EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012O0013

2012/473/EU: Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 18. juli 2012 om TARGET2-Securities (ECB/2012/13)

OJ L 215, 11.8.2012, p. 19–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 156 - 166

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2012/473/oj

11.8.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/19


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 18. juli 2012

om TARGET2-Securities

(omarbejdning)

(ECB/2012/13)

(2012/473/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 3.1, 12.1, 17, 18 og 22, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er blevet foretaget en række ændringer i retningslinje ECB/2010/2 af 21. april 2010 om TARGET2-Securities (1). Af hensyn til klarhed bør retningslinjen omarbejdes.

(2)

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) besluttede på sit møde den 6. juli 2006 sammen med værdipapircentraler og andre markedsaktører at undersøge muligheden for at oprette en ny tjeneste til værdipapirafvikling i centralbankpenge inden for rammerne af Eurosystemet, som benævnes TARGET2-Securities (T2S). Som en del af sine arbejdsopgaver ifølge artikel 17, 18 og 22 i ESCB-statutten ønsker Eurosystemet med T2S at fremme integrationen af efterhandlen ved at tilbyde en grundlæggende, neutral og grænseløs paneuropæisk kontant- og værdipapirafvikling i centralbankpenge, således at værdipapircentralerne kan tilbyde deres kunder harmoniserede og standardiserede afviklingstjenester med levering mod betaling (»delivery-versus-payment«) i et teknisk integreret miljø på tværs af landegrænser. Da det er en af Eurosystemets hovedopgaver at stille centralbankpenge til rådighed, er T2S at betragte som et public service-organ. De nationale centralbanker i euroområdet vil inden for rammerne af T2S tilvejebringe tjenester i forbindelse med forvaltning af sikkerhedsstillelse og afvikling i centralbankpenge.

(3)

Artikel 22 i ESCB-statutten giver Eurosystemet mandat til at »sikre effektive og pålidelige clearing- og betalingssystemer inden for Unionen«. Afvikling i centralbankpenge hindrer desuden likviditetsrisici og er derfor afgørende for en pålidelig efterhandel med værdipapirer og for det finansielle marked i almindelighed.

(4)

Styrelsesrådet besluttede den 17. juli 2008 at iværksætte T2S-projektet og at tilvejebringe de nødvendige ressourcer til dets gennemførelse. På grundlag af et tilbud fra Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France og Banca d'Italia (i det følgende benævnt »4CB«) besluttede Styrelsesrådet også, at T2S skulle udvikles og drives af 4CB.

(5)

Styrelsesrådet har vedtaget afgørelse ECB/2012/6 af 29. marts 2012 om oprettelse af et råd for TARGET2-Securities og om ophævelse af afgørelse ECB/2009/6 (2). T2S-rådet er et effektivt ledelsesorgan inden for Eurosystemet, der har til opgave at udarbejde forslag til Styrelsesrådet om vigtige strategiske spørgsmål samt udføre opgaver af rent teknisk karakter. T2S-rådets mandat, beskrevet i bilag I til afgørelse ECB/2012/6, udgør en af hjørnestenene i ledelsen af T2S. T2S-rådet er samtidig blevet betroet visse gennemførelsesopgaver af centralbankerne i Eurosystemet, således at rådet kan være fuldt operationelt og handle på vegne af hele Eurosystemet.

(6)

Denne retningslinje fastsætter navnlig grundlaget for T2S i specifikations-, udviklings- og driftsfasen. Retningslinjen suppleres med yderligere retsakter og aftaler, for hvilke Styrelsesrådet har det endelige ansvar, i takt med at T2S videreudvikles.

Den interne ledelse af T2S er forankret på tre niveauer. På det første ledelsesniveau træffes de endelige beslutninger vedrørende T2S af Styrelsesrådet, som har det overordnede ansvar for T2S, og som i henhold til ESCB-statuttens artikel 8 er beslutningstager for hele Eurosystemet. På det andet ledelsesniveau blev T2S-rådet oprettet med det formål at bistå ECB's beslutningstagende organer med at sikre en vellykket og rettidig gennemførelse af T2S-programmet. Det tredje og sidste ledelsesniveau udgøres af 4CB.

(7)

Da T2S-tjenesterne tilbydes værdipapircentraler, nationale centralbanker i medlemsstater uden for euroområdet og andre centralbanker på grundlag af kontraktlige aftaler, er det vigtigt at strukturere forholdet til disse gennem hele udviklingen af, overgangen til og den efterfølgende drift af T2S. En styregruppe for værdipapircentraler (CSD Steering Group, CSG) og en styregruppe for andre valutaer end euro (Non-euro Currencies Steering Group, NECSG) er blevet nedsat til dette formål. De nationale brugergrupper er forum for kommunikation og interaktion med leverandører og brugere af værdipapirafviklingstjenester på de nationale markeder. Den rådgivende T2S-gruppe er forum for kommunikation og interaktion mellem Eurosystemet og eksterne interessenter i T2S.

(8)

T2S er ikke et kommercielt foretagende og har ikke til formål at konkurrere med værdipapircentraler eller andre markedsaktører. T2S' finansielle målsætning sigter mod fuld omkostningsdækning, men T2S-tjenesterne stilles ikke til rådighed med indtjening for øje. En afgørelse om Eurosystemets samlede investering i T2S er blevet truffet internt, mens afgørelsen om prisfastsættelse af T2S' tjenester sigter mod fuld omkostningsdækning. Endvidere bør Eurosystemet nøje efterleve princippet om ikke at forskelsbehandle værdipapircentralerne og have som mål at sikre lige vilkår for de værdipapircentraler, som vælger at overføre deres afviklingsplatform til T2S.

(9)

T2S er en teknisk foranstaltning, som ikke kun skal anvendes til afvikling i euro. Den vil også være åben for nationale centralbanker uden for euroområdet og andre centralbanker, som ønsker at deltage ved at gøre deres valuta tilgængelig for afvikling i centralbankpenge i T2S i overensstemmelse med denne retningslinje —

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

AFDELING I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1.   T2S er baseret på én fælles teknisk platform, som er integreret i centralbankernes realtids bruttoafviklingssystem (real-time gross settlement). Det er en tjenesteydelse, som Eurosystemet leverer til værdipapircentralerne, og som muliggør en grundlæggende, neutral og grænseløs afvikling af værdipapirhandler i centralbankpenge efter princippet levering mod betaling.

2.   Denne retningslinje fastlægger reglerne for den interne ledelse af T2S. Den fastlægger også hovedtrækkene i T2S, idet den definerer de respektive roller og ansvarsområder for T2S-rådet og 4CB samt deres indbyrdes forhold i specifikations-, udviklings- og driftsfasen. Endvidere præciserer den de vigtigste beslutninger, som skal træffes af Styrelsesrådet i forbindelse med T2S. Endelig fastlægger retningslinjen de grundlæggende principper for T2S vedrørende: a) finansieringssystemet, rettigheder og garantier, b) hvordan værdipapircentralernes adgang til T2S og de kontraktmæssige forhold til værdipapircentralerne skal fastlægges, c) hvordan andre valutaer end euroen kan godkendes til brug i T2S og d) udviklingen af T2S.

