EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0850

2011/850/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12. december 2011 om de nærmere regler for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/107/EF og 2008/50/EF om gensidig udveksling af information og rapportering om luftkvaliteten (meddelt under nummer K(2011) 9068)

EUT L 335 af 17.12.2011, p. 86–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/850/oj

17.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/86


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 12. december 2011

om de nærmere regler for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/107/EF og 2008/50/EF om gensidig udveksling af information og rapportering om luftkvaliteten

(meddelt under nummer K(2011) 9068)

(2011/850/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/107/EF af 15. december 2004 om arsen, cadmium, kviksølv, nikkel og polycykliske aromatiske kulbrinter i luften (1), særlig artikel 5, stk. 4,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa (2), særlig artikel 28, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 2004/107/EF fastsættes der målværdier, der skal overholdes inden en vis dato, der fastsættes fælles metoder og kriterier for vurdering af koncentrationerne af de anførte forurenende stoffer, der fastsættes, hvilke oplysninger der skal meddeles Kommissionen, og det sikres, at offentligheden får adgang til oplysningerne om koncentrationerne af de pågældende forurenende stoffer. I henhold til direktivet skal der vedtages detaljerede retningslinjer for, hvorledes oplysningerne om luftkvaliteten meddeles.

(2)

Direktiv 2008/50/EF fastlægger rammerne for vurderingen og styringen af luftkvaliteten. Heri er det fastsat, at oplysningerne om luftkvaliteten og medlemsstaternes tidsfrist for at gøre oplysningerne tilgængelige skal fastsættes for rapporteringen og den gensidige udveksling af oplysninger om luftkvaliteten. Der er ligeledes krav om at strømline måden, hvorpå oplysningerne rapporteres og udveksles.

(3)

Rådets beslutning 97/101/EF af 27. januar 1997 om oprettelse af en gensidig udveksling af information og data fra net og individuelle stationer, der måler luftforureningen i medlemsstaterne (3) anfører de oplysninger om luftkvaliteten, som medlemsstaterne skal indgive med henblik på gensidig udveksling.

(4)

I henhold til direktiv 2008/50/EF skal beslutning 97/101/EF ophæves med virkning fra udgangen af andet kalenderår efter ikrafttrædelsen af gennemførelsesforanstaltningerne for fremsendelse af oplysninger og rapportering. Bestemmelserne i beslutning 97/101/EF bør derfor afspejles i denne afgørelse.

(5)

Afgørelsens anvendelsesområde omfatter årlig rapportering om luftkvalitetsvurdering og indgivelse af oplysninger om planer og programmer i forbindelse med grænseværdier for visse luftforurenende stoffer, der i øjeblikket er omfattet af Kommissionens beslutning 2004/224/EF af 20. februar 2004 om bestemmelser om indgivelse af oplysninger om planer eller programmer som krævet i Rådets direktiv 96/62/EF, hvad angår grænseværdier for visse luftforurenende stoffer (4) og Kommissionens beslutning 2004/461/EF af 29. april 2004 om udarbejdelse af et spørgeskema med henblik på den årlige rapportering om vurdering af luftkvaliteten i henhold til Rådets direktiv 96/62/EF og 1999/30/EF og i henhold til Rådets og Europa-Parlamentets direktiv 2000/69/EF og 2002/3/EF (5). Af hensyn til klarheden og sammenhængen i EU-lovgivningen bør nævnte beslutninger derfor ophæves.

(6)

Kommissionen bistået af Det Europæiske Miljøagentur bør oprette en internetinterface benævnt »luftkvalitetsportalen«, hvor medlemsstaterne indkoder luftkvalitetsoplysningerne, og hvor offentligheden har adgang til de miljøoplysninger, som medlemsstaterne har indkodet.

(7)

For at strømline den mængde information, som medlemsstaterne indgiver, for at optimere nytten af sådan information og mindske den administrative byrde bør der stilles krav til medlemsstaterne om at indgive oplysningerne i et maskinlæsbart standardformat. Kommissionen bistået af Det Europæiske Miljøagentur bør udarbejde et sådant maskinlæsbart standardformat efter kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (6). Det er særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau.

(8)

For at mindske medlemsstaternes administrative byrde og fejlrisiko bør de anvende et elektronisk, internetbaseret værktøj, hvortil der er adgang gennem luftkvalitetsportalen, når de indgiver oplysninger. Dette værktøj bør anvendes til at tjekke, om oplysningerne er sammenhængende og af god kvalitet samt til at aggregere de primære data. Hvis denne afgørelse kræver, at oplysninger skal indgives i aggregeret form, bør værktøjet derfor foretage denne aggregering. Medlemsstaterne bør uafhængigt af opgaven med at indgive luftkvalitetsoplysninger til Kommissionen kunne anvende værktøjet til at opfylde rapporteringskrav eller til udveksling af luftkvalitetsdata.

(9)

Det Europæiske Miljøagentur bør i givet fald bistå Kommissionen med forvaltningen af luftkvalitetsportalen og udviklingen af værktøjet til at tjekke, om oplysningerne er sammenhængende og af god kvalitet samt til at aggregere de primære data. Det Europæiske Miljøagentur bør navnlig hjælpe Kommissionen med at overvåge datalageret såvel som med at undersøge, om medlemsstaterne imødekommer deres forpligtelser i henhold til direktiv 2004/107/EF og 2008/50/EF.

(10)

Det er nødvendigt, at medlemsstaterne og Kommissionen indsamler, udveksler og vurderer ajourførte oplysninger om luftkvalitet for at opnå et bedre kendskab til virkningerne af luftforureningen og anlægge en formålstjenlig politik. For at fremme håndteringen og sammenligningen af ajourførte luftkvalitetsoplysninger bør de ajourførte oplysninger meddeles Kommissionen i samme standardformat som validerede data inden for en rimelig tidsfrist, efter at de er gjort tilgængelige for offentligheden.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Luftkvalitetsudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål

I denne afgørelse fastsættes gennemførelsesbestemmelserne for direktiv 2004/107/EF og 2008/50/EF for så vidt angår:

a)

medlemsstaternes forpligtelse til at rapportere om vurderingen og styringen af luftkvaliteten

b)

medlemsstaternes gensidige udveksling af oplysninger om net og stationer, og luftkvalitetsmålingerne fra de stationer, der er udvalgt af medlemsstaterne med henblik på den gensidige udveksling fra eksisterende stationer.

