Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1004

Kommissionens forordning (EU) nr. 1004/2010 af 8. november 2010 om nedsættelse af fiskekvoter for 2010 på grund af tidligere års overfiskning

OJ L 291, 9.11.2010, p. 31–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1004/oj

9.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1004/2010

af 8. november 2010

om nedsættelse af fiskekvoter for 2010 på grund af tidligere års overfiskning

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (1), særlig artikel 105, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fiskekvoterne for 2009 blev fastsat ved:

Rådets forordning (EF) nr. 1322/2008 af 28. november 2008 om fastsættelse for 2009 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for Østersøen (2)

Rådets forordning (EF) nr. 1139/2008 af 10. november 2008 om fastsættelse for 2009 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande for Sortehavet (3)

Rådets forordning (EF) nr. 1359/2008 af 28. november 2008 om fastsættelse af EF-fiskerfartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2009 og 2010 (4) og

Rådets forordning (EF) nr. 43/2009 af 16. januar 2009 om fastsættelse for 2009 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger.

(2)

Fiskekvoterne for 2010 blev fastsat ved:

Rådets forordning (EF) nr. 1359/2008

Rådets forordning (EF) nr. 1226/2009 af 20. november 2009 om fastsættelse for 2010 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for Østersøen (5)

Rådets forordning (EF) nr. 1287/2009 om fastsættelse for 2010 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande for Sortehavet (6) og

Rådets forordning (EU) nr. 53/2010 af 14. januar 2010 om fastsættelse for 2010 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger, og om ændring af forordning (EF) nr. 1359/2008, (EF) nr. 754/2009, (EF) nr. 1226/2009 og (EF) nr. 1287/2009 (7).

(3)

Hvis Kommissionen fastslår, at en medlemsstat har overskredet de kvoter, den har fået tildelt, nedsætter Kommissionen denne medlemsstats fremtidige kvoter, jf. artikel 105, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009.

(4)

Nogle medlemsstater har overskredet deres kvoter for 2009. De kvoter, de har fået tildelt for 2010, bør derfor nedsættes.

(5)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 649/2009 (8) blev visse fiskekvoter for 2009 nedsat på grund af overfiskning af kvoterne i 2008. For nogle medlemsstaters vedkommende var nedsættelserne større end deres respektive kvoter for 2009 og kunne derfor ikke foretages i deres helhed det pågældende år. For at sikre, at hele mængden bliver fratrukket også i sådanne tilfælde, bør de resterende mængder medregnes ved fastsættelsen af nedsættelserne af 2010-kvoterne.

(6)

Nedsættelserne i denne forordning bør foretages, uden at det berører de nedsættelser af 2010-kvoterne, der skal foretages i henhold til:

Kommissionens forordning (EF) nr. 147/2007 af 15. februar 2007 om justering af visse fiskekvoter fra 2007 til 2012 i henhold til artikel 23, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (9) og

Kommissionens forordning (EF) nr. 635/2008 af 3. juli 2008 om tilpasning af de torskekvoter, der skal tildeles Polen i Østersøen (underafsnit 25-32, EF-farvande) fra 2008 til 2011 efter Rådets forordning (EF) nr. 338/2008 (10).

(7)

Ifølge artikel 105, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1224/2009 nedsættes fiskekvoterne under anvendelse af multiplikationsfaktorer, som er fastsat i nævnte stykke.

(8)

Da de nedsættelser, der skal foretages, gælder for overfiskning, som fandt sted i 2009 og dermed på et tidspunkt, hvor forordning (EF) nr. 1224/2009 endnu ikke gjaldt, bør der under hensyntagen til den retlige forudsigelighed kun foretages nedsættelser, der ikke er større end dem, der ville være blevet gennemført i henhold til de dagældende regler, nemlig artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år (11)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De fiskekvoter, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 1226/2009, (EF) nr. 1287/2009, (EF) nr. 1359/2008 og (EF) nr. 53/2010, nedsættes som vist i bilaget.

