Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1161

Kommissionens forordning (EU) nr. 1161/2011 af 14. november 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 og Kommissionens forordning (EF) nr. 953/2009 for så vidt angår listerne over mineraler, der kan tilsættes til fødevarer EØS-relevant tekst

OJ L 296, 15.11.2011, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. 299 - 300

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1161/oj

15.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 296/29


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1161/2011

af 14. november 2011

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 og Kommissionens forordning (EF) nr. 953/2009 for så vidt angår listerne over mineraler, der kan tilsættes til fødevarer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (1), særlig artikel 4, stk. 5,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer (2), særlig artikel 3, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF af 6. maj 2009 om fødevarer bestemt til særlig ernæring (3), særlig artikel 4, stk. 3,

efter høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til direktiv 2002/46/EF indeholder en liste over vitaminer og mineraler, der kan anvendes ved fremstilling af kosttilskud. Bilag I og II til direktiv 2002/46/EF er blevet erstattet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1170/2009 (4). Ændringer af listen i bilag II til direktiv 2002/46/EF som ændret ved nævnte forordning skal vedtages i overensstemmelse med direktivets artikel 4 og efter proceduren i direktivets artikel 13, stk. 3.

(2)

Bilag II til forordning (EF) nr. 1925/2006 indeholder en liste over vitamin- og mineralkilder, der kan tilsættes til fødevarer.

(3)

Bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 953/2009 (5) indeholder en liste over stoffer, der i specielt ernæringsmæssigt øjemed kan anvendes i fødevarer til særlig ernæring.

(4)

EFSA har evalueret en række nye mineraler til anvendelse i fødevarer. De stoffer, som EFSA har afgivet en positiv udtalelse om, bør tilføjes til listerne i de pågældende retsakter.

(5)

Den Rådgivende Gruppe for Fødevarekæden, Dyresundhed og Plantesundhed har hørt de berørte parter, og de fremsatte bemærkninger er taget i betragtning.

(6)

Direktiv 2002/46/EF, forordning (EF) nr. 1925/2006 og forordning (EF) nr. 953/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I punkt B i bilag II til direktiv 2002/46/EF foretages følgende ændringer:

a)

Følgende linjer indsættes efter »ferrophosphat«:

»jern(II)ammoniumphosphat

jern(III)natrium-EDTA«.

b)

Følgende linjer indsættes efter »natriumsalte af orthophosphorsyre«:

»natriumsulfat

kaliumsulfat«.

Artikel 2

I punkt 2 i bilag II til forordning (EF) nr. 1925/2006 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende linjer indsættes efter »ferrosulfat«:

»jern(II)ammoniumphosphat

jern(III)natrium-EDTA«.

b)

Følgende linje indsættes efter »chrom(III)sulfat og hexahydrat heraf«:

»chrompicolinat«.

Artikel 3

I kategori 2 (mineraler) i bilaget til forordning (EF) nr. 953/2009 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende linjer indsættes efter »ferrosulfat«:

»jern(II)ammoniumphosphat

x

 

jern(III)natrium-EDTA

 

b)

Følgende linje indsættes efter »chrom(III)sulfat og hexahydrat heraf«:

»chrompicolinat

 

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51.

(2)  EUT L 404 af 30.12.2006, s. 26.

(3)  EUT L 124 af 20.5.2009, s. 21.

(4)  EUT L 314 af 1.12.2009, s. 36.

(5)  EUT L 269 af 14.10.2009, s. 9.


Top