Artikel 2

Definitioner

I denne retningslinje forstås ved:

1)   »værdipapircentral« (Central Securities Depository, CSD): en enhed som: a) gør det muligt at oprette og afvikle værdipapirer ved kontopostering, og/eller opbevarer og administrerer værdipapirer på vegne af andre gennem oprettelse eller forvaltning af værdipapirkonti, b) driver eller stiller et værdipapirafviklingssystem til rådighed i henhold til artikel 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (3) eller for enheder, der befinder sig uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) i henhold til relevant national lovgivning svarende til direktiv 98/26/EF, og/eller reguleres af en centralbank, c) er godkendt som en værdipapircentral i henhold til nationale regler og/eller lovgivning og/eller er godkendt eller reguleret som en sådan af en kompetent myndighed

2)   »levering mod betaling« (delivery-versus-payment): en værdipapirafviklingsmekanisme, som knytter overførslen af værdipapirer og overførslen af betalingsmidlet sammen på en sådan måde, at levering kun sker, hvis den tilsvarende betaling erlægges

3)   »national centralbank inden for euroområdet«: en national centralbank i en medlemsstat, der har euroen som valuta

4)   »centralbank inden for Eurosystemet«: alt efter omstændighederne en national centralbank inden for euroområdet eller ECB

5)   »rammeaftale«: en kontraktlig rammeaftale indgået mellem en værdipapircentral og Eurosystemet vedrørende udviklings- og driftsfasen

6)   »generelle funktionsspecifikationer« (General Functional Specifications, GFS): en generel funktionsbeskrivelse af T2S-forretningsapplikationen, som skal udvikles for at opfylde brugerkravene til T2S. Den vil omfatte elementer som f.eks. den funktionelle arkitektur (domæner/moduler og interaktioner), begrebsmodellerne samt datamodellen eller de forskellige datastrømme

7)   »niveau 2/niveau 3-aftale«: leverings- og driftsaftale, som T2S-rådet og 4CB har forhandlet sig frem til, og som er blevet godkendt af Styrelsesrådet og efterfølgende underskrevet af Eurosystemets centralbanker og 4CB, som ændret om nødvendigt. Den indeholder yderligere detaljer om arbejdsopgaver og ansvarsområder for 4CB, T2S-rådet og centralbankerne i Eurosystemet

8)   »national centralbank uden for euroområdet«: en national centralbank i en medlemsstat, der ikke har euroen som valuta

9)   »driftsfase«: det tidsrum, som begynder, når den første værdipapircentral er overgået til at anvende T2S

10)   »anden centralbank«: centralbanken i en stat uden for Unionen

11)   »betalingsplan«: en plan, som viser betalingsrækkefølgen af de forskellige delbeløb, der udgør vederlaget til 4CB

12)   »serviceniveauaftale«: dels en aftale, som definerer niveauet for tjenester, som 4CB skal levere til Eurosystemet, dels en aftale, der definerer niveauet for tjenester, som Eurosystemet skal levere til værdipapircentralerne vedrørende T2S

13)   »specifikations- og udviklingsfase«: det tidsrum, som begynder med Styrelsesrådets godkendelse af brugerkravsdokumentet, og som afsluttes med starten på driftsfasen

14)   »T2S-forretningsapplikation«: den software, der er udviklet, og som drives af 4CB på vegne af Eurosystemet, som gør det muligt for Eurosystemet at levere T2S-tjenester på T2S-platformen

15)   »T2S-styringsprocedure for ændringer og frigivelser«: et sæt af regler og procedurer, som finder anvendelse, når en ændring af T2S' tjenester iværksættes

16)   »T2S-platform«: den hardware og alle de softwarekomponenter, dvs. al software, undtagen T2S-forretningsapplikationen, som er nødvendige for at køre og drive T2S-forretningsapplikationen

17)   »T2S-program«: alle de foranstaltninger og resultater, som er nødvendige for udviklingen af T2S, indtil alle de værdipapircentraler, som har underskrevet rammeaftalen, og alle centralbanker i Eurosystemet, nationale centralbanker uden for euroområdet og andre centralbanker helt er overgået til T2S

18)   »T2S-rådet«: Eurosystemets ledelsesorgan, oprettet i henhold til afgørelse ECB/2012/6, som har til opgave at udarbejde forslag til Styrelsesrådet vedrørende vigtige strategiske spørgsmål og at udføre opgaver af rent teknisk karakter, som vedrører T2S

19)   »T2S-projektkonto«: den T2S-konto, som anvendes til inddrivelse og udbetaling af delbetalinger, vederlag og gebyrer. Projektkontoen kan have underkonti for at adskille forskellige typer af betalingsstrømme. Kontoen er ikke en budgetkonto

20)   »T2S-tjenester«: de tjenester, som Eurosystemet skal levere til værdipapircentralerne og centralbankerne på grundlag af de kontraktlige aftaler indgået mellem Eurosystemet og værdipapircentraler, nationale centralbanker uden for euroområdet eller andre centralbanker

21)   »T2S-brugere«: deltagere i en værdipapircentral, retlige enheder eller personer, der har indgået en kontrakt med en værdipapircentral om behandling af deres aktiviteter vedrørende værdipapirafvikling i T2S, eller medlemmer hos en centralbank, hvis valuta er tilgængelig for afviklingsbehandling i T2S, som har indgået en kontrakt med centralbanken om behandling af deres aktiviteter vedrørende værdipapirer og kontanter i T2S

22)   »detaljerede funktionsspecifikationer for brugerne« (User Detailed Functional Specifications, UDFS): en detaljeret beskrivelse af de funktioner, som styrer T2S' eksterne datastrøm fra applikation til applikation. Specifikationerne skal omfatte de oplysninger, som er nødvendige, for at brugerne kan tilpasse eller udvikle deres eget interne informationssystem med henblik på tilslutningen til T2S

23)   »brugerhåndbog«: det dokument, som beskriver den måde, hvorpå T2S-brugere kan gøre brug af en række T2S-softwarefunktioner, som er tilgængelige i et (skærmbaseret) bruger-til-applikation-modus

24)   »brugerkravsdokument« (User Requirements Document, URD): dokument, som fastsætter brugerkravene for T2S, som offentliggjort af ECB den 3. juli 2008, og som senere ændret inden for rammerne af styringsproceduren for ændringer og frigivelser.

AFDELING II

LEDELSE AF T2S

Artikel 3

Interne ledelsesniveauer

Den interne ledelse af T2S er forankret på tre niveauer. Niveau 1 består af Styrelsesrådet, niveau 2 af T2S-rådet og niveau 3 af 4CB.

