Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0480

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 af 25. maj 2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (kodificeret udgave)

OJ L 145, 10.6.2009, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 008 P. 304 - 308

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/480/oj

10.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 145/10


RÅDETS FORORDNING (EF, EURATOM) Nr. 480/2009

af 25. maj 2009

om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland

(kodificeret udgave)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 203,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2728/94 af 31. oktober 1994 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (2) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (3). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

De garantier, der ydes i forbindelse med lån til tredjelande, medfører en øget finansiel risiko for Den Europæiske Unions almindelige budget.

(3)

Det Europæiske Råd konkluderede på sit møde den 11. og 12. december 1992, at nødvendigheden af forsigtig budgetforvaltning og finansiel disciplin tilsagde, at der blev indført en ny finansieringsordning, og at der med henblik herpå burde oprettes en garantifond til at dække risici i forbindelse med lån og lånegarantier til tredjelande eller projekter i tredjelande. Dette mål kan nås ved, at der oprettes en garantifond til direkte betaling af Fællesskabernes kreditorer.

(4)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (4) skal garantifonden tilføres midler fra Den Europæiske Unions almindelige budget som en obligatorisk udgift i perioden 2007-2013.

(5)

Der findes ordninger til dækning af indfrielse af garantiforpligtelser, bl.a. kan der midlertidigt anvendes likvide midler i overensstemmelse med artikel 12 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2000/597/EF, Euratom om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter (5).

(6)

Garantifonden bør etableres ved gradvis tilførsel af midler. Siden skal den have tilført renteafkastet fra anbringelsen af dens midler samt inddrevne forfaldne fordringer, som den har måttet indfri.

(7)

Erfaring med garantifondens drift viser, at et forhold på 9 % mellem fondens midler og dens garantiforpligtelser (hovedstol og skyldige, ikke-betalte renter) vil være tilstrækkeligt.

(8)

For at nå op på målbeløbet synes tilførsler til garantifonden på 9 % af beløbet af hver transaktion at være tilstrækkeligt. Det bør fastsættes, hvorledes disse tilførsler skal foretages.

(9)

Hvis garantifondens midler når op over målbeløbet, bør overskudsbeløbet tilbageføres til Den Europæiske Unions almindelige budget.

(10)

Den finansielle forvaltning af garantifonden bør overlades til Den Europæiske Investeringsbank (i det følgende benævnt EIB). Revisionsretten bør føre kontrol med fondens finansielle forvaltning efter procedurer aftalt mellem Revisionsretten, Kommissionen og EIB.

(11)

Fællesskaberne har ydet lån og lånegarantier til tiltrædelseslandene eller til projekter i disse lande. Disse lån og lånegarantier er dækket af garantifonden og vil være udestående eller i kraft efter tiltrædelsesdatoen. Fra og med denne dato ophører de med at være eksterne aktioner i forhold til Fællesskaberne og bør derfor dækkes direkte af Den Europæiske Unions almindelige budget og ikke længere af garantifonden.

(12)

Garantifonden dækker misligholdelser af lån, der ydes af EIB, og som Fællesskaberne garanterer for i henhold til EIB's mandat over for tredjelande. I henhold til EIB's mandat over for tredjelande, som fik virkning den 1. februar 2007, bør fonden også dække misligholdelser af lånegarantier, der ydes af EIB, og som Fællesskaberne garanterer for.

(13)

Traktaterne indeholder ikke anden hjemmel for vedtagelse af denne forordning end EF-traktatens artikel 308 og Euratom-traktatens artikel 203 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der oprettes en garantifond (i det følgende benævnt »fonden«), hvis midler skal anvendes til at betale Fællesskabernes kreditorer, såfremt modtageren af et lån, der er ydet eller garanteret af Fællesskaberne, eller af en lånegaranti, der er ydet af Den Europæiske Investeringsbank, og som Fællesskaberne garanterer for, ikke opfylder sine forpligtelser.

