EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0028(01)

2011/22/EU: Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 13. december 2010 om indbetaling af Den Europæiske Centralbanks kapital af de nationale centralbanker uden for euroområdet (ECB/2010/28)

OJ L 11, 15.1.2011, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013; ophævet ved 32013D0020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/22(1)/oj

15.1.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 11/56


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 13. december 2010

om indbetaling af Den Europæiske Centralbanks kapital af de nationale centralbanker uden for euroområdet

(ECB/2010/28)

(2011/22/EU)

DET GENERELLE RÅD FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«), særlig artikel 47, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til ESCB-statuttens artikel 47 skal centralbankerne i medlemsstater med dispensation (herefter de »nationale centralbanker uden for euroområdet«) ikke indbetale deres kapitalandele, medmindre Det Generelle Råd med et flertal, der udgør mindst to tredjedele af ECB's indskudte kapital og repræsenterer mindst halvdelen af indehaverne af kapitalandele, beslutter, at der skal indbetales en minimumsprocentdel som bidrag til ECB's driftsudgifter.

(2)

Artikel 1 i afgørelse ECB/2008/28 af 15. december 2008 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for de ikke-deltagende nationale centralbankers indbetaling af Den Europæiske Centralbanks kapital (1) bestemmer, at nationale centralbanker uden for euroområdet skal indbetale op til 7 % af deres kapitalindskud i Den Europæiske Centralbanks kapital med virkning fra 1. januar 2009.

(3)

Afgørelse ECB/2008/23 af 12. december 2008 om de nationale centralbankers andel i fordelingsnøglen for kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank (2) bestemmer justeringen af fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB i overensstemmelse med artikel 29.3 i ESCB-statutten og fastsætter med virkning fra den 1. januar 2009 de nye vægte, som hver af de nationale centralbanker tillægges i den ændrede fordelingsnøgle (i det følgende benævnt »fordelingsnøglevægtene«).

(4)

I medfør af artikel 1 i afgørelse ECB/2010/26 af 13. december 2010 om udvidelse af Den Europæiske Banks kapital (3) er ECB’s kapital udvidet med 5 mia. EUR fra 5 760 652 402,58 EUR til 10 760 652 402,58 EUR med virkning fra den 29. december 2010

(5)

Udvidelsen af ECB’s kapital ville kræve, at centralbankerne uden for euroområdet indbetaler 7 % af deres forholdsmæssige andel af den udvidede kapital, uanset ECB’s driftsomkostninger ikke kan begrunde et højere bidrag i absolut betydning. For at undgå dette forhøjede bidrag til ECB’s driftsomkostninger for centralbankerne uden for euroområdet er det nødvendigt at sænke den procentdel, som centralbankerne uden for euroområdet skal indbetale, således at de beløb, der skal indbetales forbliver på samme niveau —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Omfang og form af indskudt og indbetalt kapital

Hver national centralbank uden for euroområdet indbetaler 3,75 % af sin andel af den i ECB indskudte kapital med virkning fra den 29. december 2010. I overensstemmelse med de fordelingsnøglevægte, der er angivet i artikel 2 i afgørelse ECB/2008/23 har hver enkelt nationale centralbank uden for euroområdet en samlet indskudt og indbetalt kapital svarende til det beløb, som er anført ud for den nationale centralbanks navn i nedenstående tabel:

Nationale centralbanker uden for euroområdet

Indskudt kapital pr. 29. december 2010

(EUR)

Indbetalt kapital pr. 29. december 2010

(EUR)

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

93 467 026,77

3 505 013,50

Česká národní banka

155 728 161,57

5 839 806,06

Danmarks Nationalbank

159 634 278,39

5 986 285,44

Eesti Pank

19 261 567,80

722 308,79

Latvijas Banka

30 527 970,87

1 144 798,91

Lietuvos bankas

45 797 336,63

1 717 400,12

Magyar Nemzeti Bank

149 099 599,69

5 591 234,99

Narodowy Bank Polski

526 776 977,72

19 754 136,66

Banca Națională a României

265 196 278,46

9 944 860,44

Sveriges Riksbank

242 997 052,56

9 112 389,47

Bank of England

1 562 145 430,59

58 580 453,65

Artikel 2

Justering af den indbetalte kapital

1.   Under antagelse af at hver national centralbank uden for euroområdet allerede har indbetalt 7 % af sin andel af den indskudte kapital i ECB som gældende pr. 28. december 2010 i henhold til afgørelse ECB/2008/28, skal de indbetale det supplerende beløb, der er angivet i nedenstående tabel, hvilket udgør forskellen mellem den indbetalte kapital som fastlagt i artikel 1 og det beløb, som er indbetalt tidligere:

Nationale centralbanker uden for euroområdet

(EUR)

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

2 421,63

Česká národní banka

4 034,75

Danmarks Nationalbank

4 135,95

Eesti Pank

499,04

Latvijas Banka

790,95

Lietuvos bankas

1 186,56

Magyar Nemzeti Bank

3 863,01

Narodowy Bank Polski

13 648,22

Banca Națională a României

6 870,95

Sveriges Riksbank

6 295,79

Bank of England

40 473,51

2.   Nationale centralbanker uden for euroområdet indbetaler det i stk. 1 angivne beløb til ECB den 29. december 2010 via en særskilt overførsel i TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system).

3.   Hvis en national centralbank uden for euroområdet ikke har adgang til TARGET2, overføres beløbene angivet i artikel 1 ved at kreditere en konto, som ECB eller den nationale centralbank uden for euroområdet skal anvise i god tid.

Artikel 3

Afsluttende bestemmelser

1.   Denne afgørelse træder i kraft den 29. december 2010.

2.   Afgørelse ECB/2008/28 ophæves hermed med virkning fra 29. december 2010.

3.   Henvisninger til afgørelse ECB/2008/28 skal forstås som henvisninger til denne afgørelse.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 13. december 2010.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EUT L 21 af 24.1.2009, s. 81.

(2)  EUT L 21 af 24.1.2009, s. 66.

(3)  Se side 53 i denne EUT.


Top