Artikel 2

Definitioner

Ud over definitionerne i artikel 2 i direktiv 2004/107/EF, artikel 3 i direktiv 2007/2/EF og artikel 2 i og bilag VII til direktiv 2008/50/EF forstås i dette direktiv ved:

1)   »station«: et sted, hvor der foretages målinger eller udtages prøver på et eller flere prøveudtagningspunkter inden for et område på ca. 100 m2

2)   »net«: en organisatorisk struktur, der foretager vurdering af luftkvaliteten via måling på en eller flere stationer

3)   »målekonfiguration«: de tekniske faciliteter, der anvendes til måling af et forurenende stof eller en af dets forbindelser på en given station

4)   »måledata«: oplysninger om koncentrationen af eller depositionsniveauet for et bestemt forurenende stof opnået ved hjælp af målinger

5)   »modelberegningsdata«: oplysninger om koncentrationen af eller depositionsniveauet for et bestemt forurenende stof opnået ved hjælp af numerisk simulering af fysisk realitet

6)   »objektive estimeringsdata«: oplysninger om koncentrationen af eller depositionsniveauet for et bestemt forurenende stof opnået ved hjælp af ekspertanalyse og kan omfatte anvendelse af statistiske værktøjer

7)   »primære data«: oplysninger om koncentrationen af eller depositionsniveauet for et bestemt forurenende stof ved højeste tidsopløsning omfattet af denne afgørelse

8)   »primære ajourførte vurderingsdata«: primære data indsamlet med den hyppighed, der passer til vurderingsmetoden for hvert enkelt forurenende stof, og som straks gøres tilgængelige for offentligheden

9)   »luftkvalitetsportalen«: et websted (med datalageret), som Kommissionen bistået af Det Europæiske Miljøagentur forvalter, og hvor der findes oplysninger vedrørende gennemførelsen af denne afgørelse

10)   »datalager«: et informationssystem tilknyttet luftkvalitetsportalen og forvaltet af Det Europæiske Miljøagentur med luftkvalitetsoplysninger og -data, der meddeles via medlemsstaternes nationale datarapporterings- og –udvekslingsknudepunkter

11)   »datatype«: en deskriptor, hvorved lignende data, der kan anvendes til forskellige formål, kategoriseres som anført i bilag II, del A, til denne afgørelse

12)   »miljømålsætning«: en luftkvalitetsmålsætning, der enten skal nås inden for en given periode, eller i givet fald over en given periode eller på sigt som fastsat i direktiv 2004/107/EF og 2008/50/EF.

KAPITEL II

FÆLLES BESTEMMELSER FOR DATAMEDDELELSESFORLØBET OG FOR KVALITETSKONTROL

Artikel 3

Luftkvalitetsportalen og datalageret

1.   Bistået af Det Europæiske Miljøagentur opretter Kommissionen et datalager og gør det tilgængeligt gennem luftkvalitetsportalen (i det følgende benævnt »portalen«).

2.   Medlemsstaterne indkoder i henhold til artikel 5 de oplysninger, der anvendes til rapportering og gensidig udveksling af oplysninger, i datalageret.

3.   Det Europæiske Miljøagentur forvalter datalageret.

4.   Offentligheden har gratis adgang til datalageret.

5.   Hver medlemsstat udpeger en eller flere ansvarlige til på medlemsstatens vegne at indkode de rapporterede og udvekslede oplysninger i datalageret. Kun de udpegede personer kan indkode de oplysninger, der skal rapporteres eller udveksles.

6.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen navnet på den eller de personer, der er omhandlet i stk. 5.

Artikel 4

Indkodning af oplysninger

Bistået af Det Europæiske Miljøagentur anfører Kommissionen på portalen en standardiseret maskinlæsbar beskrivelse af, hvordan medlemsstaterne indkoder de i afgørelsen krævede oplysninger.

Artikel 5

Indkodningsproceduren

1.   Medlemsstaterne indkoder i datalageret de oplysninger, der kræves i henhold til datakravene i bilag I, del A. Et elektronisk værktøj behandler automatisk oplysningerne.

2.   Værktøjet i stk. 1 udfører følgende funktioner:

a)

tjekker, om oplysningerne er sammenhængende

b)

tjekker de primære data, hvad angår de specifikke datakvalitetsmålsætninger i bilag IV til direktiv 2004/107/EF og i bilag I til direktiv 2008/50/EF

c)

aggregerer de primære data i henhold til reglerne i bilag I til denne afgørelse og bilag VII og XI til direktiv 2008/50/EF.

3.   Når der gives adgang til aggregerede data i henhold til artikel 6-14, genereres de ved hjælp af værktøjet omhandlet i stk. 1.

4.   Kommissionen bekræfter modtagelsen af oplysningerne.

5.   Hvis en medlemsstat vil ajourføre oplysninger, beskriver den forskellen mellem de ajourførte og oprindelige oplysninger og grundene til ajourføringen, når den giver adgang til de ajourførte oplysninger i datalageret.

Kommissionen bekræfter modtagelsen af de ajourførte oplysninger. Efter denne bekræftelse anses de ajourførte oplysninger for officielle oplysninger.

KAPITEL III

ADGANG TIL MEDLEMSSTATERNES OPLYSNINGER OM LUFTKVALITET

Artikel 6

Zoner og bymæssige områder

1.   I henhold til proceduren i artikel 5 meddeler medlemsstaterne de oplysninger, der er anført i bilag II, del B, om afgrænsning og typer af zoner og bymæssige områder, der er fastlagt i henhold til artikel 3 i direktiv 2004/107/EF og artikel 4 i direktiv 2008/50/EF, og hvor vurderingen og styringen af luftkvaliteten foretages det følgende kalenderår.

Oplysningerne skal ligeledes angive, om der er indrømmet udsættelse af frister og undtagelse fra forpligtelser for zoner og bymæssige områder i henhold til artikel 22 i direktiv 2008/50/EF.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen oplysningerne i stk. 1 senest den 31. december i hvert kalenderår. Medlemsstaterne kan angive, at der ikke er sket ændringer i de tidligere meddelte oplysninger.

3.   Foretager medlemsstaterne ændringer i zoners og bymæssige områders afgrænsning og type, meddeler de Kommissionen dette senest ni måneder efter det kalenderårs afslutning, hvor ændringerne blev foretaget.

Artikel 7

Vurderingsordning

1.   Efter proceduren i artikel 5 meddeler medlemsstaterne oplysningerne i bilag II, del C, om den vurderingsordning, der skal anvendes det følgende kalenderår for hvert forurenende stof i de enkelte zoner og bymæssige områder i henhold til artikel 4 i direktiv 2004/107/EF og artikel 5 og 9 i direktiv 2008/50/EF.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen oplysningerne i stk. 1 senest den 31. december hvert kalenderår. Medlemsstaterne kan angive, at der ikke er sket ændringer i de tidligere meddelte oplysninger.

Artikel 8

Metoder til påvisning og fraregning af overskridelser, der kan tilskrives naturlige kilder eller sand- eller saltspredning om vinteren

1.   Efter proceduren i artikel 5 meddeler medlemsstaterne de i bilag II, del D, anførte oplysninger om, hvilke metoder de har brugt til at påvise og fraregne overskridelser, der kan tilskrives naturlige kilder eller sand- eller saltspredning om vinteren i henhold til artikel 20 og 21 i direktiv 2008/50/EF.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen oplysningerne i stk. 1 for et helt kalenderår senest ni måneder efter hvert kalenderårs afslutning.

Artikel 9

Vurderingsmetoder

1.   Efter proceduren i artikel 5 meddeler medlemsstaterne oplysningerne i bilag II, del D, om de anvendte vurderingsmetoders kvalitet og sporbarhed.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen oplysningerne i stk. 1 for et helt kalenderår senest ni måneder efter hvert kalenderårs afslutning.

3.   Når faste målinger er obligatoriske i bestemte zoner eller bymæssige områder i henhold til artikel 4 i direktiv 2004/107/EF og artikel 6, 9 og artikel 10, stk. 6, i direktiv 2008/50/EF, omfatter oplysningerne mindst følgende:

a)

målekonfigurationen

b)

påvisning af ækvivalens, hvis der ikke anvendes en referencemetode

c)

prøvetagningsstedets placering, en beskrivelse heraf og dets klassificering

d)

dokumentation for datakvalitet.

