EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0811(01)

Kommissionens afgørelse af 10. august 2010 om oprettelse af Gruppen af Europæiske Forvaltningsmyndigheder for Posttjenester EØS-relevant tekst

OJ C 217, 11.8.2010, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 285 - 287

In force

11.8.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 217/7


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 10. august 2010

om oprettelse af Gruppen af Europæiske Forvaltningsmyndigheder for Posttjenester

(EØS-relevant tekst)

2010/C 217/07

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet indfører en lovramme for vilkårene for varetagelsen af posttjenester i EU og oprettelsen af det indre marked for posttjenester.

(2)

I henhold til direktiv 97/67/EF skal hver medlemsstat udpege en eller flere nationale forvaltningsmyndigheder for postsektoren, der har til opgave at sikre overholdelsen af de forpligtelser, der følger af direktivet. Disse nationale forvaltningsmyndigheder skal være retligt selvstændige og driftsmæssigt uafhængige af postvirksomhederne i medlemsstaterne. Medlemsstater, der bevarer ejerskab til eller kontrol over postbefordrende virksomheder, skal sikre, at myndighedsopgaverne på effektiv måde er strukturelt adskilt fra de aktiviteter, der er knyttet til ejerskab eller kontrol.

(3)

De nationale forvaltningsmyndigheders ansvar og opgaver adskiller sig væsentligt fra medlemsstat til medlemsstat.

(4)

Direktiv 97/67/EF giver fleksibilitet på visse områder til at anvende de fælles regler i lyset af de nationale vilkår. For at opnå en vellykket udvikling af et indre marked for posttjenester er det afgørende, at de relevante bestemmelser anvendes ensartet i alle medlemsstaterne.

(5)

Det er derfor nødvendigt at nedsætte en gruppe vedrørende posttjenester, der består af de nationale forvaltningsmyndigheder, og definere dens opgaver og struktur.

(6)

Gruppen skal tjene som et organ for overvejelser, drøftelser og rådgivning til Kommissionen inden for posttjenester. Den skal fremme høring, koordinering og samarbejde mellem de uafhængige nationale forvaltningsmyndigheder i medlemsstaterne og mellem disse myndigheder og Kommissionen med henblik på at konsolidere det indre marked for posttjenester og sikre en ensartet anvendelse i alle medlemsstaterne af direktiv 97/67/EF.

(7)

Der bør fastsættes regler for gruppemedlemmernes videregivelse af oplysninger, uden at det i øvrigt berører Kommissionens sikkerhedsforskrifter i bilaget til Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom (1).

(8)

Personoplysninger om gruppens medlemmer skal behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (2)

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand

Gruppen af Europæiske Forvaltningsmyndigheder for Posttjenester, i det følgende benævnt »gruppen«, oprettes hermed.

Artikel 2

Opgaver

Gruppen har til opgave:

a)

at rådgive og bistå Kommissionen ved konsolideringen af det indre marked for posttjenester

b)

at rådgive og bistå Kommissionen i alle spørgsmål vedrørende posttjenester inden for gruppens kompetence

c)

at rådgive og bistå Kommissionen i udviklingen af det indre marked for posttjenester og i forbindelse med den ensartede anvendelse i alle medlemsstaterne af lovrammen for posttjenester

d)

efter aftale med Kommissionen at foretage en omfattende høring på et tidligt tidspunkt i ekspertarbejdet af markedsdeltagerne, forbrugerne og slutbrugerne, som skal være åben og gennemsigtig.

Artikel 3

Medlemmer

1.   Gruppen sammensættes af de nationale forvaltningsmyndigheder med ansvar for posttjenester. De vil blive repræsenteret af lederne eller under særlige omstændigheder andre repræsentanter for disse myndigheder som anført i bilaget. Der udpeges ét medlem for hver medlemsstat.

2.   Navnene på de nationale myndigheder offentliggøres i Kommissionens register over ekspertgrupper.

Artikel 4

Arbejdsmåde

1.   Gruppen vælger en formand blandt sine medlemmer. Formanden indkalder til møde i gruppen efter aftale med Kommissionen.

2.   Efter aftale med Kommissionen kan der nedsættes undergrupper til at behandle specifikke spørgsmål i henhold til et kommissorium, som fastsættes af gruppen.

