EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012B0030

2012/30/EU, Euratom: Endelig vedtagelse af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6 for regnskabsåret 2011

OJ L 20, 24.1.2012, p. 1–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

24.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 20/1


ENDELIG VEDTAGELSE

af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6 for regnskabsåret 2011

(2012/30/EU, Euratom)

EUROPA-PARLAMENTETS FORMAND,

der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, stk. 4, litra a), og stk. 9,

der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a,

der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (1),

der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011, endeligt vedtaget den 15. december 2010 (2),

der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (3),

der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 6 til det almindelige budget for 2011, forelagt af Kommissionen den 18. oktober 2011,

der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 6/2011, vedtaget af Rådet den 30. november 2011,

der henviser til Parlamentets beslutning af 1. december 2011 om Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 6/2011,

der henviser til artikel 75b og 75e i Europa-Parlamentets forretningsorden,

FASTSLÅR:

Eneste artikel

Proceduren i artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er afsluttet, og Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6 for regnskabsåret 2011 er endeligt vedtaget.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. december 2011.

J. BUZEK

Formand


(1)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 68 af 15.3.2011.

(3)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.


ENDELIG VEDTAGELSE AF DEN EUROPÆISKE UNIONS ÆNDRINGSBUDGET Nr. 6 FOR REGNSKABSÅRET 2011

INDHOLD

SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER

A. Indledning samt det almindelige budgets finansiering

B. Almindelig oversigt over indtægter pr. budgetpost

— Indtægter

— Afsnit 1: Egne indtægter

— Afsnit 3: Overskud, saldi og tilpasninger

— Afsnit 6: Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med Unionens eller Fællesskabets aftaler og programmer

— Afsnit 7: Morarenter og bøder

OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER FORDELT PÅ DE ENKELTE SEKTIONER

Sektion III: Kommissionen

— Indtægter

— Afsnit 6: Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med EU-/Fællesskabsaftaler og programmer

— Afsnit 7: Morarenter og bøder

— Udgifter

— Afsnit 01: Økonomiske og finansielle anliggender

— Afsnit 04: Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling

— Afsnit 05: Landbrug og udvikling af landdistrikter

— Afsnit 07: Miljø og klimaindsats

— Afsnit 08: Forskning

— Afsnit 09: Informationssamfundet og medier

— Afsnit 11: Maritime anliggender og fiskeri

— Afsnit 14: Beskatning og toldunion

— Afsnit 15: Uddannelse og kultur

— Afsnit 17: Sundhed og forbrugere

— Afsnit 19: Eksterne forbindelser

— Afsnit 21: Udvikling og forbindelser med AVS-lande


 

A. INDLEDNING SAMT DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING

DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING

Bevillinger, der skal dækkes i 2011 i henhold til bestemmelserne i artikel 1 i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter

UDGIFTER

Beskrivelse

Budget 2011 (1)

Budget 2010 (2)

Procentvis ændring

1.

Bæredygtig vækst

53 629 039 384

47 647 241 763

12,55

2.

Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer

55 983 918 184

58 135 640 809

–3,70

3.

Unionsborgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed

1 700 103 331

1 477 871 910

15,04

4.

EU som global aktør

7 242 528 574

7 787 695 183

–7,00

5.

Administration

8 171 544 289

7 907 468 861

3,34

Udgifter i alt  (3)

126 727 133 762

122 955 918 526

+3,07


INDTÆGTER

Beskrivelse

Budget 2011 (4)

Budget 2010 (5)

Procentvis ændring

Diverse indtægter (afsnit 4-9)

2 083 368 232

1 432 338 606

+45,45

Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår (kapitel 3 0, artikel 3 0 0)

4 539 394 283

2 253 591 199

+ 101,43

Overskud af egne indtægter som følge af tilbagebetaling af overskud fra Garantifonden for aktioner i forhold til tredjelande (kapitel 3 0, artikel 3 0 2)

p.m.

p.m.

Saldi for egne indtægter hidrørende fra moms og for egne indtægter baseret på BNP/BNI vedrørende tidligere regnskabsår (kapitel 3 1 og 3 2)

1 814 882 000

p.m.

Indtægter afsnit 3-9 i alt

8 437 644 515

3 685 929 805

+ 128,91

Told og sukkerafgifter i nettobeløb (kapitel 1 1 og 1 2)

16 667 000 000

15 719 200 000

+6,03

Egne indtægter fra moms på grundlag af en ensartet sats (tabel 1 og 2, kapitel 1 3)

14 125 977 050

13 277 325 100

+6,39

Restbeløb, der skal finansieres gennem den supplerende indtægt (egne indtægter på grundlag af BNI, tabel 3, kapitel 1 4)

87 496 512 197

90 273 463 621

–3,08

Bevillinger, der skal dækkes af de egne indtægter, der er omhandlet i artikel 2 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (6)

118 289 489 247

119 269 988 721

–0,82

Indtægter i alt  (7)

126 727 133 762

122 955 918 526

+3,07


TABEL 1

Beregning af udjævningen af de ensartede momsberegningsgrundlag i henhold til bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

Medlemsstater

1 % af det ikke-udjævnede momsberegningsgrundlag

1 % af BNI

Udjævningssats (%)

1 % af BNI multipliceret med udjævningssatsen

1 % af det udjævnede momsberegningsgrundlag (8)

Medlemsstater, hvis momsgrundlag er udjævnet

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgien

1 627 587 000

3 698 643 000

50

1 849 321 500

1 627 587 000

 

Bulgarien

169 013 000

370 007 000

50

185 003 500

169 013 000

 

Tjekkiet

652 877 000

1 391 854 000

50

695 927 000

652 877 000

 

Danmark

963 769 000

2 458 026 000

50

1 229 013 000

963 769 000

 

Tyskland

11 026 155 000

26 119 640 000

50

13 059 820 000

11 026 155 000

 

Estland

71 993 000

146 742 000

50

73 371 000

71 993 000

 

Irland

649 089 000

1 266 969 000

50

633 484 500

633 484 500

Irland

Grækenland

1 019 460 000

2 175 890 000

50

1 087 945 000

1 019 460 000

 

Spanien

5 258 235 000

10 542 672 000

50

5 271 336 000

5 258 235 000

 

Frankrig

9 324 427 000

20 331 649 000

50

10 165 824 500

9 324 427 000

 

Italien

5 759 061 000

15 753 884 000

50

7 876 942 000

5 759 061 000

 

Cypern

147 063 000

179 320 000

50

89 660 000

89 660 000

Cypern

Letland

61 563 000

186 604 000

50

93 302 000

61 563 000

 

Litauen

118 148 000

290 314 000

50

145 157 000

118 148 000

 

Luxembourg

217 935 000

316 518 000

50

158 259 000

158 259 000

Luxembourg

Ungarn

421 920 000

978 454 000

50

489 227 000

421 920 000

 

Malta

44 136 000

60 993 000

50

30 496 500

30 496 500

Malta

Nederlandene

2 767 210 000

6 121 794 000

50

3 060 897 000

2 767 210 000

 

Østrig

1 315 726 000

2 927 120 000

50

1 463 560 000

1 315 726 000

 

Polen

1 810 016 000

3 689 995 000

50

1 844 997 500

1 810 016 000

 

Portugal

860 113 000

1 644 805 000

50

822 402 500

822 402 500

Portugal

Rumænien

460 410 000

1 248 095 000

50

624 047 500

460 410 000

 

Slovenien

181 241 000

361 860 000

50

180 930 000

180 930 000

Slovenien

Slovakiet

214 596 000

687 119 000

50

343 559 500

214 596 000

 

Finland

839 952 000

1 929 744 000

50

964 872 000

839 952 000

 

Sverige

1 674 991 000

3 932 868 000

50

1 966 434 000

1 674 991 000

 

Det Forenede Kongerige

8 417 725 000

18 044 543 000

50

9 022 271 500

8 417 725 000

 

I alt

56 074 411 000

126 856 122 000

 

63 428 061 000

55 890 066 500

 


TABEL 2

Fordelingen af egne indtægter hidrørende fra moms i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 3)

Medlemsstater

1 % af det udjævnede momsberegningsgrundlag

Ensartet sats for egne momsindtægter (9) (%)

Egne momsindtægter efter den ensartede sats

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgien

1 627 587 000

0,3000

488 276 100

Bulgarien

169 013 000

0,3000

50 703 900

Tjekkiet

652 877 000

0,3000

195 863 100

Danmark

963 769 000

0,3000

289 130 700

Tyskland

11 026 155 000

0,1500

1 653 923 250

Estland

71 993 000

0,3000

21 597 900

Irland

633 484 500

0,3000

190 045 350

Grækenland

1 019 460 000

0,3000

305 838 000

Spanien

5 258 235 000

0,3000

1 577 470 500

Frankrig

9 324 427 000

0,3000

2 797 328 100

Italien

5 759 061 000

0,3000

1 727 718 300

Cypern

89 660 000

0,3000

26 898 000

Letland

61 563 000

0,3000

18 468 900

Litauen

118 148 000

0,3000

35 444 400

Luxembourg

158 259 000

0,3000

47 477 700

Ungarn

421 920 000

0,3000

126 576 000

Malta

30 496 500

0,3000

9 148 950

Nederlandene

2 767 210 000

0,1000

276 721 000

Østrig

1 315 726 000

0,2250

296 038 350

Polen

1 810 016 000

0,3000

543 004 800

Portugal

822 402 500

0,3000

246 720 750

Rumænien

460 410 000

0,3000

138 123 000

Slovenien

180 930 000

0,3000

54 279 000

Slovakiet

214 596 000

0,3000

64 378 800

Finland

839 952 000

0,3000

251 985 600

Sverige

1 674 991 000

0,1000

167 499 100

Det Forenede Kongerige

8 417 725 000

0,3000

2 525 317 500

I alt

55 890 066 500

 

14 125 977 050


TABEL 3

Fastsættelse af den ensartede sats og fordelingen af de indtægter, som skal indbetales på grundlag af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 4)

Medlemsstater

1 % af BNI

Ensartet sats for de supplerende egne indtægter

Supplerende egne indtægter efter den ensartede sats

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgien

3 698 643 000

 

2 551 066 178

Bulgarien

370 007 000

 

255 205 042

Tjekkiet

1 391 854 000

 

960 003 889

Danmark

2 458 026 000

 

1 695 375 032

Tyskland

26 119 640 000

 

18 015 507 359

Estland

146 742 000

 

101 212 405

Irland

1 266 969 000

 

873 866 920

Grækenland

2 175 890 000

 

1 500 777 282

Spanien

10 542 672 000

 

7 271 600 414

Frankrig

20 331 649 000

 

14 023 354 543

Italien

15 753 884 000

 

10 865 931 276

Cypern

179 320 000

 

123 682 439

Letland

186 604 000

0,6897303 (10)

128 706 435

Litauen

290 314 000

 

200 238 365

Luxembourg

316 518 000

 

218 312 058

Ungarn

978 454 000

 

674 869 380

Malta

60 993 000

 

42 068 721

Nederlandene

6 121 794 000

 

4 222 386 866

Østrig

2 927 120 000

 

2 018 923 381

Polen

3 689 995 000

 

2 545 101 391

Portugal

1 644 805 000

 

1 134 471 861

Rumænien

1 248 095 000

 

860 848 950

Slovenien

361 860 000

 

249 585 810

Slovakiet

687 119 000

 

473 926 800

Finland

1 929 744 000

 

1 331 002 925

Sverige

3 932 868 000

 

2 712 618 260

Det Forenede Kongerige

18 044 543 000

 

12 445 868 215

I alt

126 856 122 000

 

87 496 512 197


TABEL 4

Beregning af bruttonedsættelsen af det årlige BNI-bidrag for Nederlandene og Sverige og finansieringen heraf i henhold til artikel 2, stk. 5, i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 6)

Medlemsstater

Bruttonedsættelse

Andele i BNI-beregningsgrundlag

BNI-nøgle anvendt på bruttonedsættelsen

Finansiering af nedsættelsen til fordel for Nederlandene og Sverige

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgien

 

2,92

24 197 489

24 197 489

Bulgarien

 

0,29

2 420 682

2 420 682

Tjekkiet

 

1,10

9 105 873

9 105 873

Danmark

 

1,94

16 081 048

16 081 048

Tyskland

 

20,59

170 881 511

170 881 511

Estland

 

0,12

960 025

960 025

Irland

 

1,00

8 288 842

8 288 842

Grækenland

 

1,72

14 235 241

14 235 241

Spanien

 

8,31

68 972 916

68 972 916

Frankrig

 

16,03

133 014 961

133 014 961

Italien

 

12,42

103 066 026

103 066 026

Cypern

 

0,14

1 173 158

1 173 158

Letland

 

0,15

1 220 812

1 220 812

Litauen

 

0,23

1 899 310

1 899 310

Luxembourg

 

0,25

2 070 743

2 070 743

Ungarn

 

0,77

6 401 302

6 401 302

Malta

 

0,05

399 032

399 032

Nederlandene

– 665 039 963

4,83

40 050 378

– 624 989 585

Østrig

 

2,31

19 149 984

19 149 984

Polen

 

2,91

24 140 912

24 140 912

Portugal

 

1,30

10 760 744

10 760 744

Rumænien

 

0,98

8 165 364

8 165 364

Slovenien

 

0,29

2 367 383

2 367 383

Slovakiet

 

0,54

4 495 312

4 495 312

Finland

 

1,52

12 624 890

12 624 890

Sverige

– 164 885 941

3,10

25 729 850

– 139 156 091

Det Forenede Kongerige

 

14,22

118 052 116

118 052 116

I alt

– 829 925 904

100,00

829 925 904

0

EU-BNP-prisdeflator i EUR (økonomiske overslag, foråret 2010):

(a) 2004 EU25 = 107,4023 / (b) 2006 EU25 = 112,1509 / (c) 2006 EU27 = 112,4894 / (d) 2011 EU27 = 118,4172

Fast beløb for Nederlandene: i 2011-priser:

605 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 665 039 963 EUR

Fast beløb for Sverige: i 2011-priser:

150 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 164 885 941 EUR


TABEL 5.1

Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige for 2010 i henhold til artikel 4 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 5)

Beskrivelse

Koefficient (11) (%)

Beløb

1.

Det Forenede Kongeriges andel (i %) af det samlede ikke-reducerede momsgrundlag

15,0995

 

2.

Det Forenede Kongeriges andel (i %) af de samlede fordelte udgifter justeret for førtiltrædelsesudgifter

7,7390

 

3.

(1) – (2)

7,3605

 

4.

Samlede fordelte udgifter

 

111 581 136 089

5.

Udvidelsesrelaterede udgifter (12) = (5a + 5b)

 

23 885 731 392

5a.

Førtiltrædelsesudgifter

 

2 978 639 088

5b.

Udgifter i medfør af artikel 4, stk. 1, litra g)

 

20 907 092 304

6.

Samlede fordelte udgifter justeret for udvidelsesudgifter = (4) – (5)

 

87 695 404 697

7.

Oprindelig korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (3) × (6) × 0,66

 

4 260 193 166

8.

Det Forenede Kongeriges fordel (13)

 

388 810 830

9.

Faktisk korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (7) – (8)

 

3 871 382 336

10.

Ekstraordinære gevinster i traditionelle egne indtægter (14)

 

29 810 676

11.

Korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (9) – (10)

 

3 841 571 660

I perioden 2007-2013 må det supplerende bidrag fra Det Forenede Kongerige, der følger af reduktionen af de fordelte udgifter med udvidelsesudgifterne i stk. 1, litra g), i denne artikel, ikke overstige 10 500 000 000 EUR målt i 2004-priser, jf. artikel 4, stk. 2, i afgørelse 2007/436/EF, Euratom. De dertil svarende tal er anført i nedenstående tabel.

