EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0384

2012/384/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12. juli 2012 om ændring af beslutning 2009/11/EF om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Spanien (meddelt under nummer C(2012) 4711)

OJ L 186, 14.7.2012, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/384/oj

14.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 186/32


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 12. juli 2012

om ændring af beslutning 2009/11/EF om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Spanien

(meddelt under nummer C(2012) 4711)

(Kun den spanske udgave er autentisk)

(2012/384/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 43, litra m), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2009/11/EF (2) godkendtes der fire metoder til klassificering af svinekroppe i Spanien.

(2)

Spanien har meddelt, at det grundet ny teknologisk udvikling og udviklingen af nye udgaver af to apparater, der er godkendt i Spanien, er nødvendigt at kalibrere disse nye udgaver for at fastsætte nye formler for deres anvendelse i Spanien.

(3)

På mange slagterier i Spanien bliver der højst slagtet 500 svin om ugen i årsgennemsnit. Der er derfor brug for en klassificeringsmetode, der passer til deres slagtekapacitet.

(4)

Spanien har anmodet Kommissionen om at godkende tre nye metoder til klassificering af svinekroppe i Spanien og har i forbindelse hermed fremlagt en detaljeret beskrivelse af dissektionsforsøgene og angivet de principper, som metoderne er baseret på, resultaterne af dissektionsforsøgene og de ligninger, der er anvendt til at vurdere procentindholdet af magert kød, i den protokol, som er udfærdiget i henhold til artikel 23, stk. 4, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/2008 af 10. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til EF-handelsklasseskemaerne for kvæg-, svine- og fårekroppe og for indberetning af priser (3).

(5)

En gennemgang af anmodningen har vist, at betingelserne for godkendelse af de pågældende klassificeringsmetoder er opfyldt. De pågældende klassificeringsmetoder bør derfor godkendes i Spanien.

(6)

Beslutning 2009/11/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Ændringer af apparater og klassificeringsmetoder bør kun tillades, hvis de er udtrykkeligt godkendt ved en gennemførelsesafgørelse vedtaget af Kommissionen.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I beslutning 2009/11/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Følgende metoder godkendes til klassificering af svinekroppe i henhold til afsnit B.IV, nr. 1, i bilag V til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (4) i Spanien:

a)

apparatet benævnt »Fat-O-Meat’er (FOM)« med tilhørende beregningsmetoder, der er nærmere beskrevet i del 1 i bilaget

b)

apparatet benævnt »Fully automatic ultrasonic carcase grading (AutoFOM)« med tilhørende beregningsmetoder, der er beskrevet nærmere i del 2 i bilaget

c)

apparatet benævnt »UltraFom 300« med tilhørende beregningsmetoder, der er nærmere beskrevet i del 3 i bilaget

d)

apparatet benævnt »Automatic vision system (VCS2000)« med tilhørende beregningsmetoder, der er beskrevet nærmere i del 4 i bilaget

e)

apparatet benævnt »Fat-O-Meat’er II (FOM II)« med tilhørende beregningsmetoder, der er beskrevet nærmere i del 5 i bilaget

f)

apparatet benævnt »AutoFOM III« med tilhørende beregningsmetoder, der er beskrevet nærmere i del 6 i bilaget

g)

den »manuelle metode (ZP)«, hvor måling foretages med lineal og de tilhørende beregningsmetoder, der er beskrevet nærmere i del 7 i bilaget.

Den manuelle metode ZP, der er omhandlet i stk. 1, litra g), hvor måling foretages med lineal, må kun anvendes på slagterier:

a)

hvor antallet af slagtninger ikke overstiger 500 svin om ugen i årsgennemsnit og

b)

der har en slagtelinje med en forarbejdningskapacitet på over 40 svin i timen.

2)

Bilaget ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Spanien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2012.

På Kommissionens vegne

Dacian CIOLOȘ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 6 af 10.1.2009, s. 79.

(3)  EUT L 337 af 16.12.2008, s. 3.

