Help Print this page 

Document 32011D0155

Title and reference
2011/155/EU: Kommissionens afgørelse af 9. marts 2011 om offentliggørelse og forvaltning af det referencedokument, der er omhandlet i artikel 27, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (meddelt under nummer K(2011) 1536) EØS-relevant tekst
  • In force
OJ L 63, 10.3.2011, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 004 P. 246 - 249

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/155(1)/oj
Multilingual display
Text

10.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 63/22


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 9. marts 2011

om offentliggørelse og forvaltning af det referencedokument, der er omhandlet i artikel 27, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet

(meddelt under nummer K(2011) 1536)

(EØS-relevant tekst)

(2011/155/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (1), særlig artikel 27, stk. 4,

under henvisning til henstilling om referencedokumentet fra Det Europæiske Jernbaneagentur (Jernbaneagenturet) af 15. april 2010, jf. artikel 27, stk. 3, i direktiv 2008/57/EF, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilaget til Kommissionens beslutning 2009/965/EF af 30. november 2009 om det referencedokument, der er omhandlet i artikel 27, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (2) indeholder en liste over parametre til klassificering af nationale forskrifter i det referencedokument, der er omhandlet i direktiv 2008/57/EF, artikel 27.

(2)

Det er vigtigt, at de nationale forskrifter, der skal være omfattet af referencedokumentet, defineres klart, så det kan afgøres, i hvilket omfang de kan anses for at være ækvivalente, for på den måde at få så mange forskrifter som muligt henført under gruppe A i overensstemmelse med direktiv 2008/57/EF, bilag VII, punkt 2.

(3)

Det påhviler medlemsstaterne at ajourføre deres nationale forskrifter. Ajourføringer af nationale forskrifter kan påvirke forskrifternes klassificering i forhold til andre medlemsstaters forskrifter for et givet parameter, jf. direktiv 2008/57/EF, bilag VII, punkt 1.

(4)

Det er nødvendigt, at databasens krydshenvisninger mellem nationale forskrifter og dens klassificering af deres ækvivalens holdes ajour.

(5)

Jernbaneagenturet bør stå for sammenstilling, offentliggørelse og vedligeholdelse af en liste for hver medlemsstat over nationale forskrifter for godkendelse af køretøjer, hvori der henvises til den nationale forskrift for hvert parameter og til klassificeringen af andre medlemsstaters forskrifter for dette parameter. Disse lister bør indgå i referencedokumentet.

(6)

Det bør påhvile medlemsstaterne at sikre overensstemmelsen mellem de forskrifter, der er opført i referencedokumentet, og de forskrifter, der er anmeldt i medfør af artikel 17 i direktiv 2008/57/EF. Medlemsstaterne bør have tid nok til at ajourføre referencedokumentet eller anmelde/ændre/tilbagetrække forskrifter efter proceduren i artikel 17. Indtil de to sæt forskrifter er bragt i overensstemmelse med hinanden, og der foreligger en enkelt dataindgang til de nationale forskrifter, kan de nationale sikkerhedsmyndigheder benytte de forskrifter, der er anført i referencedokumentet, som grundlag for at udstede ibrugtagningstilladelser til køretøjer, hvis der er forskel mellem de to sæt forskrifter.

(7)

Hvad derudover angår anmeldelsen af nationale sikkerhedsforskrifter efter artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF (3), er disse ikke relevante for referencedokumentet. Dette direktiv blev nemlig ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/110/EF (4), hvorved de nationale sikkerhedsforskrifter, der vedrører krav for ibrugtagningstilladelse og vedligeholdelse af køretøjer, udgik af dets bilag II.

(8)

Når de nationale sikkerhedsmyndigheder sammenstiller de nationale referencedokumenter, bør de prioritere arbejdet i overensstemmelse med målene for direktiv 2008/57/EF under hensyntagen til de forhåndenværende ressourcer i de nationale sikkerhedsmyndigheder og efter drøftelse i de relevante arbejdsgrupper.

(9)

I overensstemmelse med direktiv 2008/57/EF, artikel 27, stk. 4, bør Kommissionen til enhver tid kunne vedtage en retsakt rettet til Jernbaneagenturet om ændring af referencedokumentet.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 29, stk. 1, i direktiv 2008/57/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Indholdet af det referencedokument, som der henvises til i direktiv 2008/57/EF, artikel 27, stk. 4, specificeres i bilaget til denne afgørelse.

2.   Jernbaneagenturet offentliggør og vedligeholder referencedokumentet. Det skal gøres frit tilgængeligt via Jernbaneagenturets websted. Jernbaneagenturet offentliggør den første version af referencedokumentet, senest fire måneder efter at denne afgørelse er trådt i kraft.