UK-korrektioner 2007-2012

Forskel i oprindeligt beløb i forhold til tærsklen på 10,5 mia. EUR

(afgørelsen om egne indtægter fra 2007 over for afgørelsen om egne indtægter fra 2000), i EUR

Forskeli løbende priser

Forskel i faste2004-priser

(A)

UK-korrektionen for 2007

0

0

(B)

UK-korrektionen for 2008

– 301 636 064

– 279 914 923

(C)

UK-korrektionen for 2009

–1 350 053 160

–1 271 666 250

(D)

UK-korrektionen for 2010

–2 083 537 505

–1 918 060 737

(E)

UK-korrektionen for 2011

Ikke relevant

Ikke relevant

(F)

UK-korrektionen for 2012

Ikke relevant

Ikke relevant

(G)

Summen af forskelle = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)

–3 735 226 728

–3 469 641 910


TABEL 5.2

Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige for 2007 i henhold til artikel 4 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 3 5)

Beskrivelse

Koefficient (15) (%)

Beløb

1.

Det Forenede Kongeriges andel (i %) af det samlede ikke-reducerede momsgrundlag

17,4496

 

2.

Det Forenede Kongeriges andel (i %) af de samlede fordelte udgifter justeret for førtiltrædelsesudgifter

7,2384

 

3.

(1) – (2)

10,2111

 

4.

Samlede fordelte udgifter

 

105 275 791 730

5.

Udvidelsesrelaterede udgifter (16) = (5a + 5b)

 

2 930 808 042

5a.

Førtiltrædelsesudgifter

 

2 930 808 042

5b.

Udgifter i medfør af artikel 4, stk. 1, litra g)

 

0

6.

Samlede fordelte udgifter justeret for udvidelsesudgifter = (4) – (5)

 

102 344 983 688

7.

Oprindelig korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (3) × (6) × 0,66

 

6 897 392 491

8.

Det Forenede Kongeriges fordel (17)

 

67 188 488

9.

Faktisk korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (7) – (8)

 

6 830 204 004

10.

Ekstraordinære gevinster i traditionelle egne indtægter (18)

 

–46 980 802

11.

Korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (9) – (10)

 

6 877 184 806


TABEL 5.3

Korrektion af budgetuligevægte til fordel for Det Forenede Kongerige for 2006 jf. artikel 4 i Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom (kapitel 3 5)

Beskrivelse

Koefficient (19) (%)

Beløb

1.

Det Forenede Kongeriges andel (i %) af det samlede ikke-reducerede momsgrundlag

17,2771

 

2.

Det Forenede Kongeriges andel (i %) af de samlede fordelte udgifter justeret for førtiltrædelsesudgifter

8,6928

 

3.

(1) – (2)

8,5843

 

4.

Samlede fordelte udgifter

 

97 195 051 529

5.

Førtiltrædelsesudgifter

 

1 837 296 087

6.

Samlede fordelte udgifter justeret for førtiltrædelsesudgifter = (4) – (5)

 

95 357 755 442

7.

Oprindelig korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (3) × (6) × 0,66

 

5 402 613 496

8.

Det Forenede Kongeriges fordel (20)

 

215 286 076

9.

Faktisk korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (7) – (8)

 

5 187 327 420

10.

Ekstraordinære gevinster i traditionelle egne indtægter (21)

 

–9 196 589

11.

Korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (9) – (10)

 

5 196 524 008


TABEL 6.1

Beregning af finansieringen af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige for 2010, fastsat til — 3 841 571 660 EUR (kapitel 1 5)

Medlemsstater

Andele i BNI-beregningsgrundlag

Andele uden Det Forenede Kongerige

Andele uden Tyskland, Nederlandene, Østrig, Sverige og Det Forenede Kongerige

3/4 af Tysklands, Nederlandenes, Østrigs og Sveriges andel af kolonne (2)

Kolonne (4) fordelt efter fordelingsnøglen i kolonne (3)

Finansieringsnøgle

Finansieringsnøgle anvendt på korrektionen

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgien

2,92

3,40

5,31

 

1,43

4,83

185 512 958

Bulgarien

0,29

0,34

0,53

 

0,14

0,48

18 558 453

Tjekkiet

1,10

1,28

2,00

 

0,54

1,82

69 811 267

Danmark

1,94

2,26

3,53

 

0,95

3,21

123 287 291

Tyskland

20,59

24,00

0,00

–18,00

0,00

6,00

230 537 205

Estland

0,12

0,13

0,21

 

0,06

0,19

7 360 143

Irland

1,00

1,16

1,82

 

0,49

1,65

63 547 406

Grækenland

1,72

2,00

3,12

 

0,84

2,84

109 136 186

Spanien

8,31

9,69

15,12

 

4,08

13,76

528 789 146

Frankrig

16,03

18,69

29,17

 

7,86

26,55

1 019 775 186

Italien

12,42

14,48

22,60

 

6,09

20,57

790 168 077

Cypern

0,14

0,16

0,26

 

0,07

0,23

8 994 159

Letland

0,15

0,17

0,27

 

0,07

0,24

9 359 503

Litauen

0,23

0,27

0,42

 

0,11

0,38

14 561 289

Luxembourg

0,25

0,29

0,45

 

0,12

0,41

15 875 604

Ungarn

0,77

0,90

1,40

 

0,38

1,28

49 076 349

Malta

0,05

0,06

0,09

 

0,02

0,08

3 059 228

Nederlandene

4,83

5,63

0,00

–4,22

0,00

1,41

54 032 187

Østrig

2,31

2,69

0,00

–2,02

0,00

0,67

25 835 351

Polen

2,91

3,39

5,29

 

1,43

4,82

185 079 200

Portugal

1,30

1,51

2,36

 

0,64

2,15

82 498 538

Rumænien

0,98

1,15

1,79

 

0,48

1,63

62 600 742

Slovenien

0,29

0,33

0,52

 

0,14

0,47

18 149 824

Slovakiet

0,54

0,63

0,99

 

0,27

0,90

34 463 850

Finland

1,52

1,77

2,77

 

0,75

2,52

96 790 233

Sverige

3,10

3,61

0,00

–2,71

0,00

0,90

34 712 285

Det Forenede Kongerige

14,22

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

I alt

100,00

100,00

100,00

–26,95

26,95

100,00

3 841 571 660

Beregningerne er foretaget med 15 decimaler.

TABEL 6.2

Finansiering af den endelige korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige for 2007 (kapitel 3 5)

Medlemsstater

Beløb

 

(1)

Belgien

706 907

Bulgarien

535 312

Tjekkiet

6 744 356

Danmark

–5 289 141

Tyskland

– 870 891

Estland

– 989 889

Irland

–6 610 915

Grækenland

–10 394 252

Spanien

–14 463 921

Frankrig

–4 098 541

Italien

–32 446 645

Cypern

–71 604

Letland

153 180

Litauen

108 301

Luxembourg

– 114 511

Ungarn

757 788

Malta

11 085

Nederlandene

– 683 089

Østrig

– 640 297

Polen

14 123 243

Portugal

3 156 918

Rumænien

7 742 255

Slovenien

657 143

Slovakiet

3 867 642

Finland

–4 997 969

Sverige

98 758

Det Forenede Kongerige

43 008 777

I alt

0


TABEL 6.3

Finansiering af den endelige korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige for 2006 (kapitel 3 5)

Medlemsstater

Beløb

 

(1)

Belgien

–8 755 549

Bulgarien

– 741 523

Tjekkiet

–3 073 164

Danmark

–5 928 694

Tyskland

–11 377 531

Estland

– 375 342

Irland

–4 203 153

Grækenland

–5 690 088

Spanien

–26 632 223

Frankrig

–49 761 580

Italien

–39 816 491

Cypern

– 393 976

Letland

– 532 301

Litauen

– 715 807

Luxembourg

– 771 356

Ungarn

–2 426 193

Malta

– 137 272

Nederlandene

–2 637 055

Østrig

–1 218 391

Polen

–7 766 880

Portugal

–4 055 856

Rumænien

–3 137 843

Slovenien

– 877 883

Slovakiet

–1 383 091

Finland

–4 673 150

Sverige

–1 563 025

Det Forenede Kongerige

188 645 417

I alt

0


TABEL 7

Oversigt over det almindelige budgets finansiering (22) efter type af egne indtægter og efter medlemsstat

Medlemsstater

Traditionelle egne indtægter (TEI)

Egne indtægter fra moms og BNI, inkl. tilpasninger

Samlede egne indtægter (23)

Nettoafgifter sukkersektoren (75 %)

Toldafgifter netto (75 %)

Traditionelle egne indtægter netto i alt (75 %)

Opkrævningsomkostninger (25 % af brutto-TEI) p.m.

Egne momsindtægter

Egne BNI-indtægter

Nedsættelse til fordel for Nederlandene og Sverige

UK-korrektion

»Nationale bidrag« i alt

Procent af samlede »nationale bidrag« (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgien

6 600 000

1 507 642 260

1 514 242 260

504 747 420

488 276 100

2 551 066 178

24 197 489

177 464 316

3 241 004 083

3,19

4 755 246 343

Bulgarien

400 000

45 406 418

45 806 418

15 268 806

50 703 900

255 205 042

2 420 682

18 352 242

326 681 866

0,32

372 488 284

Tjekkiet

3 400 000

191 135 846

194 535 846

64 845 282

195 863 100

960 003 889

9 105 873

73 482 459

1 238 455 321

1,22

1 432 991 167

Danmark

3 400 000

299 756 949

303 156 949

101 052 316

289 130 700

1 695 375 032

16 081 048

112 069 456

2 112 656 236

2,08

2 415 813 185

Tyskland

26 300 000

3 328 560 834

3 354 860 834

1 118 286 941

1 653 923 250

18 015 507 359

170 881 511

218 288 783

20 058 600 903

19,74

23 413 461 737

Estland

0

19 766 244

19 766 244

6 588 748

21 597 900

101 212 405

960 025

5 994 912

129 765 242

0,13

149 531 486

Irland

0

176 031 452

176 031 452

58 677 151

190 045 350

873 866 920

8 288 842

52 733 338

1 124 934 450

1,11

1 300 965 902

Grækenland

1 400 000

192 814 112

194 214 112

64 738 038

305 838 000

1 500 777 282

14 235 241

93 051 846

1 913 902 369

1,88

2 108 116 481

Spanien

4 700 000

1 182 245 136

1 186 945 136

395 648 379

1 577 470 500

7 271 600 414

68 972 916

487 693 002

9 405 736 832

9,26

10 592 681 968

Frankrig

30 900 000

1 450 021 795

1 480 921 795

493 640 598

2 797 328 100

14 023 354 543

133 014 961

965 915 065

17 919 612 669

17,63

19 400 534 464

Italien

4 700 000

1 893 363 721

1 898 063 721

632 687 907

1 727 718 300

10 865 931 276

103 066 026

717 904 941

13 414 620 543

13,20

15 312 684 264

Cypern

0

26 199 596

26 199 596

8 733 199

26 898 000

123 682 439

1 173 158

8 528 579

160 282 176

0,16

186 481 772

Letland

0

18 274 452

18 274 452

6 091 484

18 468 900

128 706 435

1 220 812

8 980 382

157 376 529

0,15

175 650 981

Litauen

800 000

38 693 354

39 493 354

13 164 452

35 444 400

200 238 365

1 899 310

13 953 783

251 535 858

0,25

291 029 212

Luxembourg

0

13 705 839

13 705 839

4 568 613

47 477 700

218 312 058

2 070 743

14 989 737

282 850 238

0,28

296 556 077

Ungarn

2 000 000

97 525 900

99 525 900

33 175 300

126 576 000

674 869 380

6 401 302

47 407 944

855 254 626

0,84

954 780 526

Malta

0

10 535 781

10 535 781

3 511 927

9 148 950

42 068 721

399 032

2 933 041

54 549 744

0,05

65 085 525

Nederlandene

7 300 000

1 779 241 635

1 786 541 635

595 513 878

276 721 000

4 222 386 866

– 624 989 585

50 712 043

3 924 830 324

3,86

5 711 371 959

Østrig

3 200 000

160 367 637

163 567 637

54 522 546

296 038 350

2 018 923 381

19 149 984

23 976 663

2 358 088 378

2,32

2 521 656 015

Polen

12 800 000

332 949 320

345 749 320

115 249 774

543 004 800

2 545 101 391

24 140 912

191 435 563

3 303 682 666

3,25

3 649 431 986

Portugal

200 000

128 853 531

129 053 531

43 017 844

246 720 750

1 134 471 861

10 760 744

81 599 600

1 473 552 955

1,45

1 602 606 486

Rumænien

1 000 000

103 120 120

104 120 120

34 706 707

138 123 000

860 848 950

8 165 364

67 205 154

1 074 342 468

1,06

1 178 462 588

Slovenien

0

66 571 217

66 571 217

22 190 406

54 279 000

249 585 810

2 367 383

17 929 084

324 161 277

0,32

390 732 494

Slovakiet

1 400 000

105 823 993

107 223 993

35 741 331

64 378 800

473 926 800

4 495 312

36 948 401

579 749 313

0,57

686 973 306

Finland

800 000

141 720 237

142 520 237

47 506 746

251 985 600

1 331 002 925

12 624 890

87 119 114

1 682 732 529

1,66

1 825 252 766

Sverige

2 600 000

456 395 106

458 995 106

152 998 369

167 499 100

2 712 618 260

– 139 156 091

33 248 018

2 774 209 287

2,73

3 233 204 393

Det Forenede Kongerige

9 500 000

2 776 877 515

2 786 377 515

928 792 505

2 525 317 500

12 445 868 215

118 052 116

–3 609 917 466

11 479 320 365

11,30

14 265 697 880

I alt

123 400 000

16 543 600 000

16 667 000 000

5 555 666 667

14 125 977 050

87 496 512 197

0

0

101 622 489 247

100,00

118 289 489 247

B. ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER PR. BUDGETPOST

INDTÆGTER

Afsnit

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

1

EGNE INDTÆGTER

120 566 371 247

–2 276 882 000

118 289 489 247

3

OVERSKUD, SALDI OG TILPASNINGER

4 539 394 283

1 814 882 000

6 354 276 283

4

INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER

1 180 425 515

 

1 180 425 515

5

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONERNES ADMINISTRATION

57 294 000

 

57 294 000

6

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED UNIONENS ELLER FÆLLESSKABETS AFTALER OG PROGRAMMER

30 000 000

52 000 000

82 000 000

7

MORARENTER OG BØDER

123 000 000

610 000 000

733 000 000

8

LÅNOPTAGELSE OG LÅNGIVNING

438 717

 

438 717

9

DIVERSE INDTÆGTER

30 210 000

 

30 210 000

 

I alt

126 527 133 762

200 000 000

126 727 133 762

AFSNIT 1

EGNE INDTÆGTER

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

1 1

AFGIFTER OG LIGNENDE, DER ER FASTSAT INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES MARKEDSORDNING FOR SUKKER (ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA a), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM)

123 400 000

 

123 400 000

1 2

TOLD OG LIGNENDE I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA a), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

1 3

EGNE MOMSINDTÆGTER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA b), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

14 125 977 050

 

14 125 977 050

1 4

EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA c), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

1 5

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

0

 

0

1 6

BRUTTOREDUKTION AF DET ÅRLIGE BNI-BASEREDE BIDRAG FOR NEDERLANDENE OG SVERIGE

0

 

0

 

Afsnit 1 — I alt

120 566 371 247

–2 276 882 000

118 289 489 247

KAPITEL 1 2 — TOLD OG LIGNENDE I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

Afsnit

Kapitel

Artikel

Konto

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

1 2

TOLD OG LIGNENDE I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA a), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

1 2 0

Told og lignende i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

 

Kapitel 1 2 — I alt

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

1 2 0
Told og lignende i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

Anmærkninger

Anvendelsen af toldindtægterne som egne indtægter til finansiering af de fælles udgifter er en logisk følge af varernes frie bevægelighed inden for EU. Denne artikel kan omfatte afgifter, præmier, supplerende beløb eller udligningsbeløb, supplerende beløb eller faktorer, toldsatserne i den fælles toldtarif og anden told, som EU-institutionerne har fastsat eller skal fastsætte i forbindelse med handel med tredjelande og told på produkter, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, som er udløbet.

Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).

Medlemsstat

Budget for 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Belgien

1 617 000 000

– 109 357 740

1 507 642 260

Bulgarien

48 700 000

–3 293 582

45 406 418

Tjekkiet

205 000 000

–13 864 154

191 135 846

Danmark

321 500 000

–21 743 051

299 756 949

Tyskland

3 570 000 000

– 241 439 166

3 328 560 834

Estland

21 200 000

–1 433 756

19 766 244

Irland

188 800 000

–12 768 548

176 031 452

Grækenland

206 800 000

–13 985 888

192 814 112

Spanien

1 268 000 000

–85 754 864

1 182 245 136

Frankrig

1 555 200 000

– 105 178 205

1 450 021 795

Italien

2 030 700 000

– 137 336 279

1 893 363 721

Cypern

28 100 000

–1 900 404

26 199 596

Letland

19 600 000

–1 325 548

18 274 452

Litauen

41 500 000

–2 806 646

38 693 354

Luxembourg

14 700 000

– 994 161

13 705 839

Ungarn

104 600 000

–7 074 100

97 525 900

Malta

11 300 000

– 764 219

10 535 781

Nederlandene

1 908 300 000

– 129 058 365

1 779 241 635

Østrig

172 000 000

–11 632 363

160 367 637

Polen

357 100 000

–24 150 680

332 949 320

Portugal

138 200 000

–9 346 469

128 853 531

Rumænien

110 600 000

–7 479 880

103 120 120

Slovenien

71 400 000

–4 828 783

66 571 217

Slovakiet

113 500 000

–7 676 007

105 823 993

Finland

152 000 000

–10 279 763

141 720 237

Sverige

489 500 000

–33 104 894

456 395 106

Det Forenede Kongerige

2 978 300 000

– 201 422 485

2 776 877 515

Artikel 1 2 0 i alt

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

KAPITEL 1 4 — EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA C), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

Afsnit

Kapitel

Artikel

Konto

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

1 4

EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA c), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

1 4 0

Egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

 

Kapitel 1 4 — I alt

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

1 4 0
Egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

Anmærkninger

De BNI-baserede indtægter er »supplerende indtægter«, som er nødvendige for at dække udgifter ud over de beløb, der indkommer som traditionelt egne indtægter, momsbaserede egne indtægter og andre indtægter i et bestemt år. De BNI-baserede indtægter sikrer således, at Den Europæiske Unions almindelige budget på forhånd altid balancerer.

Størrelsen af den BNI-baserede indkrævningssats afhænger af, hvor mange supplerende indtægter, der er nødvendige for at finansiere de budgetudgifter, der ikke dækkes ved hjælp af andre indtægter (momsbaserede betalinger, traditionelt egne indtægter og andre indtægter). Der anvendes således en indkrævningssats på hver medlemsstats BNI.

I indeværende regnskabsår vil der blive anvendt en sats på 0,6897 % på medlemsstaternes bruttonationalindkomst.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra c).

Medlemsstat

Budget for 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Belgien

2 582 463 970

–31 397 792

2 551 066 178

Bulgarien

258 346 033

–3 140 991

255 205 042

Tjekkiet

971 819 342

–11 815 453

960 003 889

Danmark

1 716 241 222

–20 866 190

1 695 375 032

Tyskland

18 237 237 068

– 221 729 709

18 015 507 359

Estland

102 458 098

–1 245 693

101 212 405

Irland

884 622 223

–10 755 303

873 866 920

Grækenland

1 519 248 418

–18 471 136

1 500 777 282

Spanien

7 361 097 188

–89 496 774

7 271 600 414

Frankrig

14 195 949 972

– 172 595 429

14 023 354 543

Italien

10 999 666 044

– 133 734 768

10 865 931 276

Cypern

125 204 687

–1 522 248

123 682 439

Letland

130 290 516

–1 584 081

128 706 435

Litauen

202 702 841

–2 464 476

200 238 365

Luxembourg

220 998 980

–2 686 922

218 312 058

Ungarn

683 175 478

–8 306 098

674 869 380

Malta

42 586 490

– 517 769

42 068 721

Nederlandene

4 274 354 793

–51 967 927

4 222 386 866

Østrig

2 043 771 712

–24 848 331

2 018 923 381

Polen

2 576 425 769

–31 324 378

2 545 101 391

Portugal

1 148 434 615

–13 962 754

1 134 471 861

Rumænien

871 444 032

–10 595 082

860 848 950

Slovenien

252 657 640

–3 071 830

249 585 810

Slovakiet

479 759 755

–5 832 955

473 926 800

Finland

1 347 384 528

–16 381 603

1 331 002 925

Sverige

2 746 004 388

–33 386 128

2 712 618 260

Det Forenede Kongerige

12 599 048 395

– 153 180 180

12 445 868 215

Artikel 1 4 0 i alt

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

AFSNIT 3

OVERSKUD, SALDI OG TILPASNINGER

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

3 0

DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

4 539 394 283

 

4 539 394 283

3 1

SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI HIDRØRENDE FRA EGNE MOMSINDTÆGTER VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10, STK. 4, 5 OG 8, I FORORDNING (EF, EURATOM) Nr. 1150/2000

p.m.

673 159 000

673 159 000

3 2

SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10, STK. 6, 7 OG 8, I FORORDNING (EF, EURATOM) Nr. 1150/2000

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

3 4

TILPASNING SOM FØLGE AF, AT VISSE MEDLEMSSTATER IKKE DELTAGER I VISSE POLITIKKER VEDRØRENDE OMRÅDET MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED

p.m.

 

p.m.

3 5

RESULTATET AF DEN ENDELIGE BEREGNING AF FINANSIERINGEN AF KORREKTIONEN AF BUDGETULIGEVÆGTENE TIL FORDEL FOR DET FORENEDE KONGERIGE

0

 

0

3 6

RESULTATET AF DE MIDLERTIDIGE AJOURFØRINGER AF BEREGNINGEN AF KORREKTIONEN AF BUDGETULIGEVÆGTENE TIL FORDEL FOR DET FORENEDE KONGERIGE

p.m.

 

p.m.

3 7

JUSTERING VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

 

 

Afsnit 3 — I alt

4 539 394 283

1 814 882 000

6 354 276 283

KAPITEL 3 1 — SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI HIDRØRENDE FRA EGNE MOMSINDTÆGTER VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10, STK. 4, 5 OG 8, I FORORDNING (EF, EURATOM) NR. 1150/2000

Afsnit

Kapitel

Artikel

Konto

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

3 1

SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI HIDRØRENDE FRA EGNE MOMSINDTÆGTER VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10, STK. 4, 5 OG 8, I FORORDNING (EF, EURATOM) Nr. 1150/2000

3 1 0

Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 4, 5 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995

3 1 0 3

Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 4, 5 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995

p.m.

673 159 000

673 159 000

 

Artikel 3 1 0 — Tilsammen

p.m.

673 159 000

673 159 000

 

Kapitel 3 1 — I alt

p.m.

673 159 000

673 159 000

3 1 0
Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 4, 5 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995

3 1 0 3
Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 4, 5 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

p.m.

673 159 000

673 159 000

Anmærkninger

Efter artikel 7, stk. 1, i forordning (EØF, Euratom) nr.1553/89 skal medlemsstaterne inden 31. juli tilsende Kommissionen en oversigt over det samlede grundlag for momsindtægterne for det foregående kalenderår.

Hver medlemsstat debiteres et beløb beregnet på grundlag af den oversigt, jf. EU's bestemmelser, og krediteres for de 12 betalinger, der har fundet sted i det foregående kalenderår. Kommissionen opgør saldoen og meddeler medlemsstaterne beløbet i tilstrækkelig god tid til, at de kan indsætte det på Kommissionens konto, jf. artikel 9, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000, den første arbejdsdag i december samme år.

Alle korrektioner til ovennævnte oversigt som følge af Kommissionens kontrol, jf. artikel 9 i forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89, og/eller eventuelle ændringer i BNI i foregående regnskabsår, som medfører en nedsættelse af momsgrundlaget, vil føre til justeringer af momsindtægterne.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 af 29. maj 1989 om den endelige ordning for ensartet opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften (EFT L 155 af 7.6.1989, s. 9).

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1), særlig artikel 10, stk. 4, 5 og 8.

Medlemsstat

Budget for 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

FÆB nr. 6/2011

Belgien

p.m.

28 248 000

28 248 000

Bulgarien

p.m.

492 000

492 000

Tjekkiet

p.m.

7 670 000

7 670 000

Danmark

p.m.

2 075 000

2 075 000

Tyskland

p.m.

16 721 000

16 721 000

Estland

p.m.

1 256 000

1 256 000

Irland

p.m.

3 469 000

3 469 000

Grækenland

p.m.

–27 208 000

–27 208 000

Spanien

p.m.

386 936 000

386 936 000

Frankrig

p.m.

119 302 000

119 302 000

Italien

p.m.

83 866 000

83 866 000

Cypern

p.m.

67 000

67 000

Letland

p.m.

–2 630 000

–2 630 000

Litauen

p.m.

–7 591 000

–7 591 000

Luxembourg

p.m.

– 808 000

– 808 000

Ungarn

p.m.

–10 819 000

–10 819 000

Malta

p.m.

306 000

306 000

Nederlandene

p.m.

13 623 000

13 623 000

Østrig

p.m.

4 800 000

4 800 000

Polen

p.m.

–2 181 000

–2 181 000

Portugal

p.m.

10 613 000

10 613 000

Rumænien

p.m.

–48 000

–48 000

Slovenien

p.m.

451 000

451 000

Slovakiet

p.m.

–4 424 000

–4 424 000

Finland

p.m.

14 757 000

14 757 000

Sverige

p.m.

6 459 000

6 459 000

Det Forenede Kongerige

p.m.

27 757 000

27 757 000

Konto 3 1 0 3 i alt

p.m.

673 159 000

673 159 000

KAPITEL 3 2 — SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10, STK. 6, 7 OG 8, I FORORDNING (EF, EURATOM) NR. 1150/2000

Afsnit

Kapitel

Artikel

Konto

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

3 2

SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10, STK. 6, 7 OG 8, I FORORDNING (EF, EURATOM) Nr. 1150/2000

3 2 0

Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 6, 7 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995

3 2 0 3

Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 6, 7 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

 

Artikel 3 2 0 — Tilsammen

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

 

Kapitel 3 2 — I alt

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

3 2 0
Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 6, 7 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995

3 2 0 3
Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 6, 7 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

Anmærkninger

På grundlag af de tal for bruttonationalindkomstaggregatet og dens bestanddele for det foregående regnskabsår, som medlemsstaterne har fremsendt i medfør af artikel 2, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003, debiteres hver medlemsstat for et beløb, der beregnes i henhold til EU's regler, og krediteres for de 12 betalinger, der har fundet sted det foregående regnskabsår.

Kommissionen opgør saldoen og meddeler medlemsstaterne beløbet i tilstrækkelig god tid til, at de kan indsætte det på den konto, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000, den første arbejdsdag i december samme år.

Eventuelle ændringer i bruttonationalproduktet/bruttonationalindkomsten i tidligere regnskabsår i medfør af artikel 2, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003, jf. artikel 4 og 5 i nævnte forordning, giver for hver berørt medlemsstat anledning til en justering af den saldo, der blev opgjort i henhold til artikel 10, stk. 7, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1), særlig artikel 10, stk. 6, 7 og 8.

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 af 15. juli 2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (EUT L 181 af 19.7.2003, s. 1).

Medlemsstat

Budget for 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Belgien

p.m.

75 091 000

75 091 000

Bulgarien

p.m.

18 780 000

18 780 000

Tjekkiet

p.m.

193 523 000

193 523 000

Danmark

p.m.

8 750 000

8 750 000

Tyskland

p.m.

– 413 112 000

– 413 112 000

Estland

p.m.

5 607 000

5 607 000

Irland

p.m.

12 642 000

12 642 000

Grækenland

p.m.

– 125 366 000

– 125 366 000

Spanien

p.m.

80 168 000

80 168 000

Frankrig

p.m.

5 653 000

5 653 000

Italien

p.m.

832 542 000

832 542 000

Cypern

p.m.

– 259 000

– 259 000

Letland

p.m.

4 298 000

4 298 000

Litauen

p.m.

13 405 000

13 405 000

Luxembourg

p.m.

–3 302 000

–3 302 000

Ungarn

p.m.

–12 955 000

–12 955 000

Malta

p.m.

1 449 000

1 449 000

Nederlandene

p.m.

–7 047 000

–7 047 000

Østrig

p.m.

130 157 000

130 157 000

Polen

p.m.

8 593 000

8 593 000

Portugal

p.m.

52 802 000

52 802 000

Rumænien

p.m.

36 444 000

36 444 000

Slovenien

p.m.

2 221 000

2 221 000

Slovakiet

p.m.

796 000

796 000

Finland

p.m.

104 522 000

104 522 000

Sverige

p.m.

101 843 000

101 843 000

Det Forenede Kongerige

p.m.

14 478 000

14 478 000

Konto 3 2 0 3 i alt

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

AFSNIT 6

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED UNIONENS ELLER FÆLLESSKABETS AFTALER OG PROGRAMMER

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

6 0

BIDRAG TIL UNIONENS ELLER FÆLLESSKABETS PROGRAMMER

p.m.

 

p.m.

6 1

REFUSION AF DIVERSE UDGIFTER

p.m.

 

p.m.

6 2

INDTÆGTER FRA YDELSER MOD VEDERLAG

p.m.

 

p.m.

6 3

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

p.m.

 

p.m.

6 5

FINANSIELLE KORREKTIONER

p.m.

 

p.m.

6 6

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 7

INDTÆGTER VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE GARANTIFOND FOR LANDBRUGET OG DEN EUROPÆISKE LANDBRUGSFOND FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE

p.m.

 

p.m.

6 8

MIDLERTIDIG OMSTRUKTURERINGSAFGIFT

p.m.

 

p.m.

 

Afsnit 6 — I alt

30 000 000

52 000 000

82 000 000

KAPITEL 6 6 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER

Afsnit

Kapitel

Artikel

Konto

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

6 6

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER

6 6 0

Andre bidrag og tilbagebetalinger

6 6 0 0

Andre formålsbestemte bidrag og tilbagebetalinger — formålsbestemte indtægter

p.m.

 

p.m.

6 6 0 1

Andre bidrag og tilbagebetalinger, der ikke er formålsbestemte

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Artikel 6 6 0 — Tilsammen

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Kapitel 6 6 — I alt

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 6 0
Andre bidrag og tilbagebetalinger

6 6 0 1
Andre bidrag og tilbagebetalinger, der ikke er formålsbestemte

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

30 000 000

52 000 000

82 000 000

Anmærkninger

Under denne konto opføres eventuelle indtægter, der ikke er forudset i andre dele af afsnit 6, og som ikke anvendes i overensstemmelse med finansforordningens artikel 18.

Europa-Parlamentet

 

p.m.

Kommissionen

 

82 000 000

 

I alt

82 000 000

AFSNIT 7

MORARENTER OG BØDER

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

7 0

MORARENTER

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 1

BØDER

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 2

RENTER AF DEPONERINGER OG BØDER

p.m.

 

p.m.

