EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0121

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 121/2012 af 15. februar 2012 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen

OJ L 44, 16.2.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 055 P. 274 - 276

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/121/oj

16.2.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 44/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 121/2012

af 15. februar 2012

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 42, stk. 1, og artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelser fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EØF) nr. 3730/87 af 10. december 1987 om almindelige regler for levering til visse organisationer af levnedsmidler fra interventionslagre med henblik på uddeling til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet (4), som senere blev ophævet og integreret i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (5), har i mere end to årtier skabt rammerne for en pålidelig ordning for uddelingen af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen (fødevareuddelingsordning) og bidraget til den sociale samhørighed i Unionen ved at mindske de økonomiske og sociale forskelle.

(2)

Målene med den fælles landbrugspolitik som defineret i traktatens artikel 39, stk. 1, er bl.a. at stabilisere markederne og sikre forbrugerne forsyninger til rimelige priser. Fødevareuddelingsordningen har i løbet af årene bidraget til at nå begge disse mål, og ved at have reduceret fødevareusikkerheden for de socialt dårligst stillede personer i Unionen har den vist sig at være et uundværligt værktøj, når det gælder om at sikre den generelle adgang til fødevarer i Unionen og reducere interventionslagre.

(3)

Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning af 7. juli 2011 Kommissionen og Rådet til at finde frem til en overgangsløsning for de resterende år af den nuværende flerårige finansielle ramme for at undgå et drastisk fald i fødevarehjælpen som følge af nedskæringen af budgettet fra 500 mio. EUR til 113 mio. EUR og for at sikre, at personer, der er afhængige af fødevarehjælp, ikke rammes af fødevarefattigdom.

(4)

Den nuværende fødevareuddelingsordning er afhængig af produkter fra Unionens interventionslagre, som midlertidigt suppleres med produkter opkøbt på markedet. Flere på hinanden følgende reformer af den fælles landbrugspolitik og en gunstig udvikling i producentpriserne har ført til en gradvis reduktion af interventionslagrene og varesortimentet. Den nuværende udgave af forordning (EF) nr. 1234/2007 tillader kun opkøb på markedet, hvis et produkt midlertidigt ikke kan fås. I lyset af Rettens dom i sag T-576/08 (6) kan opkøb af fødevarer på EU-markedet ikke regelmæssigt erstatte de reducerede interventionslagre. Under disse omstændigheder synes det hensigtsmæssigt at bringe fødevareuddelingsordningen til ophør. For at give de velgørende organisationer i medlemsstaterne, der benytter sig af den nuværende fødevareuddelingsordning, den fornødne tid til at tilpasse sig den nye situation, bør fødevareuddelingsordningen ændres, så der fastsættes en udfasningsperiode, hvor opkøb på markedet bør gøres til en regelmæssig forsyningskilde for fødevareuddelingsordningen for at supplere interventionslagrene, hvis der ikke findes egnede interventionslagre. Udfasningsperioden bør ophøre ved udløbet af årsplanen for 2013.

(5)

EU-fødevareuddelingsordningen bør finde anvendelse, uden at det berører eventuelle nationale ordninger for uddeling af fødevarer.

(6)

For at sikre en forsvarlig budgetforvaltning bør der fastsættes et loft for EU-bistanden. Fødevareuddelingsordningen bør føjes til listen over udgifter i artikel 3, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (7), som skal finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL).

(7)

Erfaringen viser, at forvaltningen af fødevareuddelingsordningen bør forbedres på visse punkter. Kommissionen bør derfor på grundlag af de anmodninger fra medlemsstaterne, som er blevet sendt til Kommissionen, og andre oplysninger, som betragtes som relevante, opstille årsplaner for fødevareuddelingsordningens gennemførelse i 2012 og 2013. Medlemsstaterne bør basere deres anmodninger om fødevarer på de nationale fødevareuddelingsprogrammer, idet de gør rede for de mål og prioriteringer, der er fastsat for fødevareuddelingen til de dårligst stillede personer, som bør omfatte ernæringsmæssige hensyn. I denne forbindelse bør medlemsstaterne have mulighed for at give forrang til produkter med oprindelse i Unionen. Endelig er det nødvendigt for at sikre en ordentlig dækning af de udgifter, der er forbundet med gennemførelsen af årsplanerne, at medlemsstaterne inden for rammerne af de ressourcer, der stilles til rådighed gennem årsplanerne, har mulighed for at tilbagebetale visse udgifter, som udvalgte organisationer har afholdt i forbindelse med forvaltning, transport og lagring.

(8)

Medlemsstaterne bør foretage en tilstrækkelig administrativ og fysisk kontrol og indføre sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af uregelmæssigheder, så det sikres, at årsplanerne gennemføres efter de gældende regler.

(9)

For at sikre, at den nuværende fødevareuddelingsordning fortsætter med at fungere, så den kan udfases effektivt, bør denne forordning finde anvendelse fra den 1. januar 2012 indtil udløbet af årsplanen for 2013.

(10)

Forordning (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 1234/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1290/2005 tilføjes følgende litra:

»g)

ordningen for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen, jf. artikel 27 i forordning (EF) nr. 1234/2007.«

Artikel 2

I forordning (EF) nr. 1234/2007 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 27 affattes således:

»Artikel 27

Ordning for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen

1.   Der oprettes en ordning for 2012 og 2013 for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen gennem organisationer, som ikke må være erhvervsvirksomheder, og som medlemsstaterne udpeger. Med henblik på denne fødevareuddelingsordning skal der stilles produkter fra interventionslagrene til rådighed, eller, hvis der ikke findes egnede interventionslagre for fødevareuddelingsordningen, skal der indkøbes fødevarer på markedet.

