EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1226

Rådets forordning (EF) nr. 1226/2009 af 20. november 2009 om fastsættelse for 2010 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande for Østersøen

OJ L 330, 16.12.2009, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1226/oj

16.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 330/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1226/2009

af 20. november 2009

om fastsættelse for 2010 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande for Østersøen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 20,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 847/96 af 6. maj 1996 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år (2), særlig artikel 2,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september 2007 om en flerårig plan for torskebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande (3), særlig artikel 5 og artikel 8, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 4 i forordning (EF) nr. 2371/2002 vedtager Rådet de foranstaltninger, der er nødvendige for adgang til farvande og ressourcer og for bæredygtigt fiskeri, under hensyntagen til den foreliggende videnskabelige rådgivning, herunder især rapporten fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri samt på baggrund af rådgivning fra Det Regionale Rådgivende Råd for Østersøen.

(2)

Ifølge artikel 20 i forordning (EF) nr. 2371/2002 påhviler det Rådet at fastsætte maksimale fiskerimuligheder for de enkelte fiskerier eller fiskerigrupper og fordele disse muligheder mellem medlemsstaterne.

(3)

For at fiskerimulighederne skal kunne forvaltes effektivt, bør der fastsættes særlige betingelser for fiskeriet.

(4)

Det er nødvendigt på fællesskabsplan at fastlægge principper og visse procedurer for fiskeriforvaltning, så medlemsstaterne kan forvalte de fartøjer, der fører deres flag.

(5)

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 2371/2002 indeholder definitioner, der er relevante for fordelingen af fiskerimuligheder.

(6)

Ifølge artikel 2 i forordning (EF) nr. 847/96 skal det fastlægges, hvilke bestande de deri fastsatte forskellige foranstaltninger skal gælde for.

(7)

Fiskerimulighederne bør udnyttes i overensstemmelse med gældende EF-retsforskrifter, navnlig Kommissionens forordning (EØF) nr. 2807/83 af 22. september 1983 om nærmere bestemmelser for registrering af oplysninger om medlemsstaternes fangster (4), Rådets forordning (EØF) nr. 2930/86 af 22. september 1986 om definition af fiskerfartøjers karakteristika (5), Kommissionens forordning (EØF) nr. 1381/87 af 20. maj 1987 om fastsættelse af mærknings- og dokumentationsbestemmelser for fiskerfartøjer (6), Rådets forordning (EØF) nr. 3880/91 af 17. december 1991 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav (7), Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (8), Kommissionens forordning (EF) nr. 2244/2003 af 18. december 2003 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende satellitbaserede fartøjsovervågningssystemer (9), Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 af 21. december 2005 om bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund gennem tekniske foranstaltninger (10), forordning (EF) nr. 1098/2007 og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (11).

(8)

For at sikre, at de årlige fiskerimuligheder fastlægges på et niveau, der står i rimeligt forhold til en økonomisk, miljømæssigt og socialt bæredygtig udnyttelse af ressourcerne, er der taget hensyn til de vejledende principper for fastsættelse af de samlede tilladte fangstmængder (TAC'er) som beskrevet i meddelelsen fra Kommissionen om høringen om fiskerimuligheder for 2010.

(9)

Med henblik på at begrænse udsmidet er det hensigtsmæssigt at forbyde high-grading for alle kvoterede arter, og det indebærer et forbud mod udsmidning af kvoterede arter, som lovligt kan fanges og landes i henhold til Fællesskabets fiskerilovgivning.

(10)

For at bidrage til at bevare fiskebestandene bør der i 2010 gennemføres visse supplerende foranstaltninger vedrørende tekniske betingelser for fiskeri.

(11)

For at sikre EF-fiskernes udkomme er det vigtigt at åbne for disse fiskerier fra den 1. januar 2010. På grund af sagens hastende karakter er det nødvendigt at fravige den periode på seks uger, der er nævnt i punkt I, nr. 3, i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes der for 2010 fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen og dertil knyttede betingelser for udnyttelse af disse fiskerimuligheder.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Denne forordning gælder for EF-fiskerfartøjer (EF-fartøjer), der fisker i Østersøen.

Artikel 3

Definitioner

Ud over definitionerne i artikel 3 i forordning (EF) nr. 2371/2002 gælder følgende definitioner i denne forordning:

a)   »ICES-områder«: de geografiske områder, som fastsat af Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), der er specificeret i bilag I til i forordning (EF) nr. 2187/2005

b)   »Østersøen«: ICES-underafsnit 22-32

c)   »samlet tilladt fangstmængde« (TAC): den mængde, der hvert år kan tages af hver bestand

d)   »kvote«: en andel af den TAC, som er tildelt Fællesskabet, en medlemsstat eller et tredjeland

e)   »dage ude af havn«: enhver sammenhængende periode på 24 timer eller del deraf, hvor et fartøj er ude af havn.