4.   Når der anvendes indikative målinger i bestemte zoner eller bymæssige områder i henhold til artikel 4 i direktiv 2004/107/EF og artikel 6, 9 og artikel 10, stk. 6, i direktiv 2008/50/EF, omfatter oplysningerne mindst følgende:

a)

den anvendte målemetode

b)

prøvetagningsstederne og det dækkede område

c)

valideringsmetoden

d)

dokumentation for datakvalitet.

5.   Når der anvendes modelberegninger i bestemte zoner eller bymæssige områder i henhold til artikel 4 i direktiv 2004/107/EF og artikel 6 og 9 i direktiv 2008/50/EF, omfatter oplysningerne mindst følgende:

a)

en beskrivelse af modelberegningssystemet og input heri

b)

modelvalideringen gennem målinger

c)

det dækkede område

d)

dokumentation for datakvalitet.

6.   Når der anvendes objektiv estimering i bestemte zoner eller bymæssige områder i henhold til artikel 4 i direktiv 2004/107/EF og artikel 6 og 9 i direktiv 2008/50/EF, omfatter oplysningerne mindst følgende:

a)

en beskrivelse af estimeringsmetoden

b)

dokumentation for datakvalitet.

7.   Medlemsstaterne stiller oplysningerne i bilag II, del D, til rådighed om de anvendte vurderingsmetoders kvalitet og sporbarhed for de net og stationer, som medlemsstaterne har udvalgt med henblik på gensidig udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 1, liltra b), for forurenende stoffer anført i bilag I, del B, og — hvis de foreligger — for de yderligere forurenende stoffer anført i bilag I, del C, og for de supplerende forurenende stoffer anført på portalen til dette formål. Stk. 1-6 i denne artikel gælder for udvekslingen af oplysninger.

Artikel 10

Primære validerede vurderingsdata og primære ajourførte vurderingsdata

1.   Efter proceduren i artikel 5 meddeler medlemsstaterne de i bilag II, del E, anførte oplysninger om primære validerede vurderingsdata for alle de prøvetagningssteder, hvor der indsamles måledata med henblik på vurderingen som angivet af medlemsstaterne i henhold til artikel 9 for de forurenende stoffer, der er anført i bilag I, del B og C.

Hvis der i bestemte zoner eller bymæssige områder anvendes modelberegninger, meddeler medlemsstaterne oplysningerne i bilag II, del E, med den højest mulige tidsopløsning.

2.   De primære validerede vurderingsdata meddeles Kommissionen for et helt kalenderår som fuldstændige tidsserier senest ni måneder efter hvert kalenderårs afslutning.

3.   Hvis medlemsstaterne anvender den mulighed, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, og artikel 21, stk. 3, i direktiv 2008/50/EF, meddeler de oplysninger om kvantificeringen af bidraget fra naturlige kilder i henhold til artikel 20, stk. 1, i direktiv 2008/50/EF eller fra sand- og saltspredning på vejene om vinteren i henhold til artikel 21, stk. 1 og 2, i direktiv 2008/50/EF.

Oplysningerne skal omfatte:

a)

fraregningens rumlige udstrækning

b)

mængden af de primære validerede vurderingsdata, der meddeles i henhold til stk. 1 ovenfor, der kan tilskrives naturlige kilder eller sand- og saltspredning om vinteren

c)

resultaterne af anvendelsen af de metoder, der er meddelt i henhold til artikel 8.

4.   Medlemsstaterne meddeler ligeledes oplysningerne i bilag II, del E, om de anvendte vurderingsmetoders kvalitet og sporbarhed for de net og stationer, som medlemsstaterne har udvalgt med henblik på gensidig udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 1, litra b), for forurenende stoffer anført i bilag I, del B, og — hvis de foreligger — for de yderligere forurenende stoffer anført i bilag I, del C, og for supplerende forurenende stoffer anført på portalen til dette formål.

5.   Medlemsstaterne meddeler ligeledes oplysningerne i bilag II, del E, om de primære validerede vurderingsdata for de net og stationer, som medlemsstaterne har udvalgt med henblik på gensidig udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 1, litra b), for forurenende stoffer anført i bilag I, del B, og — hvis de foreligger — for de yderligere forurenende stoffer anført i bilag I, del C, og for supplerende forurenende stoffer anført på portalen til dette formål. Stk. 2 og 3 gælder for udvekslingen af oplysninger.

6.   De primære ajourførte vurderingsdata meddeles Kommissionen i henhold til stk. 4 på et foreløbigt grundlag med en hyppighed, der er tilpasset hvert forurenende stofs vurderingsmetode og inden for en rimelig tidsfrist, efter offentligheden har fået adgang til oplysningerne i henhold til artikel 26 i direktiv 2008/50/EF for de forurenende stoffer, der er angivet til dette formål i bilag I, del B.

Oplysningerne skal omfatte:

a)

vurderede koncentrationsniveauer

b)

en angivelse af kvalitetskontrollens status.

7.   De primære ajourførte oplysninger, der er meddelt i henhold til stk. 4, skal være sammenhængende med de oplysninger, der er meddelt i henhold til artikel 6, 7 og 9.

8.   Medlemsstaterne kan ajourføre de primære ajourførte vurderingsdata, der er meddelt i henhold til stk. 4, efter yderligere kvalitetskontrol. De ajourførte oplysninger erstatter de oprindelige oplysninger, og deres status skal klart angives

Artikel 11

Aggregerede validerede vurderingsdata

1.   Det i artikel 5, stk. 1, omhandlede værktøj genererer oplysningerne anført i bilag II, del F, om aggregerede validerede vurderingsdata på basis af medlemsstaternes oplysninger om primære validerede vurderingsdata i henhold til artikel 10.

2.   For forurenende stoffer omfattet af obligatoriske overvågningskrav består de af værktøjet genererede oplysninger af aggregerede målte koncentrationsniveauer for alle prøvetagningssteder, hvor medlemsstaterne skal meddele oplysninger i henhold til artikel 9, stk. 3, litra c).

3.   For forurenende stoffer med definerede miljømålsætninger består de af værktøjet genererede oplysninger af koncentrationsniveauer udtrykt i den måleenhed, som passer til de definerede miljømålsætninger i bilag I, del B; de omfatter:

a)

årsgennemsnittet, hvis der er fastsat et mål eller en grænseværdi for årsgennemsnittet

b)

det samlede antal timer med overskridelse, hvis der er fastsat en timegrænseværdi

c)

det samlede antal dage med overskridelse, hvis der er fastsat en dagsgrænseværdi, eller 90,4-percentilen for PM10 i dette særlige tilfælde, hvor der anvendes stikprøvemålinger i stedet for kontinuerlige målinger

d)

det samlede antal dage med overskridelser, hvor der er fastsat en daglig maksimal 8-timersmiddelværdi eller en grænseværdi

e)

AOT40 som defineret i bilag VII, del A, til direktiv 2008/50/EF i tilfælde af ozonmålværdi for beskyttelse af plantevæksten

f)

indikatoren for gennemsnitlig eksponering i tilfælde af mål for reduktion af PM2,5-eksponering og forpligtelse vedrørende eksponeringskoncentrationen.