 

Afsnit 7 — I alt

123 000 000

610 000 000

733 000 000

KAPITEL 7 0 — MORARENTER

Afsnit

Kapitel

Artikel

Konto

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

7 0

MORARENTER

7 0 0

Morarenter

7 0 0 0

Renter som følge af forsinket bogføring på konti, som er oprettet hos medlemsstaternes finansforvaltninger

5 000 000

170 000 000

175 000 000

7 0 0 1

Andre morarenter

3 000 000

 

3 000 000

 

Artikel 7 0 0 — Tilsammen

8 000 000

170 000 000

178 000 000

7 0 1

Morarenter og andre renter af bøder

15 000 000

5 000 000

20 000 000

 

Kapitel 7 0 — I alt

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 0 0
Morarenter

7 0 0 0
Renter som følge af forsinket bogføring på konti, som er oprettet hos medlemsstaternes finansforvaltninger

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

5 000 000

170 000 000

175 000 000

Anmærkninger

En medlemsstats forsinkede indbetaling til den konto, der er oprettet i Kommissionens navn, jf. artikel 9, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000, medfører, at den pågældende medlemsstat skal betale renter.

For de medlemsstater, der har euroen som valuta, er rentesatsen lig med den sats, som Den Europæiske Centralbank anvender på sine refinansieringstransaktioner den første dag i forfaldsmåneden, og som offentliggøres i Den EuropæiskeUnions Tidende, C-udgaven, forhøjet med to procentpoint. Denne sats forhøjes med 0,25 procentpoint for hver måneds forsinkelse. Den forhøjede sats gælder for hele perioden efter betalingsfristens udløb.

For de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, er rentesatsen lig med den sats, som de respektive nationale centralbanker anvender på deres vigtigste refinansieringstransaktioner den første dag i forfaldsmåneden, forhøjet med to procentpoint, eller for medlemsstater, hvor en sådan rentesats ikke foreligger, den nærmest tilsvarende rente, der finder anvendelse den første dag i forfaldsmåneden på medlemsstatens valutamarked, forhøjet med to procentpoint. Denne sats forhøjes med 0,25 procentpoint for hver måneds forsinkelse. Den forhøjede sats gælder for hele perioden efter betalingsfristens udløb.

Rentesatsen finder anvendelse på alle de indbetalinger af egne indtægter, der er omhandlet i artikel 10 i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

175 000 000

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

 

p.m.

 

I alt

175 000 000

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1).

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1), særlig artikel 71, stk. 4.

7 0 1
Morarenter og andre renter af bøder

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

15 000 000

5 000 000

20 000 000

Anmærkninger

Under denne konto opføres påløbne renter på den særlige bankkonto til bøder og morarenter i forbindelse med bøder.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1), særlig artikel 71, stk. 4.

Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1).

Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1), særlig artikel 86.

Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1), særlig artikel 14 og 15.

KAPITEL 7 1 — BØDER

Afsnit

Kapitel

Artikel

Konto

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

7 1

BØDER

7 1 0

Bøder, tvangsbøder og sanktioner

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 2

Tvangsbøder og faste beløb, der pålægges medlemsstaterne i tilfælde af manglende fuldbyrdelse af en dom afsagt af Den Europæiske Unions Domstol på grund af manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til traktaten

p.m.

 

p.m.

 

Kapitel 7 1 — I alt

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 0
Bøder, tvangsbøder og sanktioner

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

100 000 000

435 000 000

535 000 000

Anmærkninger

Kommissionen kan idømme virksomheder eller virksomhedssammenslutninger, der ikke overholder forbud eller ikke opfylder deres forpligtelser i medfør af forordningen nedenfor eller artikel 101 og 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, bøder, tvangsbøder og sanktioner.

Bøderne skal normalt betales inden tre måneder efter, at Kommissionen har givet meddelelse om sin beslutning. Kommissionen opkræver dog ikke det forfaldne beløb, hvis virksomheden har klaget til De Europæiske Fællesskabers Domstol; virksomheden skal acceptere, at der skal betales renter af gælden efter sidste betalingsfrist, og skal inden sidste betalingsfrist forelægge Kommissionen en bankgaranti, der dækker både hovedstolen og renter eller tillæg.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1).

Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1), særlig artikel 14 og 15.

SEKTION III

KOMMISSIONEN

INDTÆGTER

Afsnit

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

4

INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EU-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER

890 812 767

 

890 812 767

5

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

55 700 000

 

55 700 000

6

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED EU-/FÆLLESSKABSAFTALER OG PROGRAMMER

30 000 000

52 000 000

82 000 000

7

MORARENTER OG BØDER

123 000 000

610 000 000

733 000 000

8

LÅNOPTAGELSE OG LÅNGIVNING

438 717

 

438 717

9

DIVERSE INDTÆGTER

30 000 000

 

30 000 000

 

I alt

1 129 951 484

662 000 000

1 791 951 484

AFSNIT 6

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED EU-/FÆLLESSKABSAFTALER OG PROGRAMMER

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

6 0

BIDRAG TIL EU-/FÆLLESSKABSPROGRAMMER

p.m.

 

p.m.

6 1

REFUSION AF DIVERSE UDGIFTER

p.m.

 

p.m.

6 2

INDTÆGTER AF YDELSER MOD VEDERLAG

p.m.

 

p.m.

6 3

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

p.m.

 

p.m.

6 5

FINANSIELLE KORREKTIONER

p.m.

 

p.m.

6 6

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 7

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE GARANTIFOND FOR LANDBRUGET OG DEN EUROPÆISKE LANDBRUGSFOND FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE

p.m.

 

p.m.

6 8

MIDLERTIDIGE OMSTRUKTURERINGSAFGIFTER

p.m.

 

p.m.

 

Afsnit 6 — I alt

30 000 000

52 000 000

82 000 000

KAPITEL 6 6 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER

Afsnit

Kapitel

Artikel

Konto

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

6 6

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER

6 6 0

Andre bidrag og tilbagebetalinger

6 6 0 0

Andre formålsbestemte bidrag og tilbagebetalinger — formålsbestemte indtægter

p.m.

 

p.m.

6 6 0 1

Andre bidrag og tilbagebetalinger, der ikke er formålsbestemte

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Artikel 6 6 0 — Tilsammen

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Kapitel 6 6 — I alt

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 6 0
Andre bidrag og tilbagebetalinger

6 6 0 1
Andre bidrag og tilbagebetalinger, der ikke er formålsbestemte

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

30 000 000

52 000 000

82 000 000

Anmærkninger

Under denne konto opføres eventuelle indtægter, der ikke er forudset i andre dele af afsnit 6, og som ikke anvendes i overensstemmelse med finansforordningens artikel 18.

AFSNIT 7

MORARENTER OG BØDER

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

7 0

MORARENTER

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 1

BØDER

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 2

RENTER AF INDLÅN OG BØDER

p.m.

 

p.m.

 

Afsnit 7 — I alt

123 000 000

610 000 000

733 000 000

KAPITEL 7 0 — MORARENTER

Afsnit

Kapitel

Artikel

Konto

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

7 0

MORARENTER

7 0 0

Morarenter

7 0 0 0

Renter på grund af forsinket bogføring på konti oprettet hos medlemsstaternes finansforanstaltninger

5 000 000

170 000 000

175 000 000

7 0 0 1

Andre morarenter

3 000 000

 

3 000 000

 

Artikel 7 0 0 — Tilsammen

8 000 000

170 000 000

178 000 000

7 0 1

Morarenter og andre renter af bøder

15 000 000

5 000 000

20 000 000

 

Kapitel 7 0 — I alt

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 0 0
Morarenter

7 0 0 0
Renter på grund af forsinket bogføring på konti oprettet hos medlemsstaternes finansforanstaltninger

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

5 000 000

170 000 000

175 000 000

Anmærkninger

Forsinkelser i en medlemsstats kreditering af den konto, der er åbnet i Kommissionens navn, jf. artikel 9, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000, medfører, at den pågældende medlemsstat bliver pålagt morarenter.

For medlemsstater, der har euroen som valuta, er rentesatsen lig med den sats, som Den Europæiske Centralbank anvender på sine refinansieringstransaktioner den første dag i forfaldsmåneden, og som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, forhøjet med to procentpoint. Denne sats forhøjes med 0,25 procentpoint for hver måneds forsinkelse. Den forhøjede sats gælder for hele perioden efter betalingsfristens udløb.

For de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, er rentesatsen lig med den sats, som de respektive nationale centralbanker anvender på deres vigtigste refinansieringstransaktioner den første dag i forfaldsmåneden, forhøjet med to procentpoint, eller for medlemsstater, hvor en sådan rentesats ikke foreligger, den nærmest tilsvarende rente, der finder anvendelse den første dag i forfaldsmåneden på medlemsstatens valutamarked, forhøjet med to procentpoint. Denne sats forhøjes med 0,25 procentpoint for hver måneds forsinkelse. Den forhøjede sats gælder for hele perioden efter betalingsfristens udløb.

Rentesatsen gælder for alle indbetalinger af egne indtægter, som nævnes i artikel 10 i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1).

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1), særlig artikel 71, stk. 4.

7 0 1
Morarenter og andre renter af bøder

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

15 000 000

5 000 000

20 000 000

Anmærkninger

Under denne artikel opføres renter, der tilskrives de særlige bankkonti for bøder og morarenter betalt ved for sen indbetaling af bøder.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1), særlig artikel 71, stk. 4.

Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1).

Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1), særlig artikel 86.

Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (»EF-fusionsforordningen«) (EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1), særlig artikel 14 og 15.

KAPITEL 7 1 — BØDER

Afsnit

Kapitel

Artikel

Konto

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

7 1

BØDER

7 1 0

Bøder, tvangsbøder og sanktioner

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 2

Tvangsbøder og faste beløb, der pålægges en medlemsstat i tilfælde af manglende fuldbyrdelse af en dom afsagt af Den Europæiske Unions Domstol på grund af manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til traktaten

p.m.

 

p.m.

 

Kapitel 7 1 — I alt

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 0
Bøder, tvangsbøder og sanktioner

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

100 000 000

435 000 000

535 000 000

Anmærkninger

Kommissionen kan pålægge virksomheder og virksomhedssammenslutninger bøder, tvangsbøder og sanktioner, hvis de ikke overholder forbud eller ikke opfylder deres forpligtelser i henhold til nedenstående forordninger eller artikel 101 og 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Bøderne skal normalt være betalt senest tre måneder efter meddelelsen af Kommissionens afgørelse. Kommissionen inddriver imidlertid ikke det forfaldne beløb, når en virksomhed har forelagt sagen for Den Europæiske Unions Domstol; virksomhederne skal acceptere, at der skal betales renter af fordringen efter betalingsfristens udløb, og tilbyde Kommissionen en bankgaranti for såvel hovedstol som påløbne renter og ekstragebyrer ved betalingsfristen.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1).

Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (»EF-fusionsforordningen«) (EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1), særlig artikel 14 og 15.

UDGIFTER

Afsnit

Tekst

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

01

ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER

524 283 196

341 387 137

– 104 325 091

 

419 958 105

341 387 137

 

40 01 40

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

524 324 125

341 428 066

 

 

419 999 034

341 428 066

02

ERHVERVSPOLITIK

1 055 561 122

1 209 465 022

 

 

1 055 561 122

1 209 465 022

 

40 01 40

52 772

52 772

 

 

52 772

52 772

 

 

1 055 613 894

1 209 517 794

 

 

1 055 613 894

1 209 517 794

03

KONKURRENCE

93 403 671

93 403 671

 

 

93 403 671

93 403 671

 

40 01 40

56 917

56 917

 

 

56 917

56 917

 

 

93 460 588

93 460 588

 

 

93 460 588

93 460 588

04

BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKEDSFORHOLD OG LIGESTILLING

11 398 325 662

9 213 443 236

3 250 000

453 000 000

11 401 575 662

9 666 443 236

 

40 01 40, 40 02 41

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

11 398 369 997

9 213 487 571

 

 

11 401 619 997

9 666 487 571

05

LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER

57 292 184 763

55 269 004 060

–75 977

– 395 000 000

57 292 108 786

54 874 004 060

 

40 01 40, 40 02 40

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

57 292 259 295

55 269 078 592

 

 

57 292 183 318

54 874 078 592

06

MOBILITET OG TRANSPORT

1 546 683 351

1 141 803 775

 

 

1 546 683 351

1 141 803 775

 

40 01 40

25 609

25 609

 

 

25 609

25 609

 

 

1 546 708 960

1 141 829 384

 

 

1 546 708 960

1 141 829 384

07

MILJØ OG KLIMAINDSATS

470 550 540

390 290 122

– 174 118

 

470 376 422

390 290 122

 

40 01 40, 40 02 41

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

470 595 393

390 334 975

 

 

470 421 275

390 334 975

08

FORSKNING

5 334 630 545

4 117 083 880

 

82 000 000

5 334 630 545

4 199 083 880

 

40 01 40

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

5 334 637 429

4 117 090 764

 

 

5 334 637 429

4 199 090 764

09

INFORMATIONSSAMFUNDET OG MEDIER

1 538 552 441

1 334 275 234

 

60 000 000

1 538 552 441

1 394 275 234

 

40 01 40, 40 02 41

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

1 538 581 825

1 334 304 618

 

 

1 538 581 825

1 394 304 618

10

DIREKTE FORSKNING

394 978 000

396 209 233

 

 

394 978 000

396 209 233

11

MARITIME ANLIGGENDER OG FISKERI

948 592 229

719 026 792

p.m.

p.m.

948 592 229

719 026 792

 

40 01 40, 40 02 41

52 021 983

52 021 983

23 140 000

 

75 161 983

52 021 983

 

 

1 000 614 212

771 048 775

23 140 000

 

1 023 754 212

771 048 775

12

DET INDRE MARKED

94 868 629

93 358 064

 

 

94 868 629

93 358 064

 

40 01 40, 40 02 41

35 305

35 305

 

 

35 305

35 305

 

 

94 903 934

93 393 369

 

 

94 903 934

93 393 369

13

REGIONALPOLITIK

40 584 774 912

33 519 147 680

 

 

40 584 774 912

33 519 147 680

 

40 01 40

43 816

43 816

 

 

43 816

43 816

 

 

40 584 818 728

33 519 191 496

 

 

40 584 818 728

33 519 191 496

14

BESKATNING OG TOLDUNION

142 229 539

114 783 765

– 129 471

 

142 100 068

114 783 765

 

40 01 40

32 492

32 492

 

 

32 492

32 492

 

 

142 262 031

114 816 257

 

 

142 132 560

114 816 257

15

UDDANNELSE OG KULTUR

2 428 691 266

1 996 401 080

–6 326 400

 

2 422 364 866

1 996 401 080

 

40 01 40

38 857

38 857

 

 

38 857

38 857

 

 

2 428 730 123

1 996 439 937

 

 

2 422 403 723

1 996 439 937

16

KOMMUNIKATION

273 374 552

253 374 552

 

 

273 374 552

253 374 552

 

40 01 40

46 111

46 111

 

 

46 111

46 111

 

 

273 420 663

253 420 663

 

 

273 420 663

253 420 663

17

SUNDHED OG FORBRUGERE

692 021 626

596 046 062

–23 140 000

 

668 881 626

596 046 062

 

40 01 40

57 583

57 583

 

 

57 583

57 583

 

 

692 079 209

596 103 645

 

 

668 939 209

596 103 645

18

ET OMRÅDE MED RETFÆRDIGHED, FRIHED OG SIKKERHED

1 234 986 291

915 630 180

 

 

1 234 986 291

915 630 180

 

40 01 40, 40 02 41

16 479 335

13 005 028

 

 

16 479 335

13 005 028

 

 

1 251 465 626

928 635 208

 

 

1 251 465 626

928 635 208

19

EKSTERNE FORBINDELSER

4 270 665 587

3 378 255 172

100 000 000

 

4 370 665 587

3 378 255 172

 

40 01 40, 40 02 41

44 005 106

6 441 836

 

 

44 005 106

6 441 836

 