Artikel 4

Styrelsesrådet

1.   Styrelsesrådet er ansvarligt for ledelsen, den overordnede administration og kontrollen af T2S. Styrelsesrådet har også ansvar for den endelige beslutningstagning vedrørende T2S og træffer beslutning om fordelingen af arbejdsopgaver, som ikke specifikt er henført til niveau 2 og 3.

2.   Styrelsesrådet har især følgende kompetencer:

a)

ansvar for ledelsen af T2S i forbindelse med følgende aktiviteter:

i)

træffe afgørelse i alle spørgsmål, som vedrører ledelsen af T2S; ansvarlig for det overordnede T2S, hvilket betyder, at rådet har kompetence til at træffe den endelige afgørelse ved en eventuel tvist

ii)

træffe beslutninger ad hoc vedrørende arbejdsopgaver, som er henlagt til T2S-rådet eller til 4CB

iii)

uddelegering af senere eller yderligere særlige arbejdsopgaver vedrørende T2S til T2S-rådet og/eller 4CB samt fastlæggelse af, hvilke beslutninger i forbindelse hermed det er forbeholdt Styrelsesrådet at træffe

iv)

træffe alle beslutninger, som vedrører T2S-rådets organisation

b)

behandling af forespørgsler fra medlemmer af den rådgivende T2S-gruppe, styregruppen for andre valutaer end euro eller styregruppen for værdipapircentraler, fremsat i overensstemmelse med reglerne for de respektive grupper

c)

fastlæggelse af det grundlæggende finansieringssystem for T2S, dvs.:

i)

prisfastsættelsespolitikken for T2S-tjenester

ii)

omkostningsmetodologien for T2S

iii)

de finansielle foranstaltninger i henhold til artikel 12

d)

fastlæggelse af adgangskriterierne for værdipapircentralerne

e)

validering og godkendelse af den sammenfattede T2S-plan (T2S Executive Summary Plan); overvåge udviklingen af T2S-programmet samt træffe beslutning om forholdsregler til imødegåelse af forsinkelser i gennemførelsen af T2S

f)

fastlæggelse af de grundlæggende driftsmæssige aspekter ved T2S, dvs.:

i)

de driftsmæssige rammer for T2S, herunder strategien for styring ved driftsforstyrrelser og i krisesituationer

ii)

T2S-rammerne for datasikkerhed

iii)

T2S-styringsproceduren for ændringer og frigivelser

iv)

strategien for afprøvning af T2S

v)

strategien for overgang til T2S

vi)

T2S-rammerne for risikostyring

g)

godkendelse af de grundlæggende aftaleretlige rammer, dvs.:

i)

aftalerne mellem niveau 2 og 3

ii)

serviceniveauaftalerne, som skal forhandles mellem T2S-rådet, værdipapircentralerne og centralbankerne i Eurosystemet samt med 4CB

iii)

aftalerne med værdipapircentralerne, som skal forhandles mellem T2S-rådet i fællesskab med centralbankerne i Eurosystemet og værdipapircentralerne

iv)

aftalerne med nationale centralbanker uden for euroområdet, andre centralbanker eller andre kompetente monetære myndigheder, herunder de respektive serviceniveauaftaler

h)

ansvarlig for at træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at overvågningsreglerne og -principperne overholdes

i)

træffe beslutning om datoen for påbegyndelse af den første overgang af værdipapircentraler til T2S.

Artikel 5

T2S-rådet

T2S-rådets sammensætning og mandat fremgår af afgørelse ECB/2012/6. T2S-rådet er ansvarligt for arbejdsopgaver, som er henlagt til niveau 2 inden for den overordnede ramme, som Styrelsesrådet har fastlagt.

Artikel 6

4CB

1.   4CB skal stå for udviklingen og driften af T2S og skal oplyse T2S-rådet om deres interne organisation og fordeling af arbejdsopgaver.

4CB skal især forestå følgende opgaver:

a)

på baggrund af brugerkravsdokumentet og T2S-rådets vejledning udarbejde de generelle funktionsspecifikationer, de detaljerede funktionsspecifikationer for brugerne og brugerhåndbøgerne i overensstemmelse med den sammenfattede T2S-plan

b)

udvikle og opbygge T2S på vegne af Eurosystemet og levere de tekniske komponenter til T2S i overensstemmelse med den sammenfattede T2S-plan og brugerkravsdokumentet, de generelle funktionsspecifikationer, de detaljerede funktionsspecifikationer for brugerne samt andre specifikationer og serviceniveauer

c)

gøre T2S tilgængelig for T2S-rådet i overensstemmelse med den godkendte tidsplan samt de godkendte specifikationer og serviceniveauer

d)

indgive følgende til T2S-rådet med henblik på de økonomiske foranstaltninger i henhold til artikel 12:

i)

et skøn over de omkostninger, der vil være forbundet med udvikling og drift af T2S, i en form, som kan vurderes og/eller revideres af de relevante komiteer inden for ESCB/Eurosystemet og/eller af eksterne revisorer

ii)

et økonomisk tilbud, herunder angivelse af type, betalingsplan, samt hvilken tidsperiode det gælder

e)

tilvejebringe alle nødvendige licenser for at opbygge og drive T2S samt gøre det muligt for Eurosystemet at levere T2S-tjenester til værdipapircentralerne

f)

gennemføre ændringer af T2S i overensstemmelse med T2S-styringsproceduren for ændringer og frigivelser

g)

besvare forespørgsler inden for deres kompetenceområde fra Styrelsesrådet eller T2S-rådet

h)

afholde uddannelsesforløb og yde teknisk og driftsmæssig support ved afprøvning og i forbindelse med overgang under T2S-rådets koordination

i)

forhandle alle ændringer af niveau 2/niveau 3-aftalen med T2S-rådet.

2.   4CB hæfter solidarisk over for Eurosystemet for opfyldelsen af deres forpligtelser. Erstatningsansvaret skal dække bedrageri, forsætlig forsømmelse og grov uagtsomhed. Erstatningsansvaret præciseres nærmere i niveau 2/niveau 3-aftalen.

3.   Outsourcing eller underentreprise af ovennævnte opgaver til eksterne udbydere fra 4CB's side berører ikke sidstnævntes forpligtelser over for Eurosystemet og andre interessenter og skal være gennemskuelig for T2S-rådet.

Artikel 7

Forholdet til eksterne interessenter

1.   Den rådgivende T2S-gruppe er forum for kommunikation og interaktion mellem Eurosystemet og T2S' eksterne interessenter. Den rådgivende T2S-gruppe rådgiver T2S-rådet og kan i særlige tilfælde forelægge spørgsmål for Styrelsesrådet.

2.   Den rådgivende T2S-gruppes formand er formanden for T2S-rådet. Den rådgivende T2S-gruppes sammensætning og mandat fremgår af bilaget.

3.   Den rådgivende T2S-gruppe udfører sin funktion i henhold til forretningsordenen, som den rådgivende T2S-gruppe har udarbejdet, og som T2S-rådet har godkendt.