Artikel 12

Opfyldelse af miljømålsætninger

1.   Efter proceduren i artikel 5 meddeler medlemsstaterne oplysningerne i bilag II, del G, om opnåelsen af de miljømålsætninger, der er fastsat i direktiv 2004/107/EF og 2008/50/EF.

2.   Oplysningerne i stk. 1 meddeles Kommissionen for et helt kalenderår senest ni måneder efter hvert kalenderårs afslutning.

Oplysningerne skal omfatte følgende:

a)

en erklæring om opfyldelse af alle miljømålsætninger i hver specifik zone eller bymæssigt område, herunder oplysninger om overskridelse af den gældende tolerancemargen

b)

i givet fald en erklæring om, at overskridelsen i zonen kan tilskrives naturlige kilder

c)

i givet fald en erklæring om, at overskridelsen af en PM10-luftkvalitetsmålsætning i zonen eller det bymæssige område skyldes ophvirvling af partikler som følge af sand- eller saltspredning på vejene

d)

oplysninger om opfyldelse af forpligtelsen vedrørende PM2,5-eksponeringskoncentrationen.

3.   Hvis der er sket en overskridelse, angives der også oplysninger om det område, hvor overskridelsen fandt sted, og antallet af eksponerede personer.

4.   De meddelte oplysninger skal være kohærente med zoneafgrænsningen meddelt i henhold til artikel 6 for et og samme kalenderår og de aggregerede validerede vurderingsdata meddelt i henhold til artikel 11.

Artikel 13

Luftkvalitetsplaner

1.   Efter proceduren i artikel 5 meddeler medlemsstaterne oplysningerne i bilag II, del H, I, J og K om luftkvalitetsplaner som fastsat i artikel 23 i direktiv 2008/50/EF, herunder:

a)

de obligatoriske elementer af luftkvalitetsplanen som anført i henhold til artikel 23 i direktiv 2008/50/EF i bilag XV, del A, til direktiv 2008/50/EF

b)

henvisninger til, hvor offentligheden kan få adgang til regelmæssigt ajourførte oplysninger om gennemførelsen af luftkvalitetsplanerne.

2.   Oplysningerne meddeles omgående Kommissionen, dog senest to år efter udløbet af det år, hvor den første overskridelse blev registreret.

Artikel 14

Foranstaltninger til opfyldelse af målværdierne i direktiv 2004/107/EF

1.   Efter proceduren i artikel 5 meddeler medlemsstaterne oplysningerne i bilag II, del K, om foranstaltninger med henblik på at opfylde målværdierne som krævet i henhold til artikel 5, stk. 2, i direktiv 2004/107/EF.

2.   Oplysningerne meddeles Kommissionen senest to år efter udløbet af det år, hvor overskridelsen, der udløste foranstaltningen, blev registreret.

KAPITEL IV

OVERGANGSBESTEMMELSE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 15

Ophævelse

Beslutning 2004/224/EF og 2004/461/EF ophæves med virkning fra den 1. januar 2014.

Artikel 16

Anvendelse

1.   Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2014.

2.   Som undtagelse fra stk. 1 meddeler medlemsstaterne de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 6 og 7, første gang senest den 31. december 2013.

Artikel 17

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2011.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 23 af 26.1.2005, s. 3.

(2)  EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1.

(3)  EFT L 35 af 5.2.1997, s. 14.

(4)  EUT L 68 af 6.3.2004, s. 27.

(5)  EUT L 156 af 30.4.2004, s. 96.

(6)  EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1.


BILAG I

A)   Datakrav

1)   Tid

Alle henvisninger til tid anføres i henhold til ISO-standard 8601:2004(E) ved at anvende det udvidede format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss ± hh:mm), der indeholder oplysning om forskellen i forhold til GMT.

Tidsstemplet henviser til måleperiodens slutning.

2)   Antal cifre og afrunding

Data bør meddeles med samme antal cifre, hvormed de anvendes i overvågningsnettet.

Afrunding skal være det allersidste trin i enhver beregning, dvs. umiddelbart inden sammenligningen af resultatet med miljømålsætningen og må kun foretaget én gang. Systemet vil i givet fald automatisk foretage afrunding af meddelte data efter de officielle afrundingsregler.

3)   Ækvivalens

Når der anvendes mere end en vurderingsmetode ved en specifik placering, bør der ved datameddelelse anvendes den vurderingsmetode, der viser laveste usikkerhed på det givne sted.

4)   Standardisering

Bestemmelserne i bilag IV, del IV, til direktiv 2004/107/EF og bilag VI, del C, til direktiv 2008/50/EF gælder for den gensidige udveksling af oplysninger.

5)   Bestemmelserne for PM2,5

Grænseværdier plus tolerancemargen

I henhold til bilag XIV, del E, til direktiv 2008/50/EF gælder for PM2,5 følgende sum af grænseværdier (LV) + tolerencemargen (MT) i de respektive år anført nedenfor:

År

LV + MT

2008

30

2009

29

2010

29

2011

28

2012

27

2013

26

2014

26

2015

25

Beregning af indikatoren for gennemsnitlig eksponering (AEI) i henhold til bilag XIV, del A, til direktiv 2008/50/EF

Beregningen foretages for hvert enkelt år ved at beregne årsgennemsnittet for PM2,5 for hver af de udvalgte prøvetagningssteder. Udvælgelsen af prøvetagningssteder skal være indlysende på baggrund af de meddelte relevante oplysninger.

Gyldige årsgennemsnit, der opfylder målsætningerne for datakvalitet, beregnes som gennemsnit af alle de af medlemsstaten udpegede AEI-steder for at opnå et årsgennemsnit.

Proceduren gentages hvert af de tre år, og der beregnes et gennemsnit af de tre årsgennemsnit for at opnå AEI.

AEI meddeles årligt som en middelkoncentration over tre rullende år. Skulle der opstå behov for at ajourføre en oplysning, der direkte eller indirekte (gennem udvælgelse af prøvetagningspunkter) kunne påvirke AEI, er det nødvendigt at ajourføre alle de oplysninger, der påvirkes af ajourføringen.

B)   Miljømålsætninger og rapporteringsmåleenheder

Formel

Beskyttelsesmål

Miljømålsætningstype (kode (1))

Gennemsnitlig vurderingsperiode

Måleenheder til rapportering af miljømålsætninger

Numeriske værdier for miljømålsætningen

(tilladt antal overskridelser)

Forurenende stoffer, hvorom der skal rapporteres ajourførte og validerede data

NO2

Sundhed

LV

1 time

Timer med overskridelser i et kalenderår

200 μg/m3 (18)

LVMT

LV

1 kalenderår

Årsgennemsnit

40 μg/m3

LVMT

ALT

1 time

3 timer i træk med overskridelser (på luftkvalitetsrepræsentative steder over mindst 100 km2 eller en hel zone eller et helt bymæssigt område; mindste område anvendes)

400 μg/m3

NOx

Plantevækst

CL

1 kalenderår

Årsgennemsnit

30 μg/m3

PM10

Sundhed

LV

1 døgn

Dage med overskridelser i et kalenderår

50 μg/m3 (35)

90,4-percentilen

LV

1 kalenderår

Årsgennemsnit

40 μg/m3

WSS (2)

