EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0552

Kommissionens forordning (EF) nr. 552/2009 af 22. juni 2009 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EØS-relevant tekst)

OJ L 164, 26.6.2009, p. 7–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024 P. 263 - 287

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/552/oj

26.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 552/2009

af 22. juni 2009

om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 131, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (2) indeholder i bilag I bestemmelser om begrænsninger med hensyn til visse farlige stoffer og præparater. Forordning (EF) nr. 1907/2006 ophæver og erstatter direktiv 76/769/EØF med virkning fra den 1. juni 2009. Bilag XVII til nævnte forordning erstatter bilag I til direktiv 76/769/EØF.

(2)

I henhold til artikel 67 i forordning (EF) nr. 1907/2006 må stoffer, blandinger eller artikler ikke fremstilles, markedsføres eller anvendes, medmindre de opfylder betingelserne i eventuelle begrænsninger fastlagt for dem i bilag XVII.

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/122/EF af 12. december 2006 om 30. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF (perfluoroktansulfonater) (3) og Kommissionens direktiv 2006/139/EF af 20. december 2006 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I til Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår begrænsning af markedsføring og anvendelse af arsenforbindelser (4), hvorved bilag I til direktiv 76/769/EØF blev ændret, blev vedtaget kort tid før vedtagelsen af forordning (EF) nr. 1907/2006 i december 2006, men de relevante begrænsninger er endnu ikke blevet optaget i bilag XVII til nævnte forordning. Bilag XVII bør derfor ændres for at omfatte de begrænsninger, der svarer til direktiv 2006/122/EF og 2006/139/EF, da de pågældende begrænsninger ellers vil blive ophævet den 1. juni 2009.

(4)

I henhold til artikel 137, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1907/2006 skal alle ændringer til de begrænsninger, der vedtages under direktiv 76/769/EØF fra 1. juni 2007, inkorporeres i bilag XVII til nævnte forordning med virkning fra den 1. juni 2009.

(5)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/51/EF (5) om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for markedsføringen af visse måleinstrumenter med indhold af kviksølv blev vedtaget den 25. september 2007. Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1348/2008/EF (6) om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af 2-(2-methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, methylendiphenyldiisocyanat, cyclohexan og ammoniumnitrat blev vedtaget den 16. december 2008. De pågældende begrænsninger er endnu ikke optaget i bilag XVII til nævnte forordning. Bilag XVII bør ændres for at inkorporere de begrænsninger med hensyn til bestemte måleanordninger indeholdende kviksølv, der er vedtaget i henhold til direktiv 2007/51/EF, og de begrænsninger med hensyn til 2-(2-methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, methylen-diphenyldiisocyanat, cyclohexan og ammoniumnitrat, der er vedtaget i henhold til beslutning nr. 1348/2008/EF.

(6)

Der bør tages hensyn til de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (7).

(7)

Da bestemmelserne i afsnit VIII i forordning (EF) nr. 1907/2006 og navnlig i bilag XVII finder direkte anvendelse fra 1. juni 2009, bør begrænsningerne formuleres klart, så operatørerne og håndhævelsesmyndighederne kan anvende dem korrekt. Derfor bør formuleringen af begrænsningerne revideres. Terminologien for de enkelte punkter bør harmoniseres og bringes i bedre overensstemmelse med definitionerne i forordning (EF) nr. 1907/2006.

(8)

Rådets direktiv 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) (8) indeholder krav om, at apparater, der indeholder PCB og PCT, skal dekontamineres og bortskaffes så hurtigt som muligt, og det fastlægger betingelserne for dekontaminering af apparater, der indeholder disse stoffer. Derfor bør det punkt i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006, der vedrører PCT, ikke omfatte bestemmelser vedrørende apparater indeholdende PCT, da disse er fuldt ud reguleret under direktiv 96/59/EF.

(9)

De nuværende begrænsninger vedrørende stofferne 2-naphthylamin, benzidin, 4-nitrobiphenyl og 4-aminobiphenyl er tvetydige, da det ikke er klart, om forbuddet kun gælder levering til privat brug eller også levering til erhvervsmæssige brugere. Disse begrænsninger bør præciseres. Da Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (9) forbyder produktion, fremstilling og brug af disse stoffer under arbejdet, bør begrænsningerne for disse stoffer i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 være i overensstemmelse med direktiv 98/24/EF.

(10)

Stofferne tetrachlormethan og 1,1,1-trichlorethan er underlagt strenge begrænsninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 af 29. juni 2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (10). I henhold til forordning (EF) nr. 2037/2000 er tetrachlormethan underlagt et forbud med forbehold, mens 1,1,1-trichlorethan er underlagt et totalt forbud. Begrænsningerne for tetrachlormethan og 1,1,1-trichlorethan i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 er derfor overflødige og bør slettes.

(11)

Da kviksølv i batterier er reguleret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (11), er de nuværende bestemmelser om kviksølvbatterier i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 overflødige og bør derfor slettes.

(12)

I henhold til artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1907/2006 betragtes affald ikke som et stof, en blanding eller en artikel som defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1907/2006. Da affald ikke er omfattet af begrænsningerne i nævnte forordning, er bestemmelserne i bilag XVII til denne om udelukkelse af affald overflødige og bør slettes.

(13)

Visse begrænsninger i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 bør ændres for at tage hensyn til definitionerne af »anvendelse« og »markedsføring« i artikel 3 i nævnte forordning.

(14)

Punktet om asbestfibre i bilag I til direktiv 76/769/EØF omfattede en undtagelse for diafragmer indeholdende chrysotil. Det bør specificeres, at denne undtagelse vil blive taget op til fornyet vurdering efter modtagelse af de rapporter, som de medlemsstater, der gør brug af denne undtagelse, skal indsende. Set i lyset af definitionen af »markedsføring« i forordning (EF) nr. 1907/2006 bør medlemsstaterne desuden kunne tillade markedsføringen af visse artikler indeholdende sådanne fibre, hvis artiklerne allerede var monteret eller i brug før den 1. januar 2005, under særlige betingelser, der sikrer et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed.

(15)

Det skal gøres klart, at for stoffer, som er inkorporeret i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 som følge af begrænsninger vedtaget inden for rammerne af direktiv 76/769/EØF (punkt 1 til 58), gælder begrænsningerne ikke for lagring, opbevaring, behandling, påfyldning i beholdere eller overførsel fra en beholder til en anden af stofferne med henblik på eksport, medmindre fremstillingen af stofferne er forbudt.

(16)

I modsætning til i direktiv 76/769/EØF defineres begrebet »artikel« i forordning (EF) nr. 1907/2006. For at dække de samme ting, som den oprindelige begrænsning for cadmium dækkede, bør betegnelsen »blanding« tilføjes i nogle af bestemmelserne.

(17)

Det bør gøres klart, at de begrænsninger, der er indarbejdet i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 vedrørende markedsføring af visse måleinstrumenter, der indeholder kviksølv, ikke gælder for instrumenter, der allerede var i brug på tidspunktet for begrænsningens ikrafttrædelse.

(18)

I punkterne i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 vedrørende stofferne pentabromderivat af diphenylether og octabromderivat af diphenylether bør det bestemmes, at begrænsningerne ikke gælder for artikler allerede i anvendelse på den dato, fra hvilken begrænsningen skulle finde anvendelse, idet disse stoffer var indbygget i artikler, der har en lang livscyklus og sælges på brugtmarkedet, som f.eks. flyvemaskiner og køretøjer. Da anvendelsen af stofferne i elektrisk og elektronisk udstyr desuden er reguleret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF af 27. januar 2003 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (12), bør dette udstyr ikke være underlagt de pågældende begrænsninger.

(19)

Det bør med hensyn til begrænsningerne for nonylphenol og nonylphenolethoxylat gøres klart, at disse ikke berører gyldigheden af eksisterende nationale godkendelser af pesticider og biocider indeholdende nonylphenolethoxylat som hjælpestof, således som det er fastlagt i artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/53/EF af 18. juni 2003 om 26. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (nonylphenol, nonylphenolethoxylat og cement) (13).

(20)

Det bør gøres klart, at de begrænsninger, der er indarbejdet i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 med hensyn til perfluoroktansulfonater, ikke gælder for produkter, der allerede var i anvendelse i Fællesskabet ved begrænsningens ikrafttrædelse.

(21)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201.

(3)  EUT L 372 af 27.12.2006, s. 32.

(4)  EUT L 384 af 29.12.2006, s. 94.

(5)  EUT L 257 af 3.10.2007, s. 13.

(6)  EUT L 348 af 24.12.2008, s. 108.

(7)  EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.

(8)  EFT L 243 af 24.9.1996, s. 31.

(9)  EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11.

(10)  EFT L 244 af 29.9.2000, s. 1.

(11)  EUT L 266 af 26.9.2006, s. 1.

(12)  EUT L 37 af 13.2.2003, s. 19.

(13)  EUT L 178 af 17.7.2003, s. 24.


BILAG

I bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Overskriften affattes således:

2)

Tabellen med betegnelse for stoffer, stofgrupper og blandinger samt begrænsningerne affattes således:

»For stoffer, som er inkorporeret i dette bilag som følge af begrænsninger vedtaget inden for rammerne af direktiv 76/769/EØF (punkt 1 til 58), gælder begrænsningerne ikke for lagring, opbevaring, behandling, påfyldning i beholdere eller overførsel fra en beholder til en anden af stofferne med henblik på eksport, medmindre fremstillingen af stofferne er forbudt.