(4)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1


BILAG

I bilaget til beslutning 2009/11/EF tilføjes følgende som del 5, 6 og 7:

»Del 5

FAT-O-MEAT'ER (FOM II)

1.

Reglerne i denne del anvendes, hvis svinekroppene klassificeres ved hjælp af apparatet benævnt »Fat-O-Meat'er (FOM II)«.

2.

Apparatet er en ny udgave af Fat-O-Meat'er-målesystemet. FOM II består af en optisk sonde med en kniv, en dybdemålingsanordning med et måleinterval på 0-125 mm og en dataindsamlings- og analyseplade — Carometec Touch Panel i15 computer (Ingress Protection IP69K). FOM II-apparatet omregner selv måleværdierne til beregnet indhold af magert kød i procent.

3.

En svinekrops indhold af magert kød beregnes efter følgende formel:

Ŷ = 64,53 – 0,876 × X1 + 0,181 × X2

hvor:

Ŷ

=

beregnet indhold af magert kød i en svinekrop i procent

X1

=

spæklagets tykkelse (inkl. svær) i mm, målt vinkelret på svinekroppens ryg 6 cm fra flækningslinjen mellem tredje og fjerdesidste ribben

X2

=

muskeltykkelse i mm, målt på samme tid, samme sted og samme måde som X1.

Formlen gælder for kroppe på mellem 60 og 120 kg (varm vægt).

Del 6

AUTOFOM III

1.

Reglerne i denne del anvendes, hvis svinekroppene klassificeres ved hjælp af apparatet benævnt »AutoFOM III.«

2.

Apparatet skal være udstyret med 16 2 MHz-ultralydtransducere (Carometec A/S) placeret med en afstand på 25 mm mellem hver transducer. Ultralyddataene skal omfatte målinger af spæklags- og muskeltykkelse samt dermed forbundne parametre. Måleresultaterne omregnes ved hjælp af en datamat til beregnet procentindhold af magert kød.

3.

En svinekrops indhold af magert kød beregnes efter følgende formel:

Ŷ = 68,44293415 – (0,35254288 × R2P10) – (0,31514342 × R2P15) – (0,19383319 × R2P16) + (0,02067879 × R3P3) + (0,03303812 × R3P5) + (0,02479771 × R3P6) + (0,02710736 × R3P7) + (0,02310621 × R3P9) – (0,07075210 × R4P10)

hvor:

Ŷ

=

beregnet indhold af magert kød i en svinekrop i procent

R2P10, R2P15, R2P16, R3P3, R3P5, R3P6, R3P7, R3P9 og R4P10 er variablerne målt med AutoFom III.

4.

Målepunkterne er beskrevet i del II i den protokol, som Spanien har sendt til Kommissionen i henhold til artikel 23, stk. 4, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/2008 (1).

Formlen gælder for kroppe på mellem 60 og 120 kg (varm vægt).

Del 7

DEN MANUELLE METODE (ZP)

1.

Reglerne i denne del anvendes, hvis svinekroppene klassificeres efter den »manuelle metode (ZP)«, hvor måling foretages med lineal.

2.

Ifølge denne metode kan der anvendes en lineal, idet klassificeringen bestemmes på grundlag af forudsigelsesligningen. Metoden er baseret på manuel måling af fedtlagets og musklens tykkelse i den flækkede svinekrops midterlinje.

3.

Svinekroppens indhold af magert kød beregnes efter følgende formel:

Ŷ = 59,89 – 0,821 × F + 0,157 × M

hvor:

Ŷ

=

beregnet indhold af magert kød i svinekroppen i procent

F

=

det synlige fedtlags minimumstykkelse (inkl. svær), i mm, i kroppens flækningslinje M. gluteus medius

M

=

lændemusklens synlige tykkelse, i mm, i kroppens flækningslinje, målt som den korteste afstand mellem den forreste (craniale) del af M. gluteus medius og den øverste (dorsale) del af rygmarvskanalen.

Formlen gælder for kroppe på mellem 60 og 120 kg (varm vægt).


(1)  EUT L 337 af 16.12.2008, s. 3


Top