 

4 314 670 693

3 384 697 008

 

 

4 414 670 693

3 384 697 008

20

HANDEL

105 067 905

104 422 321

 

 

105 067 905

104 422 321

 

40 01 40

34 787

34 787

 

 

34 787

34 787

 

 

105 102 692

104 457 108

 

 

105 102 692

104 457 108

21

UDVIKLING OG FORBINDELSER MED AVS-LANDE

1 433 111 933

1 392 926 690

54 031 057

28 565 370

1 487 142 990

1 421 492 060

 

40 01 40, 40 02 41

109 058 175

86 736 049

–43 000 000

–28 565 370

66 058 175

58 170 679

 

 

1 542 170 108

1 479 662 739

11 031 057

 

1 553 201 165

1 479 662 739

22

UDVIDELSE

1 123 357 217

1 012 513 363

 

 

1 123 357 217

1 012 513 363

 

40 01 40

17 764

17 764

 

 

17 764

17 764

 

 

1 123 374 981

1 012 531 127

 

 

1 123 374 981

1 012 531 127

23

HUMANITÆR BISTAND

878 195 432

838 516 019

 

 

878 195 432

838 516 019

 

40 01 40

14 878

14 878

 

 

14 878

14 878

 

 

878 210 310

838 530 897

 

 

878 210 310

838 530 897

24

BEKÆMPELSE AF SVIG

81 749 000

74 805 171

 

 

81 749 000

74 805 171

25

KOORDINERING AF KOMMISSIONENS POLITIK OG JURIDISK RÅDGIVNING

190 812 414

190 812 414

 

 

190 812 414

190 812 414

 

40 01 40

565 027

565 027

 

 

565 027

565 027

 

 

191 377 441

191 377 441

 

 

191 377 441

191 377 441

26

KOMMISSIONENS ADMINISTRATION

1 018 708 135

1 017 153 328

 

 

1 018 708 135

1 017 153 328

 

40 01 40, 40 02 41

78 381

78 381

 

 

78 381

78 381

 

 

1 018 786 516

1 017 231 709

 

 

1 018 786 516

1 017 231 709

27

BUDGET

69 440 094

69 440 094

 

 

69 440 094

69 440 094

 

40 01 40

30 939

30 939

 

 

30 939

30 939

 

 

69 471 033

69 471 033

 

 

69 471 033

69 471 033

28

REVISION

11 399 202

11 399 202

 

 

11 399 202

11 399 202

 

40 01 40

7 105

7 105

 

 

7 105

7 105

 

 

11 406 307

11 406 307

 

 

11 406 307

11 406 307

29

STATISTIK

145 143 085

124 373 319

 

 

145 143 085

124 373 319

 

40 01 40

47 443

47 443

 

 

47 443

47 443

 

 

145 190 528

124 420 762

 

 

145 190 528

124 420 762

30

PENSIONER OG DERTIL KNYTTEDE UDGIFTER

1 278 009 000

1 278 009 000

 

 

1 278 009 000

1 278 009 000

31

SPROGTJENESTER

392 908 762

392 908 762

 

 

392 908 762

392 908 762

 

40 01 40

236 399

236 399

 

 

236 399

236 399

 

 

393 145 161

393 145 161

 

 

393 145 161

393 145 161

32

ENERGI

699 617 012

1 239 252 266

 

 

699 617 012

1 239 252 266

 

40 01 40, 40 02 41

41 299

41 299

 

 

41 299

41 299

 

 

699 658 311

1 239 293 565

 

 

699 658 311

1 239 293 565

40

RESERVER

977 129 000

259 909 297

 

 

977 129 000

259 909 297

 

I alt

138 500 737 113

122 938 920 666

23 110 000

228 565 370

138 523 847 113

123 167 486 036

 

40 01 40, 40 02 40, 40 02 41

223 269 000

159 909 297

–19 860 000

–28 565 370

203 409 000

131 343 927

 

 

138 724 006 113

123 098 829 963

3 250 000

200 000 000

138 727 256 113

123 298 829 963

AFSNIT 01

ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER

Afsnit

Kapitel

Tekst

FR

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

01 01

ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER

5

66 574 059

66 574 059

 

 

66 574 059

66 574 059

 

40 01 40

 

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

 

66 614 988

66 614 988

 

 

66 614 988

66 614 988

01 02

DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION

 

14 500 000

14 713 074

 

 

14 500 000

14 713 074

01 03

INTERNATIONALE ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER

4

139 329 137

92 654 634

– 104 325 091

 

35 004 046

92 654 634

01 04

FINANSIELLE TRANSAKTIONER OG INSTRUMENTER

 

303 880 000

167 445 370

 

 

303 880 000

167 445 370

 

Afsnit 01 — I alt

 

524 283 196

341 387 137

– 104 325 091

 

419 958 105

341 387 137

 

40 01 40

 

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

 

524 324 125

341 428 066

 

 

419 999 034

341 428 066

KAPITEL 01 03 — INTERNATIONALE ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER

Afsnit

Kapitel

Artikel

Konto

Tekst

FR

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

01 03

INTERNATIONALE ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER

01 03 01

Deltagelse i kapitalen i internationale finansielle institutioner

01 03 01 01

Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling — tilrådighedsstillelse af de indbetalte dele af den tegnede kapital

4

34 460 570

4 101 987

 

 

34 460 570

4 101 987

01 03 01 02

Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling — del af den tegnede kapital, som kan indkaldes

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikel 01 03 01 — Tilsammen

 

34 460 570

4 101 987

 

 

34 460 570

4 101 987

01 03 02

Makroøkonomisk bistand

4

104 868 567

88 552 647

– 104 325 091

 

543 476

88 552 647

 

Kapitel 01 03 — I alt

 

139 329 137

92 654 634

– 104 325 091

 

35 004 046

92 654 634

01 03 02
Makroøkonomisk bistand

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

104 868 567

88 552 647

– 104 325 091

 

543 476

88 552 647

Anmærkninger

Denne ekstraordinære bistand skal lette de finansielle forpligtelser for visse tredjelande i tilfælde af makroøkonomiske vanskeligheder, hvor der er store budgetunderskud og/eller betalingsbalanceproblemer.

Den er direkte forbundet med modtagerlandenes gennemførelse af makroøkonomiske stabiliseringsforanstaltninger eller strukturtilpasningsforanstaltninger. Unionens indsate supplerer generelt Den Internationale Valutafonds støtte, der koordineres med andre bilaterale donorer.

En gang hvert halve år underretter Kommissionen budgetmyndigheden om den makroøkonomiske situation i de støttemodtagende lande og rapporterer udførligt om gennemførelsen af denne bistand på årsbasis.

Bevillingerne under denne artikel vil også blive anvendt til at dække økonomisk bistand til genopbygning af de områder i Georgien, der er påvirket af konflikten med Rusland. Indsatsen bør hovedsagelig tage sigte på den makroøkonomiske stabilisering af landet. Det samlede støttebeløb blev fastsat på en international konference for donorlande i 2008.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2006/880/EF af 30. november 2006 om ekstraordinær finansiel bistand fra Fællesskabet til Kosovo (EUT L 339 af 6.12.2006, s. 36).

Rådets afgørelse 2007/860/EF af 10. december 2007 om makrofinansiel bistand fra Fællesskabet til Libanon (EUT L 337 af 21.12.2007, s. 111).

Rådets afgørelse 2009/889/EF af 30. november 2009 om makrofinansiel bistand til Georgien (EUT L 320 af 5.12.2009, s. 1).

Rådets afgørelse 2009/890/EF af 30. november 2009 om makrofinansiel bistand til Armenien (EUT L 320 af 5.12.2009, s. 3).

AFSNIT 04

BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKEDSFORHOLD OG LIGESTILLING

Afsnit

Kapitel

Tekst

FR

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

04 01

ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKEDSFORHOLD OG LIGESTILLING

 

95 925 690

95 925 690

 

 

95 925 690

95 925 690

 

40 01 40

 

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

 

95 970 025

95 970 025

 

 

95 970 025

95 970 025

04 02

DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND

1

10 963 813 972

8 743 950 522

3 250 000

453 000 000

10 967 063 972

9 196 950 522

04 03

ARBEJDE I EUROPA — SOCIAL DIALOG OG MOBILITET

1

79 130 000

64 266 181

 

 

79 130 000

64 266 181

04 04

BESKÆFTIGELSE, SOCIAL SOLIDARITET OG LIGESTILLING

 

157 056 000

151 704 616

 

 

157 056 000

151 704 616

04 05

DEN EUROPÆISKE FOND FOR TILPASNING TIL GLOBALISERINGEN (EGF)

1

p.m.

97 608 950

 

 

p.m.

97 608 950

04 06

INSTRUMENT TIL FØRTILTRÆDELSESBISTAND (IPA) — UDVIKLING AF MENNESKELIGE RESSOURCER

4

102 400 000

59 987 277

 

 

102 400 000

59 987 277

 

Afsnit 04 — I alt

 

11 398 325 662

9 213 443 236

3 250 000

453 000 000

11 401 575 662

9 666 443 236

 

40 01 40, 40 02 41

 

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

 

11 398 369 997

9 213 487 571

 

 

11 401 619 997

9 666 487 571

KAPITEL 04 02 — DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND

Afsnit

Kapitel

Artikel

Konto

Tekst

FR

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

04 02

DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND

04 02 01

Afslutning af Den Europæiske Socialfond (ESF) — mål 1 (2000-2006)

1.2

p.m.

550 800 000

 

 

p.m.

550 800 000

04 02 02

Afslutning af det særlige støtteprogram til fred og forsoning i Nordirland og de tilgrænsende counties i Irland (2000-2006)

1.2

p.m.

9 700 000

 

 

p.m.

9 700 000

04 02 03

Afslutning af Den Europæiske Socialfond (ESF) — mål 1 (før 2000)

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 02 04

Afslutning af Den Europæiske Socialfond (ESF) — mål 2 (2000-2006)

1.2

p.m.

48 000 000

 

 

p.m.

48 000 000

04 02 05

Afslutning af Den Europæiske Socialfond (ESF) — mål 2 (før 2000)

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

04 02 06

Afslutning af Den Europæiske Socialfond (ESF) — mål 3 (2000-2006)

1.2

p.m.

360 299 039

 

 

p.m.

360 299 039

04 02 07

Afslutning af Den Europæiske Socialfond (ESF) — mål 3 (før 2000)

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 02 08

Afslutning af Equal (2000-2006)

1.2

p.m.

72 000 000

 

 

p.m.

72 000 000

04 02 09

Afslutning af tidligere fællesskabsinitiativprogrammer (før 2000)

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

04 02 10

Afslutning af Den Europæiske Socialfond (ESF) — teknisk bistand og nyskabende aktioner (2000-2006)

1.2

p.m.

 

 

p.m.

04 02 11

Afslutning af Den Europæiske Socialfond (ESF) — teknisk bistand og nyskabende aktioner (før 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 17

Den Europæiske Socialfond (ESF) — konvergens

1.2

7 748 847 361

5 430 000 000

 

226 350 000

7 748 847 361

5 656 350 000

04 02 18

Den Europæiske Socialfond (ESF) — Peace

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Den Europæiske Socialfond (ESF) — regional konkurrenceevne og beskæftigelse

1.2

3 204 966 611

2 259 651 483

 

226 350 000

3 204 966 611

2 486 001 483

04 02 20

Den Europæiske Socialfond (ESF) — operationel teknisk bistand (2007-2013)

1.2

10 000 000

7 500 000

3 250 000

300 000

13 250 000

7 800 000

 

Kapitel 04 02 — I alt

 

10 963 813 972

8 743 950 522

3 250 000

453 000 000

10 967 063 972

9 196 950 522

Anmærkninger

Artikel 39 i forordning (EF) nr. 1260/1999 omhandler finansielle korrektioner og fastslår, at eventuelle indtægter i tilknytning til sådanne korrektioner skal opføres under konto 6 5 0 0 i oversigten over indtægter. Disse indtægter kan give anledning til, at der opføres supplerende bevillinger i overensstemmelse med artikel 18 i finansforordningen i de særlige tilfælde, hvor de er nødvendige for at dække annulleringer eller nedsættelser af tidligere besluttede korrektioner.

I forordning (EF) nr. 1083/2006 er der fastsat finansielle korrektioner for perioden 2007-2013.

Forordning (EF) nr. 1260/1999 fastslår, under hvilke betingelser der kan ske tilbagebetaling af forskud, som ikke bevirker, at strukturfondenes deltagelse i den pågældende foranstaltning begrænses. Eventuelle indtægter i kraft af tilbagebetalinger af forskud, som opføres under konto 6 1 5 7 i oversigten over indtægter, giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger i overensstemmelse med artikel 18 og 157 i finansforordningen.

I forordning (EF) nr. 1083/2006 er der fastsat betingelser for godtgørelse af forfinansiering for perioden 2007-2013.

I henhold til beslutningerne fra Det Europæiske Råds møde den 24.-25. marts 1999 i Berlin, vil der blive afsat 500 000 000 EUR til en ny gyldighedsperiode for programmet for fred og forsoning, som vil blive gennemført under fuld overholdelse af additionalitetsprincippet. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en årsberetning om denne foranstaltning.

Foranstaltningerne til bedrageribekæmpelse finansieres over artikel 24 02 01.

Retsgrundlag

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 158, 159 og 161, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 174, 175 og 177.

Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser om strukturfondene (EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Socialfond (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 12).

Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25).

Referenceretsakter

Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 24.-25. marts 1999 i Berlin.

Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 16.-17. december 2005 i Bruxelles.

04 02 17
Den Europæiske Socialfond (ESF) — konvergens

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

7 748 847 361

5 430 000 000

 

226 350 000

7 748 847 361

5 656 350 000

Anmærkninger

Formålet med EU's indsats i henhold til artikel 174 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er at styrke den økonomiske og sociale samhørighed i det udvidede EU med henblik på at fremme en harmonisk, afbalanceret og bæredygtig udvikling i EU. Denne foranstaltning træffes med støtte fra samhørighedsfondene, Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og andre eksisterende finansielle instrumenter. Sigtet dermed er at reducere de økonomiske, sociale og territoriale forskelle, som navnlig er opstået for lande og regioner, der er bagefter i udvikling, i forbindelse med fremskyndelsen af den økonomiske og sociale omstrukturering og til befolkningens aldring.

De foranstaltninger, der træffes i samhørighedsfondenes regi, omfatter på nationalt og regionalt plan EU's prioriterede opgave til fremme af bæredygtig udvikling ved forbedring af væksten, konkurrenceevnen og beskæftigelsen, social integrering og miljøbeskyttelse og -kvalitet.

Sigtet med målet om »konvergens« er at fremskynde konvergensen for de mindst udviklede medlemsstater og regioner ved at forbedre betingelserne for vækst og beskæftigelse via højnelse og forbedring af kvaliteten af investeringer i fysisk og menneskelig kapital, udbygning af innovation og vidensamfundet, tilpasning til den økonomiske og sociale udvikling, beskyttelse og forbedring af miljøet samt administrativ effektivitet. Dette mål er samhørighedsfondenes prioriterede opgave. De foranstaltninger, der træffes i samhørighedsfondenes regi, overholder princippet om lige muligheder for kvinder og mænd.

En del af denne bevilling skal anvendes til forbedringer i børneforsorgen, så børn kan leve i et familielignende miljø. Støtten skal bl.a. dække:

samarbejde mellem og teknisk bistand til ikke-statslige organisationer og lokale myndigheder, herunder bistand ved udvælgelsen af projekter, der er berettiget til EU-støtte

fastlæggelse og udveksling af bedste praksis samt bredere anvendelse af bedste praksis, herunder overvågning på børneplan.