Kolonne 1

Betegnelse for stoffet, stofgruppen eller blandingen

Kolonne 2

Begrænsninger

1.

Polychlorerede triphenyler (PCT)

Må ikke markedsføres eller anvendes

som stoffer

i blandinger, herunder olieaffald, eller i udstyr i koncentrationer på over 50 mg/kg (0,005 vægtprocent).

2.

Chlorethen (vinylchlorid)

CAS-nr. 75-01-4

EF-nr. 200-831-0

Må ikke anvendes som drivmiddel i aerosoler, uanset til hvilke formål.

Aerosoler, der indeholder stoffet som drivstof, må ikke markedsføres.

3.

Flydende stoffer eller blandinger, der anses for farlige i henhold til definitionerne i Rådets direktiv 67/548/EØF og direktiv 1999/45/EF

1.

Må ikke anvendes i

dekorationsartikler, der frembringer lys- eller farvevirkninger ved forskellige faser, f.eks. i hyggelamper og askebægre

spøg og skæmt-artikler

spil til en eller flere deltagere, samt alle artikler bestemt til sådanne formål, også selv om de også tjener dekorative formål.

2.

Artikler, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.

3.

Må ikke markedsføres, hvis de indeholder et farvestof, undtagen hvor dette er nødvendigt af afgiftshensyn, eller parfume eller begge dele, og hvis de

indebærer fare ved indtagelse og er mærket med R65 eller H304, og

kan anvendes som brændstof i dekorative lamper, og

er emballeret i beholdere med et rumindhold på 15 liter eller derunder.

4.

Uden at andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger derved indskrænkes, skal leverandørerne før markedsføringen sikre, at emballagen til de stoffer og blandinger, der er omfattet af stk. 3 og beregnet til brug i lamper, er tydeligt, læseligt og uudsletteligt mærket med:

»Hold lamper som indeholder denne væske, uden for børns rækkevidde«.

4.

Triphosphat (2,3-dibromopropyl)

CAS-nr. 126-72-7

1.

Må ikke anvendes i tekstilvarer, der er bestemt til at komme i berøring med huden, f.eks. beklædningsgenstande, underbeklædningsgenstande og linned.

2.

Artikler, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.

5.

Benzen

CAS-nr. 71-43-2

EF-nr. 200-753-7

1.

Må ikke anvendes i legetøj eller dele af legetøj, når indholdet af benzen i fri form overstiger 5 mg/kg (0,0005 %) af vægten af legetøjet eller legetøjsdelen.

2.

Legetøj og dele af legetøj, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.

3.

Må ikke markedsføres eller anvendes

som et stof

som en bestanddel i andre stoffer eller i blandinger i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover.

4.

Stk. 3 gælder dog ikke for:

a)

motorbrændstoffer, som er omfattet af direktiv 98/70/EF

b)

stoffer og blandinger, som er bestemt til anvendelse i industriprocesser, hvor benzenemissioner i større mængder end fastsat i gældende lovgivning ikke er tilladt.

6.

Asbestfibre

a)

Crocidolit

CAS-nr. 12001-28-4

b)

Amosit

CAS-nr. 12172-73-5

c)

CAS-nr. 12172-73-5

CAS-nr. 77536-67-5

d)

Actinolit

CAS-nr. 77536-66-4

e)

Tremolit

CAS-nr. 77536-68-6

f)

Chrysotil

CAS-nr. 12001-29-5

CAS-nr. 132207-32-0

1.

Fremstilling, markedsføring og anvendelse af disse fibre og af artikler med indhold af sådanne tilsatte fibre er forbudt.

Medlemsstaterne kan imidlertid undtage markedsføringen og anvendelsen af diafragmer indeholdende chrysotil (punkt 6, litra f)) til eksisterende elektrolyseanlæg, indtil der findes egnede asbestfrie erstatningsprodukter, eller i mangel af sådanne erstatningsprodukter, indtil de er udtjent.

Inden den 1. juni 2011 skal medlemsstater, der gør brug af en sådan undtagelse, indsende en rapport til Kommissionen om tilstedeværelsen af asbestfrie erstatningsprodukter til elektrolyseanlæg og om den indsats, der er gjort for at udvikle sådanne alternativer, om beskyttelse af arbejdstagerens sundhed i forbindelse med sådanne anlæg, om kilderne for og mængden af chrysotil, om kilderne for og mængden af diafragmer indeholdende chrysotil samt om den forventede dato for undtagelsens ophør. Kommissionen gør disse oplysninger offentligt tilgængelige.

Efter modtagelsen af disse rapporter anmoder Kommissionen agenturet om at udarbejde et dossier i overensstemmelse med artikel 69 med henblik på at forbyde markedsføringen og anvendelsen af diafragmer indeholdende chrysotil.

2.

Anvendelse af artikler, som indeholder de i stk. 1 nævnte asbestfibre, og som allerede var installeret og/eller i drift inden den 1. januar 2005, er fortsat tilladt, indtil indehaveren skiller sig af med dem, eller indtil de er udtjent. Medlemsstaterne kan imidlertid af hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed begrænse eller forbyde anvendelsen af sådanne artikler eller underlægge den særlige betingelser, inden de bortskaffes, eller inden de er udtjent.

Medlemsstaterne kan tillade markedsføring af hele artikler, som indeholder de i stk. 1 nævnte asbestfibre, og som allerede var installeret og/eller i drift inden den 1. januar 2005, under særlige betingelser, der sikrer et højt niveau for beskyttelsen af menneskers sundhed. Medlemsstaterne skal indberette sådanne nationale foranstaltninger til Kommissionen inden den 1. juni 2011. Kommissionen gør disse oplysninger offentligt tilgængelige.

3.

Med forbehold for anvendelse af andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger, kan markedsføring og anvendelse af artikler med indhold af disse fibre, som er godkendt i henhold til ovennævnte undtagelsesbestemmelser, kun tillades, hvis leverandørerne inden markedsføringen sikrer, at artiklerne er forsynet med en etiket, der er i overensstemmelse med tillæg 7 til dette bilag.

7.

Tris(aziridinyl)phosphinoxid

CAS-nr. 545-55-1

EF-nr. 208-892-5

1.

Må ikke anvendes i tekstilvarer, der er bestemt til at komme i berøring med huden, f.eks. beklædningsgenstande, underbeklædningsgenstande og linned.

2.

Artikler, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.

8.

Polybrombiphenyler Polybromerede biphenyler (PBB)

CAS-nr. 59536-65-1

1.

Må ikke anvendes i tekstilvarer, der er bestemt til at komme i berøring med huden, f.eks. beklædningsgenstande, underbeklædningsgenstande og linned.

2.

Artikler, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.

9.

a)

Pulver af kvillajabark

(Quillaja saponaria) og dets forbindelser, som indeholder saponin

CAS-nr. 68990-67-0

EF-nr. 273-620-4

b)

Pulver af henholdsvis Helleborus viridisrod og Helleborus nigerrod

c)

Pulver af henholdsvis hvid og sort nyserod (Veratrum album og Veratrum nigrum)

d)

Benzidin og/eller dets forbindelser

CAS-nr. 92-87-5

EF-nr. 202-199-1

e)

o-Nitrobenzaldehyd

CAS-nr. 552-89-6

EF-nr. 209-025-3

f)

Træstøv

1.

Må ikke anvendes i spøg og skæmt-artikler eller i blandinger eller artikler, der anvendes som sådanne, f.eks. nysepulver og stinkbomber.

2.

Spøg og skæmt-artikler eller blandinger eller artikler, der anvendes som sådanne, og som ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.

3.

Stk. 1 og 2 finder dog ikke anvendelse på stinkbomber med et væskeindhold på højst 1,5 ml.

10.

a)

Ammoniumsulfid

CAS-nr. 12135-76-1

EF-nr. 235-223-4

b)

Ammoniumhydrogensulfid

CAS-nr. 12124-99-1

EF-nr. 235-184-3

c)

Ammoniumpolysulfid

CAS-nr. 9080-17-5

EF-nr. 232-989-1

1.

Må ikke anvendes i spøg og skæmt-artikler eller i blandinger eller artikler, der anvendes som sådanne, f.eks. nysepulver og stinkbomber.

2.

Spøg og skæmt-artikler eller blandinger eller artikler, der anvendes som sådanne, og som ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.

3.

Stk. 1 og 2 finder dog ikke anvendelse på stinkbomber med et væskeindhold på højst 1,5 ml.

11.

Flygtige estere af bromacetat:

a)

Methylbromacetat

CAS-nr. 96-32-2

EF-nr. 202-499-2

b)

Ethylbromacetat

CAS-nr. 105-36-2

EF-nr. 203-290-9

c)

Propylbromacetat

CAS-nr. 35223-80-4

d)

CAS-nr. 35223-80-4

CAS-nr. 18991-98-5

EF-nr. 242-729-9

1.

Må ikke anvendes i spøg og skæmt-artikler eller i blandinger eller artikler, der anvendes som sådanne, f.eks. nysepulver og stinkbomber.

2.

Spøg og skæmt-artikler eller blandinger eller artikler, der anvendes som sådanne, og som ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.

3.

Stk. 1 og 2 finder dog ikke anvendelse på stinkbomber med et væskeindhold på højst 1,5 ml.

12.

2-Naphthylamin

CAS-nr. 91-59-8

EF-nr. 202-080-4 EF-nr. 202-080-4

13.