4.   Styregruppen for værdipapircentraler er det ledelsesorgan i T2S, som, for så vidt angår anliggender fastsat i rammeaftalen, træffer beslutninger og afgiver udtalelser på vegne af de værdipapircentraler, som har underskrevet rammeaftalen. Styregruppens mandat fremgår af bilaget til rammeaftalen.

5.   Styregruppen for andre valutaer end euro er det ledelsesorgan i T2S, som, for så vidt angår anliggender fastsat i aftalen om valutadeltagelse, træffer beslutninger og afgiver udtalelser på vegne af de nationale centralbanker uden for euroområdet og andre centralbanker, der har underskrevet aftalen om valutadeltagelse. Styregruppens mandat fremgår af bilaget til aftalen om valutadeltagelse.

6.   De nationale brugergrupper er forum for kommunikation og interaktion med leverandører og brugere af værdipapirafviklingstjenester på deres nationale marked for at støtte udviklingen og gennemførelsen af T2S samt vurdere, hvilken indflydelse T2S har på de nationale markeder. De nationale brugergrupper ledes som hovedregel af de respektive nationale centralbanker. De nationale brugergruppers sammensætning og mandat fremgår af bilaget.

Artikel 8

God ledelse

1.   For at undgå interessekonflikter mellem Eurosystemets funktion som leverandør af T2S-tjenester og dets kontrollerende funktioner skal centralbankerne i Eurosystemet sikre:

a)

at T2S-rådets medlemmer ikke inddrages direkte i overvågningen af T2S eller af de værdipapircentraler, som har outsourcet deres afviklingsoperationer til T2S. Medlemmerne må ikke deltage i en komité i Eurosystemet/ESCB, der har ansvar for en af førnævnte former for overvågning. De må heller ikke deltage i Eurosystemets IT-styrekomité (Eurosystem IT Steering Committee, EISC) eller i Revisionskomitéen (Internal Auditors Committee, IAC), og

b)

at overvågningen af T2S og driftsaktiviteterne inden for rammerne af T2S er adskilt.

2.   T2S-rådet er underlagt rapporteringskrav, kontrol og revision, som angivet i denne retningslinje. Revision af T2S' udvikling, drift og omkostninger skal iværksættes og gennemføres ud fra de principper og bestemmelser, som er beskrevet i den af Styrelsesrådet fastsatte revisionspolitik for ESCB, som er i kraft på tidspunktet for den pågældende revision.

Artikel 9

Samarbejde og udveksling af oplysninger

1.   4CB og T2S-rådet skal samarbejde med hinanden, udveksle oplysninger og forsyne hinanden med teknisk og anden form for support under udviklingen og driften af T2S.

2.   4CB, de andre centralbanker i Eurosystemet og T2S-rådet skal omgående underrette hinanden om ethvert anliggende, som kan påvirke udviklingen og driften af T2S i væsentlig grad, og bestræbe sig på at afværge mulige risici i forbindelse hermed.

3.   T2S-rådet aflægger regelmæssigt rapport til Styrelsesrådet om udviklingen og driften af T2S. Disse rapporter fremsendes til Eurosystemets IT-styrekomité, som kan rådgive ECB's beslutningstagende organer. Komitéen for Betalings- og Afviklingssystemer (Payment and Settlement Systems Committee, PSSC) modtager rapporterne til orientering.

4.   T2S-rådet videresender dagsordener, referater og anden relevant dokumentation fra sine møder til medlemmerne af Komitéen for Betalings- og Afviklingssystemer for at give disse mulighed for at fremsætte eventuelle synspunkter.

5.   T2S-rådet kan høre, og selv høres af, andre kompetente ESCB-komitéer om nødvendigt.

6.   4CB aflægger løbende rapport om T2S-programmet og driften af T2S til T2S-rådet.

7.   Indholdet af og den detaljerede procedure for rapporteringskravene for T2S-rådet og 4CB skal præciseres i niveau 2/niveau 3-aftalen.

AFSNIT III

FINANSIERINGSSYSTEMET

Artikel 10

Prisfastsættelsespolitikken

T2S' prisfastsættelsespolitik skal følge de grundlæggende principper om ikke-overskudsgivende virksomhed, fuld omkostningsdækning og ikke-forskelsbehandling af værdipapircentralerne.

Artikel 11

Omkostnings- og regnskabsmetodologi

1.   T2S er underlagt Eurosystemets fælles omkostningsmetodologi og retningslinje ECB/2010/20 af 11. november 2010 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (4), medmindre Styrelsesrådet træffer anden beslutning.

2.   T2S-rådet skal i en meget tidlig fase inddrage de relevante ESCB/Eurosystem-komitéer i vurderingen af den korrekte gennemførelse af:

a)

Eurosystemets fælles omkostningsmetodologi i forbindelse med beregningen af overslaget over T2S-omkostningerne og beregningen af de årlige omkostninger for T2S, og

b)

ECB og 4CB's gennemførelse af ECB's retningslinje ECB/2010/20 i forbindelse med bogføringen af aktiver og passiver inden for rammerne af T2S.

Artikel 12

Finansielle foranstaltninger

1.   T2S-rådet fremlægger forslag til en tilpasning af finansieringssystemet for T2S for Styrelsesrådet, som skal omfatte T2S' omkostninger, dvs. 4CB og ECB's omkostninger til udvikling, vedligeholdelse og drift af T2S.

2.   Forslaget skal også omfatte:

a)

angivelse af tilbuddets type

b)

en betalingsplan

c)

den omfattede tidsperiode

d)

en mekanisme til omkostningsfordeling

e)

kapitalomkostningerne.

3.   Styrelsesrådet træffer beslutning om finansieringssystemet for T2S.

Artikel 13

Betaling

1.   En T2S-projektkonto føres hos ECB på vegne af Eurosystemet. Denne konto er ikke en budgetkonto, men skal anvendes til inddrivelse og udbetaling af alle forudbetalinger, delbetalinger og vederlag, som vedrører T2S-omkostningerne samt brugerafgifterne for T2S.

2.   T2S-rådet forvalter T2S-projektkontoen på vegne af Eurosystemet. Under forudsætning af at 4CB's ydelser er valideret og godkendt, skal T2S-rådet godkende udbetalingen af hver enkelt delbetaling til de fire centralbanker i overensstemmelse med den betalingsplan, som Styrelsesrådet har godkendt, og som fremgår af niveau 2/niveau 3-aftalen.

Artikel 14

Eurosystemets rettigheder i forhold til T2S

1.   T2S's forretningsapplikation er 100 % ejet af Eurosystemet.

2.   Til dette formål skal 4CB tildele Eurosystemet de licenser vedrørende immaterielle rettigheder, som er nødvendige for, at Eurosystemet kan stille hele spektret af T2S-tjenester til rådighed for værdipapircentralerne inden for rammerne af de gældende regler, fælles serviceniveauer og princippet om lige vilkår. 4CB skal holde Eurosystemet skadesløs for enhver påstand fra tredjepart om krænkelse af de immaterielle rettigheder.

