Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0641

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 641/2010 af 7. juli 2010 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 247/2006 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU’s fjernområder

OJ L 194, 24.7.2010, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2013; ophævet ved 32013R0228

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/641/oj

24.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/23


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 641/2010

af 7. juli 2010

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 247/2006 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU’s fjernområder

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 42, artikel 43, stk. 2, og artikel 349,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 4, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 247/2006 (3) kunne forsendelser af sukker fra Azorerne til resten af Unionen overstige de traditionelle strømme i en periode på fire år. I erkendelse af at en diversificering af landbruget på Azorerne kunne være hensigtsmæssig og med henblik på dermed at fremme en sådan diversificering, især med hensyn til udfasningen af mælkekvotesystemet, er det nødvendigt at træffe passende foranstaltninger for at støtte omstruktureringen af sukkersektoren i denne region. Med henblik herpå, for at give den lokale sukkerforarbejdningsindustri mulighed for at overleve synes det hensigtsmæssigt at tillade videreforsendelse af sukker i mængder, der overstiger de traditionelle strømme, i en begrænset periode på fem år og med gradvist faldende årlige mængder.

(2)

Artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 247/2006 fastsætter inden for de foreløbige forsyningsopgørelser en afgiftsfritagelse for opkrævning af importafgifter for forsyningen af C-sukker til Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer i den periode, der er fastsat i artikel 10, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (4). Som følge af sukkerreformen og sukkersektorens inkorporering i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (5) bør bestemmelserne i artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 247/2006 tilpasses. Specielt bør Azorerne have tilladelse til at nyde godt af en afgiftsfritagelse for opkrævning af importafgifter for rårørsukker inden for de foreløbige forsyningsopgørelser.

(3)

Artikel 6 i forordning (EF) nr. 247/2006 fastsætter en overgangsperiode, i hvilken De Kanariske Øer fortsat kan forsynes med forudbestemte mængder mælkeprodukter under KN-kode 1901 90 99 og 2106 90 92 bestemt til industriel forarbejdning. Denne overgangsperiode udløb den 31. december 2009. Produktet under KN-kode 1901 90 99 — skummetmælkspulver med vegetabilsk fedt — er imidlertid blevet et traditionelt produkt for de lokale forbrugere, herunder de dårligst stillede samfundsgrupper. Forsyningen med det har genereret en specifik lokal industri, som skaber beskæftigelse og merværdi. Derfor er det hensigtsmæssigt at opretholde forsyningen med dette specifikke produkt, der udelukkende er bestemt til lokalt forbrug.

(4)

Artikel 12, litra f), i forordning (EF) nr. 247/2006 henviser til kontrol- og sanktionsbestemmelser i de EF-støtteprogrammer for fjernområderne, som medlemsstaterne skal forelægge Kommissionen til godkendelse. På baggrund af Kommissionens erfaringer og for at sikre, at sådanne støtteprogrammer gennemføres effektivt og korrekt, er det nødvendigt at fjerne henvisningerne i artikel 12, litra f), i nævnte forordning til kontroller og sanktioner. Sådanne nationale foranstaltninger vil imidlertid fortsat skulle meddeles Kommissionen i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 27.

(5)

Artikel 18 i forordning (EF) nr. 247/2006 fastsætter regler for anvendelsen af de særlige bestemmelser for vinsektoren i EU's fjernområder. Den fælles markedsordning for vin er blevet ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 af 29. april 2008 om den fælles markedsordning for vin (6) og efterfølgende inkorporeret i forordning (EF) nr. 1234/2007. Henvisningerne til disse foranstaltninger bør derfor ajourføres. Endvidere indeholder artikel 85u, stk. 7, i forordning (EF) nr. 1234/2007 en udtrykkelig undtagelse fra rydningsordningen for Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer. Derfor bør en sådan undtagelse ikke længere nævnes i forordning (EF) nr. 247/2006.

(6)

Artikel 18, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 247/2006 fastsætter en gradvis afvikling i perioden indtil den 31. december 2013 af dyrkningen af de arealer, der er tilplantet med druesorter af direkte producerende hybrider, som det er forbudt at dyrke på Azorerne og Madeira. Ifølge artikel 18, stk. 2, tredje afsnit, i nævnte forordning skal Portugal hvert år meddele, hvorledes arbejdet med omlægning af arealer tilplantet med sådanne druesorter skrider frem. Disse bestemmelser er strengere end de regler, der er fastsat i artikel 120a, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1234/2007, nemlig at arealer, der er tilplantet med druesorter af direkte producerende hybrider, som det er forbudt at dyrke, skal ryddes, undtagen når den pågældende produktion udelukkende er beregnet til vinproducentens privatforbrug. Derfor bør datoen den 31. december 2013 i artikel 18, stk. 2, i forordning (EF) nr. 247/2006 udgå for at eliminere forskelsbehandlingen mellem på den ene side regionerne Azorerne og Madeira og på den anden side Unionen.

(7)

Trods den seneste udvikling i den lokale mælkeproduktion på det franske oversøiske departement Réunion er det nuværende behov for konsummælk på øen ikke tilstrækkeligt dækket. Endvidere gør denne regions afsides beliggenhed og ø-karakter det ikke muligt at opnå råmælk fra andre kilder. Derfor bør den tilladelse til at fremstille UHT-mælk på basis af mælkepulver med oprindelse i Unionen, som Madeira har fået i medfør af artikel 19, stk. 4, første afsnit, i forordning (EF) nr. 247/2006, udvides til også at gælde for Réunion.

