Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0135

Kommissionens forordning (EU) nr. 135/2012 af 16. februar 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald for at tilføje visse typer uklassificeret affald i bilag IIIB EØS-relevant tekst

OJ L 46, 17.2.2012, p. 30–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 191 - 193

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/135/oj

17.2.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 46/30


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 135/2012

af 16. februar 2012

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald for at tilføje visse typer uklassificeret affald i bilag IIIB

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (1), særlig artikel 58, stk. 1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Irland, Luxembourg, Nederlandene, Østrig og Finland har forelagt Kommissionen en anmodning om at overveje at tilføje visse typer uklassificeret affald i bilag IIIB til forordning (EF) nr. 1013/2006.

(2)

Kommissionen har modtaget bemærkninger fra Bulgarien, Tjekkiet, Tyskland, Frankrig, Ungarn, Nederlandene, Østrig, Polen, Finland og Sverige om, hvorvidt det er acceptabelt, at de modtagne anmodninger betragtes som grøntlistet affald med henblik på tilføjelse i bilag IIIB til forordning (EF) nr. 1013/2006.

(3)

Kommissionen rådede ud fra disse bemærkninger Irland, Nederlandene og Finland til at indgive ansøgninger til Sekretariatet for Basel-konventionen af 22. marts 1989 om kontrol med grænseoverskridende transporter af farligt affald og bortskaffelse heraf (2) (»Baselkonventionen«) om at tilføje nye numre i bilag IX til Baselkonventionen i henhold til proceduren i Baselkonventionens COP8-beslutning VIII/15 om ændringer af proceduren for revision eller tilpasning af listerne over affald i bilag VIII og IX til Baselkonventionen.

(4)

Finland, Nederlandene og Irland indgav ansøgninger om nye numre i bilag IX til Baselkonventionen til Sekretariatet for Baselkonventionen henholdsvis den 14. januar 2011, den 25. januar 2011 og den 1. februar 2011. Indtil der træffes en beslutning om indplacering af de uklassificerede numre i de relevante bilag til Baselkonventionen eller til OECD-rådets beslutning C(2001)107/final om revision af beslutning C(92)39/final om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald bestemt til nyttiggørelse (OECD-beslutningen), kan de pågældende numre midlertidigt tilføjes i bilag IIIB til forordning (EF) nr. 1013/2006.

(5)

Forordning (EF) nr. 1013/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra udvalget nedsat i henhold til artikel 39 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (3)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IIIB til forordning (EF) nr. 1013/2006 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. februar 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1.

(2)  EFT L 39 af 16.2.1993, s. 3.

(3)  EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.


BILAG

»BILAG IIIB

YDERLIGERE AFFALD PÅ DEN GRØNNE LISTE, DER AFVENTER MEDTAGELSE I DE RELEVANTE BILAG TIL BASELKONVENTIONEN ELLER OECD-BESLUTNINGEN, JF. ARTIKEL 58, STK. 1, LITRA b)

1.

Uanset om affald står på denne liste eller ej, må det ikke underlægges de generelle oplysningskrav i artikel 18, hvis det er forurenet med andre materialer i en sådan udstrækning,

a)

at de risici, der er forbundet med affaldet, når der henses til farlighedsegenskaberne i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (1), er så meget større, at det bør behandles efter proceduren med skriftlig forhåndsanmeldelse og samtykke, eller

b)

at genvinding af affaldet på en miljømæssig forsvarlig måde forhindres.

2.

Følgende affald tilføjes i dette bilag:

BEU01

Affald af laminat fra selvklæbende etiketter, der indeholder råvarer fra etiketproduktionen, som ikke er omfattet af Basellistens B3020

BEU02

Plastfraktion, som ikke kan adskilles, fra forbehandlingen af brugt væskeemballage

BEU03

Plast-aluminiumfraktion, som ikke kan adskilles, fra forbehandlingen af brugt væskeemballage

BEU04

Kompositemballage, som hovedsageligt består af papir og noget plast og ikke indeholder restprodukter, og som ikke er omfattet af Basellistens B3020

BEU05

Rent biologisk nedbrydeligt affald fra landbrug, gartneri, skovbrug, haver, parker og kirkegårde

3.

Affaldsoverførslerne i dette bilag berører ikke bestemmelserne i Rådets direktiv 2000/29/EF (2), herunder foranstaltninger, som vedtages i henhold til nævnte direktivs artikel 16, stk. 3.


(1)  EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.

(2)  EUT L 169 af 10.7.2000, s. 1


Top