EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0005(01)

2010/281/: Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 14. maj 2010 om oprettelse af et program for værdipapirmarkeder (ECB/2010/5)

OJ L 124, 20.5.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 259 - 260

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/281/oj

20.5.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 124/8


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 14. maj 2010

om oprettelse af et program for værdipapirmarkeder

(ECB/2010/5)

(2010/281/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (i det følgende benævnt »ESCB-statutten«), særlig artikel 12.1, andet led, artikel 3.1 og artikel 18.1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 18.1 i ESCB-statutten kan de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har indført euroen (i det følgende benævnt »euroområdets nationale centralbanker«), og Den Europæiske Centralbank (ECB) (i det følgende tilsammen benævnt »Eurosystemets centralbanker«) deltage i de finansielle markeder, ved bl.a. at købe og sælge pengemarkedsinstrumenter til omgående levering.

(2)

Styrelsesrådet besluttede den 9. maj 2010 og meddelte offentligt, at der i lyset af de aktuelle ekstraordinære forhold på de finansielle markeder, kendetegnet ved alvorlige spændinger i visse markedsegmenter, som er hæmmende for den pengepolitiske transmissionsmekanisme og dermed den effektive gennemførelse af pengepolitikken, der sigter mod prisstabilitet på mellemlang sigt, burde indføres et midlertidigt program for værdipapirmarkeder (i det følgende benævnt »programmet«). Under programmet kan euroområdets nationale centralbanker i forhold til deres procentvise andel i fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB, samt ECB, i direkte kontakt med modparterne udføre direkte interventioner på euroområdets markeder for offentlige og private gældsinstrumenter.

(3)

Programmet udgør et element i Eurosystemets fælles pengepolitik og vil gælde midlertidigt. Programmets formål er at rette op på de dårligt fungerende værdipapirmarkeder og genskabe en hensigtsmæssig pengepolitisk transmissionsmekanisme.

(4)

Styrelsesrådet vil træffe beslutning om omfanget af interventionerne. Styrelsesrådet har bemærket sig erklæringen fra regeringerne i medlemsstaterne i euroområdet om, at de vil træffe alle nødvendige foranstaltninger for at opfylde deres finanspolitiske målsætninger dette år og i de kommende år i overensstemmelse med procedurerne i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud samt de nøjagtige yderligere forpligtelser, som nogle regeringer i medlemsstaterne i euroområdet har påtaget sig, med henblik på at fremskynde den finanspolitiske konsolidering og sikre holdbarheden af deres offentlige finanser.

(5)

Som led i Eurosystemets fælles pengepolitik bør Eurosystemets centralbankers køb af belånbare omsættelige gældsinstrumenter til omgående levering under programmet indføres i overensstemmelse med vilkårene i denne afgørelse —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Oprettelse af programmet vedrørende værdipapirmarkederne

I henhold til vilkårene i denne afgørelse kan Eurosystemets centralbanker købe følgende: a) på det sekundære marked, belånbare omsættelige gældsinstrumenter, der er udstedt af centralregeringer eller offentlige enheder i de medlemsstater, som har indført euro, og b) på det primære og det sekundære marked, belånbare omsættelige gældsinstrumenter, der er udstedt af private enheder med hjemsted i euroområdet.

Artikel 2

Belånbarhedskriterier for gældsinstrumenter

Omsættelige gældsinstrumenter er belånbare for køb til omgående levering under programmet, hvis de opfylder alle følgende betingelser: a) er denomineret i euro, og b) enten i) er udstedt af centralregeringer eller offentlige enheder i de medlemsstater, der har indført euro, eller ii) er udstedt af andre enheder med hjemsted i euroområdet og opfylder belånbarhedskriterierne for aktiver, der er angivet i kapitel 6 i bilag I til retningslinje ECB/2000/7 af 31. august 2000 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (1).

Artikel 3

Godkendte modparter

Følgende er godkendte modparter i henhold til programmet: a) modparter, der er godkendt til Eurosystemets pengepolitiske operationer, som defineret i kapitel 2.1 i bilag I til retningslinje ECB/2000/7, og b) alle andre modparter, som anvendes af en af Eurosystemets centralbanker til investering af dens investeringsporteføljer, der er denomineret i euro.

Artikel 4

Afsluttende bestemmelse

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter dens offentliggørelse på ECB’s websted.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 14. maj 2010.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EFT L 310 af 11.12.2000, s. 1.


Top