Benzidin

CAS-nr. 92-87-5

EF-nr. 202-199-1 samt salte heraf

14.

4-nitrobiphenyl

CAS-nr. 92-93-3

Einecs EF-nr. 202-204-7

15.

4-aminodiphenyl xenylamin

CAS-nr. 92-67-1

Einecs EF-nr. 202-177-1 samt salte heraf

Følgende gælder for punkt 12 til 15:

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger i koncentrationer på mere end 0,1 vægtprocent.

16.

Blycarbonater:

a)

Vandfrit neutralt carbonat (PbCO3)

CAS-nr. 598-63-0

CAS-nr. 598-63-0

b)

Tribly-bis(carbonat)-dihydroxid 2Pb CO3-Pb(OH)2

CAS-nr. 1319-46-6

EF-nr. 215-290-6

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger, når stoffet eller blandingen er beregnet til anvendelse som maling.

Medlemsstaterne kan dog i overensstemmelse med bestemmelserne i ILO-konvention nr. 13 om anvendelse af blyhvidt og blysulfater i maling tillade anvendelsen af stoffet eller blandingen inden for deres eget geografiske område til restaurering og vedligeholdelse af kunstværker samt historiske bygninger, herunder det indvendige af disse.

17.

Blysulfater

a)

PbSO4

CAS-nr. 7446-14-2

EF-nr. 231-198-9

b)

Pbx SO4

CAS-nr. 15739-80-7

EF-nr. 239-831-0

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger, når stoffet eller blandingen er beregnet til anvendelse som maling.

Medlemsstaterne kan dog i overensstemmelse med bestemmelserne i ILO-konvention nr. 13 om anvendelse af blyhvidt og blysulfater i maling tillade anvendelsen af stoffet eller blandingen inden for deres eget geografiske område til restaurering og vedligeholdelse af kunstværker samt historiske bygninger, herunder det indvendige af disse.

18.

Kviksølvforbindelser

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger, når stoffet eller blandingen er beregnet til:

a)

at hindre tilvoksning med mikroorganismer, planter eller dyr på

skibsskrog

bure, flåd, net samt andre former for apparatur eller udstyr anvendt i havbrug eller skaldyrbrug

apparatur eller udstyr nedsænket helt eller delvis i vand

b)

træbeskyttelse

c)

imprægnering af svære industritekstiler og garn bestemt til fremstilling heraf

d)

behandling af industrivand, uanset dettes anvendelse.

18a.

Kviksølv

CAS-nr. 7439-97-6

EF-nr. 231-106-7

1.

Må ikke markedsføres:

a)

i lægetermometre

b)

i andre måleinstrumenter, der er beregnet til at blive solgt til den brede offentlighed (f.eks. manometre, barometre, blodtryksmålere, andre termometre end lægetermometre).

2.

Begrænsningen i stk. 1 gælder ikke måleinstrumenter, der var taget i brug i Fællesskabet før den 3. april 2009. Medlemsstaterne kan dog indføre begrænsninger for eller forbyde markedsføringen af sådanne måleinstrumenter.

3.

Begrænsningen i stk. 1, litra b), finder ikke anvendelse på:

a)

måleinstrumenter, der var mere end 50 år gamle den 3. oktober 2007

b)

barometre (undtagen barometre, der er omfattet af litra a)) indtil den 3. oktober 2009.

4.

Inden den 3. oktober 2009 undersøger Kommissionen, om der findes pålidelige og sikrere alternativer, som er teknisk og økonomisk gennemførlige, til kviksølvholdige blodtryksmålere og andre måleinstrumenter i sundhedssektoren og til anden erhvervsmæssig og industriel brug. På grundlag af denne undersøgelse, eller så snart der foreligger nye oplysninger om pålidelige og sikrere alternativer til blodtryksmålere og andre måleinstrumenter med indhold af kviksølv, fremsætter Kommissionen, hvis det er relevant, et forslag til retsakt, der skal udvide restriktionerne i stk. 1 til også at omfatte blodtryksmålere og andre måleinstrumenter i sundhedssektoren og til anden erhvervsmæssig og industriel brug, så kviksølv i måleinstrumenter udfases, så snart det er teknisk og økonomisk gennemførligt.

19.

Arsenforbindelser

1.

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger, hvis stoffet eller blandingen er bestemt til at hindre tilvoksning med mikroorganismer, planter eller dyr på

skibsskrog

bure, flåd, net samt andre former for apparatur eller udstyr anvendt i havbrug eller skaldyrbrug

apparatur eller udstyr nedsænket helt eller delvis i vand.

2.

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger, hvis stoffet eller blandingen er bestemt til behandling af industrivand, uanset dettes anvendelse.

3.

Må ikke anvendes til træbeskyttelse. Endvidere må træ behandlet hermed ikke markedsføres.

4.

Som undtagelse fra stk. 3:

a)

hvad angår stoffer og blandinger til træbeskyttelse: stoffer og præparater til træbeskyttelse må kun anvendes i industrianlæg, som anvender vakuum eller tryk ved imprægnering af træ, hvis det drejer sig om opløsninger af uorganiske forbindelser af kobber, chrom og arsen (CCA), af C-typen, og hvis de godkendes i henhold til artikel 5, stk. 1, i direktiv 98/8/EF. Således behandlet træ må ikke markedsføres, før beskyttelsesmidlet er fuldstændig fikseret

b)

træ behandlet med CCA-opløsninger i overensstemmelse med litra a) kan — forudsat at træets holdbarhed er nødvendig for menneskers eller kvægets sikkerhed, og at det er usandsynligt, at den almene befolkning kommer i hudkontakt hermed i dets levetid — markedsføres til erhvervsmæssig (professionel) og industriel brug

som konstruktionstræ i offentlige bygninger og landbrugsbygninger, kontorbygninger og industribygninger

i broer og brokonstruktioner

som tømmerkonstruktioner i ferskvandsområder og brakvand, f.eks. anløbsbroer og andre broer

som støjvolde

til beskyttelse mod lavineskred

til sikkerhedsrækværk og autoværn på motorveje

som hegnspæle af rundt, afbarket nåletræ til indhegning af kvæg

til konstruktioner til jordafstivning

til pæle til eltransmission og telekommunikation

som sveller i undergrundsjernbaner

c)

med forbehold for anvendelse af andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger, skal leverandørerne før markedsføringen sikre, at alt behandlet træ, der markedsføres, er mærket individuelt med påskriften »Udelukkende til erhvervsmæssig (professionel) og industriel anvendelse, indeholder arsen«. Desuden skal træ, der markedsføres i emballage, være forsynet med en etiket med påskriften »Brug handsker, når træet håndteres. Brug en støvmaske og øjenværn, når træet skæres op eller bearbejdes på anden måde. Affald fra dette træ skal behandles som farligt affald af en virksomhed, som er godkendt til dette«

d)

behandlet træ som anført under litra a) må ikke anvendes

i boligbyggeri, uanset formålet

på steder, hvor der er risiko for gentagen kontakt med huden

i havvand

til landbrugsmæssige formål bortset fra hegnspæle til indhegning af kvæg og anvendelse til konstruktion i overensstemmelse med litra b)

på steder, hvor det behandlede træ kan komme i kontakt med mellemprodukter eller færdigvarer beregnet til føde for mennesker og/eller dyr.

5.

Træ, der er behandlet med arsenforbindelser, og som var i brug i Fællesskabet inden den 30. september 2007, eller som blev markedsført i henhold til reglerne i stk. 4, kan forblive på markedet og fortsat anvendes, indtil dets levetid udløber.

6.

Træ, der er behandlet med CCA-opløsninger af C-typen, og som var i brug i Fællesskabet inden den 30. september 2007, eller som blev markedsført i henhold til reglerne i stk. 4

kan anvendes eller genanvendes på de betingelser, der er anført i stk. 4, litra b), c) og d)

kan markedsføres på de betingelser, der er anført i stk. 4, litra b), c) og d).

7.

Medlemsstaterne kan tillade, at træ, der er behandlet med CCA-opløsninger af andre typer, og som var i brug i Fællesskabet inden den 30. september 2007:

kan anvendes eller genanvendes på de betingelser, der er anført i stk. 4, litra b), c) og d)

kan markedsføres på de betingelser, der er anført i stk. 4, litra b), c) og d).

20.

Organiske tinforbindelser

1.

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger, hvis stoffet eller blandingen fungerer som biocid i maling, hvor der ikke er nogen kemisk binding mellem malingens forskellige bestanddele (også kaldet »free association paint«).

2.

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger, hvis stoffet eller blandingen er bestemt til fungere som biocid for at hindre tilvoksning med mikroorganismer, planter eller dyr på:

a)

alle fartøjer, uanset længde, bestemt til anvendelse på havet, langs kysterne, i flodmundinger og på indre vandveje og søer

b)

bure, flåd, net samt alle andre former for apparatur eller udstyr anvendt i havbrug eller skaldyrbrug

c)

apparatur eller udstyr nedsænket helt eller delvis i vand.

3.

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger, hvis stoffet eller blandingen er bestemt til behandling af industrivand.

21.

Di-μ-oxo-di-n-butylstanniohydroxyboran/ dibutyltinhydrogenborat C8H19BO3Sn (DBB)

CAS-nr. 75113-37-0

EF-nr. 401-040-5

Må ikke markedsføres eller anvendes som et stof eller i blandinger i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover.