3.   De nærmere detaljer om Eurosystemets rettigheder til T2S fastlægges efter aftale mellem 4CB og T2S-rådet i niveau 2/niveau 3-aftalen. Rettighederne for de myndigheder, der har underskrevet en aftale om valutadeltagelse, som defineret i artikel 18, vil blive fastsat i en sådan aftale.

AFSNIT IV

VÆRDIPAPIRCENTRALERNE

Artikel 15

Adgangskriterier for værdipapircentraler

1.   Værdipapircentraler er berettiget til at få adgang til T2S-tjenesterne, såfremt de:

a)

er blevet anmeldt i henhold til artikel 10 i direktiv 98/26/EF eller, såfremt det drejer sig om en værdipapircentral uden for EØS, at den opererer inden for en retlig og lovgivningsmæssig ramme, som er sammenlignelig med den, der gælder i Unionen

b)

har fået en positiv vurdering af de kompetente myndigheder på grundlag af CESR/ESCB's anbefalinger om et værdipapirafviklingssystem (Recommendations for Securities Settlement System)

c)

på anmodning gør ethvert værdipapir/ISIN, for hvilket de er udsteder-værdipapircentraler (eller teknisk udsteder-værdipapircentraler), tilgængeligt for andre værdipapircentraler i T2S

d)

forpligter sig til at tilbyde andre værdipapircentraler i T2S grundlæggende depottjenester uden forskelsbehandling

e)

forpligter sig til at tilbyde andre værdipapircentraler i T2S at udføre deres afvikling i centralbankpenge i T2S, hvis valutaen er tilgængelig i T2S.

2.   Reglerne vedrørende adgangskriterierne for værdipapircentraler er fastlagt i afgørelse ECB/2011/20 af 16. november 2011 om fastsættelse af de nærmere regler og procedurer for gennemførelse af kriterierne for værdipapircentralers adgang til TARGET2-Securities tjenesteydelserne (5) og skal fremgå af de kontraktlige aftaler mellem centralbankerne i Eurosystemet og værdipapircentralerne.

3.   ECB fører en liste på sin webside over de værdipapircentraler, der har fået tilladelse til at afvikle i T2S.

Artikel 16

De aftaleretlige forbindelser med værdipapircentralerne

1.   Aftalerne mellem centralbankerne i Eurosystemet og værdipapircentralerne, herunder serviceniveau-aftalerne, skal være fuldstændigt harmoniserede.

2.   T2S-rådet skal sammen med centralbankerne i Eurosystemet forhandle ændringer af aftalerne med værdipapircentralerne.

3.   Aftalerne med værdipapircentralerne samt ændringerne heraf skal godkendes af Styrelsesrådet og efterfølgende underskrives af centralbanken i det euroland, hvor værdipapircentralen har sit hjemsted, eller af ECB, hvis værdipapircentralen har sit hjemsted uden for euroområdet. I begge tilfælde optræder de som og på vegne af alle centralbankerne i Eurosystemet. Hvad Irland angår, skal kontrakten underskrives af den centralbank i Eurosystemet, hvis medlemsstat har anmeldt værdipapirafviklingssystemet i henhold til artikel 10 i direktiv 98/26/EF.

Artikel 17

Efterlevelse af de forskriftsmæssige krav

1.   T2S-rådet skal bestræbe sig på at støtte værdipapircentralerne i deres efterlevelse af de relevante retlige, lovgivningsmæssige og overvågningsmæssige krav.

2.   T2S-rådet skal overveje, om ECB bør udstede anbefalinger med henblik på at fremme tilpasninger af lovgivningen med det formål at sikre værdipapircentralerne lige adgangsrettigheder til T2S-tjenesterne og fremsætte forslag herom over for Styrelsesrådet.

AFSNIT V

ANDRE VALUTAER END EUROEN

Artikel 18

Adgangsbetingelser for optagelse i T2S

1.   Andre EØS-valutaer end euroen kan anvendes i T2S, såfremt den nationale centralbank uden for euro-området, en anden centralbank eller en anden myndighed, som er ansvarlig for denne valuta, indgår en aftale med Eurosystemet om valutadeltagelse, og Styrelsesrådet har godkendt anvendelsen af denne valuta.

2.   En valuta, som ikke er en EØS-valuta, kan anvendes i T2S, såfremt Styrelsesrådet har godkendt anvendelsen af denne valuta, og hvis

a)

den retlige, lovgivningsmæssige og overvågningsmæssige ramme, som finder anvendelse på afvikling i den pågældende valuta, sikrer samme eller højere grad af retssikkerhed end den, der er gældende i Unionen

b)

optagelse af en sådan valuta i T2S vil have en positiv indflydelse på T2S' bidrag til værdipapirafviklingsmarkedet i Unionen

c)

den anden centralbank eller anden myndighed, som er ansvarlig for en sådan valuta, indgår en gensidigt tilfredsstillende aftale med Eurosystemet om valutadeltagelse.

3.   Ifølge T2S-rådets mandat er det muligt for de nationale centralbanker uden for euroområdet og andre centralbanker at være repræsenteret i T2S-rådet.

AFSNIT VI

UDVIKLINGEN AF T2S-PROGRAMMET

Artikel 19

Den sammenfattede T2S-plan

1.   På baggrund af forslag fra T2S-rådet skal Styrelsesrådet bedømme, validere og godkende ændringer af den sammenfattede T2S-plan.

2.   På grundlag af den sammenfattede T2S-plan udarbejder T2S-rådet en driftsplan. Driftsplanen og opdateringer heraf skal offentliggøres og videregives til de berørte T2S-interessenter.

3.   Er der alvorlig risiko for, at et af delmålene i den sammenfattede T2S-plan ikke vil kunne opfyldes, skal T2S-rådet omgående informere Styrelsesrådet herom og fremsætte forslag til foranstaltninger, der kan begrænse eventuelle forsinkelser i gennemførelsen af T2S.

AFSNIT VII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 20

Niveau 2/niveau 3-aftale

1.   Med forbehold af bestemmelserne i denne retningslinje skal en niveau 2/niveau 3-aftale yderligere præcisere de opgaver og ansvarsområder, som henhører under 4CB, T2S-rådet og centralbankerne i Eurosystemet.

2.   Niveau 2/niveau 3-aftalen og udkast til ændringerne heraf forelægges Styrelsesrådet til godkendelse, hvorefter aftalen underskrives af Eurosystemet og 4CB.

Artikel 21

Tvistbilæggelse

1.   Hvis en tvist vedrørende et spørgsmål, der er reguleret i denne retningslinje, ikke kan løses ved aftale mellem de berørte parter, kan enhver af de berørte parter forelægge sagen for Styrelsesrådet til afgørelse.

