Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0225

Kommissionens forordning (EU) nr. 225/2012 af 15. marts 2012 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 for så vidt angår godkendelse af virksomheder, der til foderbrug markedsfører produkter fremstillet af vegetabilske olier og blandede fedtstoffer og for så vidt angår de særlige krav vedrørende fremstilling, opbevaring, transport og dioxintestning af olier, fedtstoffer og produkter afledt heraf EØS-relevant tekst

OJ L 77, 16.3.2012, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 153 - 157

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/225/oj

16.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 225/2012

af 15. marts 2012

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 for så vidt angår godkendelse af virksomheder, der til foderbrug markedsfører produkter fremstillet af vegetabilske olier og blandede fedtstoffer og for så vidt angår de særlige krav vedrørende fremstilling, opbevaring, transport og dioxintestning af olier, fedtstoffer og produkter afledt heraf

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne (1), særlig artikel 27, litra b) og f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 183/2005 er der fastsat generelle bestemmelser om foderstofhygiejne og betingelser og ordninger, der skal sikre, at de forarbejdningsbetingelser, der skal minimere og imødegå potentielle farer, overholdes. Foderstofvirksomheder skal registreres hos eller godkendes af den kompetente myndighed. Desuden har foderstofvirksomhedsledere længere nede i foderstofkæden pligt til at kun at tilvejebringe foder fra virksomheder, der er registreret eller godkendt.

(2)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder (2) skal foder, der markedsføres, være sikkert og være mærket udtrykkeligt med den pågældende fodertype. Kommissionens forordning (EU) nr. 575/2011 af 16. juni 2011 om fortegnelsen over fodermidler (3) indeholder endvidere en liste med nærmere beskrivelser af specifikke fodermidler, som skal anvendes i mærkningsøjemed.

(3)

Samspillet mellem disse bestemmelser forventes at sikre sporbarhed og et højt forbrugerbeskyttelsesniveau i hele foderstof- og fødevarekæden.

(4)

Offentlig kontrol og kontrol foretaget af foderstofvirksomhedsledere har vist, at visse olier og fedtstoffer og produkter afledt heraf, som ikke er bestemt til foderbrug, er blevet anvendt som fodermidler, hvilket har medført, at der har været foder med et større indhold af dioxin end tilladt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer (4). Fødevarer afledt af dyr, der har fået forurenet foder, kan derfor udgøre en folkesundhedsrisiko. Dertil kommer, at der kan forekomme økonomiske tab som følge af tilbagetrækning af forurenede foderstoffer og fødevarer fra markedet.

(5)

For at styrke foderhygiejnen, uden at medlemsstaternes beføjelser i medfør af artikel 10, nr. 2), i forordning (EF) nr. 183/2005 derved indskrænkes, bør virksomheder, som videreforarbejder rå vegetabilske olier, som fremstiller produkter afledt af vegetabilske olier, og som blander fedtstoffer, være omfattet af et krav om godkendelse i henhold til nævnte forordning, hvis de pågældende produkter er bestemt til brug i foder.

(6)

Der bør derfor fastsættes særlige krav vedrørende fremstilling, mærkning, opbevaring og transport af sådanne fodermidler for at tage hensyn til erfaringerne fra anvendelsen af HACCP-baserede systemer (HACCP = Hazard analysis and critical control points).

(7)

En styrket dioxinovervågning ville gøre det lettere at opdage manglende overholdelse af foderstoflovgivningen og at håndhæve den. Det er nødvendigt at gøre det til en forpligtelse for foderstofvirksomhedslederne at teste fedtstoffer, olier og produkter afledt heraf for dioxin og dioxinlignende PCB'er for at mindske risikoen for, at forurenede produkter kommer ind i fødevarekæden, og for at understøtte strategien om at mindske EU-borgernes eksponering for dioxin. Overvågningsplanen bør udarbejdes på grundlag af risikoen for dioxinforurening. Det er foderstofvirksomhedslederne, der har ansvaret for at markedsføre sikre foderstoffer. Alle udgifter til analyser bør derfor påhvile dem. Nærmere bestemmelser om prøveudtagning og analyse, som ikke er fastsat i denne forordning, bør fortsat høre under medlemsstaternes kompetence. Medlemsstaterne opfordres endvidere til at fokusere på kontrol af foderstofvirksomhedsledere, som ikke er omfattet af dioxinovervågningen, men som tilvejebringer de nævnte produkter.