Stk. 1 gælder dog ikke for dette stof (DBB) eller blandinger med indhold heraf, der udelukkende er beregnet til omdannelse til artikler, hvor stoffet ikke længere vil være til stede i en koncentration på 0,1 procent eller derover.

22.

Pentachlorphenol

CAS-nr. 87-86-5

EF-nr. 201-778-6 samt salte og estere heraf

Må ikke markedsføres eller anvendes

som et stof

som en bestanddel i andre stoffer eller i blandinger i en koncentration på 0,1 vægtprocent eller derover.

23.

Cadmium

CAS-nr. 7440-43-9

EF-nr. 231-152-8 og forbindelser heraf

For så vidt angår dette punkt, henviser de koder og kapitler, der er angivet i firkantede parenteser, til koder og kapitler i told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif som fastlagt ved Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (1).

1.

Må ikke anvendes til farvning af artikler fremstillet på basis af følgende stoffer og blandinger:

a)

polyvinylchlorid (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22]

polyurethaner (PUR) [3909 50]

polyethylen med lav densitet (LDPE) bortset fra polyethylen med lav densitet anvendt til fremstilling af farvet masterbatch [3901 10]

celluloseacetat (CA) [3912 11] [3912 12]

celluloseacetobutyrat (CAB) [3912 11] [3912 12]

epoxiharpikser [3907 30]

melaminformaldehyd-harpikser (MF) [3909 20]

carbamidplast (UF) [3909 10]

umættede polyestere (UP) [3907 91]

polyethylenterephthalat (PET) [3907 60]

polybutylenterephthalat (PBT)

almindelig/transparent polystyren [3903 11] [3903 19]

acrylonitrilmethylmethacrylat (AMMA)

tværbunden polyethylen (VPE)

slagfast polystyren

polypropylen (PP) [3902 10]

b)

malinger og lakker [3208] [3209].

Såfremt malingerne og lakkerne har et højt indhold af zink, skal koncentrationerne af urenheder af cadmium være så lave som muligt og skal under alle omstændigheder være under 0,1 vægtprocent.

Under alle omstændigheder må artikler eller bestanddele heraf, som er fremstillet af ovennævnte stoffer og blandinger, farvet med cadmium, uanset deres anvendelse eller endelige formål, ikke markedsføres, hvis deres indhold af cadmium (udtrykt som frit Cd) er på over 0,01 vægtprocent af plastmaterialet.

2.

Stk. 1 finder dog ikke anvendelse på artikler, der farves af sikkerhedsmæssige grunde.

3.

Er ikke tilladt til stabilisering af følgende blandinger eller artikler fremstillet af vinylchloridpolymerer og copolymerer:

emballagegenstande (sække og poser, beholdere, flasker, låg) [3923 29 10]

kontor- og skoleartikler [3926 10]

beslag og tilbehør til møbler, vognmagerarbejder og lignende [3926 30]

beklædningsgenstande (herunder handsker) og tilbehør dertil [3926 20]

gulvbelægning og vægbeklædning [3918 10]

imprægnerede, overtrukne, belagte eller laminerede stoffer [5903 10]

kunstlæder [4202]

grammofonplader

rør og fittings [3917 23]

svingdøre (»saloon«-døre)

køretøjer til vejtransport (indvendig, udvendig, undervogn)

beklædning af stålplader til brug i byggeriet eller i industrien

isolering af elkabler.

Under alle omstændigheder må ovennævnte blandinger, artikler eller bestanddele heraf, som er fremstillet af vinylchloridpolymerer eller copolymerer stabiliseret med cadmiumholdige stoffer, uanset deres anvendelse eller endelige formål, ikke markedsføres, hvis deres indhold af cadmium (udtrykt som frit Cd) overstiger 0,01 vægtprocent af polymeren.

4.

Stk. 3 finder dog ikke anvendelse på blandinger og artikler, hvortil der anvendes cadmiumbaserede stabilisatorer af sikkerhedsmæssige grunde.

5.

I dette punkt forstås ved overfladebehandling med cadmium (cadmiering) enhver påføring eller dækning af en metaloverflade med metallisk cadmium.

Må ikke anvendes til cadmiering af metalartikler eller bestanddele af sådanne artikler, som anvendes i nedennævnte sektorer eller til nedennævnte formål:

a)

udstyr og maskiner til:

levnedsmiddelproduktion [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11]

landbrug [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436]

køling og frysning [8418]

trykning og bogbinderi [8440] [8442] [8443]

b)

udstyr og maskiner til produktion af:

husholdningsredskaber [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516]

møbler [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404]

sanitære installationer [7324]

centralvarme- og luftkonditioneringsanlæg [7322] [8403] [8404] [8415]

Under alle omstændigheder må cadmierede færdigvarer eller bestanddele heraf, som anvendes i de sektorer eller til de formål, der er anført i litra a) og b) ovenfor, samt artikler fremstillet i de i litra b) ovenfor omhandlede sektorer, uanset deres anvendelse eller endelige formål, ikke markedsføres.

6.

De i stk. 5 omhandlede bestemmelser finder ligeledes anvendelse på cadmierede artikler eller bestanddele heraf, som anvendes i de sektorer eller til de formål, der er nævnt i litra a) og b) nedenfor, samt på artikler fremstillet i de i litra b) nedenfor omhandlede sektorer:

a)

udstyr og maskiner til produktion af:

papir og karton [8419 32] [8439] [8441] tekstil og beklædning [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452]

b)

udstyr og maskiner til produktion af:

redskaber til industriel håndtering [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431]

landevejs- og landbrugskøretøjer [kapitel 87]

rullende jernbanemateriel [kapitel 86]

skibe [kapitel 89].

7.

Begrænsningerne i stk. 5 og 6 finder dog ikke anvendelse på:

artikler og bestanddele af artikler, som anvendes i luftfarts- og rumfartssektoren, til minedrift, i offshoreindustrien og den nukleare sektor, hvor der kræves en høj grad af sikkerhed, samt i sikkerhedsudstyr i landevejs- og landbrugskøretøjer, i rullende jernbanemateriel og i skibe

elektriske kontakter, uanset anvendelsesområde, når dette er nødvendigt for at sikre pålideligheden af det apparatur, hvori de installeres.

24.

Monomethyltetrachloro-diphenylmethan

Handelsnavn: Ugilec 141

CAS-nr. 76253-60-6

1.

Må ikke markedsføres eller anvendes som stof eller i blandinger.

Artikler indeholdende stoffet må ikke markedsføres.

2.

Artikler indeholdende stoffet må ikke markedsføres.

a)

for anlæg og maskiner, som allerede var i brug den 18. juni 1994, indtil disse anlæg og maskiner kasseres

b)

for vedligeholdelse af anlæg og maskiner, som allerede var i brug i en medlemsstat den 18. juni 1994.

For så vidt angår litra a) kan medlemsstaterne dog af hensyn til beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet på deres område forbyde anvendelsen af disse anlæg og maskiner, inden de kasseres.

25.

Monomethyldichloro-diphenylmethan

Handelsnavn: Ugilec 121

Ugilec 21

Må ikke markedsføres eller anvendes som stof eller i blandinger.

Artikler indeholdende stoffet må ikke markedsføres.

26.

Monomethyldibromo-diphenylmethan bromobenzylbromotoluen, blanding af isomerer

Handelsnavn: DBBT

CAS-nr. 99688-47-8

Må ikke markedsføres eller anvendes som stof eller i blandinger.

Artikler indeholdende stoffet må ikke markedsføres.

27.

Nikkel

CAS-nr. 7440-02-0

EF-nr. 231-111-4 og forbindelser heraf

1.

Må ikke anvendes:

a)

i stikkere, som indsættes i hullede ører og andre piercede legemsdele, medmindre nikkelafgivelsen fra sådanne stikkere er mindre end 0,2 μg/cm2/uge (migrationsgrænse)

b)

i artikler, der er beregnet til at komme i direkte og langvarig berøring med huden, som f.eks.

øreringe

halskæder, armbånd og lænker, fodlænker og fingerringe

bagkapsler på armbåndsure, urremme og spænder

nittede knapper, spænder, nitter, lynlåse og metalmærker i beklædningsgenstande

såfremt nikkelafgivelsen fra de dele deraf, der kommer i direkte og langvarig berøring med huden, er større end 0,5 μg/cm2/uge

c)

i de i litra b) omhandlede artikler, hvor disse er forsynet med en nikkelfri belægning, medmindre denne belægning er tilstrækkelig til at sikre, at nikkelafgivelsen fra de dele af disse artikler, der kommer i direkte og langvarig berøring med huden, ikke er større end 0,5 μg/cm2/uge i en periode på mindst to år ved normal anvendelse.

2.

Artikler, som er omfattet af ovenstående stk. 1, må ikke markedsføres, medmindre de er i overensstemmelse med kravene i nævnte stykke.

3.

De standarder, der vedtages af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), anvendes som analysemetode til kontrol af artiklers overensstemmelse med stk. 1 og 2.

28.

Stoffer, som optræder i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, klassificerede som kræftfremkaldende i kategori 1A eller 1B (tabel 3.1) eller kræftfremkaldende i kategori 1 eller 2 (tabel 3.2) og opført i listerne således:

Kræftfremkaldende i kategori 1A (tabel 3.1)/kræftfremkaldende i kategori 1 (tabel 3.2) opført i listen i tillæg 1

Kræftfremkaldende i kategori 1B (tabel 3.1)/kræftfremkaldende i kategori 2 (tabel 3.2) opført i listen i tillæg 2

29.

