EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0408

Rådets forordning (EU) nr. 408/2010 af 11. maj 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 194/2008 om forlængelse og styrkelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar

OJ L 118, 12.5.2010, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 007 P. 148 - 148

No longer in force, Date of end of validity: 02/05/2013; ophævet ved 32013R0401

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/408/oj

12.5.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 118/5


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 408/2010

af 11. maj 2010

om ændring af forordning (EF) nr. 194/2008 om forlængelse og styrkelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215, stk. 1,

under henvisning til Rådets afgørelse 2010/232/FUSP af 26. april 2010 om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar (1),

under henvisning til et fælles forslag fra Europa-Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 4 i afgørelse 2010/232/FUSP forbydes køb i Burma/Myanmar samt indførsel og transport fra Burma/Myanmar til Unionen af visse angivne varekategorier.

(2)

Ifølge artikel 8 i afgørelse 2010/232/FUSP bør ikke-humanitære bistands- eller udviklingsprogrammer suspenderes med undtagelse af projekter og programmer til støtte for visse angivne formål.

(3)

Ved forordning (EF) nr. 194/2008 (2) får forbuddet mod køb, indførsel og transport af de varekategorier, der er angivet i artikel 2, stk. 2, i forordningen, virkning. Det bør dog præciseres, at forbuddet ikke bør gælde i tilfælde, hvor køb af disse varer i Burma/Myanmar er foretaget som del af et humanitært bistandsprojekt eller -program eller et ikke-humanitært udviklingsprojekt eller -program, der støtter de formål, der er beskrevet i artikel 8, litra a), b), og c), i afgørelse 2010/232/FUSP.

(4)

Forordning (EF) nr. 194/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 2 i forordning (EF) nr. 194/2008 tilføjes følgende stykke:

»5.   Forbuddet i stk. 2, litra b), mod køb af varer, der er underlagt restriktioner, gælder ikke for humanitære bistandsprojekter eller -programmer eller for ikke-humanitære udviklingsprojekter og -programmer, der gennemføres i Burma/Myanmar til støtte for:

a)

menneskerettigheder, demokrati, god regeringsførelse, konfliktforebyggelse og kapacitetsopbygning i civilsamfundet

b)

sundhed og uddannelse, bekæmpelse af fattigdom og navnlig dækning af basale behov og sikring af et udkomme for de fattigste og mest sårbare befolkningsgrupper eller

c)

miljøbeskyttelse, især programmer, der tackler problemet med ikke-bæredygtig, overdreven skovhugst, der medfører afskovning.

Den relevante kompetente myndighed, jf. webstederne i bilag IV, skal på forhånd tillade køb af de pågældende varer, der er underlagt restriktioner. Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i henhold til dette stykke.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. maj 2010.

På Rådets vegne

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG

Formand


(1)  EUT L 105 af 27.4.2010, s. 22.

(2)  EUT L 66 af 10.3.2008, s. 1.


Top