2.   Stk. 1 anvendes, uden at det dog berører de nedsættelser, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 147/2007 og (EF) nr. 635/2008.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 345 af 23.12.2008, s. 1.

(3)  EUT L 308 af 19.11.2008, s. 3.

(4)  EUT L 352 af 31.12.2008, s. 1.

(5)  EUT L 330 af 16.12.2009, s. 1.

(6)  EUT L 347 af 24.12.2009, s. 1.

(7)  EUT L 21 af 26.1.2010, s. 1.

(8)  EUT L 192 af 24.7.2009, s. 14.

(9)  EUT L 46 af 16.2.2007, s. 10.

(10)  EUT L 176 af 4.7.2008, s. 8.

(11)  EFT L 115 af 9.5.1996, s. 1.


BILAG

Medlemsstat

Artskode

Områdekode 2009

Art

Område 2009

Sanktioner art.5, stk. 2, f. 847/96

Endelig kvote 2009

Margen

Samlet tilpasset mængde 2009

S.b. fangster 2009

Fangster 2009

Fangster i alt 2009

%

Nedsættelser

Opr. mængde 2010

Manglende nedsættelser fra 2009 (f. 649/09)

Revideret mængde 2010

Restnedsættelse

BGR

TUR

F3742C

Pighvar

Sortehavet

ja

50,00

0,0

50,00

0,0

52,26

52,26

104,5 %

–2,26

48,00

 

46

 

DEU

PLE

3BCD-C

Rødspætte

EU-farvande underområde 22-32

ja

305,00

0,0

305,00

0,0

314,70

314,70

103,2 %

–9,70

242,00

 

232

 

DNK

DGS

03A-C.

Alm. Pighaj

EU-farvande i IIa

ja

36,00

0,0

36,00

0,0

51,10

51,10

141,9 %

–15,10

3,00

 

 

12

ESP

BLI

67-

Byrkelange

VI+VII (EF-farv. og farv. u.f. 3. land højhedsomr. og

ja

68,00

0,0

68,00

0,0

187,60

187,60

275,9 %

– 159,96

57,00

 

 

103

EST

COD

3BC+24

Torsk

EU-farvande i underområde 22-24

ja

190,00

0,0

190,00

0,0

192,50

192,50

101,3 %

–2,50

171,00

 

169

 

EST

HER

03D.RG

Sild

Underområde 28.1

ja

16 113,00

0,0

16 113,00

0,0

17 279,00

17 279,00

107,2 %

–1 166,00

16 809,00

 

15 643

 

EST

RED

N3M.

Rødfisk

NAFO 3M

ja

1 540,00

0,0

1 540,00

0,0

2 182,10

2 182,10

141,7 %

– 729,54

1 571,00

 

841

 

EST

SPR

03A.

Brisling

IIIa

ja

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

– 150,00

 

150

FRA

BLI

245-

Byrkelange

IV+V (EU-farvande og farv. u.f. 3. landes højhedsområdeog jurisdiktion)

nej

51,00

0,0

51,00

0,0

59,50

59,50

116,7 %

–8,50

25,00

 

17

 

GRC

BFT*

AE045W

Atlantisk tun

Atlanterhavet, øst for 45° V og Middelhavet

nej

362,40

0,0

362,40

0,0

373,10

373,10

103,0 %

–10,70

130,30

 

120

 

IRL

HER

1/2.

Sild

EU-farv. og int. farv. i I og II

ja

9 965,00

8 539,0

18 504,00

9 560,1

9 333,70

18 893,80

102,1 %

– 389,80

8 563,00

 

8 173

 

IRL

HER

*2AJMN

Sild

Norske farv.nord for 62° N og fiskerizonen omkr. Jan Mayen

ja

8 539,00

0,0

8 539,00

0,0

9 560,10

9 560,10

112,0 %

–1 037,82

7 707,00

 

6 669

 

IRL

HAD

7X7A34

Kuller

VIIb-k, VIII, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1

ja

2 965,00

0,0

2 965,00

0,0

2 984,00

2 984,00

100,6 %

–19,00

2 573,00

 

2 554

 

NLD

PLE

03AN.