1 døgn

Fraregnede dage med overskridelser i et kalenderår

Ikke relevant

1 kalenderår

Udledning af årsgennemsnit

Ikke relevant

NAT (2)

1 døgn

Fraregnede dage med overskridelser i et kalenderår

Ikke relevant

1 kalenderår

Udledning af årsgennemsnit

Ikke relevant

PM2,5

Sundhed

ECO

3 kalenderår i træk

Indikatoren for gennemsnitlig eksponering: (beregning: jf. direktiv 2008/50/EF)

20 μg/m3

ERT

I henhold til bilag XIV, del B, til direktiv 2008/50/EF

TV

1 kalenderår

Årsgennemsnit

25 μg/m3

LV

LVMT

SO2

Sundhed

LV

1 time

Timer med overskridelser i et kalenderår

350 μg/m3 (24)

1 døgn

Dage med overskridelser i et kalenderår

125 μg/m3 (3)

ALT

1 time

3 timer i træk med overskridelser (på luftkvalitetsrepræsentative steder over mindst 100 km2 eller en hel zone eller et helt bymæssigt område; mindste område anvendes)

500 μg/m3

NAT (2)

1 time

Fraregnede timer med overskridelser i et kalenderår

Ikke relevant

1 døgn

Fraregnede dage med overskridelser i et kalenderår

Ikke relevant

Plantevækst

CL

1 kalenderår

Årsgennemsnit

20 μg/m3

Vinter

Gennemsnitsværdi over vintermånederne, dvs. 1. oktober år x-1 til 31. marts år x

20 μg/m3

O3

Sundhed

TV

Daglig maksimal 8-timersmiddelværdi

Dage hvor den daglige maksimale 8-timersmiddelværdi overskred målværdien beregnet som gennemsnit over 3 år

120 μg/m3 (25)

LTO

Daglig maksimal 8-timersmiddelværdi

Dage hvor den daglige maksimale 8-timersmiddelværdi overskred den langsigtede målsætning i et kalenderår

120 μg/m3

INT

1 time

Timer med overskridelser i et kalenderår

180 μg/m3

ALT

1 time

Timer med overskridelser i et kalenderår

240 μg/m3

Plantevækst

TV

1. maj til 31. juli

AOT40 (beregning: jf. direktiv 2008/50/EF, bilag VII)

18 000 μg/m3·h

LTO

1. maj til 31. juli

AOT40 (beregning: jf. direktiv 2008/50/EF, bilag VII)

6 000 μg/m3 ·h

CO

Health

LV

Daglig maksimal 8-timersmiddelværdi

Dage hvor den daglige maksimale 8-timersmiddelværdi overskred grænseværdien

10 mg/m3

Forurenende stoffer for hvilke der kun skal rapporteres validerede data

Benzen

Sundhed

LV

1 kalenderår

Årsgennemsnit

5 μg/m3

Bly

Sundhed

LV

1 kalenderår

Årsgennemsnit

0,5 μg/m3

Cadmium

Sundhed

TV

1 kalenderår

Årsgennemsnit

5 ng/m3

Arsen

Sundhed

TV

1 kalenderår

Årsgennemsnit

6 ng/m3

Nikkel

Sundhed

TV

1 kalenderår

Årsgennemsnit

10 ng/m3

B(a)P

Sundhed

TV

1 kalenderår

Årsgennemsnit

1 ng/m3

C)   Forurenende stoffer omfattet af obligatoriske overvågningskrav

Listen indeholder alle de forurenende stoffer, der er omfattet af overvågningskrav omhandlet i direktiv 2004/107/EF og direktiv 2008/50/EF. Det Europæiske Miljøagentur fører en liste med yderligere forurenende stoffer, hvorom medlemsstaterne har gensidig udveksling af data, hvis de foreligger; listen er tilgængelig via portalen.

Airbase-kode

Stoffets formel

Stoffets navn

Måleenhed

Uorganiske forurenende gasser

1

SO2

Svovldioxid

μg/m3

8

NO2

Nitrogendioxid

μg/m3

9

NOx  (3)

Nitrogenoxider

μg/m3

7

O3

Ozon

μg/m3

10

CO

Carbonmonoxid

mg/m3

Partikler (PM)

5

PM10

PM10

μg/m3

6001

PM2,5

PM2,5

μg/m3

Sammensætningen af PM2,5

1047

SO4 2 + i PM2,5

Sulfat i PM2,5

μg/m3

1046

NO3 - i PM2,5

Nitrat i PM2,5

μg/m3

1045

NH4 + i PM2,5

Ammonium i PM2,5

μg/m3

1771

frit C i PM2,5

Frit kulstof i PM2,5

μg/m3

1772

org. C i PM2,5

Organisk kulstof i PM2,5

μg/m3

1629

Ca2 + i PM2,5

Calcium i PM2,5

μg/m3

1659

Mg2 + i PM2,5

Magnesium i PM2,5

μg/m3

1657

K + i PM2,5

Kalium i PM2,5

μg/m3

1668

Na + i PM2,5

Natrium i PM2,5

μg/m3

1631

Cl-i PM2,5

Chlorid i PM2,5

μg/m3

Tungmetaller

5012

Pb

Bly i PM10

μg/m3

5014

Cd

Cadmium i PM10

ng/m3

5018

As

Arsen i PM10

ng/m3

5015

Ni

Nikkel i PM10

ng/m3

Deposition af tungmetaller

2012

Pb-deposition

Våd/i alt Pb-deposition

μg/m2.dag

2014

Cd-deposition

Våd/i alt Cd-deposition

μg m2.dag

2018

As-deposition

Våd/i alt As-deposition

μg/m2.dag

2015

Ni-deposition

Våd/i alt Ni-deposition

μg/m2.dag

7013

Hg-deposition

Våd/i alt Hg-deposition

μg/m2.dag

Kviksølv

4013

Metallisk Hg-gas

Frit kviksølv på dampform

ng/m3

4813

Hg-gas i alt

Kviksølv på dampform i alt

ng/m3

653

Reaktiv Hg-gas

Reaktivt kviksølv på dampform

ng/m3

5013

Hg-partikler

Kviksølvpartikler

ng/m3

Polycykliske aromatiske kulbrinter

5029

B(a)P

Benzo(a)pyren i PM10

ng/m3

5610

Benzo(a)anthracen

Benzo(a)anthracen i PM10

ng/m3

5617

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(b)fluoranthen i PM10

ng/m3

5759

Benzo(j)fluoranthen

Benzo(j)fluoranthen i PM10

ng/m3

5626

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen i PM10

ng/m3

5655

Indeno(1,2,3,-cd)pyren

Indeno(1,2,3,-cd)pyren i PM10

ng/m3

5763

Dibenzo(a,h)anthracen

Dibenzo(a,h)anthracen i PM10

ng/m3

Deposition af polycykliske aromatiske kulbrinter

7029

B(a)P

Benzo(a)pyren-deposition

μg/m2.dag

611

Benzo(a)anthracen

Benzo(a)anthracen-deposition

μg/m2.dag

618

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(b)fluoranthen-deposition

μg/m2.dag

760

Benzo(j)fluoranthen

Benzo(j)fluoranthen-deposition

μg/m2.dag

627

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen-deposition

μg/m2.dag

656

Indeno(1,2,3,-cd)pyren

Indeno(1,2,3,-cd)pyren-deposition

μg/m2.dag

7419

Dibenzo(a,h)anthracen

Dibenzo(a,h)anthracen-deposition

μg/m2.dag

Flygtige organiske forbindelser

20

C6H6

Benzen

μg/m3

428

C2H6

Ethan

μg/m3

430

C2H4

Ethen (ethylen)