KAPITEL II

FISKERIMULIGHEDER OG DERTIL KNYTTEDE BETINGELSER

Artikel 4

Fangstbegrænsninger og fordeling heraf

Fangstbegrænsningerne, fordelingen af sådanne fangstbegrænsninger mellem medlemsstaterne og dertil knyttede betingelser, jf. artikel 2 i forordning (EF) nr. 847/96, er fastsat i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 5

Særlige fordelingsbestemmelser

1.   Fordelingen af fangstbegrænsninger mellem medlemsstaterne, jf. bilag I, må ikke indskrænke følgende:

a)

udveksling, jf. artikel 20, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2371/2002

b)

omfordelinger, jf. artikel 21, stk. 4, artikel 23, stk. 1, og artikel 32, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2847/93

c)

supplerende landing, jf. artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96

d)

tilbageholdelse af mængder, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96

e)

nedsættelser efter artikel 23, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2371/2002 og artikel 2 i forordning (EF) nr. 338/2008.

2.   Med henblik på tilbageholdelse af kvoter, der skal overføres til 2011, kan artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 som undtagelse fra samme forordning anvendes på alle bestande, som der er fastsat en analytisk TAC for.

Artikel 6

Betingelser for fangster og bifangster

1.   Fisk fra bestande, som der er fastsat fangstbegrænsninger for, må kun opbevares om bord eller landes, hvis:

a)

fangsterne er taget af fartøjer fra en medlemsstat, der har en kvote, og denne kvote ikke er opbrugt, eller

b)

andre arter end sild og brisling er blandet med andre arter og hverken sorteres om bord eller ved landing, og fangsterne er taget med trawl, snurrevod eller lignende redskaber med en maskestørrelse på under 32 mm.

2.   Samtlige landinger afskrives på kvoten eller, hvis Fællesskabets andel ikke er blevet fordelt som kvoter mellem medlemsstaterne, på Fællesskabets andel, medmindre det drejer sig om fangster taget i henhold til stk. 1, litra b).

3.   Hvis en medlemsstats sildekvote er opbrugt, må fartøjer, der fører den pågældende medlemsstats flag og er registreret i Fællesskabet, og som udøver de fiskerier, som kvoten gælder for, ikke lande usorterede fangster, der indeholder sild.

4.   Hvis en medlemsstats brislingkvote er opbrugt, må fartøjer, der fører den pågældende medlemsstats flag og er registreret i Fællesskabet, og som udøver de fiskerier, som kvoten gælder for, ikke lande usorterede fangster, der indeholder brisling.

Artikel 7

Forbud mod high-grading

Alle kvoterede arter, der fanges under fiskeri, skal bringes om bord og efterfølgende landes, medmindre dette strider mod forpligtelser i Fællesskabets fiskerilovgivning om tekniske foranstaltninger og kontrol- og bevaringsforanstaltninger, navnlig nærværende forordning og forordning (EF) nr. 2187/2005, forordning (EØF) nr. 2847/93 og forordning (EF) nr. 2371/2002.

Artikel 8

Fiskeriindsatsbegrænsninger

1.   Der er fastsat fiskeriindsatsbegrænsninger i bilag II.

2.   De i stk. 1 omhandlede begrænsninger finder anvendelse for ICES-underafsnit 27 og 28.2, medmindre Kommissionen i overensstemmelse med artikel 29, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1098/2007 har besluttet at udelukke disse underafsnit fra begrænsningerne i artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 3, 4 og 5, og artikel 13 i nævnte forordning.

3.   De i stk. 1 omhandlede begrænsninger finder ikke anvendelse på ICES-underafsnit 28.1, medmindre Kommissionen i overensstemmelse med artikel 29, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1098/2007 har besluttet, at begrænsningerne i artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 3, 4 og 5, i forordning (EF) nr. 1098/2007 finder anvendelse for dette underafsnit.

Artikel 9

Tekniske overgangsforanstaltninger

Der er fastsat tekniske overgangsforanstaltninger i bilag III.

KAPITEL III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 10

Dataoverførsel

Når medlemsstaterne i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2847/93 sender Kommissionen data om de landede fangstmængder af de enkelte bestande, skal de anvende bestandskoderne som fastsat i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 11

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2009.

