EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0617

Rådets forordning (EF) nr. 617/2009 af 13. juli 2009 om åbning af et autonomt toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet

EUT L 182 af 15.7.2009, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/617/oj

15.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 182/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 617/2009

af 13. juli 2009

om åbning af et autonomt toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I betragtning af at Fællesskabet har en interesse i at udvikle harmoniske handelsforbindelser med tredjelande, bør der indføres bestemmelser om at åbne et autonomt EF-importtoldkontingent på 20 000 tons fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet.

(2)

I overensstemmelse med artikel 144 i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1) sammenholdt med artikel 4 i nævnte forordning åbnes og forvaltes toldkontingenterne for de i denne forordning anførte produkter af Kommissionen i henhold til detaljerede bestemmelser, som vedtages efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i nævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der åbnes et årligt EF-toldkontingent med løbenummer 09.4449 på 20 000 tons, udtrykt i produktvægt, for import af fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet henhørende under KN-kode 0201, 0202, 0206 10 95 og 0206 29 91.

2.   For det i stk. 1 omhandlede kontingent fastsættes importtolden til 0 %.

3.   Kontingentåret løber fra den 1. juli til den 30. juni.

Artikel 2

Kommissionen forvalter det i artikel 1 omhandlede toldkontingent i overensstemmelse med artikel 144 og artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. august 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2009.

På Rådets vegne

E. ERLANDSSON

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.


Top