EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0494

Kommissionens forordning (EU) nr. 494/2011 af 20. maj 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bilag XVII (cadmium) EØS-relevant tekst

OJ L 134, 21.5.2011, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 007 P. 276 - 279

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/494/oj

21.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 134/2


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 494/2011

af 20. maj 2011

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bilag XVII (cadmium)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 131, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved resolution af 25. januar 1988 om et handlingsprogram for Fællesskabet (2) opfordrede Rådet Kommissionen til at nedbringe miljøforureningen med cadmium.

(2)

Under løbenummer 23 i skemaet i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 er der fastsat begrænsninger for anvendelse og markedsføring af cadmium i blandinger og artikler.

(3)

Cadmium og cadmiumoxid er klassificeret som kræftfremkaldende i kategori 1B og som akut og kronisk akvatisk toksiske i kategori 1.

(4)

Det har siden den 31. december 1992 i henhold til Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (3) været forbudt at bruge cadmium som farvestof i en række polymerer og malinger/lakker og som stabilisator i polyvinylchlorid (PVC) i en række anvendelser, og overfladebehandling med cadmium er forbudt i en række anvendelser. Direktiv 76/769/EØF blev ophævet og afløst af forordning (EF) nr. 1907/2006 med virkning fra den 1. juni 2009.

(5)

I 2007 afsluttedes den europæiske risikovurdering af cadmium (4) i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 af 23. marts 1993 om vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende stoffer (5). Den 14. juni 2008 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse om resultaterne af risikovurderingen og strategier for risikobegrænsning for cadmium og cadmiumoxid (6), hvor der anbefaledes begrænsninger for markedsføring og brug af cadmiumholdige loddemidler og smykker.

(6)

I meddelelsen pegedes der på behovet for særlige foranstaltninger for at begrænse risici som følge af anvendelsen af cadmiumholdige loddemidler og smykker. Både til erhvervs- og hobbyformål eksponeres mennesker for røg i forbindelse med lodning. Forbrugere, herunder børn, eksponeres for cadmium i smykker ved hudkontakt eller ved at sutte på smykkerne.

(7)

Kommissionen har bestilt en undersøgelse af de socioøkonomiske virkninger af en eventuel opdatering af begrænsningerne for markedsføring og brug af cadmium i smykker, loddelegeringer og PVC. Resultaterne af undersøgelsen blev offentliggjort i januar 2010 (7).

(8)

De eksisterende bestemmelser om zinkholdig maling/lak bør præciseres for at definere, hvad et højt zinkindhold er. Bestemmelser om maling/lak på malede/lakerede artikler bør ligeledes præciseres.

(9)

Siden 2001 har den europæiske PVC-industri taget initiativ til frivilligt at undlade brug af cadmium som stabilisator i nyproduceret PVC til de anvendelser, der endnu ikke var reguleret i henhold til direktiv 76/769/EØF. Dette frivillige initiativ førte i sidste ende til en udfasning af anvendelsen af cadmium i PVC.

(10)

Forbuddet mod anvendelse af cadmium bør udvides til at omfatte alle artikler fremstillet af PVC med henblik på at opfylde målsætningen om at bekæmpe cadmiumforureningen.

(11)

Der bør indføres en undtagelse for blandinger fremstillet af PVC-affald, i det følgende benævnt »genanvendt PVC«, således at de kan markedsføres til brug i visse byggevarer.

(12)

Der bør tilskyndes til at bruge genanvendt PVC til fremstilling af visse byggevarer, fordi det muliggør genanvendelse af gammelt PVC, som evt. indeholder cadmium. Der bør derfor fastsættes en højere grænseværdi for cadmium for sådanne byggevarer. Dermed undgås det, at PVC bortskaffes til lossepladser eller forbrændes, hvilket forårsager udledning af kuldioxid og cadmium til miljøet.

(13)

Denne forordning bør finde anvendelse seks måneder efter ikrafttrædelsen, så de erhvervsdrivende får mulighed for at sikre, at de overholder forordningens bestemmelser.

(14)

Det forventes, at cadmiumindholdet i byggevarer fremstillet af genanvendt PVC gradvis mindskes som følge af forbuddet mod cadmium i nyt PVC. Grænseværdien for cadmium bør følgelig tages op til revision, og Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) bør inddrages i revisionen af begrænsningen, jf. artikel 69 i forordning (EF) nr. 1907/2006.

(15)

I overensstemmelse med bestemmelserne om overgangsforanstaltninger i artikel 137, stk. 1, litra a), i REACH er det nødvendigt at ændre bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 10. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. maj 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  EFT C 30 af 4.2.1988, s. 1.

(3)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201.

(4)  http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/cdmetalreport303.pdf.

(5)  EFT L 84 af 5.4.1993, s. 1.

(6)  EUT C 149 af 14.6.2008, s. 6.

(7)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf.


BILAG

I bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres tabellen med betegnelser for stoffer, grupper af stoffer og blandinger samt begrænsninger således:

1)

Løbenummer 23, anden kolonne, stk. 1-4, affattes således:

 

»1.