På Rådets vegne

E. ERLANDSSON

Formand


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EFT L 115 af 9.5.1996, s. 3.

(3)  EUT L 248 af 22.9.2007, s. 1.

(4)  EFT L 276 af 10.10.1983, s. 1.

(5)  EFT L 274 af 25.9.1986, s. 1.

(6)  EFT L 132 af 21.5.1987, s. 9.

(7)  EFT L 365 af 31.12.1991, s. 1.

(8)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.

(9)  EUT L 333 af 20.12.2003, s. 17.

(10)  EUT L 16 af 20.1.2005, s. 184.

(11)  EUT L 286 af 29.10.2008, s. 1.


BILAG I

FANGSTBEGRÆNSNINGER OG DERTIL KNYTTEDE BETINGELSER FOR FORVALTNINGEN FRA ÅR TIL ÅR AF FANGSTBEGRÆNSNINGERNE FOR EF-FARTØJER I OMRÅDER, HVOR DER ER FASTSAT FANGSTBEGRÆNSNINGER, OPDELT EFTER ART OG OMRÅDE

I nedenstående skemaer fastsættes TAC'er og kvoter (i tons levende vægt, medmindre andet er angivet) for hver bestand og fordelingen heraf mellem medlemsstaterne samt dertil knyttede betingelser for forvaltningen af kvoterne fra år til år.

Fiskebestandene er for hvert område anført i alfabetisk rækkefølge efter arternes latinske navn. I disse skemaer anvendes følgende koder for de forskellige arter:

Videnskabeligt navn

3-alfa-kode

Fællesnavn

Clupea harengus

HER

Sild

Gadus morhua

COD

Torsk

Platichthys flesus

FLX

Skrubbe

Pleuronectes platessa

PLE

Rødspætte

Psetta maxima

TUR

Pighvar

Salmo salar

SAL

Laks

Sprattus sprattus

SPR

Brisling


Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

Underafsnit 30-31

HER/3D30, HER/3D31.

Finland

84 721

Analytisk TAC.

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Sverige

18 615

EF

103 336

TAC

103 336


Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

Underafsnit 22-24

HER/3B23, HER/3C22, HER/3D24.

Danmark

3 181

Analytisk TAC.

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Tyskland

12 519

Finland

2

Polen

2 953

Sverige

4 037

EF

22 692

TAC

22 692


Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

Underafsnit 25-27, 28.2, 29 og 32

HER/3D25, HER/3D26, HER/3D27, HER/3D28, HER/3D29, HER/3D32.

Danmark

2 780

Analytisk TAC.

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Tyskland

737

Estland

14 198

Finland

27 714

Letland

3 504

Litauen

3 689

Polen

31 486

Sverige

42 268

EF

126 376

TAC

Ikke relevant


Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

Underafsnit 28.1

HER/03D.RG

Estland

16 809

Analytisk TAC.

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Letland

19 591

EF

36 400

TAC

36 400


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Område

:

EF-farvande i underafsnit 25-32

COD/3D25, COD/3D26, COD/3D27, COD/3D28, COD/3D29, COD/3D30, COD/3D31, COD/3D32.

Danmark

11 777

Analytisk TAC.

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Tyskland

4 685

Estland

1 148

Finland

901

Letland

4 379

Litauen

2 885

Polen

13 561

Sverige

11 932

EF

51 267

TAC

Ikke relevant


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Område

:

EF-farvande i underafsnit 22-24

COD/3B23, COD/3C22, COD/3D24.

Danmark

7 726

Analytisk TAC.

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Tyskland

3 777

Estland

171

Finland

152

Letland

639

Litauen

415

Polen

2 067

Sverige

2 753

EF

17 700

TAC

17 700


Art

:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område

:

EF-farvande i underafsnit 22-32

PLE/3B23, PLE/3C22, PLE/3D24, PLE/3D25, PLE/3D26, PLE/3D27, PLE/3D28, PLE/3D29, PLE/3D30, PLE/3D31, PLE/3D32.

Danmark

2 179

Præventiv TAC.

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Tyskland

242

Polen

456

Sverige

164

EF

3 041

TAC

3 041


Art

:

Laks

Salmo salar

Område

:

EF-farvande i underafsnit 22-31

SAL/3B23, SAL/3C22, SAL/3D24, SAL/3D25, SAL/3D26, SAL/3D27, SAL/3D28, SAL/3D29, SAL/3D30, SAL/3D31.

Danmark

60 975 (1)

Analytisk TAC.

