Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0503

Rådets afgørelse 2012/503/FUSP af 13. september 2012 om ændring af Rådets afgørelse 2010/452/FUSP om Den Europæiske Unions observatørmission i Georgien, EUMM Georgia

OJ L 249, 14.9.2012, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 012 P. 258 - 259

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/503/oj

14.9.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 249/13


RÅDETS AFGØRELSE 2012/503/FUSP

af 13. september 2012

om ændring af Rådets afgørelse 2010/452/FUSP om Den Europæiske Unions observatørmission i Georgien, EUMM Georgia

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, artikel 42, stk. 4, og artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 12. august 2010 afgørelse 2010/452/FUSP (1), som forlængede Den Europæiske Unions observatørmission i Georgien (»EUMM Georgia« eller »missionen«), der blev oprettet den 15. september 2008. Den afgørelse udløber den 14. september 2012.

(2)

Den 15. maj 2012 godkendte Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) anbefalinger om behandling på strategisk niveau af fremtiden for EUMM Georgia.

(3)

EUMM Georgia bør forlænges med yderligere 12 måneder på grundlag af det nuværende mandat.

(4)

Missionen gennemføres i en situation, der kan blive forværret og vil kunne hindre opnåelsen af målene for Unionens optræden udadtil, jf. traktatens artikel 21.

(5)

Afgørelse 2010/452/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2010/452/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 7, stk. 3, affattes således:

»3.   Personalet skal overholde de missionsspecifikke minimumsoperationsstandarder i relation til sikkerhed samt missionssikkerhedsplanen, der støtter Unionens feltsikkerhedspolitik. For så vidt angår beskyttelse af EU's klassificerede informationer, som medarbejderne får kendskab til i forbindelse med udøvelsen af deres hverv, skal de overholde de sikkerhedsprincipper og minimumsstandarder, der er fastsat i Rådets afgørelse 2011/292/EU af 31. marts 2011 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (2).

2)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Sikkerhed

1.   Den øverstbefalende for den civile operation udstikker retningslinjer for missionschefens planlægning af sikkerhedsforanstaltninger og sikrer, at de i forbindelse med EUMM Georgia gennemføres korrekt og effektivt i overensstemmelse med artikel 5 og 9.

2.   Missionschefen er ansvarlig for missionens sikkerhed og for at sikre, at de minimumssikkerhedskrav, der gælder for missionen, overholdes i overensstemmelse med Unionens politik for sikkerhed for personale, der er deployeret uden for Unionen i en operativ funktion i medfør af afsnit V i traktaten og instrumenter i tilknytning hertil.

3.   Missionschefen bistås af en overordnet ansvarlig for missionens sikkerhed (SMSO), der refererer til missionschefen, og som også har et tæt praktisk samarbejde med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

4.   EUMM Georgias personale skal gennemgå obligatorisk sikkerhedstræning, inden de tiltræder deres stilling, i overensstemmelse med OPLAN. De skal også jævnligt have genopfriskningskurser i selve indsatsområdet, som organiseres af SMSO.

5.   Missionschefen sikrer beskyttelsen af EU's klassificerede informationer i overensstemmelse med afgørelse 2011/292/EU.«

3)

I artikel 14, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med missionen mellem den 15. september 2012 og den 14. september 2013 udgør 20 900 000 EUR.«

4)

Artikel 16 affattes således:

»Artikel 16

Videregivelse af klassificerede informationer

1.   HR har om nødvendigt og i overensstemmelse med missionens behov bemyndigelse til under iagttagelse af afgørelse 2011/292/EU at videregive EU's klassificerede informationer og dokumenter til og med klassifikationsgraden »CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL«, der er udarbejdet med henblik på missionen, til tredjelande, der er tilknyttet denne afgørelse.

2.   HR har også bemyndigelse til i overensstemmelse med missionens operative behov og i overensstemmelse med afgørelse 2011/292/EU at videregive EU's klassificerede informationer og dokumenter til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE/EU RESTRICTED«, der er udarbejdet med henblik på missionen, til FN og OSCE. Der udarbejdes ordninger mellem HR og FN's og OSCE's kompetente myndigheder med henblik herpå.

3.   HR har, hvis der er et specifikt og umiddelbart operativt behov derfor, også bemyndigelse til i overensstemmelse med afgørelse 2011/292/EU at videregive EU's klassificerede informationer og dokumenter til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE/EU RESTRICTED«, der er udarbejdet med henblik på missionen, til værtsstaten. Der udarbejdes ordninger mellem HR og værtsstatens kompetente myndigheder med henblik herpå.

4.   HR har bemyndigelse til at videregive EU's ikkeklassificerede dokumenter, der vedrører Rådets forhandlinger om missionen, og som er omfattet af tavshedspligt i henhold til artikel 6, stk. 1, i Rådets forretningsorden (3), til tredjelande, der er tilknyttet denne afgørelse.

5.   HR kan uddelegere de i stk. 1-4 omhandlede beføjelser samt muligheden for at indgå de i stk. 2 og 3 nævnte ordninger til personer under HR's myndighed, til den øverstbefalende for den civile operation og/eller til missionschefen.

5)

Artikel 17 affattes således:

»Artikel 17

Evaluering af missionen

Der forelægges PSC en evaluering af missionen hver sjette måned på grundlag af en rapport fra missionschefen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.«

6)

Artikel 18, andet afsnit, affattes således:

»Den udløber den 14. september 2013.«.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. september 2012.

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  EUT L 213 af 13.8.2010, s. 43.

(2)  EUT L 141 af 27.5.2011, s. 17

(3)  Rådets afgørelse 2009/937/EU af 1. december 2009 om vedtagelse af Rådets forretningsorden (EUT L 325 af 11.12.2009, s. 35).«


Top