μg/m3

432

HC≡CH

Ethyn (acetylen)

μg/m3

503

H3C-CH2-CH3

Propan

μg/m3

505

CH2 = CH-CH3

Propen

μg/m3

394

H3C-CH2-CH2-CH3

n-butan

μg/m3

447

H3C-CH(CH3)2

2-methylpropran (i-butan)

μg/m3

6005

H2C = CH-CH2-CH3

1-buten

μg/m3

6006

H3C-CH = CH-CH3

trans-2-buten

μg/m3

6007

H3C-CH = CH-CH3

cis-2-buten

μg/m3

24

CH2 = CH-CH = CH2

1,3-butadien

μg/m3

486

H3C-(CH2)3-CH3

n-pentan

μg/m3

316

H3C-CH2-CH(CH3)2

2-methylbutan (i-pentan)

μg/m3

6008

H2C = CH-CH2-CH2-CH3

1-penten

μg/m3

6009

H3C-HC = CH-CH2-CH3

2-penten

μg/m3

451

CH2 = CH-C(CH3) = CH2

2-methyl-1,3-butadien (isopren)

μg/m3

443

C6H14

n-hexan

μg/m3

316

(CH3)2-CH-CH2-CH2-CH3

2-methylpentan (i-hexan)

μg/m3

441

C7H16

n-heptan

μg/m3

475

C8H18

n-octan

μg/m3

449

(CH3)3-C-CH2-CH-(CH3)2

2,2,4-trimethylpentan (i-octan)

μg/m3

21

C6H5-C2H5

Toluen

μg/m3

431

m,p-C6H4(CH3)2

Ethyl benzen

μg/m3

464

o-C6H4-(CH3)2

m,p-xylen

μg/m3

482

C6H3-(CH3)3

o-xylen

μg/m3

6011

C6H3(CH3)3

1,2,4-trimethylbenzen

μg/m3

6012

C6H3(CH3)3

1,2,3-trimethylbenzen

μg/m3

6013

C6H3(CH3)3

1,3,5-trimethylbenzen

μg/m3

32

THC(NM)

Kulbrinter i alt, bortset fra methan

μg/m3

25

HCHO

Methanal (formaldehyd)

μg/m3


(1)  LV: grænseværdi, LVMT: grænseværdi plus tolerancemargen, TV: målværdi, LTO: langsigtet mål, INT: informationstærskelværdi, ALT: varslingstærskel, CL: kritisk niveau, NAT: vurderiing af naturligt bidrag, WSS: vurdering af sand- og saltspredning om vinteren, ERT: eksponeringsreduktionsmål, ECO: forpligtelse vedrørende eksponeringskoncentration.

(2)  Der skal ikke meddeles ajourførte data.

(3)  Der kan rapporteres NOx eller summen af NO- og NO2-foranstaltninger på samme sted. Rapporteres som μg NO2/m3.


BILAG II

A)   Fælles datatyper

Når en bestemt datatype skal meddeles i henhold til dette bilags del B til K, skal alle de oplysninger, der er anført under de relevante datatyper nedenfor, indgå.

1)   Datatype »Kontaktoplysninger«

1.

Navnet på den ansvarlige myndighed, institution eller organ

2.

Den ansvarlige persons navn

3.

Websted

4.

Adresse

5.

Telefonnummer

6.

E-mail

2)   Datatype »Overskridelsessituation«

1.

Kode for overskridelsessituationen

2.

Den overskredne miljømålsætning

3.

Området for overskridelsessituationen (datatype »Rumlig udstrækning«)

4.

Områdets klassificering

5.

Administrative enheder

6.

Skøn over områdets størrelse, hvor niveauet lå over miljømålsætningen

7.

Skøn over vejens længde, hvor niveauet lå over miljømålsætningen

8.

Overvågningsstationer i overskridelsesområdet (forbindelse til D)

9.

Modelberegnet overskridelse (forbindelse til D)

10.

Skøn over den samlede fastboende befolkning i overskridelsesområdet

11.

Skøn over det områdes økosystem og plantevækst, der er udsat for den overskredne miljømålsætning

12.

Referenceår (det år oplysningerne vedrører)

3)   Datatype »Miljømålsætning«

1.

Målsætningstype

2.

Gennemsnitlig vurderingsperiode

3.

Beskyttelsesmål

4)   Datatype »Rumlig udstrækning«

1.

GIS-informationer angivet som koordinater

5)   Datatype »Rumlig observation«

1.

Rumvurderingsdata

6)   Datatype »Publikationer«

1.

Publikationer

2.

Titel

3.

Forfatter(e)

4.

Publikationsdato

5.

Forlag

6.

Weblink

7)   Datatype »Dokumentation for ændring«

1.

Ændring

2.

Beskrivelse af ændring

B)   Oplysninger om zoner og bymæssige områder (artikel 6)

1)

Formidler (datatype »Kontaktoplysninger«)

2)

Dokumentation for ændring (datatype »Dokumentation for ændring«)

3)

Zonens kode

4)

Zonens navn

5)

Zonens type

6)

Zonens afgrænsning (datatype »Rumlig udstrækning«)

7)

Zonens historie: Tidligere afgrænsningers start- og slutdato

8)

Forgængere (forbindelse til B)

9)

Fastboende befolkning

10)

Fastboende befolkning i referenceåret

11)

Koden for det udpegede forurenende stof

12)

Beskyttelsesmål

13)

Undtagelse eller fristudsættelse i henhold til artikel 22 i direktiv 2008/50/EF.

C)   Oplysninger om vurderingsordningen (artikel 7)

1)

Formidler (datatype »Kontaktoplysninger«)

2)

Dokumentation for ændring (datatype »Dokumentation for ændring«)

3)

Oplysninger om zone (Forbindelse til B)

4)

Forurenende stof

5)

Miljømålsætning (datatype »Miljømålsætning«)

6)

Opnåelse af vurderingstærskel

7)

Året for klassificering af vurderingstærskel

8)

Dokumentation for klassificeringen (weblink)

9)

Vurderingstype

10)

Vurderingstype: Beskrivelse

11)

Individuelle vurderingsmetadata, herunder stationens kode, oplysninger om placering (forbindelse til D)

12)

Myndighed med ansvar for vurderingen af luftkvaliteten (datatype »Kontaktoplysninger«)

13)

Myndighed med ansvar for godkendelse af målesystemer (datatype »Kontaktoplysninger«)

14)

Myndighed med ansvar for målingernes nøjagtighed (datatype »Kontaktoplysninger«)

15)

Myndighed med ansvar for analysen af vurderingsmetoden (datatype »Kontaktoplysninger«)

16)

Myndighed med ansvar for koordineringen af den landsdækkende kvalitetssikring (datatype »Kontaktoplysninger«)

17)

Myndighed med ansvar for samarbejdet med andre medlemsstater og med Kommissionen (datatype »Kontaktoplysninger«)