2.   Det skal fremgå af niveau 2/niveau 3-aftalen, at T2S-rådet eller 4CB kan henvise enhver tvist, der udspringer af niveau 2/niveau 3-aftalen, til Styrelsesrådet.

Artikel 22

Ophævelse

1.   Retningslinje ECB/2010/2 ophæves.

2.   Henvisninger til den ophævede retningslinje skal forstås som henvisninger til denne retningslinje.

Artikel 23

Ikrafttræden

Denne retningslinje træder i kraft to dage efter dens vedtagelse.

Artikel 24

Adressater og gennemførelsesbestemmelser

Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosystemet.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 18. juli 2012.

For ECB's Styrelsesråd

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 118 af 12.5.2010, s. 65.

(2)  EUT L 117 af 1.5.2012, s. 13.

(3)  EFT L 166 af 11.6.1998, s. 45.

(4)  EUT L 35 af 9.2.2011, s. 31.

(5)  EUT L 319 af 2.12.2011, s. 117.


BILAG

DEN RÅDGIVENDE T2S-GRUPPE

MANDAT

1.   Præambel og mål

I overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank ønsker Eurosystemet at tilbyde sine TARGET2-Securities tjenester (T2S) til værdipapircentraler og centralbanker i Europa. T2S-tjenesterne muliggør en grundlæggende, neutral og grænseløs afvikling af værdipapirhandler i centralbankpenge efter princippet levering mod betaling. Denne udføres for alle deltagende valutaer på én fælles teknisk platform, som er integreret i centralbankernes realtids bruttoafviklingssystem.

Med henblik på levering af T2S-tjenester oprettede Den Europæiske Centralbanks (ECB's) Styrelsesråd, som det endelige besluttende organ i Eurosystemet, den rådgivende T2S-gruppe (T2S Advisory Group, AG) for at sikre, at T2S til stadighed opfylder markedets behov. Den rådgivende T2S-gruppe bevarer sin rolle som et rådgivende organ for Eurosystemet vedrørende alle T2S-relaterede anliggender. Gruppen kan også rådgive styregruppen for værdipapircentraler og styregruppen for andre valutaer end euro.

2.   Ansvarsområder og opgaver

Den rådgivende T2S-gruppe har ansvar for at:

støtte konsekvensen af dokumentsættet, der definerer anvendelsesområdet for T2S, navnlig at det stemmer fuldt ud overens med brugerkravsdokumentet

støtte Eurosystemets revidering og prioritering af anmodninger om ændring af dokumentsættet, der definerer anvendelsesområdet for T2S, i overensstemmelse med de procedurer, der er specificeret i planerne om »Ledelse« og »Styringsproceduren for ændringer og frigivelser« i rammeaftalen

støtte Eurosystemet ved enhver tilpasning af rammerne for prisfastsættelse

fortsætte med at fremme harmoniseringsarbejdet i forbindelse med værdipapirafvikling i T2S, og støtte gennemførelsesbestræbelserne på markedet

rådgive om de beslutninger, der skal træffes af Styrelsesrådet, T2S-rådet, styregruppen for værdipapircentraler og styregruppen for andre valutaer end euro, som efter T2S-rådets opfattelse kan påvirke T2S-brugerne

rådgive om praksis og politikker, der bidrager til at skabe en effektiv og omkostningseffektiv gennemførelse af T2S i T2S' efterhandelsregi

rådgive om driftsanliggender

rådgive ved tvist mellem Eurosystemet og en eller flere værdipapircentraler og/eller mellem Eurosystemet og en eller flere nationale centralbanker uden for euroområdet, i overensstemmelse med tvistbilæggelsesprocedurerne i rammeaftalen og i aftalen om valutadeltagelse

Enhver med fuldt medlemskab af den rådgivende T2S-gruppe kan:

rådgive om T2S-relaterede anliggender

iværksætte en anmodning om ændring i overensstemmelse med proceduren i rammeaftalens »Styringsprocedure for ændringer og frigivelser«.

3.   Sammensætning og periode

Den rådgivende T2S-gruppe består af formanden, sekretæren, medlemmerne med fuldt medlemskab og observatørerne.

Den rådgivende T2S-gruppes formand er formanden for T2S-rådet. Sekretæren for den rådgivende T2S-gruppe skal være en meget erfaren medarbejder hos ECB og udpeges af formanden for den rådgivende T2S-gruppe. ECB yder drifts- og sekretariatsmæssig bistand til sekretæren for den rådgivende T2S-gruppe. Formanden for den rådgivende T2S-gruppe kan udpege en suppleant, som i særlige tilfælde kan erstatte sekretæren for gruppen.

En repræsentant for følgende grupper er berettiget til fuldt medlemskab af den rådgivende T2S-gruppe:

a)

Centralbanker:

ECB og hver enkelt national centralbank i de medlemsstater, der har euroen som valuta, repræsenteres ved et fuldt medlem. Når en medlemsstat indfører euroen, deltager dens nationale centralbank også som fuldt medlem af den rådgivende T2S-gruppe fra datoen for indførelsen af euroen. En centralbank uden for euroområdet, som har underskrevet aftalen om valutadeltagelse, og som deltager i T2S med omgående virkning, repræsenteres også ved et fuldt medlem fra datoen for underskrivelse. Repræsentanter for centralbankerne udpeges af direktøren eller formanden for centralbanken i overensstemmelse med statutten for den pågældende centralbank

b)

Værdipapircentraler:

Alle fulde medlemmer af styregruppen for værdipapircentraler har fuldt medlemsskab af den rådgivende T2S-gruppe. Som undtagelse hertil og for at afspejle deres andel af afviklingsvolumen har Euroclear Gruppen fire medlemmer, Clearstream Gruppen fire og Monte Titoli to (1). Denne sammensætning fastfryses i et år fra det tidspunkt, hvor driften af T2S påbegyndes, hvorefter Styrelsesrådet reviderer antallet af yderligere medlemmer for at afspejle den faktiske afviklingsvolumen i T2S

c)

Brugere:

Brugergruppen og gruppen af værdipapircentraler har det samme antal medlemmer i den rådgivende T2S-gruppe, således at T2S' markedsinteressentgrupper er ligeligt repræsenteret. Styrelsesrådet udpeger brugerrepræsentanterne på grundlag af et forslag fremsat af T2S-rådet. T2S-rådets forslag er baseret på ansøgninger modtaget fra Den Europæiske Banksammenslutning, Den Europæiske Sparekassegruppe, Den Europæiske Forening af Andelskasser, Sammenslutningen af Finansielle Markeder i Europa og Den Europæiske Sammenslutning af Clearingcentraler med henblik på at afveje de forskellige brugerinteresser i T2S, herunder små og store institutioner og markeder, indenlandske og internationale spillere og det varierende omfang af tjenester, som brugerne yder, og fokuserer på brugere med en væsentlig virksomhed inden for værdipapirsektoren i T2S i euro eller i andre valutaer, der er godkendt til afvikling i T2S, uanset hvor de har deres hjemsted. Mindst én af ansøgerne fra hver af disse institutioner skal udvælges. Endvidere finder følgende parametre anvendelse:

i)

mindst elleve fulde medlemmer skal repræsentere større erhvervsbanker

ii)

mindst to fulde medlemmer skal repræsentere internationale investeringsbanker

iii)

mindst to fulde medlemmer skal repræsentere banker, der driver virksomhed i værdipapirafviklingssektoren, og som betjener deres lokale kunder

iv)

mindst et fuldt medlem skal repræsentere en central modpart.