(8)

Betingelserne for en videreudvikling af den lokale mælkeproduktion i de fjernområder, der nyder godt af undtagelsesbestemmelsen i artikel 19, stk. 4, første afsnit, i forordning (EF) nr. 247/2006, er meget dårlige som følge af den pågældende øs topografi. Selv om pligten til at sikre indsamling og afsætning af den lokalt producerede mælk opretholdes, er det hensigtsmæssigt at ophæve Kommissionens pligt, jf. andet afsnit i nævnte artikels stk. 4, til at fastsætte en inkorporeringsmængde for lokalt produceret frisk mælk.

(9)

Anvendelsen med tilbagevirkende kraft af bestemmelserne i denne forordning fra og med januar 2010 bør sikre kontinuitet i de særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og tillige opfylde de berørte aktørers legitime forventninger.

(10)

Forordning (EF) nr. 247/2006 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 247/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4, stk. 3, affattes således:

»3.   Uanset stk. 2, litra a), kan følgende maksimumsmængder af sukker (KN-kode 1701) hvert år forsendes fra Azorerne til resten af Unionen i en periode på fem år:

:

i 2011

:

3 000 tons

:

i 2012

:

2 500 tons

:

i 2013

:

2 000 tons

:

i 2014

:

1 500 tons

:

i 2015

:

1 000 tons.«

2)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Sukker

1.   I den periode, der er fastsat i artikel 204, stk. 2 og 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (7), fritages følgende sukker, der er produceret ud over kvoten omhandlet i artikel 61 i nævnte forordning, for importafgifter inden for de foreløbige forsyningsopgørelser omhandlet i artikel 2 i nærværende forordning:

a)

sukker under KN-kode 1701, der er indført med henblik på konsum på Madeira og på De Kanariske Øer

b)

raffineret sukker til konsum på Azorerne i form af råsukker under KN-kode 1701 12 10 (roeråsukker).

2.   På Azorerne kan de i stk. 1 omhandlede mængder med henblik på raffinering suppleres inden for de foreløbige forsyningsopgørelser af råsukker under KN-kode 1701 11 10 (rårørsukker). Med henblik på Azorernes forsyning med råsukker vurderes behovene under hensyntagen til udviklingen i den lokale sukkerroeproduktion. De mængder, der kan omfattes af forsyningsordningen, fastsættes, så den samlede årlige mængde raffineret sukker på Azorerne ikke overstiger 10 000 tons.

3)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Mælkeprodukter

Uanset artikel 2 kan De Kanariske Øer fortsat forsynes med mælkeprodukter under KN-kode 1901 90 99 (skummetmælkspulver med vegetabilsk fedt) bestemt til industriel forarbejdning inden for en ramme på 800 tons pr. år. Støtte til forsyningen fra Unionen for så vidt angår dette produkt må ikke overstige 210 EUR/ton eller bevillingsrammen i artikel 23. Dette produkt er udelukkende bestemt til lokalt forbrug.«

4)

Artikel 12, litra f), affattes således:

»f)

tiltag, som sikrer en effektiv og korrekt gennemførelse af programmerne, herunder informering af offentligheden, overvågning og evaluering, samt angivelse af kvantitative indikatorer for evaluering.«

5)

Artikel 18 affattes således:

»Artikel 18

Vin

1.   Foranstaltninger omhandlet i artikel 103v, 103w, 103x og 182a i forordning (EF) nr. 1234/2007 anvendes ikke for Azorerne og Madeira.

2.   Uanset artikel 120a, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan druer, der er høstet på Azorerne og Madeira, og som stammer fra druesorter af direkte producerende hybrider, som det er forbudt at dyrke (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont), anvendes til fremstilling af vin, som kun må handles inden for disse regioner.

Portugal afvikler gradvis dyrkningen af de arealer, der er tilplantet med druesorter af direkte producerende hybrider, som det er forbudt at dyrke, eventuelt med støtte i henhold til artikel 103q i forordning (EF) nr. 1234/2007.

3.   Foranstaltninger omhandlet i artikel 103v, 103w og 103y i forordning (EF) nr. 1234/2007 anvendes ikke for De Kanariske Øer.«

6)

Artikel 19, stk. 4, affattes således:

»4.   Uanset artikel 114, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 tillades det i det omfang, det er nødvendigt for det lokale forbrug, at der på Madeira og i det franske oversøiske departement Réunion fremstilles UHT-mælk på basis af mælkepulver med oprindelse i Unionen, for så vidt denne foranstaltning ikke er til hinder for indsamling og afsætning af den lokalt producerede mælk. Dette produkt er udelukkende bestemt til lokalt forbrug.

Af salgsetiketten skal det klart fremgå, hvordan den rekonstituerede UHT-mælk er fremstillet.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, 7. juli 2010.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

O. CHASTEL

Formand


(1)  Udtalelse af 17.3.2010 (endnu ikke offentliggjort EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 18.5.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 29.6.2010.

(3)  EUT L 42 af 14.2.2006, s. 1.

(4)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.

(5)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(6)  EUT L 148 af 6.6.2008, s. 1.

(7)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1


Top