(8)

Det obligatoriske risikobaserede overvågningssystem må ikke berøre foderstofvirksomhedslederens pligt til at overholde bestemmelserne i EU-lovgivningen om foderstofhygiejne. Det bør integreres i god hygiejnepraksis og det HACCP-baserede system. Dette bør verificeres af den kompetente myndighed som led i godkendelsen af foderstofvirksomhedslederen. Ved virksomhedslederens jævnlige gennemgang af egen risikovurdering bør resultaterne fra dioxinovervågningen tages i betragtning.

(9)

Laboratorier, der foretager dioxinanalyser, bør være forpligtet til at indberette resultater, der overskrider de tilladte maksimalgrænseværdier fastsat i direktiv 2002/32/EF, ikke blot til foderstofvirksomhedslederen, men også til den kompetente myndighed, for at øge gennemsigtigheden; denne forpligtelse fritager dog ikke foderstofvirksomhedslederen fra pligten til at orientere den kompetente myndighed.

(10)

For at efterprøve effektiviteten af bestemmelserne om den obligatoriske dioxinovervågning og integrationen af den i foderstofvirksomhedsledernes HACCP-system bør bestemmelserne tages op til revision efter to år.

(11)

De kompetente myndigheder og foderstofvirksomhedslederne bør have tilstrækkelig tid til, at de har mulighed for at tilpasse sig til denne forordnings bestemmelser.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 183/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 16. september 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. marts 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 35 af 8.2.2005, s. 1.

(2)  EUT L 229 af 1.9.2009, s. 1.

(3)  EUT L 159 af 17.6.2011, s. 25.

(4)  EFT L 140 af 30.5.2002, s. 10.


BILAG

I bilag II til forordning (EF) nr. 183/2005 foretages følgende ændringer:

1)

Efter titlen i bilag II indsættes følgende afsnit:

»DEFINITIONER

I dette bilag forstås ved:

a)   »parti«: en identificerbar mængde foder, hvorom det er fastslået, at det har fælles karakteristika såsom oprindelse, sort, emballagetype, emballeringsvirksomhed, afsender eller mærkning og i tilfælde af en produktionsproces en produktionsenhed fra ét anlæg, hvor der anvendes ensartede produktionsparametre, eller et antal af sådanne enheder, når de er fremstillet fortløbende og oplagres sammen

b)   »produkter afledt af vegetabilske olier«: andre produkter afledt af rå eller genvundne vegetabilske olier ved oliekemisk forarbejdning eller biodieselforarbejdning eller destillation eller kemisk eller fysisk raffinering end raffineret olie

c)   »fedtstofblanding«: blanding af rå olier, raffinerede olier, animalske fedtstoffer, olier genvundet fra fødevareindustrien og/eller produkter afledt heraf med henblik på at fremstille blandet olie eller fedtstof; eneste undtagelser herfra er opbevaring af på hinanden følgende partier.«

2)

I afsnittet »FACILITETER OG UDSTYR« indsættes følgende som punkt 10:

»10.

Virksomheder, der gennemfører en eller flere af følgende aktiviteter med henblik på at markedsføre produkter til brug i foder, skal være godkendt i henhold til artikel 10, nr. 3):

a)

forarbejdning af rå vegetabilsk olie, bortset fra dem, der henhører under forordning (EF) nr. 852/2004

b)

oliekemisk fremstilling af fedtsyrer

c)

fremstilling af biodiesel

d)

fedtstofblanding.«

3)

I afsnittet »PRODUKTION« indsættes følgende som punkt 7 og 8:

»7.

Fedtstofblandingsvirksomheder, der markedsfører produkter bestemt til foder, skal holde alle produkter bestemt til foder fysisk adskilt fra produkter bestemt til andre formål, medmindre sidstnævnte produkter opfylder kravene i:

nærværende forordning eller i artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 852/2004 og

bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF (1).

8.

Af produkternes mærkning skal det klart fremgå, om de er bestemt til foder eller til andre formål. Hvis producenten erklærer, at et bestemt parti af et produkt ikke er bestemt til brug som foder eller fødevarer, må denne erklæring ikke efterfølgende ændres af en virksomhedsleder i senere led i kæden.