En del af bevillingen skal anvendes til finansiering af bæredygtige og miljøvenlige foranstaltninger, den såkaldte grønne reform, der forener økonomiske, sociale og miljømæssige udviklingskrav og en genopretning af de europæiske regioner efter den økonomiske og finansielle krise.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Socialfond (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 12).

Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25).

04 02 19
Den Europæiske Socialfond (ESF) — regional konkurrenceevne og beskæftigelse

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

3 204 966 611

2 259 651 483

 

226 350 000

3 204 966 611

2 486 001 483

Anmærkninger

Formålet med EU's indsats i henhold til artikel 174 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er at styrke den økonomiske og sociale samhørighed i det udvidede Fællesskab med henblik på at fremme en harmonisk, afbalanceret og bæredygtig udvikling i EU. Denne foranstaltning træffes med støtte fra samhørighedsfondene, Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og andre eksisterende finansielle instrumenter. Sigtet dermed er at reducere de økonomiske, sociale og territoriale forskelle, som navnlig er opstået for lande og regioner, der er bagefter i udvikling, i forbindelse med fremskyndelsen af den økonomiske og sociale omstrukturering og til befolkningens aldring.

De foranstaltninger, der træffes i samhørighedsfondenes regi, omfatter på nationalt og regionalt plan EU's prioriterede opgave til fremme af bæredygtig udvikling ved forbedring af væksten, konkurrenceevnen og beskæftigelsen, social integrering og miljøbeskyttelse og -kvalitet.

Sigtet med målet om »regional konkurrenceevne og beskæftigelse« er uden for de mindst udviklede regioner at styrke regionernes konkurrenceevne, tiltrækningskraft og beskæftigelse ved at foregribe den økonomiske og sociale udvikling, herunder sådanne, som knytter sig til liberalisering af samhandel, via højnelse og forbedring af kvaliteten af investeringer i menneskelig kapital, innovation og fremme af vidensamfundet, iværksætterlyst, beskyttelse og forbedring af miljøet, forbedring af tilgængeligheden, højnelse af arbejdstageres og erhvervsvirksomheders tilpasningsevne og udvikling af integrerende arbejdsmarkeder. De foranstaltninger, der træffes i samhørighedsfondenes regi, overholder princippet om lige muligheder for kvinder og mænd.

En del af bevillingen skal anvendes til finansiering af bæredygtige og miljøvenlige foranstaltninger, den såkaldte grønne reform, der forener økonomiske, sociale og miljømæssige udviklingskrav og en genopretning af de europæiske regioner efter den økonomiske og finansielle krise.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Socialfond (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 12).

Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25).

04 02 20
Den Europæiske Socialfond (ESF) — operationel teknisk bistand (2007-2013)

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

10 000 000

7 500 000

3 250 000

300 000

13 250 000

7 800 000

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække teknisk bistand som fastsat i artikel 45 og 46 i forordning (EF) nr. 1083/2006 og artikel 9 i forordning (EF) nr. 1081/2006.

Den tekniske bistand omfatter en række forberedelses-, opfølgnings-, evaluerings-, kontrol- og forvaltningsforanstaltninger, som er nødvendige for gennemførelsen af ESF. Bevillingen kan navnlig anvendes til at dække:

støtteudgifter (repræsentationsudgifter, uddannelse, møder, tjenesterejser)

informations- og publikationsudgifter

udgifter til informationsteknologi og telekommunikation

udgifter til fremme af adgang for handicappede som led i tekniske bistandsforanstaltninger

udgifter til en gruppe på højt plan, som skal sikre gennemførelsen af generelle principper som f.eks. ligestilling mellem kønnene, adgang for handicappede og bæredygtig udvikling

kontrakter om tjenesteydelser, evalueringer (herunder efterfølgende evalueringer vedrørende perioden 2000-2006) og undersøgelser

tilskud.

Teknisk bistand omfatter desuden udveksling af erfaringer, bevidstgørelsesaktiviteter, seminarer, netværksarbejde og evaluering i peer-grupper for derigennem at fastlægge og udbrede god praksis og tilskynde til gensidig læring samt tværnationalt og interregionalt samarbejde med henblik på at styrke ESF’s politiske dimension og dens bidrag til virkeliggørelsen af EU's mål for så vidt angår beskæftigelse og social inddragelse.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Socialfond (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 12).

Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25).

AFSNIT 05

LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER

Afsnit

Kapitel

Tekst

FR

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

05 01

ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER

 

133 430 679

133 430 679

 

 

133 430 679

133 430 679

 

40 01 40

 

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

 

133 505 211

133 505 211

 

 

133 505 211

133 505 211

05 02

INTERVENTIONER PÅ LANDBRUGSMARKEDER

2

2 969 410 000

2 966 742 495

 

 

2 969 410 000

2 966 742 495

05 03

DIREKTE STØTTE

2

39 771 100 000

39 771 100 000

 

 

39 771 100 000

39 771 100 000

05 04

UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER

2

14 432 151 552

12 558 160 388

 

– 395 000 000

14 432 151 552

12 163 160 388

05 05

FØRTILTRÆDELSESFORANSTALTNINGER INDEN FOR LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER

4

215 000 000

71 318 207

 

 

215 000 000

71 318 207

05 06

INTERNATIONALE ASPEKTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER

4

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

05 07

REVISION AF LANDBRUGSUDGIFTER

2

– 262 500 000

– 262 500 000

 

 

– 262 500 000

– 262 500 000

05 08

POLITISK STRATEGI OG KOORDINATION VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER

2

27 232 532

24 696 433

 

 

27 232 532

24 696 433

 

Afsnit 05 — I alt

 

57 292 184 763

55 269 004 060

–75 977

– 395 000 000

57 292 108 786

54 874 004 060

 

40 01 40, 40 02 40

 

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

 

57 292 259 295

55 269 078 592

 

 

57 292 183 318

54 874 078 592

KAPITEL 05 04 — UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER

Afsnit

Kapitel

Artikel

Konto

Tekst

FR

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

05 04

UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER

05 04 01

Udvikling af landdistrikter under EUGFL, Garantisektionen — programmeringsperiode 2000-2006

05 04 01 14

Udvikling af landdistrikter under EUGFL, Garantisektionen — programmeringsperiode 2000-2006

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikel 05 04 01 — Tilsammen

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02

Udvikling af landdistrikter under EUGFL, Udviklingssektionen — afslutning af tidligere programmer

05 04 02 01

Afslutning af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Udviklingssektionen — mål 1-regioner (2000-2006)

2

p.m.

568 790 562

 

 

p.m.

568 790 562

05 04 02 02

Afslutning af det særlige støtteprogram til fred og forsoning i Nordirland og de tilgrænsende counties i Irland (2000-2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 03

Afslutning af tidligere programmer i mål 1- og 6-regioner (før 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 04

Afslutning af tidligere programmer i mål 5b-regioner (før 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 05

Afslutning af tidligere programmer uden for mål 1-regioner (før 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 06

Afslutning af Leader (2000-2006)

2

p.m.

77 775 316

 

 

p.m.

77 775 316

05 04 02 07

Afslutning af tidligere Fællesskabs-initiativer (før 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 08

Afslutning af tidligere nyskabende foranstaltninger (før 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 09

Afslutning af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Udviklingssektionen — operationel teknisk bistand (2000-2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikel 05 04 02 — Tilsammen

 

p.m.

646 565 878

 

 

p.m.

646 565 878

05 04 03

Andre foranstaltninger

05 04 03 02

Vegetabilske og animalske genressourcer — afslutning af tidligere foranstaltninger

2

p.m.

1 944 383

 

 

p.m.

1 944 383

 

Artikel 05 04 03 — Tilsammen

 

p.m.

1 944 383

 

 

p.m.

1 944 383

05 04 04

Overgangsinstrument til finansiering af udvikling af landdistrikter under EUGFL, Garantisektionen, for de nye medlemsstater — afslutning af programmer (2004-2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 05

Udvikling af landdistrikter finansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (2007-2013)

05 04 05 01

Programmer for udvikling af landdistrikter

2

14 408 211 311

11 900 560 364

 

– 395 000 000

14 408 211 311

11 505 560 364

05 04 05 02

Operationel teknisk bistand

2

22 440 241

8 339 763

 

 

22 440 241

8 339 763

05 04 05 03

Pilotprojekt — Udvekslingsprogram for unge landbrugere

2

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

 

Artikel 05 04 05 — Tilsammen

 

14 432 151 552

11 909 650 127

 

– 395 000 000

14 432 151 552

11 514 650 127

 

Kapitel 05 04 — I alt

 

14 432 151 552

12 558 160 388

 

– 395 000 000

14 432 151 552

12 163 160 388

05 04 05
Udvikling af landdistrikter finansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (2007-2013)

Anmærkninger

Indtægter, der opføres under artikel 6 7 1 i oversigten over indtægter, kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, jf. artikel 18 i finansforordningen.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 af 27. marts 2007 om regler for frivillig graduering af direkte betalinger som fastsat i forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 95 af 5.4.2007, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16).

05 04 05 01
Programmer for udvikling af landdistrikter

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

14 408 211 311

11 900 560 364

 

– 395 000 000

14 408 211 311

11 505 560 364

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække finansieringen af programmerne for udvikling af landdistrikter gennem Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) i perioden 2007-2013.

Af de samlede forpligtelsesbevillinger på denne konto stammer 2 095 300 000 EUR fra den tvungne graduering, jf. artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 73/2009. Derudover stammer 374 900 000 EUR fra frivillig graduering, jf. forordning (EF) nr. 378/2007. Foranstaltningerne til udvikling af landdistrikter vil, uanset hvilken akse de henhører under, blive vurderet i forhold til mere udviklede resultatindikatorer for driftssystemer og produktionsmetoder i landbruget med henblik på at imødegå de udfordringer, der er forbundet med klimaændringer, vandbeskyttelse, biologisk mangfoldighed og vedvarende energikilder. Medlemsstaterne skal aflægge beretning om aktiviteter til imødegåelse af de nye udfordringer i forbindelse med udvikling af landdistrikter, herunder inden for sektoren for mælk og mejeriprodukter.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 af 27. marts 2007 om regler for frivillig graduering af direkte betalinger som fastsat i forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (EUT L 95 af 5.4.2007, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16).

05 04 05 02
Operationel teknisk bistand

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

22 440 241

8 339 763

 

 

22 440 241

8 339 763

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de foranstaltninger til teknisk bistand, der er fastsat i artikel 66, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1698/2005, og især det europæiske netværk for udvikling af landdistrikter.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1).

Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1).

05 04 05 03
Pilotprojekt — Udvekslingsprogram for unge landbrugere

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

Anmærkninger

Ny konto

Dette pilotprojekt har til formål at etablere et udvekslingsprogram for unge landmænd, hvilket vil give mulighed for en grænseoverskridende udveksling af bedste praksis i styringen af brugene, navnlig med hensyn til de udfordringer, som det europæiske landbrug er stillet over for, for at fremme udviklingen i EU’s landdistrikter.

Dette program vil give unge landmænd en uvurderlig mulighed for på første hånd at opleve landbrugets vilkår forskellige steder i Unionen ved at opholde sig på landbrug i en anden medlemsstat. Denne udveksling af viden og erfaringer blandt Europas unge landmænd vil yderligere ruste dem til at opfylde de europæiske forbrugeres krav, bidrage til fødevaresikkerheden og løse andre udfordringer for europæisk landbrug såsom brugen af vedvarende energi, tab af biodiversitet og lagring af kulstof.

Retsgrundlag

Pilotprojekt som omhandlet i artikel 49, stk. 6, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1).

KAPITEL 05 06 — INTERNATIONALE ASPEKTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER

Afsnit

Kapitel

Artikel

Konto

Tekst

FR

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

05 06

INTERNATIONALE ASPEKTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER

05 06 01

Internationale aftaler på landbrugsområdet

4

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

 

Kapitel 05 06 — I alt

 

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

05 06 01
Internationale aftaler på landbrugsområdet

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække Unionens bidrag til nedennævnte internationale overenskomster.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 92/580/EØF af 13. november 1992 om undertegnelse og indgåelse af den internationale sukkeroverenskomst af 1992 (EFT L 379 af 23.12.1992, s. 15).

Rådets afgørelse 96/88/EF af 19. december 1995 om Det Europæiske Fællesskabs godkendelse af konventionen om kornhandel og konventionen om fødevarehjælp, der tilsammen udgør den internationale kornoverenskomst af 1995 (EFT L 21 af 27.1.1996, s. 47).

Rådets afgørelse 2000/421/EF af 13. juni 2000 om indgåelse af konventionen om fødevarehjælp af 1999 på Det Europæiske Fællesskabs vegne (EFT L 163 af 4.7.2000, s. 37).

Rådets afgørelse 2005/800/EF af 14. november 2005 om indgåelse af den internationale overenskomst af 2005 om olivenolie og spiseoliven (EUT L 302 af 19.11.2005, s. 47).

AFSNIT 07

MILJØ OG KLIMAINDSATS

Afsnit

Kapitel

Tekst

FR

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

07 01

ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET MILJØ OG KLIMAINDSATS

 

93 845 213

93 845 213

 

 

93 845 213

93 845 213

 

40 01 40

 

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

 

93 890 066

93 890 066

 

 

93 890 066

93 890 066

07 02

INTERNATIONALE MILJØANLIGGENDER

4

3 150 000

3 785 230

 

 

3 150 000

3 785 230

07 03

UDVIKLING OG GENNEMFØRELSE AF UNIONENS MILJØPOLITIK OG -LOVGIVNING

2

349 105 327

274 350 327

 

 

349 105 327

274 350 327

07 11

GLOBALE KLIMAANLIGGENDER

4

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

07 12

GENNEMFØRELSE AF UNIONENS KLIMAPOLITIK OG -LOVGIVNING

2

17 600 000

15 000 000

 

 

17 600 000

15 000 000

07 13

KLIMAMAINSTREAMING OG INNOVATION

2

6 000 000

2 500 000

 

 

6 000 000

2 500 000

 

Afsnit 07 — I alt

 

470 550 540

390 290 122

– 174 118

 

470 376 422

390 290 122

 

40 01 40, 40 02 41

 

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

 

470 595 393

390 334 975

 

 

470 421 275

390 334 975

KAPITEL 07 11 — GLOBALE KLIMAANLIGGENDER

Afsnit

Kapitel

Artikel

Konto

Tekst

FR

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

07 11

GLOBALE KLIMAANLIGGENDER

07 11 01

Deltagelse i multilaterale og internationale klimaaftaler

4

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

 

Kapitel 07 11 — I alt

 

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

07 11 01
Deltagelse i multilaterale og internationale klimaaftaler

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

Anmærkninger

Tidligere artikel 07 02 01 (delvis)

Denne bevilling skal dække obligatoriske og frivillige bidrag til en række internationale konventioner, protokoller og aftaler, som Unionen deltager i, og forberedelser til fremtidige internationale aftaler, som involverer Unionen.

Retsgrundlag

Rådets beslutning 88/540/EØF af 14. oktober 1988 om indgåelse af Wienerkonventionen om beskyttelse af ozonlaget og Montreal-protokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget (EFT L 297 af 31.10.1988, s. 8).

Rådets afgørelse 94/69/EF af 15. december 1993 om indgåelse af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (EFT L 33 af 7.2.1994, s. 11).

Rådets beslutning 2002/358/EF af 25. april 2002 om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og om den fælles opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse hermed (EFT L 130 af 15.5.2002, s. 1).

