EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0333

Kommissionens forordning (EU) nr. 333/2010 af 22. april 2010 om godkendelse af en ny anvendelse af Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsætningsstof til foder til fravænnede smågrise (indehaver af tilladelsen er Calpis Co. Ltd. Japan, der i Den Europæiske Union er repræsenteret ved Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) (EØS-relevant tekst)

OJ L 102, 23.4.2010, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 155 - 156

No longer in force, Date of end of validity: 25/05/2022; ophævet ved 32022R0703 . Latest consolidated version: 24/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/333/oj

23.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 333/2010

af 22. april 2010

om godkendelse af en ny anvendelse af Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsætningsstof til foder til fravænnede smågrise (indehaver af tilladelsen er Calpis Co. Ltd. Japan, der i Den Europæiske Union er repræsenteret ved Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af det i bilaget til nærværende forordning opførte præparat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af en ny anvendelse af præparatet af Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsætningsstof til foder til fravænnede smågrise.

(4)

Præparatet af den pågældende mikroorganisme blev tilladt anvendt til slagtekyllinger ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1444/2006 (2).

(5)

Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for ansøgningen om tilladelse til at anvende præparatet til fravænnede smågrise. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin udtalelse af 9. december 2009 (3), at Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller miljøet, og at dyrenes tilvækst kan forbedres gennem anvendelse af præparatet. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav vedrørende overvågning efter markedsføringen. EFSA gennemgik i sin udtalelse ligeledes den rapport om analysemetoden for fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(6)

Vurderingen af Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af præparatet godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »tarmflorastabilisatorer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 271 af 30.9.2006, s. 19.

(3)  EFSA Journal 2010, 8(1):1426.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: tarmflorastabilisatorer

4b1820

Calpis Co. Ltd. Japan, repræsenteret i EU ved Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office, Frankrig

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) med mindst 1,0 × 1010 CFU/g

 

Aktivstoffets karakteristika:

Levedygtige sporer (CFU) af Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Analysemetode (1):

 

Tælling ved pladespredning med anvendelse af trypton-soja-agar i alle relevante matrixer (EN 15874:2009)

 

Identifikation ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis).

Smågrise (fravænnede)

3 × 108

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet, forblandingen og foderblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Til fravænnede smågrise på op til ca. 35 kg.

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker skal bæres under håndteringen.

13. maj 2020


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


Top