3.   Mindst en gang om året aflægger Jernbaneagenturet rapport til Kommissionen og til det udvalg, der er omhandlet i direktiv 2008/57/EF, artikel 29, om offentliggørelsen og forvaltningen af referencedokumentet.

4.   Kommissionen kan når som helst efter anmodning fra Jernbaneagenturet, en medlemsstat eller på eget initiativ træffe afgørelse om at ændre det referencedokument, Jernbaneagenturet har offentliggjort, efter proceduren i direktiv 2008/57/EF, artikel 27, stk. 4.

Artikel 2

I referencedokumentet forstås ved:

a)   »forskrift«: et krav, der finder anvendelse i en medlemsstat, og som ansøgeren skal opfylde for at få ibrugtagningstilladelse til køretøjer, idet kravet vedrører:

et af parametrene på listen i bilaget til beslutning 2009/965/EF og/eller

krav om verifikation og prøvning og/eller

en fremgangsmåde, der skal følges for at få ibrugtagningstilladelse til køretøjer

b)   »klassificering«: den indplacering i en af de tre grupper A, B eller C, jf. direktiv 2008/57/EF, bilag VII, punkt 2, som én medlemsstat giver en anden medlemsstats nationale forskrift for et givet parameter.

Artikel 3

1.   Det nationale referencedokument for hver medlemsstat skal have følgende indhold for hvert parameter i listen i bilaget til beslutning 2009/965/EF:

a)

en henvisning til de relevante nationale forskrifter, der anvendes i den pågældende medlemsstat, når der udstedes ibrugtagningstilladelser til køretøjer, eller en erklæring om, at der ikke stilles krav for det pågældende parameter

b)

klassificeringen af de forskrifter, der anvendes i andre medlemsstater, i overensstemmelse med direktiv 2008/57/EF, bilag VII, punkt 2.

2.   Når det er relevant, organiserer Jernbaneagenturet møder for at lette de nationale sikkerhedsmyndigheders arbejde med at klassificere de nationale forskrifter for køretøjstilladelser.

Artikel 4

1.   Hver national sikkerhedsmyndighed forsyner Jernbaneagenturet med de oplysninger, der er nødvendige for at sammenstille det nationale referencedokument. Den nationale sikkerhedsmyndighed skal navnlig:

a)

forsyne Jernbaneagenturet med referencer på de nationale forskrifter for hvert parameter og disses klassifikation

b)

underrette Jernbaneagenturet om ændringer af forskrifterne på det tidspunkt, hvor forskriftsændringen offentliggøres

c)

udpege en person eller en afdeling, der bliver ansvarlig for, at Jernbaneagenturet får disse oplysninger

d)

gennemføre en aktiv udveksling af synspunkter og erfaringer med andre nationale sikkerhedsmyndigheder for at kunne klassificere forskrifterne i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra b). De nationale sikkerhedsmyndigheder skal samarbejde om at afskaffe unødvendige krav og overflødige verifikationer.

2.   Hver medlemsstat godkender sit nationale referencedokument.

3.   Senest et år efter at de relevante nationale referencedokumenter er offentliggjort, sørger medlemsstaterne for, at kravene i referencedokumenterne og kravene i de forskrifter, der er anmeldt i medfør af artikel 17 i direktiv 2008/57/EF, stemmer overens. Når der foreligger en enkelt dataindgang for anmeldelse af nationale forskrifter og for referencedokumentet, er fristen for at sikre overensstemmelsen mellem dem seks måneder. Kommissionen underretter medlemsstaterne om, fra hvilken dato der foreligger en enkelt dataindgang for anmeldelse af nationale forskrifter. Hvis Jernbaneagenturet efter denne periode bliver opmærksom på en uoverensstemmelse, underretter det den relevante medlemsstat. I tilfælde, hvor en forskrift i referencedokumentet endnu ikke er anmeldt, skal den pågældende forskrift anmeldes, eller referencedokumentet ajourføres.

4.   Medlemsstaterne underretter senest to måneder efter denne afgørelses ikrafttræden Kommissionen om, hvilken administrativ enhed der får kompetencen til at validere og godkende deres nationale referencedokument og ændringer til det.

Artikel 5

1.   Hvis en forskriftsændring, jf. artikel 4, stk. 1, litra b), kan få følger for klassificeringen af denne forskrift i en anden medlemsstat, skal Jernbaneagenturet orientere de berørte medlemsstaters nationale sikkerhedsmyndigheder, så de kan kontrollere klassificeringen.

2.   Bliver Jernbaneagenturet opmærksom på, at en forskrift, som en medlemsstat foreslår klassificeret i gruppe B eller C, efter agenturets opfattelse bør klassificeres i gruppe A, tager det spørgsmålet op til drøftelse med den relevante nationale sikkerhedsmyndighed for at opnå enighed om den rette klassificering.

