EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1170

Kommissionens forordning (EF) nr. 1170/2009 af 30. november 2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 for så vidt angår listerne over vitaminer og mineraler og former heraf, der kan tilsættes til fødevarer, herunder kosttilskud (EØS-relevant tekst)

OJ L 314, 1.12.2009, p. 36–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 232 - 238

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1170/oj

1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/36


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1170/2009

af 30. november 2009

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 for så vidt angår listerne over vitaminer og mineraler og former heraf, der kan tilsættes til fødevarer, herunder kosttilskud

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (1), særlig artikel 4, stk. 5,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer (2), særlig artikel 3, stk. 3,

efter høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag I og II til direktiv 2002/46/EF er der fastsat lister over de vitaminer og mineraler, der kan anvendes ved fremstilling af kosttilskud, samt for hver af dem de former, der kan anvendes. Ændringer af listerne skal vedtages i overensstemmelse med direktivets artikel 4 og efter proceduren i direktivets artikel 13, stk. 3.

(2)

I bilag I og II til forordning (EF) nr. 1925/2006 er der fastsat lister over de vitaminer og mineraler, der kan tilsættes til fødevarer, samt for hver af dem de former, der kan anvendes. Ændringer af listerne skal vedtages i overensstemmelse med forordningens artikel 3 og efter proceduren i forordningens artikel 14, stk. 3.

(3)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har evalueret nye former af vitaminer og mineraler. De stoffer, der er afgivet positiv videnskabelig udtalelse om, og for hvilke det gælder, at kravene i direktiv 2002/46/EF og forordning (EF) nr. 1925/2006 er overholdt, bør opføres på de respektive lister i de pågældende retsakter.

(4)

De berørte parter blev hørt, og de indkomne bemærkninger blev taget i betragtning.

(5)

På grundlag af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets videnskabelige evaluering bør der indføres specifikationer for visse vitaminer og mineraler med henblik på identifikation.

(6)

Direktiv 2002/46/EF og forordning (EF) nr. 1925/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til direktiv 2002/46/EF erstattes af teksten i henholdsvis bilag I og II til denne forordning.

Artikel 2

I forordning (EF) nr. 1925/2006 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I indsættes ordet »Bor« i listen i punkt 2.

2)

Bilag II erstattes af teksten i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51.

(2)  EUT L 404 af 30.12.2006, s. 26.


BILAG I

»BILAG I

Vitaminer og mineraler, der kan anvendes ved fremstilling af kosttilskud

1.   Vitaminer

Vitamin A (μg RE)

Vitamin D (μg)

Vitamin E (mg α-TE)

Vitamin K (μg)

Vitamin B1 (mg)

Vitamin B2 (mg)

Niacin (mg NE)

Pantothensyre (mg)

Vitamin B6 (mg)

Folsyre (μg) (1)

Vitamin B12 (μg)

Biotin (μg)

Vitamin C (mg)

2.   Mineraler

Calcium (mg)

Magnesium (mg)

Jern (mg)

Kobber (μg)

Jod (μg)

Zink (mg)

Mangan (mg)

Natrium (mg)

Kalium (mg)

Selen (μg)

Chrom (Cr)

Molybdæn (μg)

Fluor (mg)

Chlorid (mg)

Phosphor (mg)

Bor (mg)

Silicium (mg)


(1)  »Folsyre« er den betegnelse, der er anvendt i bilag I til Kommissionens direktiv 2008/100/EF af 28. oktober 2008 om ændring af Rådets direktiv 90/496/EØF om næringsdeklaration af levnedsmidler for så vidt angår anbefalet daglig tilførsel, energiomregningsfaktorer og definitioner, og den dækker alle former for folat.«


BILAG II

»BILAG II

Vitaminer og mineraler, der kan anvendes ved fremstilling af kosttilskud

A.   Vitaminer

1.   VITAMIN A

a)

retinol

b)

retinylacetat

c)

retinylpalmitat

d)

beta-caroten

2.   VITAMIN D

a)

cholecalciferol

b)

ergocalciferol

3.   VITAMIN E

a)

D-alpha-tocopherol

b)

DL-alpha-tocopherol

c)

D-alpha-tocopherylacetat

d)

DL-alpha-tocopherylacetat

e)

D-alpha-tocopherylsuccinat

f)

blandede tocopheroler (1)

g)

tocotrienoltocopherol (2)

4.   VITAMIN K

a)

phylloquinon (phytomenadion)

b)

menaquinon (3)

5.   VITAMIN B1

a)

thiaminhydrochlorid

b)

thiaminmononitrat

c)

thiaminmonophosphatchlorid

d)

thiaminpyrophosphatchlorid

6.   VITAMIN B2

a)

riboflavin

b)

riboflavin-5′-phosphat, natrium

7.   NIACIN

a)

nikotinsyre

b)

nikotinamid

c)

inositolhexanicotinat (inositolhexaniacinat)

