EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0061

Kommissionens direktiv 2010/61/EU af 2. september 2010 om den første tilpasning af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods til de videnskabelige og tekniske fremskridt EØS-relevant tekst

OJ L 233, 3.9.2010, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 74 - 75

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/61/oj

3.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 233/27


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/61/EU

af 2. september 2010

om den første tilpasning af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods til de videnskabelige og tekniske fremskridt

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods (1), særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I, del I.1, bilag II, del II.1, og bilag III, del III.1, til direktiv 2008/68/EF omhandler bestemmelserne i de internationale aftaler om indlandstransport af farligt gods ad landeveje, jernbaner og indre vandveje som defineret i direktivets artikel 2.

(2)

Bestemmelserne i disse internationale aftaler ajourføres hvert andet år. Som følge heraf finder ændrede udgaver anvendelse fra den 1. januar 2011 med en overgangsperiode frem til den 30. juni 2011.

(3)

I bilag I, del I.1, bilag II, del II.1, og bilag III, del III.1, til direktiv 2008/68/EF bør følgende ændringer derfor foretages.

(4)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget om Indlandstransport af Farligt Gods —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer af direktiv 2008/68/EF

I bilagene til direktiv 2008/68/EF foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I, del I.1, affattes således:

»I.1.   ADR

Bilag A og B til ADR, som finder anvendelse fra den 1. januar 2011, dog således at »kontraherende part« erstattes med »medlemsstat«, hvis det er relevant.«

2)

Bilag II, del II.1, affattes således:

»II.1.   RID

Bilag til RID, som angivet i appendiks C til COTIF, som finder anvendelse fra den 1. januar 2011, dog således at »kontraherende stat til RID« erstattes med »medlemsstat«, hvis det er relevant.«

3)

Bilag III, del III.1, affattes således:

»III.1.   ADN

Bestemmelser i bilaget til ADN, som finder anvendelse fra den 1. januar 2011, samt artikel 3(f), 3(h), 8(1) og 8(3) i ADN, dog således at »kontraherende part« erstattes med »medlemsstat«, hvis det er relevant.«

Artikel 2

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 30. juni 2011. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. september 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 260 af 30.9.2008, s. 13.


Top