AFSNIT 08

FORSKNING

Afsnit

Kapitel

Tekst

FR

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

08 01

ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET FORSKNING

 

333 124 545

333 124 545

 

 

333 124 545

333 124 545

 

40 01 40

 

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

 

333 131 429

333 131 429

 

 

333 131 429

333 131 429

08 02

SAMARBEJDE — SUNDHED

1

830 789 000

465 567 921

 

 

830 789 000

465 567 921

08 03

SAMARBEJDE — FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI, OG BIOTEKNOLOGI

1

267 892 000

181 125 393

 

 

267 892 000

181 125 393

08 04

SAMARBEJDE — NANOVIDENSKAB, NANOTEKNOLOGI, MATERIALER OG NY PRODUKTIONSTEKNOLOGI

1

452 444 000

262 572 880

 

82 000 000

452 444 000

344 572 880

08 05

SAMARBEJDE — ENERGI

1

157 410 000

114 947 049

 

 

157 410 000

114 947 049

08 06

SAMARBEJDE — MILJØ (HERUNDER KLIMAÆNDRINGER)

1

252 505 000

236 420 332

 

 

252 505 000

236 420 332

08 07

SAMARBEJDE — TRANSPORT (HERUNDER LUFTFARTSTEKNIK)

1

414 351 000

428 450 080

 

 

414 351 000

428 450 080

08 08

SAMARBEJDE — SAMFUNDSVIDENSKABER OG HUMANIORA

1

84 366 000

61 891 635

 

 

84 366 000

61 891 635

08 09

SAMARBEJDE — FINANSIERINGSFACILITET FOR RISIKODELING (RSFF)

1

200 000 000

190 435 799

 

 

200 000 000

190 435 799

08 10

IDÉER

1

1 298 731 000

714 134 248

 

 

1 298 731 000

714 134 248

08 12

KAPACITET — FORSKNINGSINFRASTRUKTUR

1

156 304 000

200 909 768

 

 

156 304 000

200 909 768

08 13

KAPACITET — FORSKNING TIL FORDEL FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

1

223 099 000

173 296 578

 

 

223 099 000

173 296 578

08 14

KAPACITET — VIDENBASEREDE REGIONER

1

18 856 000

16 192 756

 

 

18 856 000

16 192 756

08 15

KAPACITET — FORSKNINGSPOTENTIALE

1

63 802 000

51 589 058

 

 

63 802 000

51 589 058

08 16

KAPACITET — VIDENSKAB OG SAMFUND

1

44 798 000

30 469 728

 

 

44 798 000

30 469 728

08 17

KAPACITET — INTERNATIONALT SAMARBEJDE

1

28 265 000

19 043 580

 

 

28 265 000

19 043 580

08 18

KAPACITET — FINANSIERINGSFACILITET FOR RISIKODELING (RSFF)

1

50 000 000

47 608 950

 

 

50 000 000

47 608 950

08 19

KAPACITET — STØTTE TIL SAMMENHÆNGENDE UDVIKLING AF FORSKNINGSPOLITIKKER

1

9 804 000

5 713 074

 

 

9 804 000

5 713 074

08 20

EURATOM — FUSIONSENERGI

1

396 090 000

235 092 994

 

 

396 090 000

235 092 994

08 21

EURATOM — NUKLEAR FISSION OG STRÅLINGSBESKYTTELSE

1

52 000 000

24 280 564

 

 

52 000 000

24 280 564

08 22

AFSLUTNING AF TIDLIGERE RAMMEPROGRAMMER OG ANDRE AKTIVITETER

1

p.m.

324 216 948

 

 

p.m.

324 216 948

08 23

FORSKNINGSPROGRAM UNDER KUL- OG STÅLFORSKNINGSFONDEN

1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Afsnit 08 — I alt

 

5 334 630 545

4 117 083 880

 

82 000 000

5 334 630 545

4 199 083 880

 

40 01 40

 

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

 

5 334 637 429

4 117 090 764

 

 

5 334 637 429

4 199 090 764

Anmærkninger

Denne anmærkning gælder for alle budgetposter i dette afsnit (med undtagelse af kapitel 08 22).

Disse bevillinger skal udnyttes i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1906/2006 af 18. december 2006 om virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2013) (EUT L 391 af 30.12.2006, s. 1) og bestemmelserne i Rådets forordning (Euratom) nr. 1908/2006 af 19. december 2006 om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under Det Europæiske Atomenergifællesskabs syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2011) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 1).

»For alle bevillinger under dette afsnit anvendes den samme definition på små og mellemstore virksomheder (SMV«er) som den, der bruges i forbindelse med de specifikke horisontale programmer for SMV'er under samme rammeprogram. Ifølge denne definition er en støtteberettiget SMV en retlig enhed, som opfylder definitionen på SMV i Kommissionens henstilling 2003/361/EF, og som ikke er et forskningscenter eller -institut, en kontraktforskningsorganisation eller et konsulentfirma. Under alle forskningsaktiviteter, der gennemføres i medfør af syvende rammeprogram, skal der tages hensyn til de grundlæggende etiske principper (jf. artikel 6, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1), herunder dem, der vedrører dyrs velfærd. Det omfatter navnlig de principper, der er opført i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union og i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Der tages særlig hensyn til, at aktionerne skal styrke og øge kvinders deltagelse og rolle inden for forskning og videnskab.

Under disse artikler og konti opføres ligeledes udgifter til møder, konferencer, workshopper og kollokvier på højt videnskabeligt eller teknisk niveau, som er af europæisk interesse og gennemføres af Kommissionen, finansiering af undersøgelser, tilskud, opfølgning og evaluering af særprogrammer og rammeprogrammer samt finansiering af analyser og evalueringer på højt videnskabeligt eller teknisk niveau på EU's vegne til sondering af nye forskningsområder, hvor EU vil kunne gøre en indsats, bl.a. som led i et forskningens Europa. Bevillingerne skal også anvendes til opfølgning af programmer og resultatformidling, også i forbindelse med foranstaltninger gennemført under de foregående rammeprogrammer.

Bevillingerne dækker også administrationsudgifter, herunder udgifter til personale omfattet af vedtægten og øvrige ansatte, udgifter til information, publikationer, administrativ og teknisk drift samt bestemte andre udgifter til intern infrastruktur og drift i forbindelse med gennemførelsen af målsætningerne for den aktion, hvoraf de udgør en integrerende del, herunder for de foranstaltninger og initiativer, der er nødvendige for opstillingen og opfølgningen af Unionens strategi vedrørende forskning, teknologiudvikling og demonstration.

Indtægter fra samarbejdsaftaler mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab og Schweiz eller den multilaterale europæiske aftale om udvikling af fusionsenergi (EFDA) vil blive opført under konto 6 0 1 1 og 6 0 1 2 i oversigten over indtægter og kan give anledning til åbning af supplerende bevillinger, jf. artikel 18 i finansforordningen.

I nogle af disse projekter er der mulighed for, at tredjelande eller institutter fra tredjelande kan deltage i europæisk samarbejde inden for videnskabelig og teknisk forskning. Finansielle bidrag herfra vil blive opført under konto 6 0 1 3 og 6 0 1 5 i oversigten over indtægter og kan give anledning til åbning af supplerende bevillinger, jf. artikel 18 i finansforordningen.

Indtægter fra lande, der deltager i det europæiske samarbejde inden for videnskabelig og teknisk forskning vil blive opført under konto 6 0 1 6 i oversigten over indtægter og kan give anledning til, at der opføres supplerende bevillinger, jf. artikel 18 i finansforordningen.

Indtægter fra bidrag fra kandidatlande og i givet fald potentielle kandidatlande på Vestbalkan, der deltager i EU- eller fællesskabsprogrammerne, som opføres under konto 6 0 3 1 i oversigten over indtægter, kan give anledning til, at der opføres supplerende bevillinger, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra d).

Eventuelle indtægter fra eksterne organer, der bidrager til Unionens eller Fællesskabets aktiviteter, vil blive opført under konto 6 0 3 3 i oversigten over indtægter og kan give anledning til åbning af supplerende bevillinger i overensstemmelse med finansforordningens artikel 18.

Supplerende bevillinger opføres under artikel 08 22 04.

For at kunne nå målet på 15 % i SMV-deltagelse inden for projekter, der finansieres med disse bevillinger, således som det er fastsat i afgørelse nr. 1982/2006/EF, er der behov for mere specifikke tiltag. Projekter, der opfylder kravene i forbindelse med de specifikke foranstaltninger for SMV'er, bør kunne opnå støtte under det tematiske program, hvis de opfylder de relevante (tematiske) krav.

KAPITEL 08 04 — SAMARBEJDE — NANOVIDENSKAB, NANOTEKNOLOGI, MATERIALER OG NY PRODUKTIONSTEKNOLOGI

Afsnit

Kapitel

Artikel

Konto

Tekst

FR

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

08 04

SAMARBEJDE — NANOVIDENSKAB, NANOTEKNOLOGI, MATERIALER OG NY PRODUKTIONSTEKNOLOGI

08 04 01

Samarbejde — nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi

1.1

442 234 000

257 088 329

 

82 000 000

442 234 000

339 088 329

08 04 02

Samarbejde — nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi — fællesforetagendet for brændselsceller og brint

1.1

10 210 000

5 484 551

 

 

10 210 000

5 484 551

 

Kapitel 08 04 — I alt

 

452 444 000

262 572 880

 

82 000 000

452 444 000

344 572 880

08 04 01
Samarbejde — nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

442 234 000

257 088 329

 

82 000 000

442 234 000

339 088 329

Anmærkninger

Målet med aktiviteterne på dette område er at bidrage til den kritiske masse af ressourcer, der skal til for, navnlig med sigte på økoeffektivitet og nedbringelse af udledningerne af farlige stoffer i miljøet, at udvikle og udnytte den mest avancerede teknologi som grundlag for de kommende års hovedsagelig viden- og intelligensbaserede produkter, tjenesteydelser og fremstillingsprocesser.

Der skal afsættes tilstrækkelige midler til forskning i nanoteknologi i forbindelse med miljø- og sundhedsrisikovurderinger, da kun 5-10 % af den globale forskning i nanoteknologier i dag foregår inden for dette område.

Her opføres også udgifter til møder, konferencer, workshopper og kollokvier på højt videnskabeligt eller teknologisk niveau, som afholdes af Kommissionen, og som er af europæisk interesse, finansiering af undersøgelser, støtte, overvågning og evaluering i forbindelse med særprogrammerne, finansiering af IMS-sekretariatet, analyser og evalueringer på højt videnskabeligt eller teknologisk niveau samt foranstaltninger under de foregående rammeprogrammer.

Bidraget fra EFTA-landene i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 82 og protokol 32, skal lægges til de under denne artikel opførte bevillinger. Til orientering afstedkommer disse beløb, som stammer fra EFTA-landenes bidrag, der er konteret under artikel 6 3 0 i oversigten over indtægter, og som er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra d), afsættelse af de tilsvarende bevillinger og anvendelse heraf inden for rammerne af bilaget om »Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde« til nærværende del af oversigten over udgifter i denne sektion, der udgør en integrerende del af det almindelige budget.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1906/2006 af 18. december 2006 om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2013) (EUT L 391 af 30.12.2006, s. 1).

Rådets beslutning 2006/971/EF af 19. december 2006 om særprogrammet »Samarbejde«til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 86).

AFSNIT 09

INFORMATIONSSAMFUNDET OG MEDIER

Afsnit

Kapitel

Tekst

FR

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

09 01

ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET INFORMATIONSSAMFUNDET OG MEDIER

 

127 060 941

127 060 941

 

 

127 060 941

127 060 941

 

40 01 40

 

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

 

127 090 325

127 090 325

 

 

127 090 325

127 090 325

09 02

LOVGRUNDLAGET FOR DEN DIGITALE DAGSORDEN

 

31 116 500

24 540 045

 

 

31 116 500

24 540 045

09 03

UDBREDELSE AF IKT

1

119 120 000

115 285 305

 

 

119 120 000

115 285 305

09 04

SAMARBEJDE — INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

1

1 170 285 000

974 075 401

 

60 000 000

1 170 285 000

1 034 075 401

09 05

KAPACITET — FORSKNINGSINFRASTRUKTUR

1

90 970 000

93 313 542

 

 

90 970 000

93 313 542

 

Afsnit 09 — I alt

 

1 538 552 441

1 334 275 234

 

60 000 000

1 538 552 441

1 394 275 234

 

40 01 40, 40 02 41

 

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

 

1 538 581 825

1 334 304 618

 

 

1 538 581 825

1 394 304 618

KAPITEL 09 04 — SAMARBEJDE — INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

Afsnit

Kapitel

Artikel

Konto

Tekst

FR

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

09 04

SAMARBEJDE — INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

09 04 01

Støtte til forskningssamarbejde på området informations- og kommunikationsteknologi (Ikt — Samarbejde)

09 04 01 01

Støtte til forskningssamarbejde på området informations- og kommunikationsteknologi (Ikt — Samarbejde)

1.1

1 081 288 900

852 200 203

 

60 000 000

1 081 288 900

912 200 203

09 04 01 02

Samarbejde — Informations- og kommunikationsteknologi — Fællesforetagendet Artemis

1.1

43 000 000

38 087 160

 

 

43 000 000

38 087 160

09 04 01 03

Samarbejde — Informations- og kommunikationsteknologi — Støtteudgifter til fællesforetagendet Artemis

1.1

1 500 000

1 428 268

 

 

1 500 000

1 428 268

09 04 01 04

Samarbejde — Informations- og kommunikationsteknologi — Fællesforetagendet Eniac

1.1

43 000 000

19 043 580

 

 

43 000 000

19 043 580

09 04 01 05

Samarbejde — Informations- og kommunikationsteknologi — Støtteudgifter til fællesforetagendet Eniac

1.1

1 496 100

1 424 555

 

 

1 496 100

1 424 555

 

Artikel 09 04 01 — Tilsammen

 

1 170 285 000

912 183 766

 

60 000 000

1 170 285 000

972 183 766

09 04 02

Bevillinger hidrørende fra tredjeparters (ikke fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) deltagelse i forskning og teknologisk udvikling

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

09 04 03

Afslutning af tidligere EF-rammeprogrammer (før 2007)

1.1

61 891 635

 

 

61 891 635

 

Kapitel 09 04 — I alt

 

1 170 285 000

974 075 401

 

60 000 000

1 170 285 000

1 034 075 401

09 04 01
Støtte til forskningssamarbejde på området informations- og kommunikationsteknologi (Ikt — Samarbejde)

09 04 01 01
Støtte til forskningssamarbejde på området informations- og kommunikationsteknologi (Ikt — Samarbejde)

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 081 288 900

852 200 203

 

60 000 000

1 081 288 900

912 200 203

Anmærkninger

Formålet med Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) og temaet »informations- og kommunikationsteknologi« under særprogrammet »Samarbejde« er at forbedre den europæiske industris konkurrenceevne og sætte Europa i stand til at beherske og forme den fremtidige udvikling af ikt, så samfundets og økonomiens behov kan blive opfyldt.

Aktiviteterne skal styrke Europas videnskabelige og teknologiske grundlag og sikre dets førerposition på verdensplan inden for ikt, sætte gang i innovation gennem brug af ikt og sikre, at fremskridt på ikt-området hurtigt omsættes til fordele for Europas borgere, virksomheder, industri og myndigheder.

Strategisk forskning under ikt-temaet er centreret omkring nogle nøgleområder, hvilket sikrer fuld integrering af teknologierne og øget viden om og midler til at udvikle en lang række innovative ikt-applikationer.

Aktiviteterne fungerer som løftestang for industrielle og teknologiske fremskridt i ikt-sektoren og giver vigtige ikt-intensive sektorer et konkurrencemæssigt forspring dels gennem innovative ikt-baserede produkter og tjenester med høj værditilvækst, dels gennem nye processer eller effektivisering af de organisatoriske processer i såvel virksomheder som offentlige forvaltninger. Også andre EU-politikker vil blive understøttet af forskning i forbindelse med dette tema gennem mobilisering af ikt for at imødekomme offentlighedens og samfundets behov.