8.   PANTOTHENSYRE

a)

calcium-D-pantothenat

b)

natrium-D-pantothenat

c)

dexpantothenol

d)

pantethin

9.   VITAMIN B6

a)

pyridoxinhydrochlorid

b)

pyridoxin-5′-phosphat

c)

pyridoxal-5′-phosphat

10.   FOLAT

a)

pteroylmonoglutaminsyre

b)

calcium-L-methylfolat

11.   VITAMIN B12

a)

cyanocobalamin

b)

hydroxocobalamin

c)

5′-deoxyadenosylcobalamin

d)

methylcobalamin

12.   BIOTIN

a)

D-biotin

13.   VITAMIN C

a)

L-ascorbinsyre

b)

natrium-L-ascorbat

c)

calcium-L-ascorbat (4)

d)

kalium-L-ascorbat

e)

L-ascorbyl-6-palmitat

f)

magnesium-L-ascorbat

g)

zink-L-ascorbat

B.   Mineraler

calciumacetat

calcium-L-ascorbat

calciumbisglycinat

calciumcarbonat

calciumchlorid

calciumcitratmalat

calciumsalte af citronsyre

calciumgluconat

calciumglycerophosphat

calciumlactat

calciumpyruvat

calciumsalte af orthophosphorsyre

calciumsuccinat

calciumhydroxid

calcium-L-lysinat

calciummalat

calciumoxid

calcium-L-pidolat

calcium-L-threonat

calciumsulfat

magnesiumacetat

magnesium-L-ascorbat

magnesiumbisglycinat

magnesiumcarbonat

magnesiumchlorid

magnesiumsalte af citronsyre

magnesiumgluconat

magnesiumglycerophosphat

magnesiumsalte af orthophosphorsyre

magnesiumlactat

magnesium-L-lysinat

magnesiumhydroxid

magnesiummalat

magnesiumoxid

magnesium-L-pidolat

magnesiumkaliumcitrat

magnesiumpyrovat

magnesiumsuccinat

magnesiumsulfat

magnesiumtaurat

magnesiumacetyltaurat

ferrocarbonat

ferrocitrat

ferriammoniumcitrat

ferrogluconat

ferrofumarat

natrium-ferridiphosphat

ferrolactat

ferrosulfat

ferridiphosphat (ferripyrophosphat)

ferrisaccharat

jern (carbonyl + elektrolytisk + hydrogenreduceret)

ferrobisglycinat

ferro-L-pidolat

ferrophosphat

jern(II)taurat

cupricarbonat

cupricitrat

cuprigluconat

cuprisulfat

kobber-L-aspartat

kobberbisglycinat

kobber-lysin-complex

kobber(II)oxid

natriumjodid

natriumjodat

kaliumjodid

kaliumjodat

zinkacetat

zink-L-ascorbat

zink-L-aspartat

zinkbisglycinat

zinkchlorid

zinkcitrat

zinkgluconat

zinklactat

zink-L-lysinat

zinkmalat

zink-mono-L-methioninsulfat

zinkoxid

zinkcarbonat

zink-L-pidolat

zinkpicolinat

zinksulfat

manganoascorbat

mangan-L-aspartat

manganobisglycinat

manganocarbonat

manganochlorid

manganocitrat

manganogluconat

manganoglycerophosphat

manganopidolat

manganosulfat

natriumbicarbonat

natriumcarbonat

natriumchlorid

natriumcitrat

natriumgluconat

natriumlactat

natriumhydroxid

natriumsalte af orthophosphorsyre

kaliumbicarbonat

kaliumcarbonat

kaliumchlorid

kaliumcitrat

kaliumgluconat

kaliumglycerophosphat

kaliumlactat

kaliumhydroxid

kalium-L-pidolat

kaliummalat

kaliumsalte af orthophosphorsyre

L-selenmethionin

selenberiget gær (5)

selensyrling

natriumselenat

natriumhydrogenselenit

natriumselenit

chrom(III)chlorid

chrom(III)lactat, trihydrat

chromnitrat

chrompicolinat

chrom(III)sulfat

ammoniummolybdat (molybdæn VI)

kaliummolybdat (molybdæn VI)

natriummolybdat (molybdæn VI)

calciumfluorid

kaliumfluorid

natriumfluorid

natriummonofluorphosphat

borsyre

natriumborat

cholinstabiliseret orthosiliciumsyre

siliciumdioxid

kiselsyre (6)


(1)  Alpha-tocopherol < 20 %, beta-tocopherol < 10 %, gamma-tocopherol 50-70 % og delta-tocopherol 10-30 %.

(2)  Typisk indhold af individuelle tocopheroler og tocotrienoler:

115 mg/g alpha-tocopherol (101 mg/g minimum)

5 mg/g beta-tocopherol (< 1 mg/g minimum)

45 mg/g gamma-tocopherol (25 mg/g minimum)

12 mg/g delta-tocopherol (3 mg/g minimum)

67 mg/g alpha-tocotrienol (30 mg/g minimum)

< 1 mg/g beta-tocotrienol (< 1 mg/g minimum)

82 mg/g gamma-tocotrienol (45 mg/g minimum)

5 mg/g delta-tocotrienol (< 1 mg/g minimum).

