EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0581

Kommissionens forordning (EU) nr. 581/2010 af 1. juli 2010 om maksimale tidsfrister for overførsel af relevante data fra køretøjsenheder og førerkort (EØS-relevant tekst )

OJ L 168, 2.7.2010, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 279 - 279

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/581/oj

2.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 168/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 581/2010

af 1. juli 2010

om maksimale tidsfrister for overførsel af relevante data fra køretøjsenheder og førerkort

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 (1) , særlig artikel 10, stk. 5, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er nødvendigt regelmæssigt at overføre data, som er registreret i køretøjsenheden og på førerkortet, for at muliggøre en effektiv kontrol af førerens og virksomhedens efterlevelse af køre- og hviletidsbestemmelser, jf. forordning (EF) nr. 561/2006.

(2)

Betingelserne for vejtransportvirksomhederne harmoniseres yderligere i hele Unionen, idet der fastsættes en maksimal tidsfrist for overførslen af relevante data fra køretøjsenheden og førerkortet.

(3)

Ved fastlæggelsen af den maksimale tidsfrist for overførslen af data medregnes kun dage med registrerede aktiviteter.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (2) finder anvendelse på behandling af personoplysninger i henhold til denne forordning.

(5)

Der bør foretages en definition af de relevante data, som skal overføres, for at mindske virksomhedernes administrative byrde.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 18, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 (3)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Ved denne forordning fastsættes de maksimale tidsfrister for overførsel af de relevante data fra køretøjsenheden og førerkortet med henblik på artikel 10, stk. 5, litra a), nr. i), i forordning (EF) nr. 561/2006.

2.   I denne forordning forstås ved »relevante data«: alle data, som registreres af digitale fartskrivere, bortset fra detaljerede hastighedsdata.

3.   Den maksimale tidsfrist for overførsel af de relevante data må ikke overstige:

a)

90 dage for data fra køretøjsenheden

b)

28 dage for data fra førerkortet.

4.   De relevante data overføres på en sådan måde, at ingen data går tabt.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 90. dag efter offentliggørelsen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 102 af 11.4.2006, s. 1.

(2)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(3)  EFT L 370 af 31.12.1985, s. 8.


Top