Stoffer, som optræder i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, klassificerede som kimcellemutagene i kategori 1A eller 1B (tabel 3.1) eller mutagene i kategori 1 eller 2 (tabel 3.2) og opført i listerne således:

Mutagen i kategori 1A (tabel 3.1)/mutagen i kategori 1 (tabel 3.2) opført i listen i tillæg 3

Mutagen i kategori 1B (tabel 3.1)/mutagen i kategori 2 (tabel 3.2) opført i listen i tillæg 4

30.

Stoffer, som optræder i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, klassificerede som reproduktionstoksiske i kategori 1A eller 1B (tabel 3.1) eller reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2 (tabel 3.2) og opført i listerne således:

Reproduktionstoksiske stoffer i kategori 1A, skadelige virkninger for seksuel funktion og frugtbarhed eller for udviklingen (tabel 3.1), eller reproduktionstoksiske stoffer i kategori 1 med R60 (kan skade forplantningsevnen) eller R61 (kan skade barnet under graviditeten) (tabel 3.2) opført på listen i tillæg 5

Reproduktionstoksiske stoffer i kategori 1B, skadelige virkninger for seksuel funktion og frugtbarhed eller for udviklingen (tabel 3.1), eller reproduktionstoksiske stoffer i kategori 2 med R60 (kan skade forplantningsevnen) eller R61 (kan skade barnet under graviditeten) (tabel 3.2) opført på listen i tillæg 6

Med forbehold for at andet er fastsat i andre dele i dette bilag, finder følgende anvendelse på punkt 28-30:

1.

Må ikke markedsføres eller anvendes

som stoffer

som bestanddele i andre stoffer, eller

i blandinger

der leveres til privat brug, når koncentrationen i stoffet eller blandingen er lig med eller større end:

enten den relevante specifikke koncentrationsgrænse fastsat i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, eller

den relevante koncentration fastsat i direktiv 1999/45/EF.

Medmindre andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger, skal leverandørerne inden markedsføringen sikre, at emballagen til sådanne stoffer og blandinger bærer følgende påskrift, der skal være synlig, let læselig og uudslettelig:

»Udelukkende til erhvervsmæssig brug«.

2.

Som undtagelse gælder stk. 1 ikke for:

a)

lægemidler til mennesker eller dyr, som defineret i direktiv 2001/82/EF og 2001/83/EF

b)

kosmetiske midler som defineret i direktiv 76/768/EØF

c)

følgende brændstoffer og olieprodukter:

motorbrændstoffer, som er omfattet af direktiv 98/70/EF

mineraloliederivater, der er bestemt til at anvendes som brændsel eller brændstof i mobile eller faste fyringsanlæg

brændsel solgt i lukkede systemer (f.eks. gasflasker med flydende gas)

d)

kunstnerfarver, der er omfattet af direktiv 1999/45/EF.

31.

a)

Creosot; vaskeolie

CAS-nr. 8001-58-9

EF-nr. 232-287-5

b)

Creosotolie; vaskeolie

CAS-nr. 61789-28-4

EF-nr. 263-047-8

c)

Destillater (stenkulstjære), naphthalenolier naphtalenolie

CAS-nr. 84650-04-4

EF-nr. 283-484-8

d)

Creosotolie, acenaphthenfraktion; vaskeolie

CAS-nr. 90640-84-9

EF-nr. 292-605-3

e)

Destillater (stenkulstjære), øvre; tung antracenolie

CAS-nr. 65996-91-0

EF-nr. 266-026-1

f)

Anthracenolie

CAS-nr. 90640-80-5

EF-nr. 292-602-7

g)

Tjæresyrer, stenkuls-, rå; råfenol

CAS-nr. 65996-85-2

EF-nr. 266-019-3

h)

Creosot, træ

CAS-nr. 8021-39-4

EF-nr. 232-419-1

i)

Lavtemperaturstjæreolie, alkaliekstraheret; ekstraktionsrester (kul), lavtemperatursstenkulstjære, alkaliekstraheret

CAS-nr. 122384-78-5

EF-nr. 310-191-5

1.

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger, når stoffet eller blandingen er beregnet til træbehandling. Endvidere må træ behandlet hermed ikke markedsføres.

2.

Som undtagelse fra stk. 1:

a)

Stoffer og blandinger må kun anvendes til træbeskyttelse i industrianlæg eller til erhvervsmæssig udført behandling af træ, der udføres på stedet, og som er omfattet af Fællesskabets bestemmelser om beskyttelse af arbejdstagere, hvis de indeholder:

i)

en koncentration af benzo[a]pyren på under 50 mg/kg (0,005 vægtprocent) og

ii)

en koncentration af vandekstraherbar tjæresyre på under 3 vægtprocent.

Sådanne stoffer og blandinger til træbehandling i industrianlæg eller til erhvervsmæssigt udført træbehandling

må kun markedsføres i emballager med et rumfang på 20 liter og derover

må ikke sælges til private forbrugere.

Medmindre andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger, skal leverandørerne inden markedsføringen sikre, at emballagen til sådanne stoffer og blandinger bærer følgende påskrift, der skal være synlig, let læselig og uudslettelig:

»Udelukkende til brug i industrianlæg og til erhvervsmæssig brug«.

b)

Træ behandlet i industrianlæg eller erhvervsmæssigt som nævnt i litra a), som markedsføres for første gang, eller som behandles på stedet, må kun anvendes til erhvervsmæssig og industriel brug, f.eks. til jernbaner, i forbindelse med el- og teletransmission, til hegn, til landbrugsformål (f.eks. støttepæle til træer) og i havne og indre vandveje.

c)

Markedsføringsforbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse på træ, der inden den 31. december 2002 er blevet behandlet med de under punkt 31, litra a)-i), nævnte stoffer, og som markedsføres på brugtmarkedet til genanvendelse.

3.

Behandlet træ som nævnt i stk. 2, litra b) og c), må ikke anvendes

inde i bygninger, uanset formål

i legetøj

på legepladser

i parker, haver og til udendørs faciliteter til rekreative formål, hvis der er risiko for hyppig hudkontakt

til fremstilling af havemøbler, f.eks. picnicborde

til fremstilling og anvendelse og eventuel genbehandling af:

beholdere, der skal anvendes til dyrkning

emballage, som kan komme i berøring med råvarer, mellemprodukter eller færdigvarer, som er bestemt til føde for mennesker og/eller dyr

andre materialer, der kan kontaminere ovennævnte artikler.

32.

Chloroform

CAS-nr. 67-66-3

EF-nr. 200-663-8

34.

1,1,2-trichlorethan

CAS-nr. 79-00-5

EF-nr. 201-166-9

35.

1,1,2,2-tetrachlorethan

CAS-nr. 79-34-5

EF-nr. 201-197-8

36.

1,1,1,2-tetrachlorethan

CAS-nr. 630-20-6

37.

Pentachlorethan

CAS-nr. 76-01-7

EF-nr. 200-925-1

38.

1,1-dichlorethylen

CAS-nr. 75-35-4

EF-nr. 200-864-0

Medmindre andet er fastsat i andre dele i dette bilag, finder følgende anvendelse på punkt 32-38.

1.

Må ikke markedsføres eller anvendes

som stoffer

som bestanddele i andre stoffer eller i blandinger i koncentration på 0,1 vægtprocent eller derover

hvis stoffet eller blandingen er beregnet til levering til privat brug og/eller til brug i åbne systemer såsom overfladerensning og rensning af vævede stoffer.

2.

Medmindre andet gælder ifølge Fællesskabets bestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger, skal leverandørerne inden markedsføringen sikre, at emballagen til sådanne stoffer og blandinger, som indeholder dem i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover, bærer følgende påskrift, der skal være synlig, let læselig og uudslettelig:

»Udelukkende til brug i industrianlæg«.

Som undtagelse gælder denne bestemmelse ikke for:

a)

lægemidler til mennesker eller dyr, som defineret i direktiv 2001/82/EF og 2001/83/EF

b)

kosmetiske midler som defineret i direktiv 76/768/EØF.

40.

Stoffer, der opfylder antændelighedskriterierne i direktiv 67/548/EØF, og som klassificeres som antændelige, let antændelige eller yderst antændelige, uanset om de optræder i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008

1.

Må ikke anvendes som stof eller blandinger i spraydåser, der markedsføres til privat brug som spøg og skæmt eller til dekorative formål som f.eks.

metalglimmer, der hovedsagelig er til dekorativ brug

kunstig sne og is

pruttepuder

spaghettispray

ekskrementimitationer

tågehorn

konfetti og dekorationsskum

kunstigt spindelvæv

stinkbomber.

2.

Medmindre andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer, skal leverandørerne før markedsføringen sikre, at emballagen til ovennævnte spraydåser bærer følgende påskrift, der skal være synlig, let læselig og uudslettelig:

»Kun til erhvervsmæssig brug«.

3.

Som undtagelsesbestemmelse gælder stk. 1 og 2 dog ikke for spraydåser omhandlet i artikel 8, stk. 1a, i Rådets direktiv 75/324/EØF (2).

4.

De i stk. 1 og 2 anførte spraydåser må ikke markedsføres, medmindre de er i overensstemmelse med de her omtalte krav.

41.

Hexachlorethan

CAS-nr. 67-72-1

EF-nr. 200-666-4

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger, når stoffet eller blandingen er beregnet til fremstilling eller forarbejdning af non-ferrometaller.