(3)  Menaquinon forekommer primært som menaquinon-7 og i mindre omfang menaquinon-6.

(4)  Kan indeholde højst 2 % threonat.

(5)  Selenberiget gær, der er fremstillet ved dyrkning med forekomst af natriumselenit som selenkilde, og som i tørret form som markedsført højst indeholder 2,5 mg Se/g. Den fremherskende organiske selenforbindelse, der forekommer i gæren, er selenmethionin (60-85 % af det samlede ekstraherede selen i produktet). Indholdet af andre organiske selenforbindelser, herunder selencystein, må højst udgøre 10 % af det samlede ekstraherede selen. Indholdet af uorganisk selen må normalt højst udgøre 1 % af det samlede ekstraherede selen.

(6)  I form af kiselgel.«


BILAG III

»BILAG II

Vitamin- og mineralkilder, der må tilsættes til fødevarer

1.   Vitaminkilder

VITAMIN A

retinol

retinylacetat

retinylpalmitat

beta-caroten

VITAMIN D

cholecalciferol

ergocalciferol

VITAMIN E

D-alpha-tocopherol

DL-alpha-tocopherol

D-alpha-tocopherylacetat

DL-alpha-tocopherylacetat

D-alpha-tocopherylsuccinat

VITAMIN K

phylloquinon (phytomenadion)

menaquinon (1)

VITAMIN B1

thiaminhydrochlorid

thiaminmononitrat

VITAMIN B2

riboflavin

riboflavin-5′-phosphat, natrium

NIACIN

nikotinsyre

nikotinamid

PANTOTHENSYRE

calcium-D-pantothenat

natrium-D-pantothenat

dexpantothenol

VITAMIN B6

pyridoxinhydrochlorid

pyridoxin-5′-phosphat

pyridoxindipalmitat

FOLSYRE

pteroylmonoglutaminsyre

calcium-L-methylfolat

VITAMIN B12

cyanocobalamin

hydroxocobalamin

BIOTIN

D-biotin

VITAMIN C

L-ascorbinsyre

natrium-L-ascorbat

calcium-L-ascorbat

kalium-L-ascorbat

L-ascorbyl-6-palmitat

2.   Mineralkilder

calciumcarbonat

calciumchlorid

calciumcitratmalat

calciumsalte af citronsyre

calciumgluconat

calciumglycerophosphat

calciumlactat

calciumsalte af orthophosphorsyre

calciumhydroxid

calciummalat

calciumoxid

calciumsulfat

magnesiumacetat

magnesiumcarbonat

magnesiumchlorid

magnesiumsalte af citronsyre

magnesiumgluconat

magnesiumglycerophosphat

magnesiumsalte af orthophosphorsyre

magnesiumlactat

magnesiumhydroxid

magnesiumoxid

magnesiumkaliumcitrat

magnesiumsulfat

ferrobisglycinat

ferrocarbonat

ferrocitrat

ferriammoniumcitrat

ferrogluconat

ferrofumarat

natrium-ferridiphosphat

ferrolactat

ferrosulfat

ferridiphosphat (ferripyrophosphat)

ferrisaccharat

jern (carbonyl + elektrolytisk + hydrogenreduceret)

cupricarbonat

cupricitrat

cuprigluconat

cuprisulfat

kobber-lysin-complex

natriumjodid

natriumjodat

kaliumjodid

kaliumjodat

zinkacetat

zinkbisglycinat

zinkchlorid

zinkcitrat

zinkgluconat

zinklactat

zinkoxid

zinkcarbonat

zinksulfat

manganocarbonat

manganochlorid

manganocitrat

manganogluconat

manganoglycerophosphat

manganosulfat

natriumbicarbonat

natriumcarbonat

natriumcitrat

natriumgluconat

natriumlactat

natriumhydroxid

natriumsalte af orthophosphorsyre

selenberiget gær (2)

natriumselenat

natriumhydrogenselenit

natriumselenit

natriumfluorid

kaliumfluorid

kaliumbicarbonat

kaliumcarbonat

kaliumchlorid

kaliumcitrat

kaliumgluconat

kaliumglycerophosphat

kaliumlactat

kaliumhydroxid

kaliumsalte af orthophosphorsyre

chrom(III)chlorid og hexahydrat heraf

chrom(III)sulfat og hexahydrat heraf

ammoniummolybdat (molybdæn VI)

natriummolybdat (molybdæn VI)

borsyre

natriumborat


(1)  Menaquinon forekommer primært som menaquinon-7 og i mindre omfang menaquinon-6.

(2)  Selenberiget gær, der er fremstillet ved dyrkning med forekomst af natriumselenit som selenkilde, og som i tørret form som markedsført højst indeholder 2,5 mg Se/g. Den fremherskende organiske selenforbindelse, der forekommer i gæren, er selenmethionin (60-85 % af det samlede ekstraherede selen i produktet). Indholdet af andre organiske selenforbindelser, herunder selencystein, må højst udgøre 10 % af det samlede ekstraherede selen. Indholdet af uorganisk selen må normalt højst udgøre 1 % af det samlede ekstraherede selen.«


Top