D)   Oplysninger om vurderingsmetoderne (artikel 8 og 9)

i)   Generelt: Oplysninger vedrørende alle vurderingsmetoder

1)

Formidler (datatype »Kontaktoplysninger«)

2)

Dokumentation for ændring (datatype »Dokumentation for ændring«)

3)

Vurderingstype

4)

Oplysninger om zonen (Forbindelse til B)

5)

Forurenende stof

ii)   Oplysninger om faste målinger

1)

Kode for målekonfiguration

2)

Stationens EU-kode

3)

Nettets kode

4)

National stationskode

5)

Overvågningsstationens navn

6)

Kommunens navn

7)

Målingens start- og slutdato

8)

Måletype

9)

Måling/prøvetagning/analysemetode

10)

Måle-/prøvetagningsudstyr (hvis oplysningen foreligger)

11)

Detektionsgrænse (hvis oplysningen foreligger)

12)

Påvisning af ækvivalens

13)

Påvisning af ækvivalens: dokumentation (weblink)

14)

Prøvetagningstid

15)

Prøvetagningsinterval

16)

Det repræsentative områdes rumlige udstrækning (datatype »Rumlig udstrækning«) (hvis oplysningen foreligger)

17)

Vurdering af repræsentavitet (hvis oplysningen foreligger)

18)

Dokumentation for repræsentativitet (weblink) (hvis oplysningen foreligger)

19)

Prøvetagningsstedets placering: luftindtagets højde over jorden

20)

Prøvetagningsstedets placering: luftindtagets horisontale afstand til nærmeste bygning (for trafikorienterede stationer)

21)

Prøvetagningsstedets placering: luftindtagets afstand til nærmeste vejbane (for trafikorienterede stationer)

22)

Stationens klassificering i forhold til de væsentligste emissionskilder, der er relevante for hvert enkelt forurenende stofs målekonfiguration

23)

Væsentligste kilder (trafik, boligopvarmning, industrikilder eller kildeområde osv.) (hvis oplysningen foreligger)

24)

Afstand til den største industrikilde eller det største kildeområde (for industristationer)

25)

Stationens tidsreferencer: start- og slutdato

26)

Geografiske koordinater: overvågningsstationens længdegrad, breddegrad og højde

27)

Dokumentation for stationens oplysninger, herunder kort og foto (weblink) (hvis oplysningen foreligger)

28)

Områdets klassificering

29)

Afstand til større vejkryds (for trafikstationer)

30)

Anslået trafikvolumen (for trafikstationer)

31)

Trafikandelen af tunge erhvervskøretøjer (for trafikstationer, hvis oplysningen foreligger)

32)

Trafikhastighed (for trafikstationer, hvis oplysningen foreligger)

33)

Gadekløft (»street canyon«) — gadens bredde (for trafikstationer, hvis oplysningen foreligger)

34)

Gadekløft — bygningsfacadernes gennemsnitshøjde (for trafikstationer, hvis oplysningen foreligger)

35)

Nettets navn

36)

Nettet: start- og slutdato for drift

37)

Organ med ansvar for netforvaltning (datatype »Kontaktoplysninger«)

38)

Vurderingsmetode for sand- eller saltspredning om vinteren (hvor artikel 21 i direktiv 2008/50/EF finder anvendelse)

39)

Vurderingsmetode for naturlige bidrag (hvor artikel 20 i direktiv 2008/50/EF finder anvendelse)

40)

Datakvalitetsmålsætninger: tidsdækning

41)

Datakvalitetsmålsætninger: dataregistrering

42)

Datakvalitetsmålsætninger: usikkerhedsskøn

43)

Datakvalitetsmålsætninger: dokumentation for sporbarhed og usikkerhedsskøn

44)

Datakvalitetsmålsætninger: Dokumentation for kvalitetssikring og kvalitetskontrol (weblink)

iii)   Oplysninger om indikative målinger

1)

Kode for indikativ måling

2)

Beskrivelse af målemetoden

3)

Måletype

4)

Målemetode

5)

Måle-/prøvetagningsudstyr (hvis oplysningen foreligger)

6)

Detektionsgrænse (hvis oplysningen foreligger)

7)

Prøvetagningstidspunkt

8)

Prøvetagningsinterval

9)

Geografiske koordinater: længdegrad, breddegrad og højde

10)

Vurderingsmetode for sand- eller saltspredning om vinteren (hvor artikel 21 i direktiv 2008/50/EF finder anvendelse)

11)

Vurderingsmetode for naturlige bidrag (hvor artikel 20 i direktiv 2008/50/EF finder anvendelse)

12)

Datakvalitetsmålsætninger: tidsdækning

13)

Datakvalitetsmålsætninger: dataregistrering

14)

Datakvalitetsmålsætninger: usikkerhedsskøn

15)

Datakvalitetsmålsætninger: dokumentation for sporbarhed og usikkerhedsskøn

16)

Datakvalitetsmålsætninger: Dokumentation for kvalitetssikring og kvalitetskontrol (weblink)

iv)   Modelberegningsoplysninger

1)

Kode for modelberegningen

2)

Miljømålsætningstype (datatype »Miljømålsætning«)

3)

Modelberegningsmetode: navn

4)

Modelberegningsmetode: beskrivelse

5)

Modelberegningsmetode: dokumentation (weblink)

6)

Modelberegningsmetode: validering ved måling

7)

Modelberegningsmetode: validering ved måling på steder, hvor der ikke rapporteres i henhold til luftkvalitetsdirektivet

8)

Modelberegningsperiode

9)

Modelberegningsområde (datatype »Rumlig udstrækning«)

10)

Geografisk opløsning

11)

Vurderingsmetode for sand- eller saltspredning om vinteren (hvor artikel 21 i direktiv 2008/50/EF finder anvendelse)

12)

Vurderingsmetode for naturlige bidrag (hvor artikel 20 i direktiv 2008/50/EF finder anvendelse)

13)

Datakvalitetsmålsætninger: usikkerhedsskøn

14)

Datakvalitetsmålsætninger: Dokumentation for kvalitetssikring og kvalitetskontrol (weblink)

v)   Oplysninger om objektiv estimering

1)

Kode for objektiv estimering

2)

Beskrivelse

3)

Området for objektiv estimering (datatype »Rumlig udstrækning«)

4)

Datakvalitetsmålsætning: usikkerhedsskøn

5)

Datakvalitetsmålsætninger: dokumentation for sporbarhed og usikkerhedsskøn

6)

Datakvalitetsmålsætninger: Dokumentation for kvalitetssikring og kvalitetskontrol (weblink)

E)   Oplysninger om primære validerede vurderingsdata og primære ajourførte vurderingsdata (artikel 10)

1)

Formidler (datatype »Kontaktoplysninger«)

2)

Dokumentation for ændring (datatype »Dokumentation for ændring«)

3)

Versionsnummer

4)

Forurenende stof

5)

Det forurenende stofs måleenhed

6)

Vurderingstype

7)

Vurderingsmetode (forbindelse til D)

8)

Start- og slutdato for prøvetagning

9)

Tidsenheder og antal prøvetagningsenheder

10)

Måleværdi (herunder mængden af det forurenende stofs koncentrationsniveauer, der er tilskrevet naturlige kilder og sand- og saltspredning om vinteren (hvor artikel 20 og 21 i direktiv 2008/50/EF finder anvendelse))