42.

Alkaner, C10-C13, chlor (korte chlorparaffiner) (SCCP)

EF-nr. 287-476-5

CAS-nr. 85535-84-8

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller som bestanddele i andre stoffer eller i blandinger i koncentrationer på mere end 1 vægtprocent, hvis stoffet eller blandingen er beregnet til

metalforarbejdning

indfedtning af læder.

43.

Azofarvestoffer

1.

Azofarvestoffer, som ved reduktiv spaltning af en eller flere azogrupper kan frigive en eller flere af de aromatiske aminer i tillæg 8 i påviselige koncentrationer, dvs. over 30 mg/kg (0,003 vægtprocent), i artiklerne eller i de farvede dele heraf målt efter de analysemetoder, der er anført i tillæg 10, må ikke benyttes i tekstil- og lædervarer, som kan komme i direkte berøring med hud eller mundhule hos mennesker i længere tid, f.eks.

beklædningsgenstande, sengelinned, håndklæder, toupéer og parykker, hatte, bleer og andre hygiejneartikler, soveposer

fodtøj, handsker, remme til armbåndsure, håndtasker, punge og tegnebøger, dokumentmapper, stolebetræk, pengekatte

legetøj af tekstil eller læder og legetøj, hvori indgår beklædningsgenstande af tekstil eller læder

garn og stoffer bestemt til den endelige forbruger.

2.

Endvidere må tekstil- og lædervarer, der er omhandlet i stk. 1, ikke markedsføres, hvis de ikke opfylder kravene i samme stykke.

3.

Azofarvestoffer, som er indeholdt i »Liste over azofarvestoffer« i tillæg 9, må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger i koncentrationer på mere end 0,1 vægtprocent, hvis stoffet eller blandingen er beregnet til farvning af tekstil- og lædervarer.

44.

Pentabromderivat af diphenylether

C12H5Br5O

1.

Må ikke markedsføres eller anvendes

som et stof

i blandinger i koncentrationer på mere end 0,1 vægtprocent.

2.

Artikler må ikke markedsføres, hvis de eller flammehæmmende dele af dem indeholder dette stof i koncentrationer på over 0,1 vægtprocent.

3.

Som undtagelse gælder stk. 2 ikke

for artikler, der var i brug i Fællesskabet før den 15. august 2004

for elektrisk og elektronisk udstyr, som falder ind under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF (3).

45.

Octabromderivat af diphenylether

C12H2Br8O

1.

Må ikke markedsføres eller anvendes

som et stof

som en bestanddel i andre stoffer eller i blandinger i koncentrationer på mere end 0,1 vægtprocent.

2.

Artikler må ikke markedsføres, hvis de eller flammehæmmende dele af dem indeholder dette stof i koncentrationer på over 0,1 vægtprocent.

3.

Som en undtagelse gælder stk. 2 ikke

for artikler, der var i brug i Fællesskabet før den 15. august 2004

for elektrisk og elektronisk udstyr, som falder ind under direktiv 2002/95/EF.

46.

a)

Nonylphenol

C6H4(OH)C9H19

CAS-nr. 25154-52-3

EF-nr. 246-672-0

b)

Nonylphenolethoxylater

(C2H4O)nC15H24O

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover til følgende formål:

1)

erhvervsmæssig rensning, bortset fra:

kontrollerede lukkede systemer til kemisk rensning, hvor rensningsmidlet genvindes eller forbrændes

rensningssystemer, hvor rensningsmidlet genvindes eller forbrændes

2)

rensning i private hjem

3)

tekstil- og læderforarbejdning, bortset fra:

forarbejdning uden udledning af spildevand

systemer, hvor procesvandet forbehandles ved en særlig proces, der helt fjerner den organiske del forud for biologisk spildevandsbehandling (affedtning af fåreskind)

4)

emulgator i pattedyp i landbruget

5)

metalforarbejdning, bortset fra:

kontrollerede lukkede systemer, hvor rensningsmidlet genvindes eller forbrændes

6)

fremstilling af papir og papirmasse

7)

kosmetiske produkter

8)

andre produkter til personlig pleje, bortset fra:

spermicider

9)

hjælpestoffer i pesticider og biocider. Nationale godkendelser af pesticid- og biocidprodukter indeholdende nonylphenolethoxylater som hjælpestof, der er udstedt inden den 17. juli 2003, berøres indtil deres udløbsdato dog ikke af denne begrænsning.

47.

Chrom(VI)-forbindelser

1.

Cement og blandinger, som indeholder cement, må ikke markedsføres eller anvendes, hvis de i hydreret form indeholder mere end 2 mg/kg (0,0002 %) opløseligt chrom VI i forhold til den samlede tørvægt af cementen.

2.

Hvis der anvendes reduktionsmidler, skal leverandørerne før markedsføringen sikre, at emballagen til cement og præparater, som indeholder cement, med forbehold af andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger, er mærket med synlige, let læselige og uudslettelige oplysninger om emballeringsdato og om de lagerbetingelser og den lagringsperiode, der er hensigtsmæssige for at sikre, at reduktionsmidlet stadig er aktivt, og holde indholdet af opløseligt chrom VI under den grænse, der er anført i stk. 1.

3.

Som undtagelse gælder stk. 1 og 2 dog ikke for markedsføring og anvendelse i forbindelse med kontrollerede lukkede og fuldautomatiserede processer, hvor cement og blandinger, som indeholder cement, udelukkende behandles maskinelt, og hvor der ikke er nogen mulighed for kontakt med huden.

48.

Toluen

CAS-nr. 108-88-3

EF-nr. 203-625-9

Må ikke markedsføres eller anvendes som et stof eller i blandinger i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover i klæbestoffer eller sprøjtemaling bestemt til levering til privat brug.

49.

Trichlorbenzen

CAS-nr. 120-82-1

EF-nr. 204-428-0

Må ikke markedsføres eller anvendes som et stof eller i blandinger i en koncentration på 0,1 vægtprocent eller derover til nogen anvendelse, undtagen

som mellemprodukt, der er opstået ved syntese, eller

som opløsningsmiddel til processer i lukkede kemiske systemer med henblik på kloreringsreaktioner, eller

ved fremstilling af 1,3,5-triamino — 2,4,6-trinitrobenzen (TATB).

50.

Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH)

a)

Benzo[a]pyren (BaP)

CAS-nr. 50-32-8

b)

Benzo[e]pyren (BeP)

CAS-nr. 192-97-2

c)

Benzo[a]anthracen (BaA)

CAS-nr. 56-55-3

d)

Chrysen (CHR)

CAS-nr. 218-01-9

e)

Benzo[b]fluoranthen (BbFA)

CAS-nr. 205-99-2

f)

Benzo[j]fluoranthen (BjFA)

CAS-nr. 205-82-3

g)

Benzo[k]fluoranthen (BkFA)

CAS-nr. 207-08-9

h)

Dibenzo[a,h]anthracen (DBAhA)

CAS-nr. 53-70-3

1.

Fra den 1. januar 2010 må blødgøringsolier til gummi hverken markedsføres eller anvendes til fremstilling af dæk eller dækdele, hvis de indeholder:

mere end 1 mg/kg (0,0001 vægtprocent) BaP, eller

mere end 10 mg/kg (0,001 vægtprocent) af alle opregnede PAH'er tilsammen.

Disse grænser anses for at være overholdt, hvis ekstraktet af polycykliske aromatiske stoffer (PCA) er på under 3 vægtprocent som målt efter Institute of Petroleum-standard IP346:1998 (Determination of PCA in unused lubrication base oils and asphaltene free petroleum fractions — Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method), forudsat at overholdelsen af grænseværdierne for BaP og de opregnede PAH’er samt korrelationen mellem de målte værdier og PCA-ekstraktet kontrolleres af fabrikanten eller importøren hver 6. måned eller efter hver større operationsændring, alt efter hvad der kommer først.

2.

Endvidere må dæk og slidbaner til regummiering, der er fremstillet efter den 1. januar 2010, ikke markedsføres, hvis de indeholder blødgøringsolier, der ligger over grænseværdierne i stk. 1.

Disse grænser anses for at være overholdt, hvis de regummierede gummiforbindelser ikke overstiger grænsen på 0,35 % Bay-protoner som målt og beregnet efter ISO 21461 (Rubber vulcanized — Determination of aromaticity of oil in vulcanized rubber compounds).

3.

Som undtagelse er regummierede dæk ikke omfattet af stk. 2, hvis deres slidbane ikke indeholder blødgøringsolier ud over de grænser, der er angivet i punkt 1.

4.

Ved »dæk« forstås i dette punkt dæk til køretøjer, der er omfattet af:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (4),

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder (5), og

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer og om ophævelse af Rådets direktiv 92/61/EØF (6).

51.

Følgende phthalater (eller andre CAS- og EF-numre, der omfatter følgende stoffer):

a)

bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)

CAS-nr. 117-81-7

EF-nr. 204-211-0

b)

dibutylphthalat (DBP)

CAS nr. 84-74-2

EF-nr. 201-557-4

c)

butylbenzylphthalat (BBP)

CAS-nr. 85-68-7

EF-nr. 201-622-7

1.

Må ikke anvendes som stoffer eller i blandinger i koncentrationer på over 0,1 vægtprocent af det blødgjorte materiale i legetøj og småbørnsartikler.

2.

