Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0232

Kommissionens forordning (EU) nr. 232/2012 af 16. marts 2012 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsesbetingelser og anvendelsesniveauer for quinolingult (E 104), Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S) (E 110) og ponceau 4R (cochenillerød A) (E 124) EØS-relevant tekst

OJ L 78, 17.3.2012, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 242 - 253

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/232/oj

17.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 78/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 232/2012

af 16. marts 2012

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsesbetingelser og anvendelsesniveauer for quinolingult (E 104), Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S) (E 110) og ponceau 4R (cochenillerød A) (E 124)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der fastlagt en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

Quinolingult (E 104), Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S) (E 110) og ponceau 4R (cochenillerød A) (E 124) er fødevarefarvestoffer, der for øjeblikket er godkendt til anvendelse og opført i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008. Den nuværende godkendelse tager hensyn til det acceptable daglige indtag (ADI), der blev fastsat af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler i 1983 (2).

(3)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) afgav en udtalelse den 23. september 2009 (3) vedrørende genevalueringen af quinolingult (E 104) som fødevaretilsætningsstof. Autoriteten anbefaler i denne udtalelse at nedbringe ADI for dette fødevarefarvestof fra 10 mg/kg legemsvægt pr. dag til 0,5 mg/kg legemsvægt pr. dag. Endvidere finder autoriteten, at de mere præcise skøn over eksponeringen (trin 2 og trin 3) generelt ligger et godt stykke over den ændrede ADI på 0,5 mg/kg legemsvægt pr. dag. Derfor bør anvendelsesbetingelserne og anvendelsesniveauerne for quinolingult (E 104) ændres for at sikre, at den nye ADI anbefalet af autoriteten ikke overskrides.

(4)

Autoriteten afgav den 27. september 2009 en udtalelse (4) vedrørende genevalueringen af sikkerheden ved Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S) (E 110) som fødevaretilsætningsstof. Autoriteten anbefaler i denne udtalelse, at nedbringe ADI for Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S) (E 110) fra 2,5 til 1 mg/kg legemsvægt pr. dag. Endvidere finder autoriteten, at de mere præcise skøn over eksponeringen (trin 3) generelt ligger et godt stykke over den ændrede midlertidige ADI på 1 mg/kg legemsvægt pr. dag for børn med et højt indtag. Derfor bør anvendelsesbetingelserne og anvendelsesniveauerne for Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S) (E 110) ændres for at sikre, at den nye midlertidige ADI anbefalet af autoriteten ikke overskrides.

(5)

Autoriteten afgav den 23. september 2009 en udtalelse (5) vedrørende genevalueringen af sikkerheden ved ponceau 4R (cochenillerød A) (E 124) som fødevaretilsætningsstof. Autoriteten anbefaler i denne udtalelse at nedbringe ADI fra 4 mg/kg legemsvægt pr. dag til 0,7 mg/kg legemsvægt pr. dag. Endvidere finder autoriteten, at de mere præcise skøn over eksponeringen (trin 3) generelt ligger et godt stykke over den ændrede ADI på 0,7 mg/kg legemsvægt pr. dag for børn med et højt indtag. Derfor bør anvendelsesbetingelserne og anvendelsesniveauerne for ponceau 4R (cochenillerød A) (E 124) ændres for at sikre, at den nye ADI anbefalet af autoriteten ikke overskrides.

(6)

Det er nødvendigt at fjerne disse stoffer fra gruppe III, der er opført i del C, punkt 3, i bilag II. Den kombinerede maksimalgrænseværdi, når stofferne anvendes sammen med de resterende stoffer, der hører til gruppe III, bør fastholdes.

(7)

Med henblik på at nedsætte eksponeringen til under den anbefalede ADI bør maksimalgrænseværdierne ændres. De bør navnlig nedsættes med den samme faktor som nedsættelse i det pågældende daglige indtag. Der bør gives tilladelse til visse undtagelser med højere niveauer for en række traditionelle produkter, som ikke i væsentlig grad bidrager til eksponeringen. Visse bestemmelser skal ligeledes udgå.

