8865

Alle arter

 

Leuconostoc oeno LO1

Alle arter

 

Leuconostoc pseudomesenteroides CHCC2114

Alle arter

 

Pediococcus acidilactici AK 5201 DSM 20284

Alle arter

 

Pediococcus acidilactici CNCM MA 151/5R

Alle arter

 

Pediococcus acidilactici DSM 10313

Alle arter

 

Pediococcus acidilactici DSM 13946

Alle arter

 

Pediococcus acidilactici ET 6

Alle arter

 

Pediococcus acidilactici NCIMB 30005

Alle arter

 

Pediococcus pentosaceus 69221

Alle arter

 

Pediococcus pentosaceus AP35

Alle arter

 

Pediococcus pentosaceus CCM 3770

Alle arter

 

Pediococcus pentosaceus CNCM MA 25/4J

Alle arter

 

Pediococcus pentosaceus DSM 16566

Alle arter

 

Pediococcus pentosaceus DSM 16569

Alle arter

 

Pediococcus pentosaceus HTS LMG P-22549

Alle arter

 

Pediococcus pentosaceus fra Micron Bio-Systems' kultursamling

Alle arter

 

Pediococcus pentosaeceus EU/EEC 2124476

Alle arter

 

Propionibacterium freudenreichii shermanii JS DSM 7067

Alle arter

 

Propionibacterium freudenreichii subsp. Shermanii AK 5502 DSM 4902

Alle arter

 

Propionibacterium globosum CNCM DAPB I-1249

Alle arter

 

Propionibacterium shermanii ATCC 9614

Alle arter

 

Propionibacterium shermanii MBS-PS-01

Alle arter

 

Propionibacterium sp. DSM 9576

Alle arter

 

Propionibacterium sp. DSM 9577

Alle arter

 

Rhodopseudomonas palustris ATTC 17001

Alle arter

 

Saccharomyces cerevisiae 37584

Alle arter

 

Saccharomyces cerevisiae 80566

Alle arter

 

Serratia rubidaea NCIMB 40285

Alle arter

 

Streptococcus cremoris CNCM DASC I-1244

Alle arter

 

Streptococcus faecium 36 KKP. 880

Alle arter

 

Streptococcus thermophilus CHCC3021

Alle arter

 

Streptococcus thermophilus CNCM DAST I-1245

Alle arter

 

Ammoniumacetat

Alle arter

 

Ammoniumacetattetrahydrat

Alle arter

 

Ammoniumbenzoat

Alle arter

 

Ammoniumbisulfit

Alle arter

 

Ammoniumdipropionat

Alle arter

 

Attapulgit (ler) CAS-nr. 12174-11-7

Alle arter

E 210

Benzoesyre

Alle arter

 

Ethylbenzoat

Alle arter

E 507

Saltsyre

Alle arter

 

Hydrogenperoxid

Alle arter

 

Isosmørsyre

Alle arter

 

Methenamin

Alle arter

E 285

Methylpropionsyre

Alle arter

 

Kaliumbisulfit

Alle arter

 

Kaliumformiat

Alle arter

 

Kaliumsulfat

Alle arter

 

Siliciumdioxid

Alle arter

E 222

Natriumbisulfit

Alle arter

E 223

Natriummetabisulfit

Alle arter

 

Natriumsulfit

Alle arter

 

Natriumthiosulfat

Alle arter

E 513

Svovlsyre

Alle arter

 

Tanninekstrakt fra træ af ægte kastanje (Castanea sativa Mill, CAS-nr.1401-55-4)

Alle arter


DEL B

Fodertilsætningsstof, der tilhører den funktionelle gruppe »ensileringstilsætningsstoffer«, og som trækkes tilbage fra markedet for visse arter eller kategorier af dyr

Identifikationsnr.

Tilsætningsstof

Dyreart eller -kategori

Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: ensileringstilsætningsstoffer

 

Hexamethylentetramin

Alle arter, undtagen kvæg, får, svin, fjerkræ, kaniner, heste og geder


Top