Help Print this page 

Document 32010D0691

Title and reference
2010/691/EU: Kommissionens afgørelse af 15. november 2010 om Den Tjekkiske Republiks fritagelse for anvendelsen af beslutning 2006/679/EF om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Togkontrol og signaler i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog på strækningen Strančice–České Budějovice (meddelt under nummer K(2010) 7789)
OJ L 298, 16.11.2010, p. 85–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/691/oj
Multilingual display
Text

16.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 298/85


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 15. november 2010

om Den Tjekkiske Republiks fritagelse for anvendelsen af beslutning 2006/679/EF om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Togkontrol og signaler i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog på strækningen Strančice–České Budějovice

(meddelt under nummer K(2010) 7789)

(Kun den tjekkiske udgave er autentisk)

(2010/691/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Kommissionens beslutning 2006/679/EF (1) af 28. marts 2006 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Styringskontrol og signaler i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog, særlig punkt 7.1.3 I bilaget hertil, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2009/561/EF (2) om ændring af beslutning 2006/679/EF fastlagdes gennemførelsesbestemmelserne for den tekniske specifikation for interoperabilitet vedrørende delsystemet Togkontrol og signaler i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog.

(2)

Ifølge punkt 7.1.3. i den tekniske specifikation for interoperabilitet vedrørende delsystemet Togkontrol og signaler i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog skal der installeres ERTMS/ETCS, når der foretages nyinstallation eller opgradering af togsikringsdelen i en togkontrolenhed i forbindelse med jernbaneinfrastrukturprojekter, der får finansieringsstøtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og/eller Samhørighedsfonden.

(3)

Ved fornyelse af signalanlæggene på korte (under 150 km) og usammenhængende strækningsafsnit kan Kommissionen indrømme midlertidig fritagelse for denne regel, forudsat at den berørte medlemsstat forelægger Kommissionen et dossier om sagen. Dossieret skal indeholde en økonomisk analyse, der viser, at der ligger en væsentlig økonomisk og/eller teknisk fordel i at tage ERTMS i drift på et senere udrustningstidspunkt i stedet for under gennemførelsen af det EU-finansierede projekt.

(4)

Kommissionen analyserer det forelagte dossier og de foranstaltninger, medlemsstaten foreslår, og informerer det udvalg, der er nævnt i artikel 29 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF (3), om resultaterne af analysen. Gives der en fritagelse, skal medlemsstaten sikre, at ERTMS installeres senest fem år efter projektets afslutning, eller så snart strækningsafsnittet forbindes med en anden ERTMS-udrustet strækning.

(5)

Strækningen Strančice–České Budějovice vil blive gradvis opgraderet i tiden frem til 2016, hvorved nogle afsnit bliver eller vil blive finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og/eller Samhørighedsfonden.

(6)

Strækningen Strančice–České Budějovice er under 150 km og ikke forbundet med en anden strækning, der allerede er udstyret med ERTMS. Den 24. januar 2010 sendte de tjekkiske myndigheder en anmodning om fritagelse såvel som et dossier til Kommissionen, der viser, at der er store økonomiske og tekniske fordele ved at sætte ERTMS i drift ved udgangen af 2018, og ikke mens gennemførelsen af det EU-finansierede projekt sættes i gang.

(7)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 (4) afgav Det Europæiske Jernbaneagentur teknisk udtalelse om anmodningen om fritagelse den 20. maj 2010.

(8)

Den tekniske udtalelse anfører, at dossieret indeholder de elementer, der kræves for at opnå fritagelse, men foreslår, at der indhentes bekræftelse på, at udbuddet vil indeholde en mulighed for installation af ERTMS-udstyr på strækningen.

(9)

Den 7. juni 2010 bekræftede de tjekkiske myndigheder, at udbuddet for det sidste delafsnit indeholder en specifik mulighed for installation af ERTMS-udstyr på strækningen.

(10)

Kommissionen har informeret det udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 29 i direktiv 2008/57/EF, om resultatet af dens analyse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den af den Tjekkiske Republiks fremsatte anmodning om fritagelse for forpligtelsen til at gennemføre TSI’en for togkontrol og signaler for konventionelle tog for strækningen Strančice–České Budějovice imødekommes hermed.

Fritagelsen er gældende til den 31. december 2018.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Den Tjekkiske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2010.

På Kommissionens vegne

Siim KALLAS

Næstformand


(1)  EUT L 284 af 16.10.2006, s. 1.

(2)  EUT L 194 af 25.7.2009, s. 60.

(3)  EUT L 191 af 18.7.2008, s. 1.

(4)  EUT L 164 af 30.4.2004, s. 1.


Top