Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1386

Rådets forordning (EU) nr. 1386/2011 af 19. december 2011 om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif ved indførsel af visse industrivarer til De Kanariske Øer

OJ L 345, 29.12.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 10 - 16

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1386/oj

29.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 345/1


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1386/2011

af 19. december 2011

om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif ved indførsel af visse industrivarer til De Kanariske Øer

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 349,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter høring af Regionsudvalget,

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 704/2002 af 25. marts 2002 om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif ved indførsel af visse industrivarer og om åbning og forvaltning af autonome kontingenter i den fælles toldtarif ved indførsel af visse fiskerivarer til De Kanariske Øer (3) udløber suspensionen af den fælles toldtarifs toldsatser for visse investeringsgoder til kommerciel eller industriel brug den 31. december 2011.

(2)

I september 2010 anmodede den spanske regering på vegne af De Kanariske Øers regering om en forlængelse af den midlertidige suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif for en række varer i overensstemmelse med traktatens artikel 349. Anmodningen blev begrundet med, at de erhvervsdrivende på grund af øernes fjerne beliggenhed lider under alvorlige økonomiske og handelsmæssige ulemper, som har negative følger for den demografiske udvikling, beskæftigelsen og den sociale og økonomiske udvikling.

(3)

Industrien på De Kanariske Øer er sammen med byggebranchen blevet alvorligt ramt af den seneste økonomiske krise. Den kraftige nedgang i byggeaktiviteten lagde en dæmper på de dele af industrien, der er afhængige af byggebranchen. Ugunstige finansielle vilkår fik alvorlige følger for mange dele af erhvervslivet. Desuden forværrede den skarpe stigning i arbejdsløsheden i Spanien nedgangen i den indenlandske efterspørgsel, herunder efterspørgslen efter industrivarer.

(4)

Arbejdsløsheden på De Kanariske Øer har i mindst ti år konstant ligget over landsgennemsnittet for Spanien, og siden 2009 har De Kanariske Øer haft den højeste arbejdsløshed i hele landet (Eurostat: Regionale statistikker — Arbejdsløshed i NUTS 2-regioner, 1999-2009). Desuden afsættes over halvdelen af De Kanariske Øers industriproduktion på øerne selv, hvilket er særlig problematisk, eftersom efterspørgslen er blevet hårdere ramt netop dér.

(5)

Med henblik på at give investorerne et langsigtet perspektiv og gøre det muligt for de erhvervsdrivende at nå et industrielt og kommercielt aktivitetsniveau, der kan stabilisere de økonomiske og sociale forhold på De Kanariske Øer, er det derfor hensigtsmæssigt at forlænge suspensionen af den fælles toldtarifs satser for visse varer som angivet i bilag II og III til forordning (EF) nr. 704/2002 med ti år.

(6)

De spanske myndigheder anmodede i samme forbindelse desuden om suspension af den fælles toldtarifs satser for tre nye varer henhørende under KN-koderne 3902 10, 3903 11 og 3906 10. Denne anmodning blev imødekommet, da disse suspensioner vil styrke De Kanariske Øers økonomi.

(7)

For at sikre, at det kun er erhvervsdrivende, der er etableret på De Kanariske Øer, der drager fordel af disse toldforanstaltninger, bør suspensionerne gøres betinget af varernes endelige anvendelse, jf. Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (4) og Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (5).

(8)

I tilfælde af fordrejninger af handelen og med det formål at sikre ensartede vilkår for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser, der giver den mulighed for midlertidigt at trække suspensionen tilbage. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (6).

(9)

Ændringer af den kombinerede nomenklatur skulle ikke medføre større ændringer af toldsuspensionerne. Kommissionen bør derfor i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten tillægges beføjelser til at vedtage retsakter med henblik på at foretage de nødvendige ændringer af og tekniske tilpasninger til listen over de varer, som en suspensionerne gælder for. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Rådet.

(10)

For at sikre kontinuiteten i forhold til de foranstaltninger, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 704/2002, er det nødvendigt, at foranstaltningerne i nærværende forordning finder anvendelse fra den 1. januar 2012 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Fra den 1. januar 2012 til den 31. december 2021 suspenderes den fælles toldtarifs satser fuldstændigt ved indførsel til De Kanariske Øer af investeringsgoder til kommerciel eller industriel brug, der henhører under de i bilag I anførte KN-koder.

Investeringsgoderne skal i en periode på mindst 24 måneder efter deres overgang til fri omsætning i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i forordning (EØF) nr. 2913/92 og i forordning (EØF) nr. 2454/93 anvendes af erhvervsdrivende, der er etableret på De Kanariske Øer.

Artikel 2

Fra den 1. januar 2012 til den 31. december 2021 suspenderes den fælles toldtarifs satser fuldstændigt ved indførsel til De Kanariske Øer af råmaterialer, dele og komponenter, der henhører under de i bilag II anførte KN-koder, som anvendes til industriel forarbejdning eller vedligeholdelse på De Kanariske Øer.

Artikel 3

Suspensionen af toldsatser efter artikel 1 og 2 sker med forbehold af overholdelse af den endelige anvendelse i overensstemmelse med artikel 21 og 82 i forordning (EØF) nr. 2913/92 og den kontrol, der er fastsat i artikel 291-300 i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 4

1.   Har Kommissionen grund til at tro, at den i denne forordning fastsatte suspension har ført til en fordrejning af handelen med en bestemt vare, kan den vedtage gennemførelsesretsakter, som midlertidigt trækker suspensionen tilbage i højst 12 måneder. Disse gennemførelsesretsakter vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 8.

