EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0408

Kommissionens forordning (EU) nr. 408/2011 af 27. april 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1185/2009 om statistik over pesticider for så vidt angår fremsendelsesformatet EØS-relevant tekst

OJ L 108, 28.4.2011, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 240 - 241

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/408/oj

28.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 108/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 408/2011

af 27. april 2011

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1185/2009 om statistik over pesticider for så vidt angår fremsendelsesformatet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1185/2009 af 25. november 2009 om statistik over pesticider (1), særlig artikel 5, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1185/2009 er der fastlagt en ny ramme for udarbejdelse af sammenlignelige europæiske statistikker over afsætning og anvendelse af pesticider.

(2)

I henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1185/2009 skal medlemsstaterne fremsende de statistiske data elektronisk i et egnet teknisk format, som skal vedtages af Kommissionen.

(3)

For at sikre fortrolighed vil fremsendelsesfilen indeholde et flag, der angiver, om de fremsendte oplysninger om stoffet, den kemiske gruppe, produktkategorien eller hovedgruppen er fortrolige eller ej.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Medlemsstaterne fremsender de statistiske data om markedsføring af pesticider, jf. bilag I til forordning (EF) nr. 1185/2009, ved hjælp af formatet Statistical Data and Metadata eXchange (SDMX). Data skal fremsendes eller uploades elektronisk til Eurostats centrale dataportal.

Medlemsstaterne fremsender de relevante data i overensstemmelse med de tekniske specifikationer, der angives af Kommissionen (Eurostat).

Artikel 2

Det tekniske format til fremsendelse af data til Kommissionen (Eurostat) er beskrevet i bilaget.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 324 af 10.12.2009, s. 1.


BILAG

Format til fremsendelse af statistiske data om markedsføring af pesticider

Fremsendelsesfiler skal indeholde følgende oplysninger:

Nr.

Felt

Bemærkninger

1

Land

3-alfa-kode (f.eks. FRA)

2

År

F.eks. 2010

3

Hovedgruppe

Koderne er angivet i bilag III til forordning (EF) nr. 1185/2009 (med seneste ændringer)

4

Produktkategorier

 

5

Kemisk gruppe

 

6

Stof

 

7

For felt nr. 3, 4, 5 og 6: den solgte mængde

Angives i kilo stof

8

For felt nr. 3, 4, 5 og 6: fortrolighedsflag

Ja/nej


Top