Legetøj og småbørnsartikler, der indeholder disse phthalater i koncentrationer på over 0,1 vægtprocent af det blødgjorte materiale, må ikke markedsføres.

3.

Kommissionen tager senest den 16. januar 2010 de foranstaltninger, der er fastsat i dette punkt op til fornyet vurdering i lyset af nye videnskabelige oplysninger om disse stoffer og deres substitutionsprodukter, og såfremt der er grundlag herfor, ændres disse foranstaltninger tilsvarende.

4.

I dette punkt betyder »småbørnsartikel« ethvert produkt, der har til formål at gøre det lettere for børn at sove eller slappe af, som anvendes til børns hygiejne, eller som børn kan mades med eller kan sutte på.

52.

Følgende phthalater (eller andre CAS- eller EF-numre, der omfatter følgende stoffer):

a)

di-»isononyl«phthalat (DINP)

CAS nr. 28553-12-0 og 68515-48-0

EF-nr. 249-079-5 og 271-090-9

b)

di-»isodecyl«phthalat (DIDP)

CAS nr. 26761-40-0 og 68515-49-1

EF-nr. 247-977-1 og 271-091-4

c)

di-n-octylphthalat (DNOP)

CAS nr. 117-84-0

EF-nr. 204-214-7

1.

Må ikke anvendes som stoffer eller i blandinger i koncentrationer på over 0,1 vægtprocent af det blødgjorte materiale i legetøj og småbørnsartikler, som børn vil kunne putte i munden.

2.

Sådant legetøj og småbørnsartikler, der indeholder disse phthalater i koncentrationer på over 0,1 vægtprocent af det blødgjorte materiale, må ikke markedsføres.

3.

Kommissionen tager senest den 16. januar 2010 de foranstaltninger, der er fastsat i dette punkt, op til fornyet vurdering i lyset af nye videnskabelige oplysninger om disse stoffer og deres substitutionsprodukter, og såfremt der er grundlag herfor, ændres disse foranstaltninger tilsvarende.

4.

I dette punkt betyder »småbørnsartikel« ethvert produkt, der har til formål at gøre det lettere for børn at sove eller slappe af, som anvendes til børns hygiejne, eller som børn kan mades med eller kan sutte på.

53.

Perfluoroktansulfonater (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, metalsalt (O-M+), halogenid, amid og andre derivativer, herunder polymerer)

1.

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller i blandinger i koncentrationer på 50 mg/kg (0,005 vægtprocent) eller derover.

2.

Må ikke markedsføres i halvforarbejdede produkter eller artikler eller dele heraf, hvis koncentrationen af PFOS udgør 0,1 vægtprocent eller derover, beregnet på grundlag af massen af strukturelt eller mikrostrukturelt forskellige dele, der indeholder PFOS eller, for tekstiler eller andre materialer med coating, hvis mængden af PFOS udgør 1 μg/m2 eller derover af det coatede materiale.

3.

Som en undtagelse gælder stk. 1 og 2 ikke for følgende genstande samt stoffer og blandinger, der anvendes til fremstilling deraf:

a)

fotoresister eller antireflektive coatings til fotolitografiske processer

b)

fotografiske coatings til film, papir eller trykplader

c)

midler til forhindring af dugdannelse til brug ved ikke-dekorativ hård forkromning (VI) og befugtningsmidler til brug ved kontrollerede galvaniseringssystemer, hvor mængden af PFOS, der frigives til miljøet, minimeres ved fuldt ud at anvende de relevante bedst tilgængelige teknologier inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF (7)

d)

hydrauliske væsker til luftfartsindustrien.

4.

Som undtagelse fra stk. 1 kan brandslukningsskum, der er markedsført før 27. december 2006, anvendes indtil 27. juni 2011.

5.

Som undtagelse finder stk. 2 ikke anvendelse på artikler, der var i brug i Fællesskabet før 27. juni 2008.

6.

Stk. 1 og 2 anvendes med forbehold af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 (8).

7.

Så snart der foreligger nye oplysninger om detaljer i anvendelser og sikrere alternative stoffer eller teknologier for anvendelserne, tager Kommissionen enhver undtagelse efter stk. 3, litra a)-d), op til vurdering, således at:

a)

anvendelserne af PFOS udfases, så snart det er teknisk og økonomisk muligt at anvende sikrere alternativer

b)

en undtagelse kun kan forlænges for væsentlige anvendelser, hvis der ikke er adgang til sikrere alternativer, og når det er indberettet, hvad der er gjort for at finde sikrere alternativer

c)

frigivelserne af PFOS til miljøet er blevet minimeret ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi.

8.

Kommissionen overvåger den løbende risikovurdering og adgangen til sikrere alternative stoffer eller teknologier vedrørende anvendelsen af perfluoroktansyre (PFOA) og beslægtede stoffer og foreslår de nødvendige foranstaltninger med henblik på at reducere identificerede risici, herunder begrænsning af markedsføring og anvendelse, navnlig når der er adgang til sikrere alternative stoffer eller teknologier, som er teknisk og økonomisk mulige.

54.

2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME)

CAS-nr. 111-77-3

EF-nr. 203-906-6

Må efter den 27. juni 2010 ikke markedsføres med henblik på levering til privat brug som bestanddel i maling, malingfjerner, rengøringsmidler, selvblankende emulsioner og produkter til overfladebehandling af gulve i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover.

55.

2-(2-butoxyethoxy)ethanol (DEGBE)

CAS-nr. 112-34-5

EF-nr. 203-961-6

1.

Må ikke markedsføres for første gang efter den 27. juni 2010 med henblik på levering til privat brug som bestanddel i sprøjtemaling eller rengøringsspray i aerosolbeholdere i koncentrationer på 3 vægtprocent eller derover.

2.

Sprøjtemaling og rengøringsspray i aerosolbeholdere, der indeholder DEGBE, og som ikke overholder stk. 1, må ikke markedsføres med henblik på levering til privat brug efter den 27. december 2010.

3.

Med forbehold for at andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser vedrørende klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger, skal leverandørerne inden markedsføringen sikre, at anden maling end sprøjtemaling med et DEGBE-indhold på 3 vægtprocent eller derover, der markedsføres med henblik på levering til privat brug, senest den 27. december 2010 er forsynet med følgende tekst, som skal være synlig, letlæselig og uudslettelig:

»Må ikke anvendes i sprøjtemalingudstyr«.

56.

Methylendiphenyldiisocyanat (MDI)

CAS-nr. 26447-40-5

EF-nr. 247-714-0

1.

Må efter den 27. december 2010 kun markedsføres med henblik på levering til privat brug som bestanddel i blandinger i koncentrationer på 0,1 vægtprocent af MDI eller derover, hvis leverandørerne inden markedsføringen sikrer, at pakningen:

a)

indeholder beskyttelseshandsker, der opfylder kravene i Rådets direktiv 89/686/EØF (9);

b)

med forbehold for at andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser vedrørende klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger, er forsynet med følgende tekst, som skal være synlig, letlæselig og uudslettelig:

»—

Kan ved brug forårsage allergiske reaktioner hos personer, der allerede er overfølsomme over for diisocyanater.

Personer, der lider af astma, eksem eller hudproblemer, bør undgå kontakt, herunder hudkontakt, med dette produkt.

Dette produkt bør ikke anvendes i tilfælde af dårlig udluftning, medmindre der bæres beskyttelsesmaske med et egnet gasfilter (f.eks. type A1 i henhold til norm EN 14387).«

2.

Som en undtagelse finder stk. 1), litra a), ikke anvendelse på hotmelt-lime.

57.

Cyclohexan

CAS-nr. 110-82-7

EF-nr. 203-806-2

1.

Må ikke markedsføres for første gang efter den 27. juni 2010 med henblik på levering til privat brug som bestanddel i neoprenbaserede kontaktklæbemidler i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover i pakninger over 350 g.

2.

Neoprenbaserede cyclohexanholdige kontaktlime, der ikke overholder stk. 1, må ikke markedsføres med henblik på levering til privat brug efter den 27. december 2010.

3.

Med forbehold for at andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser vedrørende klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger, skal leverandørerne inden markedsføringen sikre, at neoprenbaserede cyclohexanholdige kontaktlime i koncentrationer på 0,1 vægtprocent eller derover, der markedsføres med henblik på levering til privat brug efter den 27. december 2010, er forsynet med følgende tekst, som skal være synlig, letlæselig og uudslettelig:

»—

Dette produkt må ikke anvendes under dårlige udluftningsforhold.

Dette produkt må ikke anvendes til pålægning af gulvtæpper.«

58.

Ammoniumnitrat (AN)

CAS-nr. 6484-52-2

EF-nr. 229-347-8

1.

Må efter den 27. juni 2010 ikke markedsføres for første gang som et stof eller i blandinger indeholdende over 28 vægtprocent nitrogen hidrørende fra ammoniumnitrat, til brug som fast gødning, enkeltgødning eller sammensat gødning, medmindre gødningen opfylder de tekniske forskrifter for ammoniumnitratgødning med højnitrogenindhold i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 (10).

2.