11)

Modelberegnet værdi (datatype »Rumlig udstrækning«) (herunder mængden af det forurenende stofs koncentrationsniveauer, der er tilskrevet naturlige kilder og sand- og saltspredning om vinteren (hvor artikel 20 og 21 i direktiv 2008/50/EF finder anvendelse))

12)

Gyldighed

13)

Verifikationsstatus

F)   Oplysninger om genererede aggregerede data (artikel 11)

1)

Kode for vurdering

2)

Oplysninger om zonen (forbindelse til B)

3)

Forurenende stof

4)

Det forurenende stofs måleenhed

5)

Miljømålsætning (datatype »Miljømålsætning«)

6)

Vurderingstype

7)

Vurderingsmetode (forbindelse til D)

8)

Tidsreference: aggregeringens start- og slutdato

9)

Aggregeret måleværdi

10)

Aggregeret modelberegnet værdi (datatype »Rumlig udstrækning«)

11)

Datakvalitetsmålsætning: tidsdækning

12)

Datakvalitetsmålsætning: dataregistrering

13)

Datakvalitetsmålsætning: usikkerhedsskøn

14)

Gyldighed

15)

Verifikationsstatus

G)   Oplysninger om opnåelse af miljømålsætningerne (artikel 12)

Disse oplysninger skal dække alle zoner og bymæssige områder og være fuldstændigt sammenhængende med oplysningerne under del F i dette bilag om aggregerede validerede vurderingsdata for forurenende stoffer med fastsatte miljømålsætninger.

1)

Formidler (datatype »Kontaktoplysninger«)

2)

Rapporteringsår

3)

Dokumentation for ændring (datatype »Dokumentation for ændring«)

4)

Oplysninger om zonen (forbindelse til B)

5)

Overskridelsessituation (datatype »Overskridelsessituation«)

6)

Forurenende stof

7)

Vurderingsoplysninger (forbindelse til D)

8)

Overskridelse af miljømålsætningen

9)

Overskridelse af miljømålsætningen plus tolerancemargen

10)

Overskridelse grundet naturlige kilder

11)

Overskridelse grundet sand- og saltspredning om vinteren

12)

Overskridelsessituation efter fraregning af naturlige bidrag og sand- og saltspredning om vinteren (datatype »Overskridelsessituation«)

13)

Samlede antal overskridelser (i henhold til 8-11)

H)   Oplysninger om luftkvalitetsplaner (artikel 13)

1)

Formidler (datatype »Kontaktoplysninger«)

2)

Dokumentation for ændring (datatype »Dokumentation for ændring«)

3)

Luftkvalitetsplan: kode

4)

Luftkvalitetsplan: navn

5)

Luftkvalitetsplan: året, hvor den første overskridelse fandt sted

6)

Ansvarlig myndighed (datatype »Kontaktoplysninger«)

7)

Luftkvalitetsplan: status

8)

Luftkvalitetsplan: dækkede forurenende stoffer

9)

Luftkvalitetsplan: dato for officiel vedtagelse

10)

Luftkvalitetsplan: tidsplan for gennemførelse

11)

Henvisning til luftkvalitetsplan (weblink)

12)

Henvisning til gennemførelse (weblink)

13)

Relevante publikationer (datatype »Publikationer«)

14)

Kode for de(n) relevante overskridelsessituation(er) (forbindelse til G)

I)   Oplysninger om kildetilskrivning (artikel 13)

1)

Kode(r) for overskridelsessituation (forbindelse til G)

2)

Referenceår (det år oplysningerne vedrører)

3)

Regional baggrund: i alt

4)

Regional baggrund: fra medlemsstaten

5)

Regional baggrund: grænseoverskridende

6)

Regional baggrund: naturlig

7)

Bybaggrundsforøgelse: i alt

8)

Bybaggrundsforøgelse: trafik

9)

Bybaggrundsforøgelse: industri, herunder varme og elfremstilling

10)

Bybaggrundsforøgelse: landbrug

11)

Bybaggrundsforøgelse: handels- og boligmæssige

12)

Bybaggrundsforøgelse: skibsfart

13)

Bybaggrundsforøgelse: ikke-vejgående mobilt maskineri

14)

Bybaggrundsforøgelse: naturlig

15)

Bybaggrundsforøgelse: grænseoverskridende

16)

Lokal forøgelse: i alt

17)

Lokal forøgelse: trafik

18)

Lokal forøgelse: industri, herunder varme og elfremstilling

19)

Lokal forøgelse: landbrug

20)

Lokal forøgelse: handels- og boligmæssige

21)

Lokal forøgelse: skibsfart

22)

Lokal forøgelse: ikke-vejgående mobilt maskineri

23)

Lokal forøgelse: naturlig

24)

Lokal forøgelse: grænseoverskridende

J)   Oplysninger om scenariet for opnåelsesår (artikel 13)

1)

Kode for overskridelsessituation (forbindelse til G)

2)

Kode for scenariet

3)

Kode for luftkvalitetsplanen (forbindelse til H)

4)

Referenceåret for hvilket fremskrivningerne udarbejdes

5)

Referenceåret for hvilket fremskrivningerne startes

6)

Kildetilskrivning (forbindelse til I)

7)

Relevante publikationer (datatype »Publikationer«)

8)

Udgangssituationen: beskrivelse af emissionsscenariet

9)

Udgangssituationen: emissioner i alt i den pågældende rumlige enhed

10)

Udgangssituationen: medregnede foranstaltninger (forbindelse til K)

11)

Udgangssituationen: forventede koncentrationsniveauer i fremskrivningsåret

12)

Udgangssituationen: forventet antal overskridelser i fremskrivningsåret

13)

Fremskrivning: beskrivelse af emissionsscenariet

14)

Fremskrivning: emissioner i alt i den pågældende rumlige enhed

15)

Fremskrivning: medregnede foranstaltninger (forbindelse til K)

16)

Fremskrivning: forventede koncentrationsniveauer i fremskrivningsåret

17)

Fremskrivning: forventet antal overskridelser i fremskrivningsåret

K)   Oplysninger om foranstaltninger (artikel 13 og 14)

1)

Kode(r) for overskridelsessituation (forbindelse til G)

2)

Kode for luftkvalitetsplan (forbindelse til H)

3)

Kode for vurderingsscenarie (forbindelse til J)

4)

Foranstaltning: kode

5)

Foranstaltning: navn

6)

Foranstaltning: beskrivelse

7)

Foranstaltning: klassificering

8)

Foranstaltning: type

9)

Foranstaltning: administrativt niveau

10)

Foranstaltning: tidsskala

11)

Foranstaltning: berørt kildesektor

12)

Foranstaltning: rumligt omfang

13)

Anslåede gennemførelsesomkostninger (hvis oplysningen foreligger)

14)

Planlagt gennemførelse: start- og slutdato

15)

Dato for, hvornår foranstaltningen forventes af få fuld virkning

16)

Andre vigtige gennemførelsesdatoer

17)

Indikator for overvågning af fremskridt

18)

Reduktion i årlige emissioner på grund af indførte foranstaltninger

19)

Forventet virkning for koncentrationsniveauer i fremskrivningsåret (hvis oplysningen foreligger)

20)

Forventet virkning for antallet af overskridelser i fremskrivningsåret (hvis oplysningen foreligger)


Top