Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0025

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2012/25/EU af 9. oktober 2012 om informationsprocedurer i forbindelse med udveksling af menneskelige organer til transplantation medlemsstater imellem EØS-relevant tekst

OJ L 275, 10.10.2012, p. 27–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 383 - 388

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2012/25/oj

10.10.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 275/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2012/25/EU

af 9. oktober 2012

om informationsprocedurer i forbindelse med udveksling af menneskelige organer til transplantation medlemsstater imellem

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/53/EU af 7. juli 2010 om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation (1), særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre et højt niveau af offentlig sundhed forudsætter udveksling af menneskelige organer medlemsstater imellem et detaljeret sæt ensartede procedureregler for formidling af oplysninger om organ- og donorkarakterisering, for organers sporbarhed og for indberetning af alvorlige, uønskede hændelser og bivirkninger.

(2)

En række aktører i medlemsstaterne kan være involveret som afsendere eller modtagere i formidlingen af oplysninger i forbindelse med udveksling af menneskelige organer som f.eks. kompetente myndigheder, bemyndigede organer, herunder europæiske organudvekslingsorganisationer, udtagningsorganisationer og transplantationscentre. Når disse organer sender eller modtager oplysninger i forbindelse med udveksling af menneskelige organer, bør de handle i overensstemmelse med de fælles procedureregler i dette direktiv. Disse procedurer bør ikke udelukke yderligere mundtlig kontakt, navnlig i tilfælde af nødsituationer.

(3)

Ved gennemførelsen af dette direktiv skal medlemsstaterne sørge for, at behandlingen af donorernes og recipienternes personoplysninger er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (2). For at øge bevidstheden hos de personer, der behandler oplysninger, som formidles i medfør af dette direktiv, er det hensigtsmæssigt at medtage en påmindelse i de skriftlige meddelelser i henhold til dette direktiv.

(4)

For at skabe mulighed for en hurtig indsats i tilfælde af varslinger og med henblik på at lette gennemførelsen af den forpligtelse, der er fastsat i artikel 10, stk. 3, litra b), i direktiv 2010/53/EU, til at opbevare data, som er nødvendige for at sikre fuld sporbarhed i mindst 30 år efter donationen, og uden at det berører andre organers forpligtelser i den forbindelse, er det hensigtsmæssigt, at kompetente myndigheder eller bemyndigede organer behandler og registrerer disse oplysninger. Udtagningsorganisationer og transplantationscentre bør derfor sikre, at deres respektive kompetente myndigheder eller bemyndigede organer modtager en kopi af de oplysninger om organ- og donorkarakterisering, der er udvekslet i henhold til dette direktiv, når det er relevant.

(5)

I betragtning af de forskellige former for praksis medlemsstaterne imellem er det ikke hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at indføre en standardformular i forbindelse med formidling af oplysninger om organ- og donorkarakterisering i dette direktiv. For at fremme gensidig forståelse af de formidlede oplysninger bør en sådan standardformular dog udvikles i fremtiden i samarbejde med medlemsstaterne.

(6)

En alvorlig uønsket hændelse eller bivirkning kan påvises i en oprindelses- eller bestemmelsesmedlemsstat og kan være problematisk for kvaliteten og sikkerheden af de donerede organer og som følge heraf for recipienternes sundhed og i tilfælde af donation fra levende donorer også for donors helbred. Når der udveksles organer medlemsstater imellem, kan sådanne problemer opstå i forskellige medlemsstater. Desuden kan organer fra en donor transplanteres til recipienter i forskellige medlemsstater, således at hvis en alvorlig uønsket hændelse eller bivirkning først påvises i en bestemmelsesmedlemsstat, skal de kompetente myndigheder eller bemyndigede organer i oprindelsesmedlemsstaten og i de øvrige bestemmelsesmedlemsstater underrettes. Det er vigtigt at sikre, at alle kompetente myndigheder eller bemyndigede organer i alle berørte medlemsstater underrettes hurtigst muligt. For at nå dette mål bør medlemsstaterne sikre, at alle relevante oplysninger formidles blandt alle berørte medlemsstater ved hjælp af et sæt skriftlige rapporter. Indledende rapporter bør ajourføres, hvis yderligere relevante oplysninger stilles til rådighed.

