EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0790

2011/790/EU: Rådets afgørelse af 14. november 2011 om undertegnelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Centralafrikanske Republik om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (FLEGT)

EUT L 320 af 3.12.2011, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/790/oj

3.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/2


RÅDETS AFGØRELSE

af 14. november 2011

om undertegnelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Centralafrikanske Republik om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (FLEGT)

(2011/790/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 3, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I maj 2003 vedtog Europa-Kommissionen en meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen »Retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) — Forslag til EU-handlingsplan«, hvori den opfordrede til, at der træffes foranstaltninger til at bekæmpe ulovlig skovhugst gennem frivillige partnerskabsaftaler med træproducerende lande. Rådets konklusioner om handlingsplanen blev vedtaget i oktober 2003 (1), og Europa-Parlamentet vedtog en beslutning derom den 11. juli 2005 (2).

(2)

Den 5. december 2005 gav Rådet Kommissionen bemyndigelse til at indlede forhandlinger om partnerskabsaftaler for at gennemføre EU-handlingsplanen for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT).

(3)

Den 20. december 2005 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 2173/2005 (3) om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Den Europæiske Union fra lande, med hvilke Den Europæiske Union har indgået frivillige partnerskabsaftaler.

(4)

Forhandlingerne med Den Centralafrikanske Republik er afsluttet, og den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Centralafrikanske Republik om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (FLEGT) (i det følgende benævnt »aftalen«) blev paraferet den 21. december 2010.

(5)

Aftalen bør undertegnes med forbehold af dens indgåelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives herved på Unionens vegne bemyndigelse til undertegnelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Centralafrikanske Republik om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (FLEGT) (i det følgende benævnt »aftalen«) med forbehold af indgåelse af aftalen (4).

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den person, der er beføjet til at undertegne aftalen på Unionens vegne med forbehold af dens indgåelse.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for dens vedtagelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2011.

På Rådets vegne

M. SAWICKI

Formand


(1)  EUT C 268 af 7.11.2003, s. 1.

(2)  EUT C 157 E af 6.7.2006, s. 482.

(3)  EUT L 347 af 30.12.2005, s. 1.

(4)  Teksten til aftalen offentliggøres sammen med afgørelsen om dens indgåelse.


Top