3.   De uafhængige nationale forvaltningsmyndigheder for postsektoren fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), som ikke er medlemsstater, og fra de stater, som er kandidatlande for tiltrædelse af Den Europæiske Union, har observatørstatus og repræsenteres på et passende niveau. Gruppen kan efter aftale med Kommissionens repræsentant også ad hoc indbyde andre eksperter og observatører til møderne.

4.   Medlemmerne af ekspertgrupperne og deres repræsentanter samt de indbudte eksperter og observatører skal overholde reglerne om behandling af fortrolige oplysninger, som følger af traktaterne og gennemførelsesbestemmelserne hertil samt Kommissionens sikkerhedsforskrifter vedrørende beskyttelse af EU's klassificerede oplysninger i bilaget til Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom. Såfremt de tilsidesætter disse forpligtelser, kan Kommissionen træffe alle de nødvendige foranstaltninger.

5.   Gruppen og undergrupperne mødes almindeligvis i Kommissionens lokaler i overensstemmelse med de procedurer og den tidsplan, der fastsættes af Kommissionen. Sekretariatsarbejdet varetages af Kommissionen. Andre tjenestemænd i Kommissionen med interesse i det pågældende spørgsmål kan deltage i møder i gruppen og dens undergrupper.

6.   Gruppen fastsætter selv sin forretningsorden på grundlag af Kommissionens standardforretningsorden (3).

Artikel 5

Mødeudgifter

1.   Kommissionen godtgør rejseudgifter og i givet fald opholdsudgifter for medlemmer, eksperter og observatører i forbindelse med gruppens arbejde i overensstemmelse med Kommissionens regler for godtgørelser til eksterne eksperter.

2.   Medlemmer, eksperter og observatører modtager ikke vederlag for det udførte arbejde.

3.   Mødeudgifter godtgøres inden for grænserne af det årlige budget, som den ansvarlige tjenestegren i Kommissionen har tildelt gruppen.

Artikel 6

Årsrapport

Gruppen forelægger Kommissionen en årsrapport om sine aktiviteter.

Artikel 7

Anvendelsesområde

1.   Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Gruppen påbegynder sit arbejde på afgørelsens ikrafttrædelsesdato.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. august 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 317 af 3.12.2001, s. 1.

(2)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(3)  Jf. standardforretningsordenen i bilag III til dokument SEK(2005) 1004.


BILAG

Fortegnelse over medlemmerne af Gruppen af Europæiske forvaltningsmyndigheder for posttjenester

Land

National forvaltningsmyndighed

Belgique/België

Institut belge des Services postaux et des Télécommunications (IBPT)/Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)

България/Bulgaria

Комисия за регулиране на съобщенията (КРС)/Communications Regulation Commission (CRC)

Česká republika

Český telekomunikační úřad (ČTÚ)

Danmark

Færdselsstyrelsen (FSTYR)

Deutschland

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA)

Eesti

Sideamet (SIDEAMET)

Ελλάδα/Elláda

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Hellenic/Telecommunications and Post Commission (EETT)

España

Commissión Nacional del Sector Postal (CNSP)

France

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)

Ireland

Commission for Communications Regulation (ComReg)

Κύπρος/Kypros

Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)/Office of the Commissioner of Electronic Communications and Postal Regulation (OCECPR)

Italia

Der skal oprettes et nationalt myndighedsorgan i henhold til artikel 37, stk. 2, litra h), i Legge 4 giugno 2010, n. 96, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee — Legge comunitaria 2009, (GU n. 146 del 25.6.2010 — Suppl. Ordinario n. 138).

Latvija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK)

Lietuva

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)

Luxembourg

Institut luxembourgeois de régulation (ILR)

Magyarország

Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH)

Malta

L-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni/Malta Communications Authority (MCA)

Nederland

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)

Österreich

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR)

Polska

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Portugal

Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom)

România

Autoritatea Naționala pentru Administrare si Reglementare in Comunicații (ANCOM)

Slovenija

Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK)

Slovensko

Poštový regulačný úrad (PRU)

Suomi/Finland

Viestintävirasto/Kommunikationsverket (FICORA)

Sverige

Post- och telestyrelsen (PTS)

United Kingdom

Postal Services Commission (Postcomm)


Top