Rødspætte

Skagerrak

ja

303,00

0,0

303,00

0,0

305,60

305,60

100,9 %

–2,60

910,00

 

907

 

NLD

OTH

4AB-N

Andre arter

Norske farvande i IV

ja

64,00

0,0

64,00

0,0

68,90

68,90

107,7 %

–4,90

200,00

 

195

 

NLD

BSF

56712-

Sort sabelfisk

EU-farvande og farv. u.f. 3.landes højhedsområde og jurisdiktion i V, VI, VII og XII

nej

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

NLD

SBR

678-

Spidstandet blankest

VI, VII, VIII EU-farvande og farv. u.f. 3.landes højhedsområde og jurisdiktion

nej

15,00

0,0

15,00

0,0

6,60

6,60

44,0 %

0,00

0,00

–6,00

 

6

POL

COD

1/2B.

Torsk

Internationale farvande i I og IIb

ja

1 188,00

0,0

1 188,00

0,0

1 189,60

1 189,60

100,1 %

–1,60

1 838,00

 

1 836

 

POL

HER

3BC+24

Sild

Underområde 22-24

ja

4 666,00

0,0

4 666,00

0,0

5 479,70

5 479,70

117,4 %

– 848,41

2 953,00

 

2 105

 

POL

COD

1N2AB.

Torsk

Norske farvande i I og II

ja

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

514GRN

Hellefisk

Grønlandske farvande i V og XIV

ja

1 002,00

0,0

1 002,00

0,0

974,10

974,10

97,2 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

1N2AB.

Hellefisk

Norske farvande i I og II

ja

8,00

0,0

8,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

RED

514GRN

Hellefisk

Grønlandske farvande i V og XIV

ja

602,00

0,0

602,00

0,0

177,80

177,80

29,5 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

HAD

2AC4.

Kuller

IV; EU-farvande i IIa

ja

80,00

0,0

80,00

0,0

0,20

0,20

0,3 %

0,00

0,00

–16,00

 

16

POL

WHB

1X14

Blåhvilling

EU og int. farv. i I, II, III,

ja

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–8,00

 

8

POL

MAC

2A34.

Makrel

IIIa og IV; EU-farvande i IIa, IIIb, IIIc og IIId

ja

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

PRT

GFB

89-

Skælbrosmearter

EU-farvande og farv. u.f. 3.landes højhedsområde og jurisdiktion i VIII og IX

nej

9,00

0,0

9,00

0,0

9,90

9,90

110,0 %

–0,90

10,00

 

9

 

PRT

RED

51214.

Rødfisk

EU og int. farv. i V; int. farv. i XII og XIV

ja

1 628,00

0,0

1 628,00

0,0

1 708,40

1 708,40

104,9 %

–80,40

896,00

 

816

 

PRT

ANF

8C3411

Havtaske

VIIIc, IX og X; EU-farv. i CECAF 34.1.1

ja

328,00

0,0

328,00

0,0

338,60

338,60

103,2 %

–10,60

248,00

 

237

 

PRT

HAD

1N2AB.

Kuller

Norske farvande i I og II

ja

395,00

0,0

395,00

0,0

357,30

357,30

90,5 %

0,00

0,00

– 458,00

 

458

PRT

POK

1N2AB.

Sej

Norske farvande i I og II

ja

203,00

0,0

203,00

0,0

128,20

128,20

63,2 %

0,00

0,00

– 294,00

 

294

PRT

GHL

1N2AB.

Hellefisk

Norske farvande i I og II

ja

0,00

0,0

0,00

0,0

10,00

10,00

0,0 %

–10,00

0,00

–1,00

 

11

UK

BET

ATLANT

Storøjet tun

Atlanterhavet

 

26,30

0,0

26,30

0,0

26,30

26,30

100,0 %

0,00

0,00

–10,00

 

10


Top