(7)

Formidling af oplysninger er meget ofte en hastesag. Det er af afgørende betydning, at afsenderen af oplysninger er i stand til hurtigt at identificere og underrette de relevante modtagere. De kompetente myndigheder eller bemyndigede organer i en medlemsstat bør, hvor det er relevant, i overensstemmelse med kompetencefordelingen i den pågældende medlemsstat videregive de modtagne oplysninger i henhold til dette direktiv til den rette modtager. En liste over nationale kontaktpunkter, herunder deres kontaktoplysninger, bør stilles til rådighed på EU-plan og løbende ajourføres.

(8)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Organtransplantation, der er nedsat ved artikel 30 i direktiv 2010/53/EU —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Dette direktiv finder anvendelse på udveksling på tværs af grænserne af menneskelige organer til transplantation i Den Europæiske Union.

Artikel 2

Genstand

I overensstemmelse med artikel 29 i direktiv 2010/53/EU fastsættes der i dette direktiv:

a)

procedurer for formidling af oplysninger om organ- og donorkarakterisering

b)

procedurer for formidling af de nødvendige oplysninger til at sikre organernes sporbarhed

c)

procedurer, der har til formål at sikre indberetning af alvorlige uønskede hændelser og bivirkninger.

Artikel 3

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a)   »oprindelsesmedlemsstat«: den medlemsstat, hvor organet udtages med henblik på transplantation

b)   »bestemmelsesmedlemsstat«: den medlemsstat, som organet sendes til med henblik på transplantation

c)   »nationalt donor-/recipientidentifikationsnummer«: den identifikationskode, som tildeles en donor eller en recipient i overensstemmelse med det identifikationssystem, der er indført på nationalt plan, jf. artikel 10, stk. 2, i direktiv 2010/53/EU

d)   »organspecifikation«: 1) den anatomiske beskrivelse af et organ, herunder: type (f.eks. hjerte, lever), 2) hvis det er relevant, dets position (venstre eller højre) i kroppen, og 3) om det er et helt organ eller en del af et organ, med angivelse af organlap eller -segment

e)   »et bemyndiget organ«: et organ, som har fået delegeret opgaver, jf. artikel 17, stk. 1, i direktiv 2010/53/EU, eller en europæisk organudvekslingsorganisation, som har fået delegeret opgaver, jf. artikel 21 i direktiv 2010/53/EU.

Artikel 4

Fælles procedureregler

1.   Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der formidles i medfør af dette direktiv mellem kompetente myndigheder eller bemyndigede organer, udtagningsorganisationer og/eller transplantationscentre:

a)

formidles skriftligt enten elektronisk eller som telefax

b)

udfærdiges på et sprog, der forstås af afsenderen og modtageren, eller, hvis et sådant ikke findes, på et gensidigt aftalt sprog, eller, hvis et sådant ikke findes, på engelsk

c)

formidles hurtigst muligt

d)

registreres og kan stilles til rådighed på anmodning

e)

indeholder oplysninger om dato og klokkeslæt for formidling

f)

omfatter kontaktoplysninger for den person, der er ansvarlig for formidlingen

g)

indeholder følgende påmindelse:

»Indeholder personoplysninger. Beskyttes mod uautoriseret videregivelse eller adgang.«.

2.   I tilfælde af nødsituationer kan oplysningerne udveksles mundtligt, især for så vidt angår udvekslinger i henhold til artikel 5 og 7. Disse mundtlige kontakter følges op af en skriftlig i overensstemmelse med disse artikler.

3.   Bestemmelses- eller oprindelsesmedlemsstaterne sikrer, at modtagelsen af de oplysninger, der fremsendes i overensstemmelse med dette direktiv, bekræftes til afsenderen, jf. kravene i stk. 1.

