Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1161

Kommissionens forordning (EF) nr. 1161/2009 af 30. november 2009 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår de oplysninger om fødevarekæder, som fødevarevirksomhedsledere, der driver slagterier, skal modtage (EØS-relevant tekst)

OJ L 314, 1.12.2009, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 182 - 183

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1161/oj

1.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1161/2009

af 30. november 2009

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår de oplysninger om fødevarekæder, som fødevarevirksomhedsledere, der driver slagterier, skal modtage

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (1), særlig artikel 10, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 853/2004 er der fastsat særlige bestemmelser om hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer. I henhold til afsnit III i bilag II til forordning (EF) nr. 853/2004 skal fødevarevirksomhedsledere, der driver slagterier, anmode om, modtage, kontrollere og skride ind på grundlag af oplysninger om fødevarekæden med hensyn til alle dyr, bortset fra vildtlevende vildt, der er sendt eller er bestemt til at blive sendt til slagteriet.

(2)

I henhold til punkt 2 i nævnte afsnit skal de pågældende ledere modtage oplysningerne om fødevarekæden, mindst 24 timer inden dyrene ankommer til slagteriet, undtagen i de tilfælde, der er nævnt i afsnittets punkt 7. I punkt 7 er det fastsat, at hvis den kompetente myndighed giver tilladelse hertil, kan oplysningerne ledsage bestemte dyr, som er angivet i nævnte punkt, til slagteriet i stedet for at skulle foreligge mindst 24 timer forinden.

(3)

Da bestemmelsen om tilvejebringelse af information om fødevarekæden er et nyt krav til fødevarevirksomhedslederne, der blev indført ved forordning (EF) nr. 853/2004, er der fastsat en overgangsperiode til fuld gennemførelse af kravet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2076/2005 af 5. december 2005 om overgangsordninger i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 (2).

(4)

Den uhindrede strøm af information om fødevarekæden fra bedriften til slagteriet lettes navnlig ved artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2076/2005, hvor der er fastsat en undtagelse fra kravet i afsnit III, punkt 2, i bilag II til forordning (EF) nr. 853/2004 om, at informationen om fødevarekæden skal tilvejebringes mindst 24 timer inden dyrenes ankomst til slagteriet, hvis den kompetente myndighed tillader det, og forudsat at det ikke bringer målene for forordning (EF) nr. 853/2004 i fare.

(5)

Erfaringerne har vist, at det har medført en gnidningsfri gennemførelse af kravene om information om fødevarekæden at give de kompetente myndigheder beføjelse til i konkrete tilfælde at skabe mulighed for flere situationer, hvor informationen om fødevarekæden kan sendes til slagteriet sammen de dyr, den vedrører, i stedet for 24 timer i forvejen. Denne overgangsordning bør derfor gøres permanent.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 853/2004 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(2)  EUT L 338 af 22.12.2005, s. 83.


BILAG

Afsnit III, punkt 7, i bilag II til forordning (EF) nr. 853/2004 affattes således:

»7.

Hvis den kompetente myndighed tillader det, og forudsat at det ikke bringer målene for denne forordning i fare, kan informationen om fødevarekæden, uanset dyrenes art, modtages, mindre end 24 timer inden de dyr, informationen vedrører, ankommer til slagteriet eller ledsage dyrene til slagteriet.

Oplysninger om fødevarekæden, der kan medføre alvorlige forstyrrelser af slagteriets aktivitet, meddeles imidlertid den fødevarevirksomhedsleder, der driver slagteriet, i god tid inden dyrene ankommer til slagteriet, så fødevarevirksomhedslederen kan tilrettelægge slagteriets aktiviteter under hensyntagen hertil.

Den fødevarevirksomhedsleder, der driver slagteriet, skal foretage en vurdering af den relevante information og forelægge den modtagne information om fødevarekæden for embedsdyrlægen. Slagtning eller slagtemæssig behandling af dyrene må ikke finde sted, før embedsdyrlægen har givet tilladelse dertil.«


Top