(8)

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

For at give fødevareindustrien den nødvendige tid til at tilpasse deres produktion til de nye anvendelsesbetingelser og anvendelsesniveauer, der er fastsat i denne forordning, bør der fastsættes overgangsordninger.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning anvendes fra den 1. juni 2013.

Fødevarer, der indeholder quinolingult (E 104), Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S) (E 110) og ponceau 4R (cochenillerød A) (E 124), og som er markedsført lovligt inden den 1. juni 2013, men ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning, kan fortsat markedsføres, indtil lagrene er opbrugte.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. marts 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  Reports of the Scientific Committee for Food, Fourteenth series, 1983.

(3)  Videnskabelig udtalelse fra Panelet for Tilsætningsstoffer og Næringsstoffer Tilsat til Fødevarer på anmodning fra Kommissionen vedrørende genevalueringen af sikkerheden ved quinolingult (E 104), når det anvendes som fødevaretilsætningsstof, EFSA Journal 2009; 7(11):1329.

(4)  Videnskabelig udtalelse fra Panelet for Tilsætningsstoffer og Næringsstoffer Tilsat til Fødevarer på anmodning fra Kommissionen vedrørende genevalueringen af sikkerheden ved Sunset Yellow (E 110), når det anvendes som fødevaretilsætningsstof, EFSA Journal 2009; 7(11):1330.

(5)  Videnskabelig udtalelse fra Panelet for Tilsætningsstoffer og Næringsstoffer Tilsat til Fødevarer på anmodning fra Kommissionen vedrørende genevalueringen af sikkerheden ved ponceau 4R, cochenillerød A (E 124), når det anvendes som fødevaretilsætningsstof, EFSA Journal 2009; 7(11):1328.


BILAG

I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I del C, punkt 3, udgår følgende rækker:

»E 104

Quinolingult«

»E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)«

»E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)«

2)

I del E foretages følgende ændringer:

a)

i kategori 03, 05.2, 05.3, 05.4, 07.2 og 14.1.4 affattes fodnote (25) således:

»(25):

Mængden af hvert af farvestofferne E 122 og E 155 må ikke overstige 50 mg/kg eller 50 mg/l.«

b)

i kategori 1.7.5 affattes fodnote (33) således:

»(33):

Maksimum enkeltvis eller for en kombination af E 100, E 102, E 120, E 122, E 160e og E 161b.«

c)

i kategori 04.2.1, 04.2.2, 04.2.3 og 04.2.4.1 affattes fodnote (34) således:

»(34):

Maksimum enkeltvis eller for en kombination af E 120, E 122, E 129, E 131 og E 133.«

d)

i kategori 04.2.5.2 og 04.2.5.3 affattes fodnote (31) således:

»(31):

Maksimum enkeltvis eller i kombination med E 120, E 142, E 160d og E 161b.«

e)

i kategori 9.2 affattes fodnote (35), (36) og (37) således:

»(35):

Maksimum enkeltvis eller for en kombination af E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e og E 161b.«

»(36):

Maksimum enkeltvis eller for en kombination af E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e og E 161b.«

»(37):

Maksimum enkeltvis eller for en kombination af E 102, E 120, E 151 og E 160e.«

f)

følgende rækker vedrørende E 104, E 110 og E 124 indsættes i nummerorden i de omhandlede fødevarekategorier:

Kategorinummer

E-nummer

Navn

Maksimumsværdi

(mg/l eller mg/kg)

Fodnoter

Begrænsninger/undtagelser

»01.4

Aromatiserede, fermenterede mælkeprodukter, herunder varmebehandlede produkter

E 104

Quinolingult

10

(61)

 

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

5

(61)

 

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

5

(61)

 

(61):

Den samlede mængde af E 104, E 110, E 124 og farvestofferne i gruppe III må ikke overstige maksimum angivet for gruppe III