Formændene for følgende institutioner og organisationer er berettiget til at udpege en observatør til den rådgivende T2S-gruppe:

Sammenslutningen af Finansielle Markeder i Europa (Association for Financial Markets in Europe)

Den Europæiske Forening af Andelskasser (European Association of Co-operative Banks)

Den Europæiske Banksammenslutning (European Banking Federation)

Den Europæiske Sammenslutning af Clearingcentraler (European Association of Clearing Houses)

Den Europæiske Sparekassegruppe (European Savings Bank Group)

Sammenslutningen af Europæiske Børser (Federation of European Securities Exchanges)

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority)

Europa-Kommissionen

Eurosystemets overvågningsfunktion

En repræsentant for hver af centralbankerne i 4CB (disse repræsentanter skal fremlægge deres synspunkter over for den rådgivende T2S-gruppe som en enhed)

Endvidere inviteres T2S-rådets medlemmer til at deltage i den rådgivende T2S-gruppes møder som observatører.

Hver enkelt udpegede person skal have en passende anciennitet og relevant teknisk ekspertise. De nominerende enheder skal sikre, at den udpegede person kan afsætte tilstrækkelig tid til at tage aktivt del i arbejdet i den rådgivende T2S-gruppe.

For at begrænse størrelsen af den rådgivende T2S-gruppe må der højst deltage to fulde medlemmer eller observatører fra den samme centralbank i den rådgivende T2S-gruppes møder på samme tid. Formanden for den rådgivende T2S-gruppe er undtaget fra denne regel for at sikre tilstrækkelig neutralitet.

De fulde medlemmer og observatørerne udpeges for en periode på to år med mulighed for forlængelse. Erstatninger for brugermedlemmer, som træder tilbage i løbet af en ordinær periode, kan udpeges af T2S-rådet på grundlag af ansøgninger modtaget fra den relevante brugerorganisation. Mandatet for den rådgivende T2S-gruppe begynder i juli 2012 og erstatter mandatet og forretningsordenen for den rådgivende T2S-gruppe, som blev udarbejdet til brug for specifikationsfasen og forlænget indtil rammeaftalens ikrafttrædelse. Det nye mandat udløber, når rammeaftalen og aftalen om valutadeltagelse erstattes af en ny aftale og/eller ved parternes aftale om rammeaftalens og aftalen om valutadeltagelses ophør.

4.   Rapportering

Den rådgivende T2S-gruppe rådgiver T2S-rådet. Efter anmodning kan gruppen også rådgive styregruppen for værdipapircentraler eller styregruppen for andre valutaer end euro. I særlige tilfælde kan den rådgivende T2S-gruppe rådgive Styrelsesrådet direkte, hvis den rådgivende T2S-gruppe mener, at de generelle principper for T2S eller andre af T2S' centrale elementer er i fare.

Styrelsesrådet og T2S-rådet (for anliggender, som Styrelsesrådet har delegeret til T2S-rådet) kan på eget initiativ eller efter anmodning yde generel vejledning til den rådgivende T2S-gruppe.

5.   Arbejdsprocedurer

Fulde medlemmer kan deltage i den rådgivende T2S-gruppes beslutningstagningsproces. Observatører kan deltage i den rådgivende T2S-gruppes møder, men må ikke deltage i beslutningstagningsprocessen.

Beslutninger truffet af den rådgivende T2S-gruppe kan tage form af råd eller beslutninger vedrørende organiseringen af den rådgivende T2S-gruppes arbejde eller undergruppernes arbejde. Den rådgivende T2S-gruppes råd sendes alt efter omstændighederne direkte til T2S-rådet, Styrelsesrådet, styregruppen for værdipapircentraler eller styregruppen for andre valutaer end euro. Den rådgivende T2S-gruppes råd og beslutninger bør træffes ved enstemmighed. Kan der ikke opnås enighed, kan formanden for den rådgivende T2S-gruppe beslutte at vurdere graden af støtte til et bestemt råd, hvorefter rådet eller beslutningen vedtages ved simpelt flertal blandt de fulde medlemmer af gruppen. Formanden og sekretæren for den rådgivende T2S-gruppe har ikke ret til at deltage i vedtagelsen af råd eller beslutninger.

Den rådgivende T2S-gruppe kan oprette undergrupper til støtte for sit arbejde, såfremt det findes nødvendigt. Gruppen koordineres med T2S-rådet, som organiserer arbejdet, således at alle relevante ledelsesorganer er inddraget uden at duplikere undergrupper om lignende emner.

Den rådgivende T2S-gruppe mødes som hovedregel mindst to gange årligt. Formanden kan indkalde til yderligere møder og informerer gruppen om datoen for afholdelsen af disse i god tid forinden. Møderne afholdes som udgangspunkt i ECB's lokaler. Endvidere kan formanden opfordre den rådgivende T2S-gruppe til at yde rådgivning på anden vis, f.eks. ved skriftlige procedurer.

Den rådgivende T2S-gruppe arbejder på en åben og gennemsigtig måde, og den rådgivende T2S-gruppes dokumenter offentliggøres på T2S' websted. Detaljerede arbejdsprocedurer specificeres i »Forretningsordenen«, som udarbejdes af den rådgivende T2S-gruppe og vedtages af T2S-rådet.

DE NATIONALE BRUGERGRUPPER

MANDAT

1.   Mål

De nationale brugergrupper (National User Groups, NUGs) består af leverandører og brugere af værdipapirafviklingstjenester på deres nationale markeder, der skal støtte udviklingen, gennemførelsen og driften af TARGET2-Securities (T2S). De danner fora, hvor nationale markedsdeltagere inddrages i den rådgivende T2S-gruppes arbejde og skaber en formel forbindelse mellem den rådgivende T2S-gruppe og de nationale markeder. De fungerer både som sparringspartner for T2S-programkontoret og som leverandør af input til den rådgivende T2S-gruppe med hensyn til alle anliggender, som drøftes i gruppen. I denne funktion kan de også foreslå anliggender, som bør drøftes af den rådgivende T2S-gruppe.

De nationale brugergrupper kan inddrages i styringsproceduren for ændringer og frigivelser og kan spille en vigtig rolle i vurderingen af sådanne anmodninger i forbindelse med driften af de nationale markeder. De nationale brugergrupper bør følge T2S-princippet om at undgå indarbejdelse af særlige nationale hensyn i T2S og aktivt fremme harmonisering.