4)

Efter afsnittet »KVALITETSKONTROL« indsættes følgende afsnit:

»DIOXINOVERVÅGNING

1.

Foderstofvirksomhedsledere, der markedsfører fedtstoffer, olier eller produkter afledt heraf bestemt til brug i foder, herunder foderblandinger, skal lade de pågældende produkter analysere på akkrediterede laboratorier for summen af dioxiner og dioxinlignende PCB'er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 (2).

2.

Som supplement til foderstofvirksomhedslederens HACCP-system skal analyserne omhandlet i punkt 1 foretages i overensstemmelse med følgende minimumskrav:

a)

Virksomheder, der forarbejder rå vegetabilske olier:

i)

100 % af partierne af rå kokosolier skal analyseres. Et parti kan højst omfatte 1 000 t af de pågældende produkter.

ii)

100 % af partierne af produkter afledt af vegetabilske olier, bortset fra glycerol, lecithin og gummi bestemt til foder, skal analyseres. Et parti kan højst omfatte 1 000 t af de pågældende produkter.

b)

Producenter af animalsk fedt:

Der skal foretages 1 repræsentativ analyse pr. 2 000 t animalsk fedt og produkter afledt heraf tilhørende kategori 3, jf. artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 (3).

c)

Fiskeolievirksomheder:

i)

100 % af partierne af fiskeolie skal analyseres, hvis olien er fremstillet af

andre produkter afledt af rå fiskeolie end raffineret fiskeolie

fiskevarer, som ikke har været overvåget før, hvis oprindelse ikke er angivet, eller som kommer fra Østersøen

biprodukter fra fisk fra virksomheder, der fremstiller fiskevarer til konsum, og som ikke er EU-godkendte

blåhvilling eller atlantisk menhaden.

Et parti kan højst omfatte 1 000 t fiskeolie.

ii)

100 % af partierne af andre produkter afledt af rå fiskeolie end raffineret fiskeolie, som forlader virksomheden, skal analyseres. Et parti kan højst omfatte 1 000 t af de pågældende produkter.

iii)

Der skal foretages 1 repræsentativ analyse pr. 2 000 t fiskeolie, der ikke er omhandlet i nr. i).

iv)

Fiskeolie, der er dekontamineret ved hjælp at en officielt godkendt behandling, skal analyseres i henhold til HACCP-principperne i overensstemmelse med artikel 6.

d)

Oliekemisk industri og biodieselindustri:

i)

100 % af partier, der tilgår virksomheden, af rå kokosolier og produkter afledt af vegetabilske olier, bortset fra glycerol, lecithin og gummi, animalske fedtstoffer, der ikke er omhandlet i litra b), fiskeolie, der ikke er omhandlet i litra c), olier genvundet fra fødevareindustrien og blandede fedtstoffer bestemt til foder skal analyseres. Et parti kan højst omfatte 1 000 t af de pågældende produkter

ii)

100 % af partierne af produkter afledt fra forarbejdning af produkterne omhandlet i nr. i), bortset fra glycerol, lecithin og gummi, skal analyseres.

e)

Fedtstofblandingsvirksomheder:

i)

100 % af partier, der tilgår virksomheden, af rå kokosolier og produkter afledt af vegetabilske olier, bortset fra glycerol, lecithin og gummi, animalske fedtstoffer, der ikke er omhandlet i litra b), fiskeolie, der ikke er omhandlet i litra c), olier genvundet fra fødevareindustrien og blandede fedtstoffer bestemt til foder skal analyseres. Et parti kan højst omfatte 1 000 t af de pågældende produkter

eller

ii)

100 % af partier af blandet fedt bestemt til foder skal analyseres. Et parti kan højst omfatte 1 000 t af de pågældende produkter.

Foderstofvirksomhedslederen skal som led i sin risikovurdering oplyse den kompetente myndighed om, hvilken model han vælger.

f)

Andre producenter af foderblandinger til dyr bestemt til fødevareproduktion end dem, der er omhandlet i litra e):

i)

100 % af partier, der tilgår virksomheden, af rå kokosolier og produkter afledt af vegetabilske olier, bortset fra glycerol, lecithin og gummi, animalske fedtstoffer, der ikke er omhandlet i litra b), fiskeolie, der ikke er omhandlet i litra c), olier genvundet fra fødevareindustrien og blandede fedtstoffer bestemt til foder skal analyseres. Et parti kan højst omfatte 1 000 t af de pågældende produkter.

ii)

Der skal udtages prøver af 1 % af partierne af fremstillede foderblandinger, der indeholder produkter omhandlet i nr. i).