01.6.3

Andre typer fløde

E 104

Quinolingult

10

(61)

Kun til aromatiseret fløde

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

5

(61)

Kun til aromatiseret fløde

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

5

(61)

Kun til aromatiseret fløde

(61):

Den samlede mængde af E 104, E 110, E 124 og farvestofferne i gruppe III må ikke overstige maksimum angivet for gruppe III

01.7.3

Spiselig osteskorpe

E 104

Quinolingult

10

(62)

 

(62):

Den samlede mængde af E 104 og farvestofferne i gruppe III må ikke overstige maksimum angivet for gruppe III

04.2.4.1

Tilberedninger af frugt og grøntsager, undtagen kompot

E 104

Quinolingult

30

(61)

Kun til mostarda di frutta

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

35

(61)

Kun til mostarda di frutta

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

20

(61)

Kun til mostarda di frutta

(61):

Den samlede mængde af E 104, E 110, E 124 og farvestofferne i gruppe III må ikke overstige maksimum angivet for gruppe III

05.2

Andre konfektureprodukter, herunder mikropastiller til at give frisk ånde

E 104

Quinolingult

30

(61)

Bortset fra kandiserede frugter og grøntsager; traditionelle sukkerovertrukne konfektureprodukter på basis af nødder eller kakao af form som mandler eller hostier, som typisk er længere end 2 cm og sædvanligvis indtages ved festlige lejligheder, f.eks. bryllupper, kommunion mv.

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

35

(61)

Bortset fra kandiserede frugter og grøntsager; traditionelle sukkerovertrukne konfektureprodukter på basis af nødder eller kakao af form som mandler eller hostier, som typisk er længere end 2 cm og sædvanligvis indtages ved festlige lejligheder, f.eks. bryllupper, kommunion mv.

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

20

(61)

Bortset fra kandiserede frugter og grøntsager; traditionelle sukkerovertrukne konfektureprodukter på basis af nødder eller kakao af form som mandler eller hostier, som typisk er længere end 2 cm og sædvanligvis indtages ved festlige lejligheder, f.eks. bryllupper, kommunion mv.

E 104

Quinolingult

30

(61)

Kun til kandiserede frugter og grøntsager

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

10

(61)

Kun til kandiserede frugter og grøntsager

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

10

(61)

Kun til kandiserede frugter og grøntsager

E 104

Quinolingult

300

(61)

Kun til traditionelle sukkerovertrukne konfektureprodukter på basis af nødder eller kakao af form som mandler eller hostier, som typisk er længere end 2 cm og sædvanligvis indtages ved festlige lejligheder, f.eks. bryllupper, kommunion mv.

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

50

(61)

Kun til traditionelle sukkerovertrukne konfektureprodukter på basis af nødder eller kakao af form som mandler eller hostier, som typisk er længere end 2 cm og sædvanligvis indtages ved festlige lejligheder, f.eks. bryllupper, kommunion mv.

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

50

(61)

Kun til traditionelle sukkerovertrukne konfektureprodukter på basis af nødder eller kakao af form som mandler eller hostier, som typisk er længere end 2 cm og sædvanligvis indtages ved festlige lejligheder, f.eks. bryllupper, kommunion mv.

(61):

Den samlede mængde af E 104, E 110, E 124 og farvestofferne i gruppe III må ikke overstige maksimum angivet for gruppe III

05.3

Tyggegummi

E 104

Quinolingult

30

(61)

 

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

10

(61)

 

(61):

Den samlede mængde af E 104, E 110, E 124 og farvestofferne i gruppe III må ikke overstige maksimum angivet for gruppe III

05.4

Pynt, overtræk og fyld, undtagen fyld på basis af frugt omfattet af kategori 4.2.4

E 104

Quinolingult

50

(61)

Kun til pynt, overtræk og saucer, undtagen fyld

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

35

(61)

