EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0802

Kommissionens forordning (EU) nr. 802/2010 af 13. september 2010 om gennemførelse af artikel 10, stk. 3, og artikel 27 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF for så vidt angår rederiets præstationer EØS-relevant tekst

OJ L 241, 14.9.2010, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 105 - 108

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/01/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/802/oj

14.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 241/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 802/2010

af 13. september 2010

om gennemførelse af artikel 10, stk. 3, og artikel 27 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF for så vidt angår rederiets præstationer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF af 23. april 2009 om havnestatskontrol (1), særlig artikel 10, stk. 3, og artikel 27, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rederiets præstationer er et af de generiske parametre, der fastlægger et skibs risikoprofil.

(2)

For at fastlægge rederiernes præstationer som omhandlet i direktiv 2009/16/EF er det nødvendigt, at skibsinspektørerne ved deres inspektion af et skib registrerer det IMO-nummer, der er tildelt et rederi.

(3)

For at vurdere rederiets præstationer bør der tages hensyn til fejl- og mangel- samt tilbageholdelsesprocenterne for alle de skibe i et rederis flåde, som har været underkastet inspektion i EU og i den region, der er omfattet af Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol (Paris MoU).

(4)

Det er nødvendigt at bygge på ekspertisen, som er erhvervet gennem anvendelsen af Paris MoU's, hvad angår metoden for vurdering af rederiets præstationer.

(5)

Kommissionen bør lade Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 (2), offentliggøre listen over rederier med et lavt eller meget lavt præstationsniveau på et offentligt websted.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Identifikation af rederier

Medlemsstaterne sikrer, at rederiet, som defineret i artikel 2, stk. 18 i direktiv 2009/16/EF, identificeres ved hjælp af IMO-nummeret i de tilfælde, hvor skibet skal opfylde den internationale kode for sikker skibsdrift (ISM-koden), som der henvises til i kapitel IX i den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (Solas-konventionen).

Artikel 2

Kriterier for vurdering af rederiets præstationer

1.   For at vurdere rederiets præstationer, jf. bilag I, punkt I, nr. 1, litra e i direktiv 2009/16/EF, benyttes de kriterier, der er beskrevet i bilaget til nærværende forordning.

2.   Rederiernes præstationsniveau opdateres dagligt og beregnes på grundlag af de foregående 36 måneder regnet fra vurderingen. Til dette formål skal beregningen foretages på grundlag af oplysninger indsamlet fra og med 17. juni 2009. Hvis der er gået mindre end 36 måneder fra den 17. juni 2009, foretages beregningen på grundlag af de disponible data.

3.   Rederierne klassificeres som havende et meget lavt, lavt, mellemhøjt eller højt præstationsniveau, jf. punkt 3 i bilaget.

Artikel 3

Offentliggørelse af lister over rederier med et lavt og meget lavt præstationsniveau

1.   Kommissionen bistås af Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) med henblik på en regelmæssig offentliggørelse på et offentligt tilgængeligt websted af oplysninger om rederier med et lavt og meget lavt præstationsniveau i overensstemmelse med artikel 27 i direktiv 2009/16/EF.

2.   EMSA offentliggør og opdaterer dagligt følgende oplysninger på sit offentligt tilgængelige websted:

a)

listen over rederier, hvis præstationsniveau i de foregående 36 måneder har været meget lavt, i en periode på mindst tre fortløbende måneder

b)

listen over rederier, hvis præstationsniveau i de foregående 36 måneder har været lavt eller meget lavt, i en periode på mindst tre fortløbende måneder

c)

listen over rederier, hvis præstationsniveau i de foregående 36 måneder har været lavt, i en periode på mindst seks fortløbende måneder.

Artikel 4

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. september 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 131 af 28.5.2009, s. 57.

(2)  EFT L 208 af 5.8.2002, s. 1.