3.

Hvis det kan godtgøres, at en homogen sending er større end maksimumsstørrelsen for partier i henhold til punkt 2, og at der er udtaget prøver på en repræsentativ måde, anses resultaterne af analysen af de korrekt udtagne og forseglede prøver for acceptable.

4.

Hvis en foderstofvirksomhedsleder godtgør, at et parti af et produkt eller alle bestanddele i et parti som omhandlet i punkt 2, der tilgår hans virksomhed, allerede er blevet analyseret i et tidligere led i produktionen, forarbejdningen eller distributionen eller opfylder kravene i punkt 2, litra b) eller litra c, nr. iii), fritages foderstofvirksomhedslederen fra forpligtelsen til at analysere det pågældende parti, og han analyserer det i henhold til HACCP-principperne i overensstemmelse med artikel 6.

5.

Alle leverancer af produkter omhandlet i punkt 2, litra d), nr. i), litra e), nr. i), og litra f), nr. i), skal ledsages af et bevis for, at de pågældende produkter eller alle deres bestanddele er blevet analyseret eller opfylder kravene i punkt 2, litra b) eller litra c), nr. iii).

6.

Hvis alle partier, der tilgår virksomheden, af produkter, der er omhandlet i punkt 2, litra d), nr. i), litra e), nr. i), og litra f), nr. i), og som indgår i produktionsprocessen, er blevet analyseret i henhold til kravene i denne forordning, og hvis det kan sikres, at produktionsprocessen, håndteringen og opbevaringen ikke øger dioxinforureningen, fritages foderstofvirksomhedslederen fra forpligtelsen til at analysere det færdige produkt, og han analyserer det i henhold til HACCP-principperne i overensstemmelse med artikel 6.

7.

Hvis en foderstofvirksomhedsleder lader et laboratorium foretage en analyse, jf. punkt 1, skal han give laboratoriet besked om at meddele analyseresultatet til den kompetente myndighed, såfremt dioxingrænseværdierne fastsat i afsnit V, punkt 1 og 2, i bilag I til direktiv 2002/32/EF er overskredet.

Hvis en foderstofvirksomhedsleder lader et laboratorium, der ligger i en anden medlemsstat end den, hvor han er hjemmehørende, foretage en analyse, skal han give laboratoriet besked om at meddele analyseresultatet til dets kompetente myndighed, som skal orientere den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor foderstofvirksomhedslederen er hjemmehørende.

Foderstofvirksomhedslederne skal underrette den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er hjemmehørende, hvis de lader et laboratorium beliggende i et tredjeland foretage en analyse. Det skal dokumenteres, at laboratoriet foretager analysen i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 152/2009.

8.

Kravene om dioxintest tages op til revision senest den 16. marts 2014.

5)

I afsnittet »OPBEVARING OG TRANSPORT« indsættes følgende som punkt 7:

»7.

Beholdere, der skal anvendes til opbevaring eller transport af blandede fedtstoffer, vegetabilske olier eller produkter afledt heraf bestemt til brug i foder, må ikke anvendes til transport eller opbevaring af andre produkter end de nævnte, medmindre produkterne opfylder kravene i:

nærværende forordning eller artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 852/2004 og

bilag I til direktiv 2002/32/EF.

De skal opbevares adskilt fra andet gods, hvis der er risiko for forurening.

Hvis en sådan adskillelse ikke er mulig, skal beholderne rengøres effektivt, så alle spor af et produkt fjernes, såfremt beholderne tidligere har været anvendt til produkter, der ikke opfylder kravene i:

nærværende forordning eller artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 852/2004 og

bilag I til direktiv 2002/32/EF.

Animalske fedtstoffer, der er defineret som kategori 3-materiale i henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009, og som er bestemt til brug i foder, skal opbevares og transporteres i overensstemmelse med nævnte forordning.«


(1)  EFT L 140 af 30.5.2002, s. 10

(2)  EUT L 54 af 26.2.2009, s. 1.

(3)  EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1


Top