4.   Medlemsstaterne sikrer, at det udpegede personale hos kompetente myndigheder eller bemyndigede organer:

a)

er til rådighed 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen med henblik på nødsituationer

b)

er i stand til at modtage og formidle oplysninger i henhold til dette direktiv hurtigst muligt.

Artikel 5

Oplysninger om organ- og donorkarakterisering

1.   Medlemsstaterne sikrer, at oprindelsesmedlemsstatens kompetente myndighed eller bemyndigede organ, hvis der planlægges udveksling af organer medlemsstaterne imellem, forud for udveksling af organet formidler de oplysninger, der er indsamlet for at karakterisere de udtagne organer og donoren, jf. artikel 7 og bilaget til direktiv 2010/53/EU, til de kompetente myndigheder eller bemyndigede organer i den potentielle bestemmelsesmedlemsstat.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at hvis nogle af de oplysninger, der skal formidles i henhold til stk. 1, ikke er til rådighed på tidspunktet for den indledende formidling, men bliver det senere, formidles de i tide til at muliggøre medicinske beslutninger:

a)

fra den kompetente myndighed eller det bemyndigede organ i oprindelsesmedlemsstaten til den kompetente myndighed eller det bemyndigede organ i bestemmelsesmedlemsstaten eller

b)

direkte fra udtagningsorganisationen til transplantationscentret.

3.   Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger til at sikre, at udtagningsorganisationer og transplantationscentre formidler en kopi af de oplysninger, der er omhandlet i denne artikel, til deres respektive kompetente myndigheder eller bemyndigede organer.

Artikel 6

Oplysninger til at sikre organernes sporbarhed

1.   Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed eller det bemyndigede organ i oprindelsesmedlemsstaten underretter den kompetente myndighed eller det bemyndigede organ i bestemmelsesmedlemsstaten om:

a)

organspecifikationen

b)

det nationale donoridentifikationsnummer

c)

udtagningsdatoen

d)

navn og kontaktoplysninger på udtagningscentret.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente myndighed eller det bemyndigede organ i bestemmelsesmedlemsstaten underretter den kompetente myndighed eller det bemyndigede organ i oprindelsesmedlemsstaten om:

a)

det nationale recipientidentifikationsnummer eller, hvis organet ikke transplanteres, om dets endelige anvendelse

b)

datoen for transplantationen, hvis det er relevant

c)

navn og kontaktoplysninger på transplantationscentret.

Artikel 7

Indberetning af alvorlige uønskede hændelser og bivirkninger

Medlemsstaterne sikrer, at følgende procedure følges af deres kompetente myndigheder eller bemyndigede organer:

a)

Når den kompetente myndighed eller det bemyndigede organ i bestemmelsesmedlemsstaten underrettes om en alvorlig uønsket hændelse eller bivirkning, som den/det mistænker for at vedrøre et organ, der blev modtaget fra en anden medlemsstat, underretter den/det straks den kompetente myndighed eller det bemyndigede organ i oprindelsesmedlemsstaten og formidler hurtigst muligt en indledende rapport, som indeholder de oplysninger, der er omhandlet i bilag I, til den pågældende kompetente myndighed eller det pågældende bemyndigede organ, for så vidt disse oplysninger er tilgængelige.

b)

Den kompetente myndighed eller det bemyndigede organ i oprindelsesmedlemsstaten underretter straks de kompetente myndigheder eller de bemyndigede organer i den enkelte berørte bestemmelsesmedlemsstat og formidler dem hver en indledende rapport, som indeholder de oplysninger, der er omhandlet i bilag I, hvis den/det underrettes om en alvorlig uønsket hændelse eller bivirkning, som den/det mistænker for at vedrøre en donor, hvis organer også blev sendt til andre medlemsstater.

c)

Når yderligere oplysninger bliver tilgængelige efter den indledende rapport, formidles de hurtigst muligt.

d)

Den kompetente myndighed eller det bemyndigede organ i oprindelsesmedlemsstaten formidler normalt senest 3 måneder efter den indledende rapport, der formidles i henhold til litra a) eller b), en fælles endelig rapport, som indeholder de oplysninger, der er fastsat i bilag II, til de kompetente myndigheder eller de bemyndigede organer i alle bestemmelsesmedlemsstater. De kompetente myndigheder eller de bemyndigede organer i bestemmelsesmedlemsstaterne formidler relevante oplysninger rettidigt til den kompetente myndighed eller det bemyndigede organ i oprindelsesmedlemsstaten. Den endelige rapport udarbejdes efter indsamling af relevante oplysninger fra alle de involverede medlemsstater.