Må efter den 27. juni 2010 ikke markedsføres som et stof eller i blandinger med et indhold på 16 vægtprocent eller derover af kvælstof hidrørende fra ammoniumnitrat, undtagen for levering til:

a)

downstream-brugere og distributører, herunder fysiske eller juridiske personer, der har fået bevilget tilladelse i henhold til Rådets direktiv 93/15/EØF (11);

b)

landbrugere til brug for landbrugsaktiviteter, enten på fuld tid eller på deltid og ikke nødvendigvis i forhold til landarealets størrelse

I dette litra forstås ved:

i)

»landbruger«: en fysisk eller juridisk person eller en sammenslutning af fysiske eller juridiske personer, uanset hvilken retlig status sammenslutningen og dens medlemmer har i henhold til national ret, hvis bedrift befinder sig på Fællesskabets område, jf. traktatens artikel 299, og som udøver en landbrugsaktivitet

ii)

»landbrugsaktivitet«: produktion, avl eller dyrkning af landbrugsprodukter, herunder høst, malkning, opdræt af husdyr og hold af husdyr til landbrugsformål, eller bevarelse af jorden i god landbrugs- og miljømæssig stand som fastlagt i henhold til artikel 5 i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 (12)

c)

fysiske eller juridiske personer med erhvervsmæssig beskæftigelse inden for havebrug, plantedyrkning i drivhus, vedligeholdelse af parker, haver eller sportsanlæg, skovbrug eller lignende aktiviteter.

3.

For så vidt angår de i stk. 2 omtalte begrænsninger kan medlemsstaterne dog af socioøkonomiske årsager indtil den 1. juli 2014 anvende en grænse på op til 20 vægtprocent kvælstof hidrørende fra ammoniumnitrat for stoffer og blandinger, der markedsføres inden for deres eget område. De underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom.

3.

I tillæg 1-6 affattes forordet således:

»FORORD

Forklarende bemærkninger til kolonnernes overskrifter

Stoffets navn:

Navnet svarer til den internationale kemiske identifikation (International Chemical Identification), der anvendes for stoffet i del 3 i bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006.

Overalt, hvor det er muligt, er stofferne angivet med deres IUPAC-navne. Stoffer opført i Einecs (europæisk fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer) eller Elincs (europæisk liste over anmeldte kemiske stoffer) eller fortegnelsen over »No-longer-polymers« betegnes med navnene i disse fortegnelser. Andre betegnelser som almindelige navne eller trivialnavne er anført i nogle tilfælde. Plantebeskyttelsesmidler og biocider er så vidt muligt angivet med deres ISO-navne.

Punkter omfattende grupper af stoffer:

En række punkter omfattende stofgrupper indgår i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008. I disse tilfælde omfatter klassificeringskravene alle stoffer, der falder ind under beskrivelsen.

I visse tilfælde findes der klassificeringskrav for bestemte stoffer, som ellers ville være omfattet af stofgruppen. I sådanne tilfælde vil der være et specifikt punkt i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 for det pågældende stof, og under nummeret for stofgruppen vil være anført »bortset fra stoffer specificeret andetsteds i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008«.

I visse tilfælde kan enkeltstoffer være omfattet af mere end én stofgruppe. I disse tilfælde afspejler klassificeringen af stoffet klassificeringen for hver af de to stofgrupper. I tilfælde, hvor der angives forskellige klassificeringer for samme risiko, anvendes den strengeste klassificering.

Indeksnummer:

Indeksnummeret er den identifikationskode, som stoffet har fået i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008. I tillægget er stofferne ordnet efter dette indeksnummer.

EF-nummer:

EF-nummeret, dvs. Einecs, Elincs eller NLP (No-longer-polymer) er stoffets officielle nummer i Den Europæiske Union. Einecs-nummeret kan findes i European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances. Elincs-nummeret kan findes i European List of Notified Substances. NLP-nummeret kan findes i listen over »No-longer-polymers«. Disse lister offentliggøres af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer.

EF-nummeret er et syvcifret system med formatet XXX-XXX-X, startende fra 200-001-8 (Einecs), 400-010-9 (Elincs) og 500-001-0 (NLP). Dette nummer er angivet i kolonnen »EF-nr«.

CAS-nummer:

Der er fastlagt CAS-numre (CAS = Chemical Abstract Service) for stoffer for at lette deres identifikation.

Noter:

Noternes fuldstændige tekst findes i del 1 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008.

De noter, der har betydning for denne forordning, er følgende:

 

Note A:

Med forbehold af artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1272/2008 skal stoffets navn angives på etiketten med en af de betegnelser, hvormed det er optaget i del 3 i bilag VI til nævnte forordning.

I den pågældende del 3 anvendes undertiden en almen betegnelse, f.eks. »… forbindelser« eller »... salte«. I sådanne tilfælde skal leverandøren, der markedsfører dette stof, angive stoffets korrekte navn på etiketten under tilstrækkelig hensyntagen til punkt 1.1.1.4 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008.

 

Note C:

Visse organiske stoffer markedsføres som klart definerbare isomerer eller som en blanding af flere isomerer.

 

Note D:

Visse stoffer, som har tilbøjelighed til spontan polymerisation eller nedbrydning, markedsføres almindeligvis i stabiliseret form. Det er i denne form, at de er opført i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008.

Sådanne stoffer markedsføres dog undertiden i ustabiliseret form. I sådanne tilfælde skal leverandøren, der markedsfører stoffet, angive stoffets navn på etiketten efterfulgt af angivelsen »ikke stabiliseret«.

 

Note J:

Stoffet skal ikke nødvendigvis klassificeres som kræftfremkaldende eller mutagent, såfremt det kan påvises, at det indeholder mindre end 0,1 vægtprocent benzen (EF-nr. 200-753-7).

 

Note K:

Stoffet skal ikke nødvendigvis klassificeres som kræftfremkaldende eller mutagent, såfremt det kan påvises, at det indeholder mindre end 0,1 vægtprocent buta-1,3-dien (EF-nr. 203-450-8).

 

Note L:

Stoffet skal ikke nødvendigvis klassificeres som kræftfremkaldende, såfremt det kan påvises, at det indeholder mindre end 3 % DMSO-ekstrakt som målt ved IP 346.

 

Note M:

Stoffet skal ikke nødvendigvis klassificeres som kræftfremkaldende, såfremt det kan påvises, at det indeholder mindre end 0,005 vægtprocent benzo[a]-pyren (EF-nr. 200-028-5).

 

Note N:

Stoffet skal ikke nødvendigvis klassificeres som kræftfremkaldende, såfremt hele raffineringsforløbet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende.

 

Note P:

Stoffet skal ikke nødvendigvis klassificeres som kræftfremkaldende eller mutagent, såfremt det kan påvises, at det indeholder mindre end 0,1 vægtprocent benzen (EF-nr. 200-753-7).

 

Note R:

Kravet om klassifikation som kræftfremkaldende skal ikke nødvendigvis gælde for fibre med en længdevægtet geometrisk middeldiameter minus to standardafvigelser på over 6 μm.«

4.

I tillæg 1, 2, 3, 5 og 6 udgår henvisningerne til note E, H og S i kolonnen »Noter«.

5.

I tillæg 1 affattes overskriften således: »Punkt 28 — Kræftfremkaldende stoffer: kategori 1A (tabel 3.1)/kategori 1 (tabel 3.2)«.

6.

I tillæg 2 foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften affattes således: »Punkt 28 — Kræftfremkaldende stoffer: kategori 1B (tabel 3.1)/kategori 2 (tabel 3.2)«.

b)

I rækkerne med indeksnummer 024-017-00-8, 611-024-00-1, 611-029-00-9, 611-030-00-4 og 650-017-00-8 erstattes »bilag I til direktiv 67/548/EØF« af »bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008«.

c)

Rækkerne med indeksnummer 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-119-00-5, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 og 649-210-00-X udgår.

7.

I tillæg 3 affattes overskriften således: »Punkt 29 — Mutagene: kategori 1A (tabel 3.1)/kategori 1 (tabel 3.2)«.

8.

I tillæg 4 affattes overskriften således: »Punkt 29 — Mutagene: kategori 1B (tabel 3.1)/kategori 2 (tabel 3.2)«.

9.

I tillæg 5 affattes overskriften således: »Punkt 30 — Reproduktionstoksiske stoffer: kategori 1A (tabel 3.1)/kategori 1 (tabel 3.2)«.

10.

I tillæg 6 affattes overskriften således: »Punkt 30 — Reproduktionstoksiske stoffer: kategori 1B (tabel 3.1)/kategori 2 (tabel 3.2)«.

11.

I tillæg 8 affattes overskriften således: »Punkt 43 — Azofarvestoffer — Liste over aromatiske aminer«.

12.

I tillæg 9 affattes overskriften således: »Punkt 43 — Azofarvestoffer — Liste over azofarvestoffer«.

13.

I tillæg 10 foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften affattes således: »Punkt 43 — Azofarvestoffer — Liste over prøvningsmetoder«.

b)

»Punkt 43 — Azofarvestoffer — Liste over prøvningsmetoder«

»CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, tlf. +32 25500811, fax +32 25500819. (http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, tlf. +32 25196871, fax +32 25196919. (http://www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm)«


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 42.

(2)  EFT L 147 af 9.6.1975, s. 40.

(3)  EUT L 37 af 13.2.2003, s. 19.

(4)  EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.

(5)  EUT L 171 af 9.7.2003, s. 1.

(6)  EFT L 124 af 9.5.2002, s. 1.

(7)  EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.

(8)  EUT L 104 af 8.4.2004, s. 1.

(9)  EFT L 399 af 30.12.1989, s. 18.

(10)  EUT L 304 af 21.11.2003, s. 1.

(11)  EFT L 121 af 15.5.1993, s. 20.

(12)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1


Top