EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0210

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 210/2012 af 9. marts 2012 om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på ansøgninger om importlicens for olivenolie, der er indgivet fra den 5. til den 6. marts 2012 som led i toldkontingentet for Tunesien og om suspension af udstedelsen af importlicenser for marts 2012

OJ L 72, 10.3.2012, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/210/oj

10.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 72/41


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 210/2012

af 9. marts 2012

om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på ansøgninger om importlicens for olivenolie, der er indgivet fra den 5. til den 6. marts 2012 som led i toldkontingentet for Tunesien og om suspension af udstedelsen af importlicenser for marts 2012

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 3, stk. 1 og 2, i protokol nr. 1 (3) til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side (4) åbnes der et toldfrit toldkontingent for import af ubehandlet olivenolie henhørende under KN-kode 1509 10 10 og 1509 10 90, som er fuldstændigt fremstillet i Tunesien, og som transporteres direkte fra dette land til EU, inden for en mængde, der fastsættes hvert år.

(2)

I artikel 2, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1918/2006 af 20. december 2006 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for olivenolie med oprindelse i Tunesien (5), fastsættes der månedlige kvantitative begrænsninger for udstedelsen af importlicenser.

(3)

I henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1918/2006 er der til myndighederne blevet indsendt ansøgninger om udstedelse af importlicens for en samlet mængde, der overstiger den maksimumsmængde, der er fastsat for marts måned, jf. forordningens artikel 2, stk. 2.

(4)

Derfor bør Kommissionen fastsætte en tildelingskoefficient, så der kan udstedes importlicenser i forhold til den disponible mængde.

(5)

Da maksimumsmængden for marts måned er nået, kan der ikke udstedes nogen importlicenser for denne måned —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De importlicensansøgninger, der blevet indsendt den 5. og den 6. marts 2012 i henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1918/2006, multipliceres med en tildelingskoefficient på 57,099350 %.

Udstedelsen af importlicenser for de mængder, der er ansøgt om fra den 12. marts 2012, suspenderes for marts måned 2012.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 10. marts 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. marts 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EFT L 97 af 30.3.1998, s. 57.

(4)  EFT L 97 af 30.3.1998, s. 2.

(5)  EUT L 365 af 21.12.2006, s. 84.


Top