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Tyskland

6 784 (1)

Estland

6 197 (1)

Finland

76 031 (1)

Letland

38 783 (1)

Litauen

5 594 (1)

Polen

18 497 (1)

Sverige

82 420 (1)

EF

294 246 (1)

TAC

Ikke relevant


Art

:

Laks

Salmo salar

Område

:

EF-farvande i underafsnit 32

SAL/3D32.

Estland

1 581 (2)

Analytisk TAC.

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Finland

13 838 (2)

EF

15 419 (2)

TAC

Ikke relevant


Art

:

Brisling

Sprattus sprattus

Område

:

EF-farvande i underafsnit 22-32

SPR/3B23, SPR/3C22, SPR/3D24, SPR/3D25, SPR/3D26, SPR/3D27, SPR/3D28, SPR/3D29, SPR/3D30, SPR/3D31, SPR/3D32.

Danmark

37 480

Analytisk TAC.

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes.

Tyskland

23 745

Estland

43 522

Finland

19 620

Letland

52 565

Litauen

19 015

Polen

111 552

Sverige

72 456

EF

379 955

TAC

Ikke relevant


(1)  Udtrykt i antal fisk.

(2)  Udtrykt i antal fisk.


BILAG II

Fiskeriindsatsbegrænsninger

1.

For så vidt angår fiskerfartøjer, der fører deres flag, sørger medlemsstaterne for, at fiskeri med trawl, snurrevod eller lignende redskaber med en maskestørrelse på mindst 90 mm, fiskeri med gællegarn, indfiltringsgarn og toggergarn med en maskestørrelse på mindst 90 mm og fiskeri med bundliner, langliner (bortset fra flydeliner), håndliner og pilkeudstyr tillades i højst:

a)

181 dage ude af havn i underafsnit 22-24, undtagen i perioden 1. til 30. april, når artikel 8, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1098/2007 anvendes, og

b)

160 dage ude af havn i underafsnit 25-28 undtagen i perioden 1. juli til 31. august, når artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1098/2007 anvendes.

2.

Det maksimale antal dage ude af havn om året, hvor et fartøj må opholde sig i de to områder som fastsat i punkt 1, litra a) og b), og fiske med de i punkt 1 omhandlede redskaber, må ikke overstige det højeste antal dage, der er tildelt for et af de to områder.


BILAG III

TEKNISKE OVERGANGSFORANSTALTNINGER

A.   Restriktioner i forbindelse med fiskeri efter skrubbe og pighvar

1.

Det er forbudt at beholde fisk af nedenstående arter om bord, når de er fanget i følgende geografiske områder og perioder:

Art

Geografisk område

Periode

Skrubbe (Platichthys flesus)

Underafsnit 26, 27, 28 og 29 syd for 59°30′ N

Underafsnit 32

15. februar-15. maj

15. februar-31. maj

Pighvar (Psetta maxima)

Underafsnit 25, 26 og 28 syd for 56°50′N

1. juni-31. juli

2.

Uanset punkt 1 er det, når der fiskes med trawl, snurrevod eller lignende redskaber med en maskestørrelse på mindst 105 mm eller med gællegarn, indfiltringsgarn eller toggergarn med en maskestørrelse på mindst 100 mm, tilladt at beholde bifangster af skrubbe og pighvar om bord og lande dem, hvis sådanne bifangster højst udgør 10 % udtrykt i levende vægt af den samlede fangst, der beholdes om bord og landes i de forbudsperioder, der er omhandlet i punkt 1.

B.   Specifikationer for Bacoma-topvinduesfangstpose

1.

Uanset punkt 1, litra e), nr. i), i tillæg 1 til bilag II til forordning (EF) nr. 2187/2005 skal maskestørrelsen være mindst 120 mm, gældende fra 1. januar i underafsnit 22-24 og fra 1. marts i underafsnit 25-32.

2.

Uanset punkt 1, litra d), nr. ii), i tillæg 1 til bilag II til forordning (EF) nr. 2187/2005 skal vinduet være mindst 5,5 m langt, gældende fra 1. januar i underafsnit 22-24 og fra 1. marts i underafsnit 25-32.

3.

Uanset punkt 2 skal vinduets længde være mindst 6 m, hvis der til vinduet er fastgjort en sensor, der skal måle den samlede fangstmængde, gældende fra 1. januar i underafsnit 22-24 og fra 1. marts i underafsnit 25-32.

C.   Specifikationer for T90-trawl

Uanset litra b) i tillæg 2 til bilag II til forordning (EF) nr. 2187/2005 skal maskestørrelsen være mindst 120 mm, gældende fra 1. januar i underafsnit 22-24 og fra 1. marts i underafsnit 25-32.


Top