Artikel 8

Forbindelse mellem medlemsstater

1.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen kontaktoplysningerne for den kompetente myndighed eller de bemyndigede organer, som de relevante oplysninger formidles til med henblik på dels artikel 5 og dels artikel 6 og 7. Disse kontaktoplysninger omfatter mindst følgende data: organisationens navn, telefonnummer, e-mail-adresse, telefaxnummer og postadresse.

2.   Hvis en medlemsstat har flere kompetente myndigheder eller bemyndigede organer, sikrer den, at de oplysninger, som en af dem modtager i henhold til artikel 5, 6 eller 7, videresendes til den rette kompetente myndighed eller det rette bemyndigede organ på nationalt plan i overensstemmelse med kompetencefordelingen i den pågældende medlemsstat.

3.   Kommissionen stiller en liste over alle de kompetente myndigheder og bemyndigede organer, der er udpeget af medlemsstaterne, jf. stk. 1, til rådighed for medlemsstaterne. Medlemsstaterne ajourfører oplysningerne på listen. Kommissionen kan overdrage oprettelse og vedligeholdelse af denne liste til tredjemand.

Artikel 9

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 10. april 2014.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 10

Ikrafttrædelse

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. oktober 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 207 af 6. august 2010, s. 14. Ændret ved L 243 af 16. september 2010, s. 68.

(2)  EFT L 281 af 23. november 1995, s. 31.


BILAG I

Indledende rapport i forbindelse med mistanke om alvorlige uønskede hændelser og bivirkninger

1.

Indberettende medlemsstat

2.

Indberetningsidentifikationsnummer: land (ISO)/nationalt nummer

3.

Kontaktoplysninger for den/det indberettende (kompetente myndighed eller bemyndigede organ i den indberettende medlemsstat): telefon, e-mail og i givet fald telefax

4.

Indberettende center/organisation

5.

Koordinators/kontaktpersons kontaktoplysninger (transplantations-/udtagningscenter i den indberettende medlemsstat): telefon, e-mail og i givet fald telefax

6.

Indberetningsdato og -klokkeslæt (åååå/mm/dd/tt/mm)

7.

Oprindelsesmedlemsstat

8.

Nationalt donoridentifikationsnummer, jf. artikel 6

9.

Alle bestemmelsesmedlemsstater (hvis kendte)

10.

Nationalt(e) recipientidentifikationsnummer(re), jf. artikel 6

11.

Dato og klokkeslæt for forekomst af alvorlig uønsket hændelse eller bivirkning (åååå/mm/dd/tt/mm)

12.

Dato og klokkeslæt for konstatering af alvorlig uønsket hændelse eller bivirkning (åååå/mm/dd/tt/mm)

13.

Beskrivelse af alvorlig uønsket hændelse eller bivirkning

14.

Trufne/foreslåede umiddelbare foranstaltninger


BILAG II

Endelig rapport om alvorlige uønskede hændelser og bivirkninger

1.

Indberettende medlemsstat

2.

Indberetningsidentifikationsnummer: land (ISO)/nationalt nummer

3.

Den indberettendes kontaktoplysninger: telefon, e-mail og i givet fald telefax

4.

Indberetningsdato og -klokkeslæt (åååå/mm/dd/tt/mm)

5.

De(n) indledende rapports(ers) identifikationsnummer(re) (bilag I)

6.

Beskrivelse af tilfældet

7.

Involverede medlemsstater

8.

Undersøgelsesresultat og endelige konklusioner

9.

Trufne forebyggende og korrigerende foranstaltninger

10.

Konklusion/opfølgning, hvis det er påkrævet


Top