Kun til pynt, overtræk og saucer, undtagen fyld

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

55

(61)

Kun til pynt, overtræk og saucer, undtagen fyld

E 104

Quinolingult

50

(61)

Kun til fyld

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

35

(61)

Kun til fyld

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

55

(61)

Kun til fyld

(61):

Den samlede mængde af E 104, E 110, E 124 og farvestofferne i gruppe III må ikke overstige maksimum angivet for gruppe III

06.6

Flydende dej (battere)

E 104

Quinolingult

50

(61)

 

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

35

(61)

 

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

55

(61)

 

(61):

Den samlede mængde af E 104, E 110, E 124 og farvestofferne i gruppe III må ikke overstige maksimum angivet for gruppe III

08.2.3

Tarme samt overtræk og pynt til kød

E 104

Quinolingult

50

(61)

Kun til pynt og overtræk, bortset fra spiseligt overtræk på pasturmas

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

35

(61)

Kun til pynt og overtræk, bortset fra spiseligt overtræk på pasturmas

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

55

(61)

Kun til pynt og overtræk, bortset fra spiseligt overtræk på pasturmas

E 104

Quinolingult

10

(62)

Kun til spiselige tarme

(61):

Den samlede mængde af E 104, E 110, E 124 og farvestofferne i gruppe III må ikke overstige maksimum angivet for gruppe III

(62):

Den samlede mængde af E 104 og farvestofferne i gruppe III må ikke overstige maksimum angivet for gruppe III

09.2

Forarbejdede fisk og fiskevarer, herunder bløddyr og krebsdyr

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

200

(63)

Kun til lakseerstatninger på basis af Theragra chalcogramma og Pollachius virens

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

200

(63)

Kun til lakseerstatninger på basis af Theragra chalcogramma og Pollachius virens

(63):

Den samlede mængde af E 110, E 124 og farvestofferne i gruppe III må ikke overstige maksimum angivet for gruppe III

09.3

Fiskerogn

E 104

Quinolingult

200

(61)

Bortset fra støræg (kaviar)

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

200

(61)

Bortset fra støræg (kaviar)

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

200

(61)

Bortset fra støræg (kaviar)

(61):

Den samlede mængde af E 104, E 110, E 124 og farvestofferne i gruppe III må ikke overstige maksimum angivet for gruppe III

12.2.2

Smagspræparater

E 104

Quinolingult

10

(62)

Kun til smagspræparater såsom karrypulver og tandoori

(62):

Den samlede mængde af E 104 og farvestofferne i gruppe III må ikke overstige maksimum angivet for gruppe III

12.4

Sennep

E 104

Quinolingult

10

(61)

 

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

50

(61)

 

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

35

(61)

 

(61):

Den samlede mængde af E 104, E 110, E 124 og farvestofferne i gruppe III må ikke overstige maksimum angivet for gruppe III

12.6

Saucer

E 104

Quinolingult

20

(64)

Herunder pickles, relish, chutney og picalilli; bortset fra tomatsaucer

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

30

(64)

Kun til pickles og picalilli

(64):

Den samlede mængde af E 104 og E 110 og farvestofferne i gruppe III må ikke overstige maksimum angivet for gruppe III

12.9

Proteinprodukter, undtagen produkter, der er omfattet af kategori 1.8

E 104

Quinolingult

10

(61)

Kun til kød- og fiskeproduktanaloger baseret på vegetabilske proteiner

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

20

(61)

Kun til kød- og fiskeproduktanaloger baseret på vegetabilske proteiner

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

10

(61)

Kun til kød- og fiskeproduktanaloger baseret på vegetabilske proteiner

(61):

Den samlede mængde af E 104, E 110, E 124 og farvestofferne i gruppe III må ikke overstige maksimum angivet for gruppe III

13.2

Diætpræparater til særlige medicinske formål som defineret i direktiv 1999/21/EF (undtagen produkter i fødevarekategori 13.1.5)

E 104

Quinolingult

10

(61)