Med henblik på fødevareuddelingsordningen i første afsnit forstås ved »socialt dårligst stillede personer« fysiske personer, herunder familier eller grupper af sådanne personer, hvis sociale og økonomiske afhængighed er konstateret eller erkendt på grundlag af støttekriterier, som de nationale kompetente myndigheder vedtager, eller anslået ud fra kriterier, som de udpegede organisationer anvender, og som er godkendt af disse nationale kompetente myndigheder.

2.   Medlemsstater, der ønsker at deltage i fødevareuddelingsordningen i stk.1, skal til Kommissionen indsende fødevareuddelingsprogrammer med oplysning om følgende:

a)

sådanne programmers væsentligste karakteristika og mål

b)

de udpegede organisationer

c)

anmodninger om de mængder fødevarer, der skal uddeles hvert år, og andre relevante oplysninger.

Medlemsstaterne skal vælge fødevarerne ud fra objektive kriterier, bl.a. næringsværdi og egnethed til uddeling. I den forbindelse kan medlemsstaterne give forrang til produkter med oprindelse i Unionen.

3.   Kommissionen vedtager årsplaner på grundlag af de anmodninger og andre relevante oplysninger som omhandlet i stk. 2, første afsnit, litra c), som medlemsstaterne indsender som led i deres fødevareuddelingsprogrammer.

I hver årsplan fastsættes Unionens årlige finansielle tildelinger pr. medlemsstat.

Hvis fødevarer, der er omfattet af årsplanen, ikke er tilgængelige på interventionslagrene i den medlemsstat, hvor der er behov for disse produkter, fastsætter Kommissionen i årsplanen, at disse produkter overføres til den pågældende medlemsstat fra medlemsstater, hvor interventionslagrene ligger inde med sådanne produkter.

Kommissionen kan revidere en årsplan på baggrund af ændrede forhold, der påvirker dens gennemførelse.

4.   Fødevarerne udleveres gratis til de udpegede organisationer.

Uddelingen af fødevarerne til de socialt dårligst stillede personer skal:

a)

være gratis, eller

b)

ske til en pris, der under ingen omstændigheder må overstige de udgifter, som de udpegede organisationer berettiget har haft ved uddelingen, og som ikke er støtteberettigede udgifter i henhold til stk. 7, andet afsnit, litra a) og b).

5.   Medlemsstater, der deltager i fødevareuddelingsordningen i stk. 1, skal:

a)

sende Kommissionen en årlig rapport om gennemførelsen af fødevareuddelingsprogrammerne

b)

holde Kommissionen rettidigt underrettet om ændringer, der har konsekvenser for gennemførelsen af fødevareuddelingsprogrammerne.

6.   Unionen finansierer de udgifter, der er støtteberettigede under ordningen. Finansieringen må ikke overstige 500 mio. EUR pr. regnskabsår.

7.   Følgende udgifter er støtteberettigede i henhold til ordningen:

a)

udgifter til fødevarer, der frigives fra interventionslagrene

b)

udgifter til fødevarer, der indkøbes på markedet, og

c)

udgifter til transport mellem medlemsstaterne af fødevarer fra interventionslagrene.

Inden for de disponible finansielle midler til gennemførelse af årsplanerne i hver medlemsstat kan de nationale kompetente myndigheder betragte følgende udgifter som støtteberettigede:

a)

udgifter til transport af fødevarer til de udpegede organisationers lagre

b)

følgende udgifter, der afholdes af de udpegede organisationer i det omfang, de er direkte forbundet med årsplanernes gennemførelse:

i)

administrationsudgifter

ii)

udgifter til transport mellem de udpegede organisationers lagre og de endelige uddelingssteder, og

iii)

lagerudgifter.

8.   Medlemsstaterne foretager administrative og fysiske kontroller for at sikre, at årsplanerne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler, og fastsætter, hvilke sanktioner der skal anvendes i tilfælde af uregelmæssigheder.

9.   Betegnelsen »EU-bistand« og Den Europæiske Unions logo skal klart angives på de emballager, der anvendes til fødevarer, som uddeles i henhold til årsplanerne, og på uddelingsstederne.

10.   Fødevareuddelingsordningen i stk. 1 berører ikke eventuelle nationale ordninger, der omfatter uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer, og som er i overensstemmelse med EU-retten.«

2)

I artikel 204 tilføjes følgende stykke:

»6.   Artikel 27 anvendes fra den 1. januar 2012 indtil udløbet af årsplanen for 2013.«

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning anvendes fra den 1. januar 2012 indtil udløbet af årsplanen for 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 15. februar 2012.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

N. WAMMEN

Formand


(1)  Udtalelse af 20.1.2011 (EUT C 84 af 17.3.2011, s. 49) og udtalelse af 8.12.2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 104 af 2.4.2011, s. 44.

(3)  Europa-Parlamentets holdning af 26.3.2009 (EUT C 117 E af 6.5.2010, s. 258) og Rådets førstebehandlingsholdning af 23.1.2012 (EUT C 38 E af 11.2.2012, s. 1). Europa-Parlamentets holdning af 15.2.2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(4)  EFT L 352 af 15.12.1987, s. 1.

(5)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(6)  Sag T-576/08, Tyskland mod Kommissionen, dom af 13.4.2011 (endnu ikke i Sml.)

(7)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.


Top