Der stilles en garanti som sikkerhed for importtolden for varer, for hvilke suspensionen midlertidigt er blevet trukket tilbage, og de pågældende varers overgang til fri omsætning på De Kanariske Øer er betinget af, at der stilles en sådan garanti.

2.   Hvis Rådet i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i traktaten, inden for en periode på 12 måneder beslutter, at suspensionen trækkes endeligt tilbage, foretages der endelig opkrævning af de toldbeløb, der er stillet som sikkerhed.

3.   Sikkerhedsstillelserne frigives, hvis der ikke træffes en endelig afgørelse inden for perioden på 12 måneder i overensstemmelse med stk. 2.

Artikel 5

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 6 vedrørende de ændringer af og tekniske tilpasninger til bilag I og II, der er påkrævet som følge af ændringerne af den kombinerede nomenklatur.

Artikel 6

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den 1. januar 2012.

3.   Den i artikel 5 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Rådet. En afgørelse om at tilbagekalde bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den Rådet meddelelse herom.

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 5 træder kun i kraft, hvis Rådet ikke har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Rådet, eller hvis Rådet inden udløbet af denne frist har informeret Kommissionen om, at det ikke agter at gøre indsigelse.

Artikel 7

Europa-Parlamentet underrettes om Kommissionens vedtagelse af delegerede retsakter, om enhver indsigelse mod dem eller om Rådets tilbagekaldelse af delegationen af beføjelser.

Artikel 8

1.   Kommissionen bistås af Toldkodeksudvalget, der er nedsat ved artikel 247a, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2913/92. Dette udvalg er et udvalg som beskrevet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 9

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2011.

På Rådets vegne

M. KOROLEC

Formand


(1)  Udtalelse af 15. november 2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Udtalelse af 22. september 2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EUT L 111 af 26.4.2002, s. 1.

(4)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(5)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(6)  EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.


BILAG I

Investeringsgoder til kommerciel eller industriel brug, der henhører under følgende KN-koder  (1)

4011 20

8450 20

8522 90 80

9006 53 80

4011 30

8450 90

8523 21

9006 59

4011 61

8469 00 91

 

9007 10

4011 62

8472

8523 29 39

9007 20

4011 63

 

8523 29 90

9008 50

4011 69

 

8523 49 99

 

4011 92

 

8523 51 99

 

4011 93

8473

8523 59 99

 

4011 94

 

8523 80 99

 

4011 99

8501

8525 50

9010 10

5608

 

8525 80 11

9010 50

6403 40

 

8525 80 19

9011

6403 51 05

 

8526

 

6403 59 05

 

 

 

6403 91 05

 

 

 

6403 99 05

 

 

9012

8415

 

 

 

 

 

 

9030 10

 

 

8701

 

 

 

 

9030 31

 

 

 

9030 33

 

 

8702

9106

 

 

8704 21 31

9107

8418 30 80

 

8704 21 39

9207

8418 40 80

 

8704 21 91

 

8418 50

 

8704 21 99

9506 91 90

8418 61

 

8704 22

9507 10

8418 69

 

8704 23

9507 20 90

8418 91

 

8704 31 31

9507 30

8418 99

 

8704 31 39

 

8427

 

8704 31 91

 

8431 20

 

8704 31 99

 

8443 31

 

 

 

 

 

8704 32

 

8443 32

8518 40 30

8704 90

 

8443 39 10

 

 

 

8443 39 39

8518 90

8705

 

 

8519 20

9006 10

 

8450 11 90

8519 81 51

 

 

8450 12

8521 10 95

9006 30

 

8450 19

8522 90 49

9006 52

 


(1)  Som fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1006/2011 af 27. september 2011 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EUT L 282 af 28.10.2011, s. 1).


BILAG II

Råmaterialer, dele og komponenter til landbrugsformål og industriel forarbejdning eller vedligeholdelse, der henhører under følgende KN-koder  (1)

3901

 

5501

 

3902 10

 

5502

 

3903 11

 

5503

8706

3904 10

 

5504

8707

3906 10

 

5505

8708

4407 21

 

 

8714

 

 

5506

 

4407 22

 

5507

 

 

5108

5508 10 10

 

4407 25

5110

5508 20 10

 

 

5111

5509

 

 

 

5510

 

4407 26

 

5512

 

 

 

5513

 

 

 

5514

9002 90

4407 29

 

5515

9006 91

 

 

5516

9007 91

 

 

6001

9007 92

 

 

6002

9008 90

 

5112

 

9010 90

 

 

6217 90

9104

4407 99

 

6305

9108

4410

 

 

9109

4412

 

 

 

 

5205

 

 

 

5208

 

9110

 

5209

 

 

 

5210

 

 

 

5212

6309

 

 

5401 10 12

6406

 

 

5401 10 14

7601

9111

 

5401 20 10

 

9112

 

5402

8529 10 80

9114

 

5403

8529 10 95

 

 

5404 11

8529 90

 

 

5404 90

 

 

 

5407

 

 

 

5408

 

 


(1)  Som fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1006/2011 af 27. september 2011 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EUT L 282 af 28.10.2011, s. 1).


Top