 

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

10

(61)

 

(61):

Den samlede mængde af E 104, E 110, E 124 og farvestofferne i gruppe III må ikke overstige maksimum angivet for gruppe III

13.3

Slankekostprodukter beregnet til at erstatte hele den daglige fødeindtagelse eller et enkelt måltid (hele den daglige kost eller dele af den)

E 104

Quinolingult

10

(61)

 

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

10

(61)

 

(61):

Den samlede mængde af E 104, E 110, E 124 og farvestofferne i gruppe III må ikke overstige maksimum angivet for gruppe III

14.1.4

Aromatiserede drikkevarer

E 104

Quinolingult

10

(61)

Bortset fra chokolademælk og maltprodukter

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

20

(61)

Bortset fra chokolademælk og maltprodukter

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

10

(61)

Bortset fra chokolademælk og maltprodukter

(61):

Den samlede mængde af E 104, E 110, E 124 og farvestofferne i gruppe III må ikke overstige maksimum angivet for gruppe III

14.2.3

Æblecider og pærecider

E 104

Quinolingult

25

(64)

Bortset fra cidre bouché

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

10

(64)

Bortset fra cidre bouché

(64):

Den samlede mængde af E 104, E 110 og farvestofferne i gruppe III må ikke overstige maksimum angivet for gruppe III

14.2.4

Frugtvin og Made wine

E 104

Quinolingult

20

(61)

 

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

1

(61)

 

(61):

Den samlede mængde af E 104, E 110, E 124 og farvestofferne i gruppe III må ikke overstige maksimum angivet for gruppe III

14.2.7.1

Aromatiserede vine

E 104

Quinolingult

50

(61)

Bortset fra americano, bitter vino

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

50

(61)

Bortset fra americano, bitter vino

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

50

(61)

Bortset fra americano, bitter vino

(61):

Den samlede mængde af E 104, E 110, E 124 og farvestofferne i gruppe III må ikke overstige maksimum angivet for gruppe III

14.2.7.2

Aromatiserede vinbaserede drikkevarer

E 104

Quinolingult

50

(61)

Bortset fra bitter soda, sangria, claria og zurra

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

50

(61)

Bortset fra bitter soda, sangria, claria og zurra

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

50

(61)

Bortset fra bitter soda, sangria, claria og zurra

(61):

Den samlede mængde af E 104, E 110, E 124 og farvestofferne i gruppe III må ikke overstige maksimum angivet for gruppe III

14.2.7.3

Aromatiserede cocktails af vinprodukter

E 104

Quinolingult

50

(61)

 

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

50

(61)

 

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

50

(61)

 

(61):

Den samlede mængde af E 104, E 110, E 124 og farvestofferne i gruppe III må ikke overstige maksimum angivet for gruppe III

14.2.8

Andre alkoholholdige drikkevarer, herunder blandinger af alkoholholdige drikkevarer og ikke-alkoholholdige drikkevarer samt brændevin med et alkoholindhold på under 15 %

E 104

Quinolingult

180

(61)

Kun til alkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold på under 15 %

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

100

(61)

Kun til alkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold på under 15 %

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

170

(61)

Kun til alkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold på under 15 %

(61):

Den samlede mængde af E 104, E 110, E 124 og farvestofferne i gruppe III må ikke overstige maksimum angivet for gruppe III

16.