Må ikke anvendes i blandinger og artikler fremstillet af syntetiske organiske polymerer (i det følgende benævnt plastmateriale), f.eks.:

polymerer eller copolymerer af vinylchlorid (PVC) [3904 10] [3904 21]

polyurethaner (PUR) [3909 50]

polyethylen med lav densitet (LDPE) bortset fra polyethylen med lav densitet anvendt til fremstilling af farvet masterbatch [3901 10]

celluloseacetat (CA) [3912 11]

celluloseacetobutyrat (CAB) [3912 11]

epoxyharpikser [3907 30]

melaminformaldehyd-harpikser (MF) [3909 20]

carbamidplast (UF) [3909 10]

umættede polyestre (UP) [3907 91]

polyethylenterephthalat (PET) [3907 60]

polybutylenterephthalat (PBT)

almindelig/transparent polystyren [3903 11]

acrylonitrilmethylmethacrylat (AMMA)

tværbunden polyethylen (VPE)

slagfast polystyren

polypropylen (PP) [3902 10]

polyethylen med høj densitet (HDPE) [3901 20]

acrylonitril-butadien-styren (ABS) [3903 30]

poly(methylmethacrylat) (PMMA) [3906 10].

Blandinger og artikler fremstillet af plastmateriale må ikke markedsføres, hvis indholdet af cadmium (udtrykt som frit Cd) er på 0,01 vægtprocent eller derover af plastmaterialet.

Andet afsnit finder ikke anvendelse på artikler, der markedsføres inden den 10. januar 2012.

Første og andet afsnit finder anvendelse, uden at Rådets direktiv 94/62/EF (1) og retsakter udstedt i medfør heraf derved tilsidesættes.

2.

Må ikke anvendes i malinger og lakker [3208] [3209].

For malinger/lakker med et zinkindhold på over 10 vægtprocent af malingen/lakken må indholdet af cadmium (udtrykt som frit Cd) ikke være på 0,1 vægtprocent eller derover.

Malede/lakerede artikler må ikke markedsføres, hvis indholdet af cadmium (udtrykt som frit Cd) er på 0,1 vægtprocent eller derover af malingen/lakken på den malede/lakerede artikel.

3.

Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på artikler farvet med blandinger, der indeholder cadmium af sikkerhedsmæssige grunde.

4.

Stk. 1, andet afsnit, finder ikke anvendelse på:

blandinger fremstillet af PVC-affald, i det følgende benævnt »genanvendt PVC«

blandinger og artikler, der indeholder genanvendt PVC, hvis deres indhold af cadmium (udtrykt som frit Cd) ikke overstiger 0,1 vægtprocent af plastmaterialet i følgende anvendelser af hård PVC:

a)

profiler og stive plader til anvendelse i byggeri

b)

døre, vinduer, skodder, vægge, persienner, hegn og tagrender

c)

verandaer og terrasser

d)

kabelrør

e)

rør, der ikke anvendes til drikkevand, hvis den genanvendte PVC, anvendes i det midterste lag af et flerlagsrør og er helt dækket af et lag af nyproduceret PVC, jf. stk. 1.

Leverandørerne skal forud for første markedsføring af blandinger og artikler, der indeholder genanvendt PVC, sikre, at de er tydeligt, læseligt og uudsletteligt mærket med: »Indeholder genanvendt PVC« eller med følgende piktogram:

Image

I overensstemmelse med artikel 69 i denne forordning tages undtagelsen i stk. 4 op til revision, navnlig med henblik på at nedsætte grænseværdien for cadmium og for at revurdere undtagelsen for anvendelserne i litra a) til e), senest den 31. december 2017.

2)

Under løbenummer 23, anden kolonne, indsættes følgende som stk. 8-11:

 

»8.

Må ikke anvendes i loddemidler i koncentrationer på 0,01 vægtprocent eller derover.

Loddemidler må ikke markedsføres, hvis deres indhold af cadmium (udtrykt som frit Cd) er på 0,01 vægtprocent eller derover.

Ved anvendelsen af dette stykke forstås ved lodning en sammenføjningsmetode, hvor der anvendes legeringer, og som foregår ved temperaturer over 450 °C.

9.

Stk. 8 finder dog ikke anvendelse på loddemidler, der bruges i forsvars- og luftfartsanvendelser, eller på loddemidler, der anvendes af sikkerhedsmæssige årsager.

10.

Må ikke anvendes eller markedsføres i koncentrationer på 0,01 vægtprocent eller derover af metallet i

i)

metalperler og andre metaldele til smykkefremstilling

ii)

metaldele af smykker og bijouteri og hårpynt, herunder

armbånd, halskæder og ringe

piercingsmykker

armbåndsure

brocher og manchetknapper.

11.

Stk. 10 finder ikke anvendelse på artikler, der markedsføres inden den 10. januar 2012, eller smykker, der er mere end 50 år gamle den 10. januar 2012.«


(1)  EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10


Top