BILAG

KRITERIER FOR REDERIETS PRÆSTATIONER

(jf. artikel 10, stk. 3, i direktiv 2009/16/EF)

1.   Tilbageholdelsesindeks for et rederi

Tilbageholdelsesindekset udtrykker antallet af tilbageholdelser af alle skibe i et rederis flåde målt i procent i forhold til antallet af inspektioner af alle skibe i rederiets flåde i de foregående 36 måneder sammenlignet med den gennemsnitlige tilbageholdelsesprocent for alle skibe, der har været underkastet inspektion i den region, der er omfattet af Paris MoU, i løbet af de foregående 36 måneder.

Tilbageholdelsesindekset anses som gennemsnitligt, hvis det ligger inden for en margin på 2 procentpoint over eller under den gennemsnitlige tilbageholdelsesprocent for alle inspicerede skibe i den region, der er omfattet af Paris MoU i de foregående 36 måneder.

Tilbageholdelsesindekset anses som over gennemsnittet, hvis det ligger mere end 2 procentpoint over den gennemsnitlige tilbageholdelsesprocent for alle inspicerede skibe i den region, der er omfattet af Paris MoU i de foregående 36 måneder.

Tilbageholdelsesindekset anses som under gennemsnittet, hvis det ligger mere end 2 procentpoint under den gennemsnitlige tilbageholdelsesprocent for alle inspicerede skibe i den region, der er omfattet af Paris MoU i de foregående 36 måneder.

Tilbageholdelsesindekset for et rederi skal anses som over gennemsnittet uanset alle andre inspektionsresultater, hvis der inden for de foregående 36 måneder er udstedt et adgangsforbud i overensstemmelse med direktiv 2009/16/EF mod et skib i det pågældende rederis flåde.

2.   Indeks for et rederis fejl og mangler

Indekset for fejl og mangler udtrykker det samlede antal fejl og mangler for alle skibe i et rederis flåde i forhold til antallet af inspektioner af alle skibe i rederiets flåde i de foregående 36 måneder, sammenlignet med det gennemsnitlige procenttal for fejl og mangler for alle skibe, der har været underkastet inspektion i den region, der er omfattet af Paris MoU, i løbet af de foregående 36 måneder.

Med henblik på første afsnit skal fejl og mangler i forhold til ISM-koden vægtes med 5 point, mens andre fejl og mangler vægtes med 1 point. Det gennemsnitlige procenttal af fejl og mangler i den region, der er omfattet af Paris MoU, vægtes under hensyntagen til gennemsnittet af ISM-fejl og -mangler og andre fejl og mangler, der konstateres pr. inspektion.

Indekset for fejl og mangler anses som gennemsnitligt, hvis det ligger inden for en margin på 2 procentpoint over eller under den gennemsnitlige tilbageholdelsesprocent for alle inspicerede skibe i den region, der er omfattet af Paris MoU, med en margin på +/- 2 procentpoint.

Indekset for fejl og mangler anses som over gennemsnittet, hvis det ligger mere end 2 procentpoint over den gennemsnitlige tilbageholdelsesprocent for alle inspicerede skibe i den region, der er omfattet af Paris MoU i de foregående 36 måneder.

Indekset for fejl og mangler anses som under gennemsnittet, hvis det ligger mere end 2 procentpoint under den gennemsnitlige tilbageholdelsesprocent for alle inspicerede skibe i den region, der er omfattet af Paris MoU i de foregående 36 måneder.

3.   Matrix for rederiets præstationer

Rederiets præstationer klassificeres som følger:

Tilbageholdelsesindeks

Indeks for fejl og mangler

Rederiets præstationsniveau

over gennemsnittet

over gennemsnittet

meget lavt

over gennemsnittet

gennemsnitligt

lavt

over gennemsnittet

under gennemsnittet

gennemsnitligt

over gennemsnittet

under gennemsnittet

over gennemsnittet

gennemsnitligt

gennemsnitligt

mellemhøjt

gennemsnitligt

under gennemsnittet

under gennemsnittet

gennemsnitligt

under gennemsnittet

under gennemsnittet

højt

Hvis der ikke foreligger nogen tidligere rapporter over inspektioner af rederiets flåde, og rederiet ikke er forpligtet til at have et IMO-nummer, skal rederiet anses for at have gennemsnitligt præstationsniveau.


Top