2.   Ansvarsområder og opgaver

De nationale brugergrupper på markeder, som deltager i T2S, er ansvarlige for at:

vurdere indflydelsen af T2S-funktionaliteten, navnlig ændringer i T2S-brugerkravene, på deres nationale marked og i forbindelse hermed vise behørigt hensyn til begrebet et »slankt T2S«, der har til formål at undgå særlige nationale hensyn og fremme harmonisering

bidrage til overvågnings- og gennemførelsesopgaverne tilknyttet T2S' harmoniseringsaktiviteter, som støttes af den rådgivende T2S-gruppe

gøre den rådgivende T2S-gruppe opmærksom på væsentlige bekymringer på det nationale marked

højne opmærksomheden på T2S inden for alle segmenter af den nationale værdipapirsektor

støtte medlemmerne af den rådgivende T2S-gruppe, som repræsenterer den nationale sektor.

I forbindelse med opfyldelsen af deres forpligtelser skal de nationale brugergrupper følge de høje standarder for gennemsigtighed, som udgør et centralt element i T2S.

Selvom dette mandat fokuserer på markeder, som deltager i T2S, er markeder, der endnu ikke deltager i T2S, også velkomne til at oprette nationale brugergrupper. Hvis et sådant marked træffer beslutning om at oprette en national brugergruppe, skal det følge et tilsvarende mandat for at forberede dets marked på deltagelsen i T2S.

3.   Sammensætning og periode

Den nationale brugergruppe består af en formand, en sekretær og medlemmerne.

Formanden for en national brugergruppe bør fortrinsvis være fuldt medlem eller observatør i den rådgivende T2S-gruppe. En ledende medarbejder i den pågældende nationale centralbank vil typisk indtage denne funktion. Hvis den pågældende nationale centralbank ikke tilvejebringer eller udpeger formanden for den nationale brugergruppe, udpeges denne af formanden for den rådgivende T2S-gruppe, som vil tilstræbe at opnå enighed blandt de vigtigste deltagere på det pågældende marked. Er formanden ikke medlem af den rådgivende T2S-gruppe, bør et medlem af den rådgivende T2S-gruppe fungere som koordinator mellem den rådgivende T2S-gruppe og formanden for den nationale brugergruppe for at sikre tæt forbindelse mellem den rådgivende T2S-gruppe og den nationale brugergruppe. Såfremt en national brugergruppe ikke er repræsenteret i den rådgivende T2S-gruppe, arbejder den nationale brugergruppe tæt sammen med den rådgivende T2S-gruppes sekretær for at holde sig informeret om udviklingen i T2S.

Hvad angår eurolandene, kommer sekretæren i den nationale brugergruppe fra det pågældende lands centralbank. I andre lande udpeges sekretæren i den nationale brugergruppe af formanden for den nationale brugergruppe, og bør ideelt set komme fra den pågældende nationale centralbank. Sekretæren forventes at deltage i de regelmæssige informationsmøder, som T2S-programkontoret arrangerer for sekretærerne i de nationale brugergrupper gennem netværket af eksperter i de nationale brugergrupper. Sekretærer for nationale brugergrupper på markeder, som ikke deltager i T2S, kan deltage som gæster i netværket af eksperter i de nationale brugergrupper.

Medlemmerne af de nationale brugergrupper omfatter de relevante medlemmer af den rådgivende T2S-gruppe og observatører (eller deres udpegede højt placerede repræsentanter, som kan accepteres af formanden for den nationale brugergruppe), og andre personer, som har den faglige viden og status, der kræves for at kunne repræsentere alle kategorier af brugere og leverandører på det nationale marked, herunder eksperter i anliggender vedrørende kontanter. Medlemmerne af de nationale brugergrupper kan derfor omfatte værdipapircentraler, brokere, banker, investeringsbanker, depotinstitutioner, udstedere og/eller deres befuldmægtigede, centrale modparter, børser og multilaterale handelssystemer, den relevante nationale centralbank, lovgivende myndigheder og de relevante bankforeninger.

Mandatet for de nationale brugergrupper udløber på samme tid som mandatet for den rådgivende T2S-gruppe, dvs. når rammeaftalen og aftalen om valutadeltagelse erstattes af en ny aftale og/eller ved rammeaftalens og aftalen om valutadeltagelses ophør for alle værdipapircentraler og centralbanker uden for euroområdet, der har underskrevet aftalen.

4.   Arbejdsprocedurer

De nationale brugergrupper behandler kun spørgsmål, som er relevante for T2S. De opfordres til aktivt at indhente oplysninger via T2S-programkontoret om aktuelle anliggender og rettidigt at fremlægge nationale synspunkter om spørgsmål, som sekretæren for den rådgivende T2S-gruppe har anmodet om, eller som den nationale brugergruppe har rejst. T2S-programkontoret informerer regelmæssigt de nationale brugergrupper om markeder, der deltager i T2S, og arrangerer møder med sekretærerne for de nationale brugergrupper gennem netværket af eksperter i brugergrupperne for at fremme interaktionen mellem de nationale brugergrupper og T2S-programkontoret.

De nationale brugergrupper tilstræber at afholde regelmæssige møder, som er tilpasset til den rådgivende T2S-gruppes møder, således at de kan rådgive de nationale medlemmer af den rådgivende T2S-gruppe. Medlemmerne af den rådgivende T2S-gruppe er dog ikke bundet af sådanne råd. De nationale brugergrupper kan også fremsende skriftlige indlæg til den rådgivende T2S-gruppe via sekretæren for den rådgivende T2S-gruppe og bede et medlem af gruppen om at fremlægge det pågældende synspunkt.

Sekretærerne for de nationale brugergrupper tilstræber at rundsende dagsordenen og de relevante dokumenter, som skal drøftes på møderne i de nationale brugergrupper, senest fem forretningsdage før mødet. Et referat fra møderne i de nationale brugergrupper vil blive offentliggjort på T2S' websted og eventuelt på den pågældende nationale centralbanks websted. Offentliggørelsen bør ideelt set ske på engelsk og eventuelt på det relevante nationale sprog senest tre uger efter hvert møde i den nationale brugergruppe.

Medlemmerne af de nationale brugergrupper vil blive offentliggjort på T2S' websted. De nationale brugergrupper offentliggør også en liste over e-mail-adresser på medlemmerne af de nationale brugergrupper på T2S' websted, således at deltagerne på de nationale markeder ved, hvem de skal kontakte, hvis de ønsker at udtrykke deres synspunkter.


(1)  Denne sammensætning er specificeret under antagelse af, at Euroclear Gruppen deltager med Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France og Euroclear Nederland, og at Clearstream Gruppen deltager med Clearstream Banking Frankfurt og med LuxCSD i T2S.


Top