EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0004(01)

2010/275/: Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 10. maj 2010 om forvaltning af sammenlagte bilaterale lån til fordel for Den Hellenske Republik og om ændring af afgørelse ECB/2007/7 (ECB/2010/4)

OJ L 119, 13.5.2010, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 93 - 94

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/275/oj

13.5.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 119/24


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 10. maj 2010

om forvaltning af sammenlagte bilaterale lån til fordel for Den Hellenske Republik og om ændring af afgørelse ECB/2007/7

(ECB/2010/4)

(2010/275/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 132,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (i det følgende benævnt »ESCB-statutten«), særlig artikel 17 og 21, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 17 i ESCB-statutten kan Den Europæiske Centralbank (ECB) til gennemførelse af sine transaktioner åbne konti for kreditinstitutter, offentlige myndigheder og andre markedsdeltagere.

(2)

I henhold til artikel 21.1 og 21.2 i ESCB-statutten kan ECB optræde som fiskal agent for Unionens institutioner, organer, kontorer, agenturer, centralregeringer, regionale, lokale eller andre offentlige myndigheder, andre organer inden for den offentlige sektor, der er undergivet offentlig ret, eller offentlige foretagender i medlemsstaterne.

(3)

Med henvisning til en aftale om en lånefacilitet (herefter »lånefacilitetsaftalen«) mellem de medlemsstater, der har indført euroen (undtagen Den Hellenske Republik og Forbundsrepublikken Tyskland) og KfW, der handler i offentlig interesse, under forbehold af instrukserne fra og med støtte af garantien fra Forbundsrepublikken Tyskland (herefter »långiverne«) med Den Hellenske Republik (herefter »låntager«) og Bank of Greece som agent for låntager.

(4)

Med henvisning til en indbyrdes aftale mellem kreditorerne (herefter den »kreditorinterne aftale«) mellem de medlemsstater, der har indført euro, undtagen Den Hellenske Republik, som tildeler Europa-Kommissionen ansvaret for forvaltning af sammenlagte bilaterale lån under lånefacilitetsaftalen.

(5)

I henhold til den kreditorinterne aftale bemyndiger de medlemsstater, der har indført euro, undtagen Den Hellenske Republik Kommissionen til at organisere sammenlagte bilaterale lån til Den Hellenske Republik og at repræsentere dem i forvaltningen af disse lån. Artikel 3 i den kreditorinterne aftale bemyndiger Europa-Kommissionen til at åbne en konto hos ECB i långivernes navn, til brug for behandling af alle betalinger på vegne af långiverne og låntager i forbindelse med lånefacilitetsaftalen.

(6)

Det er nødvendigt at fastsætte bestemmelser vedrørende den kontantkonto, der skal åbnes hos ECB til funktion af lånefacilitetsaftalen og den kreditorinterne aftale.

(7)

I henhold til artikel 1, stk. 2, i afgørelse ECB/2007/7 af 24. juli 2007 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB (1) må ECB kun acceptere centralbanker og europæiske og internationale organisationer som kunder. Driften af lånefacilitetsaftalen og den kreditorinterne aftale nødvendiggør udvidelse af de personkategorier, som kan godkendes som kunder hos ECB —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændringer af afgørelse ECB/2007/7

Artikel 1, stk. 2, i afgørelse ECB/2007/7 affattes således:

»2.   ECB må kun acceptere centralbanker og europæiske og internationale organisationer, samt i henhold til en enkeltstående afgørelse af Styrelsesrådet, centralregeringer i Den Europæiske Unions medlemsstater eller offentlige enheder, som centralregeringerne har udpeget til på deres vegne at handle som kunder.«

Artikel 2

Åbning af en konto

ECB skal i forbindelse med lånefacilitetsaftalen og efter anmodning fra Europa-Kommissionen åbne en konto i långivernes navn.

Artikel 3

Accept af betalinger på kontoen

ECB må kun acceptere betalinger til eller fra kontoen i långivernes navn, såfremt sådanne betalinger sker som led i lånefacilitetsaftalen.

Artikel 4

Accept af instrukser

ECB må i forbindelse med kontoen i långivernes navn kun acceptere og handle i henhold til Europa-Kommissionens instrukser og må ikke acceptere instrukser fra enkelte långivere.

Artikel 5

Forrentning

ECB skal forrente saldoen på kontoen i långivernes navn med en sats svarende til den gældende rente på indlånsfaciliteten på faktisk/360 basis.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft den 12. maj 2010.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 10. maj 2010.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EFT L 237 af 8.9.2007, s. 71.


Top