Aktiviteterne omfatter samarbejde, netværk og nationale initiativer til programsamordning. Denne konto omfatter også udgifter til uafhængige eksperter, der yder bistand til evaluering af forslag og gennemgang af projekter, udgifter til arrangementer, møder, konferencer, workshopper og seminarer, som er af europæisk interesse, og som arrangeres af Kommissionen, udgifter til undersøgelser, analyser og evalueringer, udgifter til tilsyn med og evaluering af særprogrammerne og rammeprogrammet og udgifter til opfølgning af programmerne og resultatformidling, herunder foranstaltninger under de foregående rammeprogrammer.

Bidraget fra EFTA-landene i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 82 og protokol 32, skal lægges til de under denne konto opførte bevillinger. Til orientering afstedkommer disse beløb, som stammer fra EFTA-landenes bidrag, der er konteret under artikel 6 3 0 i oversigten over indtægter, og som er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra d), afsættelse af de tilsvarende bevillinger og anvendelse heraf inden for rammerne af bilaget om »Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde« til nærværende del af oversigten over udgifter i denne sektion, der udgør en integrerende del af det almindelige budget.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1906/2006 af 18. december 2006 om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2013) (EUT L 391 af 30.12.2006, s. 1).

Rådets beslutning 2006/971/EF af 19. december 2006 om særprogrammet »Samarbejde« til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 86).

09 04 01 02
Samarbejde — Informations- og kommunikationsteknologi — Fællesforetagendet Artemis

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

43 000 000

38 087 160

 

 

43 000 000

38 087 160

Anmærkninger

Fællesforetagendet Artemis bidrager til gennemførelsen af det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) og temaet »informations- og kommunikationsteknologi« under særprogrammet »Samarbejde«. Det har især til formål at:

fastlægge og gennemføre en forskningsdagsorden for udviklingen af vigtige teknologiområder vedrørende indlejrede computersystemer på tværs af forskellige anvendelsesområder med henblik på at styrke europæisk konkurrenceevne og bæredygtighed og skabe plads til helt nye markeder og samfundsnyttige anvendelsesformål

støtte gennemførelsen af F&U-aktiviteterne, især ved at give økonomisk støtte til deltagere i projekter, der er udvalgt på grundlag af indkaldelser af konkurrerende forslag

fremme et offentlig-privat partnerskab, der tilsigter at mobilisere og samle en indsats fra Unionens side og fra national og privat side, at øge de samlede F&U-investeringer vedrørende indlejrede computersystemer og at skabe samarbejde mellem den offentlige og den private sektor

sikre, at det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer er effektivt og holdbart

koordinere og skabe et samspil mellem de europæiske F&U-aktiviteter vedrørende indlejrede computersystemer, herunder gradvis integrering i fællesforetagendet Artemis af de aktiviteter på området, der for øjeblikket gennemføres via mellemstatslige F&U-ordninger (Eureka).

Bidraget fra EFTA-landene i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 82 og protokol 32, skal lægges til de under denne konto opførte bevillinger. Til orientering afstedkommer disse beløb, som stammer fra EFTA-landenes bidrag, der er konteret under artikel 6 3 0 i oversigten over indtægter, og som er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra d), afsættelse af de tilsvarende bevillinger og anvendelse heraf inden for rammerne af bilaget om »Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde« til nærværende del af oversigten over udgifter i denne sektion, der udgør en integrerende del af det almindelige budget.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).

Rådets beslutning 2006/971/EF af 19. december 2006 om særprogrammet »Samarbejde« til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 86).

Rådets forordning (EF) nr. 74/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Artemis til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer (EUT L 30 af 4.2.2008, s. 52).

09 04 01 03
Samarbejde — Informations- og kommunikationsteknologi — Støtteudgifter til fællesforetagendet Artemis

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 500 000

1 428 268

 

 

1 500 000

1 428 268

Anmærkninger

Fællesforetagendet Artemis bidrager til gennemførelsen af det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) og temaet »informations- og kommunikationsteknologi« under særprogrammet »Samarbejde«. Det har især til formål at:

fastlægge og gennemføre en forskningsdagsorden for udviklingen af vigtige teknologiområder vedrørende indlejrede computersystemer på tværs af forskellige anvendelsesområder med henblik på at styrke europæisk konkurrenceevne og bæredygtighed og skabe plads til helt nye markeder og samfundsnyttige anvendelsesformål

støtte gennemførelsen af F&U-aktiviteterne, især ved at give økonomisk støtte til deltagere i projekter, der er udvalgt på grundlag af indkaldelser af konkurrerende forslag

fremme et offentlig-privat partnerskab, der tilsigter at mobilisere og samle en indsats fra Unionens side og fra national og privat side, at øge de samlede F&U-investeringer vedrørende indlejrede computersystemer og at skabe samarbejde mellem den offentlige og den private sektor

sikre, at det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer er effektivt og holdbart

koordinere og skabe et samspil mellem de europæiske F&U-aktiviteter vedrørende indlejrede computersystemer, herunder gradvis integrering i Artemis-fællesforetagendet af de aktiviteter på området, der for øjeblikket gennemføres via mellemstatslige F&U-ordninger (Eureka).

Bidraget fra EFTA-landene i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 82 og protokol 32, skal lægges til de under denne konto opførte bevillinger. Til orientering afstedkommer disse beløb, som stammer fra EFTA-landenes bidrag, der er konteret under artikel 6 3 0 i oversigten over indtægter, og som er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra d), afsættelse af de tilsvarende bevillinger og anvendelse heraf inden for rammerne af bilaget om »Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde« til nærværende del af oversigten over udgifter i denne sektion, der udgør en integrerende del af det almindelige budget.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).

Rådets beslutning 2006/971/EF af 19. december 2006 om særprogrammet »Samarbejde« til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 86).

Rådets forordning (EF) nr. 74/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Artemis til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer (EUT L 30 af 4.2.2008, s. 52).

09 04 01 04
Samarbejde — Informations- og kommunikationsteknologi — Fællesforetagendet Eniac

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

43 000 000

19 043 580

 

 

43 000 000

19 043 580

Anmærkninger

Fællesforetagendet Eniac bidrager til gennemførelsen af det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) og temaet »informations- og kommunikationsteknologi« under særprogrammet »Samarbejde«.

Det har især til formål at:

fastlægge og gennemføre en forskningsdagsorden for udviklingen af vigtige kompetenceområder vedrørende nanoelektronik på tværs af forskellige anvendelsesområder med henblik på at styrke europæisk konkurrenceevne og bæredygtighed og skabe plads til helt nye markeder og samfundsnyttige anvendelsesformål

støtte aktiviteter til gennemførelse af forskningsdagsordenen, især gennem økonomisk støtte til deltagere i projekter, der er udvalgt på grundlag af indkaldelser af konkurrerende forslag

fremme et offentlig-privat partnerskab, der tilsigter at mobilisere og samle en indsats fra Unionens side og fra national og privat side, at øge de samlede F&U-investeringer vedrørende nanoelektronik og at skabe samarbejde mellem den offentlige og den private sektor

koordinere og skabe et samspil mellem de europæiske F&U-aktiviteter vedrørende nanoelektronik, hvor der kan opnås merværdi, herunder gradvis integrering i fællesforetagendet Eniac af de aktiviteter på området, der for øjeblikket gennemføres via mellemstatslige F&U-ordninger (Eureka)

fremme SMV'ers inddragelse i fællesforetagendets aktiviteter i overensstemmelse med det syvende rammeprograms formål.

Bidraget fra EFTA-landene i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 82 og protokol 32, skal lægges til de under denne konto opførte bevillinger. Til orientering afstedkommer disse beløb, som stammer fra EFTA-landenes bidrag, der er konteret under artikel 6 3 0 i oversigten over indtægter, og som er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra d), afsættelse af de tilsvarende bevillinger og anvendelse heraf inden for rammerne af bilaget om »Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde« til nærværende del af oversigten over udgifter i denne sektion, der udgør en integrerende del af det almindelige budget.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).

Rådets beslutning 2006/971/EF af 19. december 2006 om særprogrammet »Samarbejde« til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 86).

Rådets forordning (EF) nr. 72/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Eniac (EUT L 30 af 4.2.2008, s. 21).

09 04 01 05
Samarbejde — Informations- og kommunikationsteknologi — Støtteudgifter til fællesforetagendet Eniac

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 496 100

1 424 555

 

 

1 496 100

1 424 555

Anmærkninger

Fællesforetagendet Eniac bidrager til gennemførelsen af det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) og temaet »informations- og kommunikationsteknologi« under særprogrammet »Samarbejde«.

Det har især til formål at:

fastlægge og gennemføre en forskningsdagsorden for udviklingen af vigtige kompetenceområder vedrørende nanoelektronik på tværs af forskellige anvendelsesområder med henblik på at styrke europæisk konkurrenceevne og bæredygtighed og skabe plads til helt nye markeder og samfundsnyttige anvendelsesformål

støtte aktiviteter til gennemførelse af forskningsdagsordenen, især gennem økonomisk støtte til deltagere i projekter, der er udvalgt på grundlag af indkaldelser af konkurrerende forslag

fremme et offentlig-privat partnerskab, der tilsigter at mobilisere og samle en indsats fra EU's side og fra national og privat side, at øge de samlede F&U-investeringer vedrørende nanoelektronik og at skabe samarbejde mellem den offentlige og den private sektor

koordinere og skabe et samspil mellem de europæiske F&U-aktiviteter vedrørende nanoelektronik, hvor der kan opnås merværdi, herunder gradvis integrering i fællesforetagendet Eniac af de aktiviteter på området, der for øjeblikket gennemføres via mellemstatslige F&U-ordninger (Eureka)

fremme SMV'ers inddragelse i fællesforetagendets aktiviteter i overensstemmelse med det syvende rammeprograms formål.

Bidraget fra EFTA-landene i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 82 og protokol 32, skal lægges til de under denne konto opførte bevillinger. Til orientering afstedkommer disse beløb, som stammer fra EFTA-landenes bidrag, der er konteret under artikel 6 3 0 i oversigten over indtægter, og som er formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, litra d), afsættelse af de tilsvarende bevillinger og anvendelse heraf inden for rammerne af bilaget om »Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde« til nærværende del af oversigten over udgifter i denne sektion, der udgør en integrerende del af det almindelige budget.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).

Rådets beslutning 2006/971/EF af 19. december 2006 om særprogrammet »Samarbejde« til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 86).

Rådets forordning (EF) nr. 72/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Eniac (EUT L 30 af 4.2.2008, s. 21).

AFSNIT 11

MARITIME ANLIGGENDER OG FISKERI

Afsnit

Kapitel

Tekst

FR

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

11 01

ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET MARITIME ANLIGGENDER OG FISKERI

 

39 895 851

39 895 851

 

 

39 895 851

39 895 851

 

40 01 40

 

21 983

21 983

 

 

21 983

21 983

 

 

 

39 917 834

39 917 834

 

 

39 917 834

39 917 834

11 02

FISKERIMARKEDER

2

29 996 768

27 485 830

 

 

29 996 768

27 485 830

11 03

INTERNATIONALT FISKERI OG HAVRET

2

101 770 000

97 364 214

 

 

101 770 000

97 364 214

 

40 02 41

 

52 000 000

52 000 000

 

 

52 000 000

52 000 000

 

 

 

153 770 000

149 364 214

 

 

153 770 000

149 364 214

11 04

FORVALTNING AF DEN FÆLLES FISKERIPOLITIK

2

6 400 000

5 434 902

 

 

6 400 000

5 434 902

11 06

DEN EUROPÆISKE FISKERIFOND (EFF)

2

657 435 042

457 255 943

 

 

657 435 042

457 255 943

11 07

BEVARELSE, FORVALTNING OG UDNYTTELSE AF LEVENDE AKVATISKE RESSOURCER

2

52 500 000

42 167 340

 

 

52 500 000

42 167 340

11 08

KONTROL OG HÅNDHÆVELSE AF DEN FÆLLES FISKERIPOLITIK

2

60 594 568

43 991 428

 

 

60 594 568

43 991 428

11 09

HAVPOLITIK

2

p.m.

5 431 284

p.m.

p.m.

p.m.

5 431 284

 

40 02 41

 

 

 

23 140 000

 

23 140 000

 

 

 

 

 

 

23 140 000

 

23 140 000

 

 

Afsnit 11 — I alt

 

948 592 229

719 026 792

p.m.

p.m.

948 592 229

719 026 792

 

40 01 40, 40 02 41

 

52 021 983

52 021 983

23 140 000

 

75 161 983

52 021 983

 

 

 

1 000 614 212

771 048 775

23 140 000

 

1 023 754 212

771 048 775

KAPITEL 11 09 — HAVPOLITIK

Afsnit

Kapitel

Artikel

Konto

Tekst

FR

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

11 09

HAVPOLITIK

11 09 01

Forberedende foranstaltning vedrørende havpolitik

2

4 609 500

 

 

4 609 500

11 09 02

Pilotprojekt vedrørende netværker og bedste praksis i forbindelse med havpolitik

2

821 784

 

 

821 784

11 09 03

Pilotprojekt — Støtte til udskiftning af fartøjer i den europæiske kommercielle flåde med fartøjer med lav miljøbelastning

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

11 09 05

Program for støtte til videreudvikling af en integreret havpolitik

2

 

 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

40 02 41

 

 

 

23 140 000

 

23 140 000

 

 

 

 

 

 

23 140 000

 

23 140 000

 

 

Kapitel 11 09 — I alt

 

p.m.

5 431 284

p.m.

p.m.

p.m.

5 431 284

 

40 02 41

 

 

 

23 140 000

 

23 140 000

 

 

 

 

 

 

23 140 000

 

23 140 000

 

11 09 05
Program for støtte til videreudvikling af en integreret havpolitik

 

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

11 09 05

 

 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 02 41

 

 

23 140 000

 

23 140 000

 

I alt

 

 

23 140 000

p.m.

23 140 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til programmet for støtte til videreudvikling af en integreret havpolitik.

Denne bevilling skal bl.a. også dække:

det europæiske havobservations- og havdatanetværk

gennemførelse af køreplanen for det fælles system for informationsudveksling

pilotundersøgelser om grænseoverskridende maritim fysisk planlægning

it-applikationer såsom det maritime forum og det europæiske havatlas

aktørplatforme

events og konferencer

undersøgelser på europæisk plan og på havområdeplan med henblik på at identificere væksthindringer, vurdere nye muligheder og fastslå den menneskelige påvirkning af havmiljøet.

Betingelser for frigivelse af reserven

Reserven frigives, når den relevante basisretsakt er vedtaget efter proceduren i artikel 294 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Referenceretsakter

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et program for støtte til videreudvikling af en integreret havpolitik forelagt af Kommissionen den 29. september 2010 (KOM(2010) 494 endelig).

AFSNIT 14

BESKATNING OG TOLDUNION

Afsnit

Kapitel

Tekst

FR

Budget 2011

Ændringsbudget nr. 6/2011

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

14 01

ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET BESKATNING OG TOLDUNION

 

56 129 539

56 129 539

 

 

56 129 539

56 129 539

 

40 01 40

 

32 492

32 492

 

 

32 492

32 492

 

 

 

56 162 031

56 162 031

 

 

56 162 031

56 162 031

14 02

POLITISK STRATEGI OG KOORDINATION FOR GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION

1

3 000 000

2 380 447

 

 

3 000 000

2 380 447

14 03

INTERNATIONALE ASPEKTER AF BESKATNING OG TOLD

4

2 300 000

1 237 833

– 129 471

 

2 170 529

1 237 833

14 04

TOLDPOLITIK

1

53 000 000

35 801 930

 

 

53 000 000

35 801 930

14 05

SKATTEPOLITIK

1

27 800 000

19 234 016

 

 

27 800 000

19 234 016

 

Afsnit 14 — I alt

 

142 229 539

114 783 765

– 129 471

 

142 100 068

114 783 765

 

40 01 40

 

32 492

32 492

 

 

32 492

32 492