Desserter, undtagen produkter, der er omfattet af kategori 1, 3 og 4

E 104

Quinolingult

10

(61)

 

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

5

(61)

 

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

10

(61)

 

(61):

Den samlede mængde af E 104, E 110, E 124 og farvestofferne i gruppe III må ikke overstige maksimum angivet for gruppe III

17.1

Kosttilskud i fast form, herunder kapsler og tabletter o.lign., dog ikke i form af tyggetabletter

E 104

Quinolingult

35

(61)

 

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

35

(61)

 

(61):

Den samlede mængde af E 104, E 110, E 124 og farvestofferne i gruppe III må ikke overstige maksimum angivet for gruppe III

17.2

Kosttilskud i flydende form

E 104

Quinolingult

10

(61)

 

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

10

(61)

 

(61):

Den samlede mængde af E 104, E 110, E 124 og farvestofferne i gruppe III må ikke overstige maksimum angivet for gruppe III

17.3

Kosttilskud i form af sirup eller tyggetabletter

E 104

Quinolingult

10

(61)

 

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

10

(61)

 

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

10

(61)

 

(61):

Den samlede mængde af E 104, E 110, E 124 og farvestofferne i gruppe III må ikke overstige maksimum angivet for gruppe III«

g)

i kategori 08.2.1 foretages følgende ændringer:

i)

rækken vedrørende E 110 affattes således:

 

»E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

15

 

Kun til sobrasada«

ii)

rækken vedrørende E 124 affattes således:

 

»E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

50

 

Kun til chorizo og salchichon«

h)

i kategori 14.2.7.1 foretages følgende ændringer:

i)

rækkerne vedrørende E 104 og E 110 affattes således:

 

»E 104

Quinolingult

50

(26) (27)

Kun til americano, bitter vino

 

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

50

(27)

Kun til bitter vino«

ii)

rækken vedrørende E 124 affattes således:

 

»E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

50

(26) (27)

Kun til americano, bitter vino«

i)

i kategori 14.2.7.2 foretages følgende ændringer:

i)

rækkerne vedrørende E 104 og E 110 affattes således:

 

»E 104

Quinolingult

50

(28)

Kun til bitter soda

 

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

50

(28)

Kun til bitter soda«

ii)

rækken vedrørende E 124 affattes således:

 

»E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

50

(28)

Kun til bitter soda«

j)

følgende rækker vedrørende E 104, E 110 og E 124 udgår i de omhandlede fødevarekategorier:

»01.7.5

Smelteost

E 104

Quinolingult

100

(33)

Kun til aromatiseret smelteost

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

100

(33)

Kun til aromatiseret smelteost

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

100

(33)

Kun til aromatiseret smelteost

04.2.1

Tørrede frugter og grøntsager

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

200

(34)

Kun til konserverede røde bærfrugter

04.2.2

Frugt og grøntsager i eddike, olie eller saltlage

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

200

(34)

Kun til konserverede røde bærfrugter

04.2.3

Frugt og grøntsager på dåse eller i glas

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

200

(34)

Kun til konserverede røde bærfrugter

04.2.4.1

Tilberedninger af frugt og grøntsager, undtagen kompot

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

200

(34)

Kun til konserverede røde bærfrugter

04.2.5.2

Syltetøj, gelé og marmelade og kastanjecreme, jf. definitionerne i direktiv 2001/113/EF

E 104

Quinolingult

100

(31)

Bortset fra kastanjecreme

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

100

(31)

Bortset fra kastanjecreme

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

100

(31)

Bortset fra kastanjecreme

04.2.5.3

Andre lignende smørbare frugt- eller grøntsagsprodukter

E 104

Quinolingult

100

(31)

Bortset fra crème de pruneaux

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

100

(31)

Bortset fra crème de pruneaux

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

100

(31)

Bortset fra crème de pruneaux

08.2.1

Ikke-varmebehandlet, forarbejdet kød

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

200

 

Kun til sobrasada

09.2

Forarbejdede fisk og fiskevarer, herunder bløddyr og krebsdyr

E 104

Quinolingult

100

(35)

Kun til fiskepostej og krebsdyrpostej

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

100

(35)

Kun til fiskepostej og krebsdyrpostej

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

100

(35)

Kun til fiskepostej og krebsdyrpostej

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

250

(36)

Kun til forkogte krebsdyr

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

250

(36)

Kun til forkogte krebsdyr

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

100

(37)

Kun til røget fisk

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

100

(37)

Kun til røget fisk«


Top