3.   Hvis Jernbaneagenturet efter at have drøftet spørgsmålet med de relevante nationale sikkerhedsmyndigheder anser en klassificering i gruppe B eller C, som en national sikkerhedsmyndighed har foretaget, for ikke at være berettiget i henhold til direktiv 2008/57/EF, og hvis det anser klassificeringen i gruppe B eller C for at udgøre et unødvendigt krav eller en unødvendig verificering, der har uforholdsmæssige virkninger for omkostningerne ved eller tidsforbruget til udstedelse af ibrugtagningstilladelser til køretøjer, underretter det Kommissionen herom og forelægger en teknisk udtalelse for Kommissionen og den pågældende medlemsstat.

4.   I givet fald træffer Kommissionen afgørelse efter proceduren i direktiv 2008/57/EF, artikel 27, stk. 4. Afgørelsen rettes til Jernbaneagenturet, så det kan ajourføre referencedokumentet, og til den relevante medlemsstat med henblik på dens godkendelse af det nationale referencedokument, jf. artikel 4, stk. 2.

Artikel 6

Denne afgørelse gælder ikke for Republikken Cypern og for Malta, så længe der ikke er noget jernbanenet på deres område.

Artikel 7

Denne afgørelse anvendes fra den 1. april 2011.

Artikel 8

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne og Det Europæiske Jernbaneagentur.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. marts 2011.

På Kommissionens vegne

Siim KALLAS

Næstformand


(1)  EUT L 191 af 18.7.2008, s. 1.

(2)  EUT L 341 af 22.12.2009, s. 1.

(3)  EUT L 164 af 30.4.2004, s. 44.

(4)  EUT L 345 af 23.12.2008, s. 62.


BILAG

REFERENCEDOKUMENT

1.   Referencedokumentets formål

Referencedokumentet har til formål at lette udstedelsen af ibrugtagningstilladelser til køretøjer ved:

a)

at tilvejebringe en liste over alle de parametre, der skal kontrolleres, når der skal udstedes ibrugtagningstilladelser til køretøjer

b)

at identificere de forskrifter, medlemsstaterne anvender ved udstedelse af ibrugtagningstilladelse til køretøjer

c)

at tilvejebringe en henvisning fra hver forskrift til et af de parametre, der skal kontrolleres, når der skal udstedes ibrugtagningstilladelser til køretøjer

d)

at klassificere alle forskrifter i gruppe A, B eller C i overensstemmelse med direktiv 2008/57/EF, bilag VII, punkt 2

e)

at gengive hovedtrækkene i de nationale retsforskrifter for udstedelse af ibrugtagningstilladelse til køretøjer i overensstemmelse med beslutning 2009/965/EF, artikel 1.

2.   Struktur og indhold

Referencedokumentet bygges op på følgende måde:

Del 1.

Anvendelsesvejledning: Denne del indeholder de elementer, der er omhandlet i denne afgørelse, og andre oplysninger, der er relevante for forvaltning, forståelse og anvendelse af referencedokumentet.

Del 2.

Nationale referencedokumenter: Referencedokumentet indeholder et nationalt referencedokument for hver medlemsstat, hvori de nationale forskrifter opregnes og klassificeres, jf. artikel 3.

Del 3.

Oplysninger om de nationale retsforskrifter: I henhold til beslutning 2009/965/EF, artikel 1, skal referencedokumentet indeholde oplysninger om de nationale retsforskrifter for udstedelse af ibrugtagningstilladelse til køretøjer. Denne del udfyldes, så snart medlemsstaterne fremsender de nationale foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2008/57/EF.

3.   Referencedokumentets anvendelsesområde

Referencedokumentet vedrører alle godkendelser til ibrugtagning af jernbanekøretøjer, som er omfattet af direktiv 2008/57/EF, og som skal opfylde nationale forskrifter.

I overensstemmelse med direktiv 2008/57/EF, artikel 1, berører dette køretøjer, der forudsættes benyttet på og uden for TEN.

Hvad angår køretøjer, der opfylder TSI-kravene, skal referencedokumentet gøre det muligt at sammenligne og krydshenvise mellem forskellige medlemsstaters forskrifter, der vedrører et givet parameter, således at det bliver muligt at kontrollere den tekniske kompatibilitet med infrastrukturen, opfyldelse af forskrifterne for særtilfælde, afklaring af udestående punkter og overensstemmelse med nationale forskrifter i undtagelsestilfældene.

Endelig skal referencedokumentet gøre det muligt at sammenligne og krydshenvise mellem de nationale forskrifter, der vedrører listen over parametre, der skal kontrolleres i forbindelse med ibrugtagning af køretøjer, der ikke opfylder TSI-kravene.


Top