Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0270

2010/270/: Kommissionens afgørelse af 6. maj 2010 om ændring af del 1 og 2 i bilag E til Rådets direktiv 91/68/EØF for så vidt angår standardsundhedscertifikaterne for dyr fra bedrifter og for bier og humlebier (meddelt under nummer K(2010) 2624) (EØS-relevant tekst)

OJ L 118, 12.5.2010, p. 56–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 271 - 277

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/270/oj

12.5.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 118/56


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 6. maj 2010

om ændring af del 1 og 2 i bilag E til Rådets direktiv 91/68/EØF for så vidt angår standardsundhedscertifikaterne for dyr fra bedrifter og for bier og humlebier

(meddelt under nummer K(2010) 2624)

(EØS-relevant tekst)

(2010/270/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (1), særlig artikel 22, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 10 i direktiv 92/65/EØF er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for handel med hunde, katte og fritter.

(2)

Del 1 i bilag E til samme direktiv indeholder det standardsundhedscertifikat, der skal anvendes i forbindelse med handel med dyr fra bedrifter, herunder hunde, katte og fritter.

(3)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 (2) er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr samt bestemmelser om kontrol i forbindelse hermed. Forordningen finder anvendelse på transport mellem medlemsstater og indførsel fra tredjelande af selskabsdyr af de arter, der er opført på listen i bilag I til samme forordning. Hunde, katte og fritter er opført i samme bilags del A og B.

(4)

Kravene i forordning (EF) nr. 998/2003 varierer, alt efter hvilken bestemmelsesmedlemsstat og hvilken oprindelsesmedlemsstat eller hvilket oprindelsestredjeland der er tale om.

(5)

Tredjelande, der anvender bestemmelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr, der mindst svarer til bestemmelserne i forordning (EF) nr. 998/2003, er opført i del B, afdeling 2, i bilag II til samme forordning.

(6)

Artikel 12, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 998/2003 foreskriver, med det formål at undgå, at kommerciel transport svigagtigt finder sted, under foregivende af at der er tale om ikke-kommerciel transport af selskabsdyr som defineret i samme forordning, at de krav og kontroller, der er omhandlet i direktiv 92/65/EØF, finder anvendelse på transport af over fem selskabsdyr, hvis dyrene føres ind i EU fra et tredjeland, der ikke er opført i del B, afdeling 2, i bilag II til samme forordning.

(7)

Det følger tillige af Kommissionens forordning (EU) nr. 388/2010 af 6. maj 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår det maksimale antal selskabsdyr af bestemte arter, der kan transporteres ikke-kommercielt (3), at de i artikel 12, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 998/2003 omhandlede krav og kontroller også finder anvendelse på transport af hunde, katte og fritter, der holdes som selskabsdyr, når det samlede antal dyr, der transporteres til en medlemsstat fra en anden medlemsstat eller indføres fra et tredjeland, der er opført på listen i del B, afdeling 2, i bilag II til forordning (EF) nr. 998/2003, overstiger fem.

(8)

Forordning (EF) nr. 998/2003 foreskriver desuden, at ikke-kommerciel indførsel af hunde, katte og fritter på Irlands, Maltas, Sveriges og Det Forenede Kongeriges områder i en overgangsperiode er betinget af, at visse supplerende krav er overholdt.

(9)

Direktiv 92/65/EØF indeholder kun bestemmelser om disse supplerende krav for så vidt angår handel med hunde, katte og fritter, der er bestemt til Irland, Sverige eller Det Forenede Kongerige.

(10)

Standardcertifikaterne til brug ved samhandel inden for EU bør være kompatible med det integrerede veterinærinformationssystem »Traces«, som er udviklet i henhold til Kommissionens beslutning 2003/623/EF (4).

(11)

For at sikre, at kravene til og kontrollen med ikke-kommerciel transport af over fem hunde, katte eller fritter, der holdes som selskabsdyr, til enhver medlemsstat, også Malta, finder anvendelse og gennemføres ensartet, er det nødvendigt at tilpasse det standardsundhedscertifikat, der er fastlagt i del 1 i bilag E til direktiv 92/65/EØF.

(12)

Derudover er standardsundhedscertifikatet til brug ved samhandel inden for EU med levende bier (Apis mellifera) og humlebier (Bombus spp.) fastlagt i del 2 i bilag E til direktiv 92/65/EØF.

(13)

Certifikatet attesterer overholdelse af dyresundhedsmæssige krav vedrørende amerikansk bipest for både bier og humlebier. I henhold til disse krav er det kun tilladt at transportere bier og humlebier fra områder, der er frie for nævnte sygdom. I tilfælde af et udbrud skal flytning forbydes i 30 dage, idet forbuddet skal gælde i en radius på tre kilometer omkring udbruddet.

(14)

Humlebier opdrættes imidlertid som regel i anlæg, der er isoleret fra det omgivende miljø, og som regelmæssigt kontrolleres af den kompetente myndighed og undersøges for forekomst af sygdomme. Det er — i modsætning til, hvad der gør sig gældende for familier, der er sat ud i det fri — ikke sandsynligt, at sådanne anlæg, der er anerkendt og under tilsyn af den pågældende medlemsstats kompetente myndighed, vil blive berørt af forekomst af amerikansk bipest inden for den i del 2 i bilag E omhandlede radius på tre kilometer.

(15)

Standardsundhedscertifikatet til brug ved samhandel inden for EU med levende bier og humlebier bør derfor ændres, så det også omfatter specifikke dyresundhedsmæssige betingelser vedrørende humlebier opdrættet i anlæg, der er isoleret fra det omgivende miljø.

(16)

Del 1 og 2 i bilag E til beslutning 92/65/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(17)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag E til direktiv 92/65/EØF ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. maj 2010.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(2)  EUT L 146 af 13.6.2003, s. 1.

(3)  EUT L 114 af 7.5.2010, s. 3.

(4)  EUT L 216 af 28.8.2003, s. 58.


BILAG

I bilag E til direktiv 92/65/EØF foretages følgende ændringer:

1)

Del 1 affattes således:

»Del 1 —   Sundhedscertifikat til brug ved handel med dyr fra bedrifter (hovdyr, fugle, lagomorfer, hunde, katte og fritter)

92/65 EI

Image

Image

Image

2)

Del 2 affattes således:

»Del 2 —   Sundhedscertifikat til brug ved handel med bier og humlebier

92/65 EII

Image

Image


Top