EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0014(01)

2012/433/EU: Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 18. juli 2012 om ophævelse af afgørelse ECB/2012/3 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af den græske stat, i forbindelse med den græske stats gældsombytningstilbud (ECB/2012/14)

OJ L 199, 26.7.2012, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/433/oj

26.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/26


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 18. juli 2012

om ophævelse af afgørelse ECB/2012/3 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af den græske stat, i forbindelse med den græske stats gældsombytningstilbud

(ECB/2012/14)

(2012/433/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 3.1, første led, artikel 12.1, artikel 18 og artikel 34.1, andet led,

under henvisning til retningslinje ECB/2011/14 af 20. september 2011 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (1), særlig afsnit 1.6, og afsnit 6.3.1 og 6.3.2 i bilag I, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 18.1 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank kan Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i medlemsstater, der har euroen som valuta, udføre lånetransaktioner med kreditinstitutter og andre markedsdeltagere, hvor lån ydes imod passende sikkerhed. Kriterierne for afgørelse af belånbarheden af sikkerheder med henblik på Eurosystemets pengepolitiske operationer er fastlagt i bilag I til retningslinje ECB/2011/14.

(2)

I henhold til afsnit 1.6 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 kan Styrelsesrådet til enhver tid ændre instrumenter, betingelser, kriterier og procedurer for gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske operationer. I henhold til afsnit 6.3.1 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 forbeholder Eurosystemet sig ret til at fastslå, om en udstedelse, udsteder, debitor eller garant opfylder kravene til høje kreditstandarder på grundlag af enhver oplysning, som det anser for relevant.

(3)

I forbindelse med Den Hellenske Republiks iværksættelse af et gældsombytningstilbud til indehavere af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret af den græske stat, blev der den 24. februar 2012 ydet en forbedret sikkerhedsstillelse til fordel for de nationale centralbanker i form af en tilbagekøbsordning til understøttelse af kvaliteten af de omsættelige gældsinstrumenter, der er udstedt eller garanteret af Den Hellenske Republik.

(4)

Som en ekstraordinær foranstaltning blev Eurosystemets mindstekrav til grænseværdier for kreditkvaliteten for omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik, midlertidigt suspenderet i henhold til afgørelse ECB/2012/3 af 5. marts 2012 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af den græske stat, i forbindelse med den græske stats gældsombytningstilbud (2), og disse instrumenter blev erklæret belånbare, så længe den forbedrede sikkerhedsstillelse gælder.

(5)

Da det på nuværende tidspunkt ikke er sikkert, at omsættelige gældsinstrumenter, der er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik, kan anvendes som sikkerhed ved ophøret af den forbedrede sikkerhedsstillelse, har Styrelsesrådet truffet beslutning om, at Eurosystemets mindstekrav til grænseværdier for kreditkvalitet, der er angivet i afsnit 6.3.2 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, bør finde anvendelse i forhold til disse instrumenter.

(6)

Afgørelse ECB/2012/3 bør derfor ophæves —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ophævelse af afgørelse ECB/2012/3

Afgørelse ECB/2012/3 ophæves.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft den 25. juli 2012.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 18. juli 2012.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 331 af 14.12.2011, s. 1.

(2)  EUT L 77 af 16.3.2012, s. 19.


Top