De låne- og garantitransaktioner, der er omhandlet i stk. 1, i det følgende benævnt »transaktioner«, er sådanne, som gennemføres til fordel for et tredjeland eller er bestemt til finansiering af projekter i tredjelande.

Alle transaktioner, der gennemføres til fordel for et tredjeland eller med henblik på finansiering af projekter i et tredjeland, falder uden for denne forordnings anvendelsesområde med virkning fra datoen for dette lands tiltrædelse af Den Europæiske Union.

Artikel 2

Fonden tilføres midler:

ved én årlig betaling fra Den Europæiske Unions almindelige budget i overensstemmelse med artikel 5 og 6

ved renteafkastet fra anbringelsen af fondens midler

ved inddrivelser hos debitorer af forfaldne fordringer, som fonden har indfriet.

Artikel 3

Fondens midler skal være af en passende størrelse (i det følgende benævnt »målbeløbet«).

Målbeløbet fastsættes til 9 % af Fællesskabernes samlede forpligtelser (hovedstol og forfaldne, betalte renter) i forbindelse med hver enkelt transaktion.

På grundlag af forskellen ved udgangen af år »n–1« mellem målbeløbet og værdien af fondens nettoaktiver beregnet ved begyndelsen af år »n« tilbageføres et eventuelt overskudsbeløb i én transaktion til en særlig konto i oversigten over indtægter i Den Europæiske Unions almindelige budget i år »n + 1«.

Artikel 4

Ved en ny medlemsstats tiltrædelse af Den Europæiske Union nedsættes målbeløbet med et beløb, der beregnes på grundlag af de transaktioner, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3.

Med henblik på beregning af denne nedsættelse anvendes den procentsats, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og som er gældende på tiltrædelsesdatoen, på størrelsen af de udestående transaktioner på denne dato.

Overskudsbeløbet tilbageføres til en særlig konto i oversigten over indtægter i Den Europæiske Unions almindelige budget.

Artikel 5

På grundlag af forskellen ved udgangen af år »n–1« mellem målbeløbet og værdien af fondens nettoaktiver beregnet ved begyndelsen af år »n« indbetales det krævede tilførselsbeløb til fonden i én transaktion i år »n + 1« fra Den Europæiske Unions almindelige budget.

Artikel 6

1.   Overstiger indfrielsen af garantiforpligtelser i løbet af år »n–1« som følge af en eller flere misligholdelser 100 mio. EUR, tilbagebetales det beløb, der overstiger 100 mio. EUR, til fonden i årlige rater, der begynder i år »n + 1« og fortsætter i de efterfølgende år, indtil der er sket fuld tilbagebetaling (stødpudemekanisme). De årlige rater skal være det mindste af følgende beløb:

enten 100 mio. EUR, eller

det resterende skyldige beløb i henhold til stødpudemekanismen.

Ethvert beløb, der skyldes indfrielsen af garantiforpligtelser i årene forud for »n–1«, og som endnu ikke er fuldt tilbagebetalt på grund af stødpudemekanismen, tilbagebetales, før stødpudemekanismen for misligholdelser, der indtræffer i år »n–1« eller i de efterfølgende år, kan få virkning. Sådanne restbeløb trækkes fortsat fra det maksimale årlige beløb, der hentes fra Den Europæiske Unions almindelige budget under stødpudemekanismen, indtil det fulde beløb er betalt tilbage til fonden.

2.   De beregninger, denne stødpudemekanisme er baseret på, skal foretages uafhængigt af de beregninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3, og artikel 5. De skal dog tilsammen kun give anledning til én årlig overførsel. Beløb, der betales fra Den Europæiske Unions almindelige budget under stødpudemekanismen, skal betragtes som nettoaktiver i fonden med henblik på beregningen i henhold til artikel 3 og 5.

3.   Falder fondens midler som følge af indfrielse af garantiforpligtelser i tilfælde af en eller flere større misligholdelser til under 80 % af målbeløbet, underretter Kommissionen budgetmyndigheden herom.

4.   Falder fondens midler som følge af indfrielse af garantiforpligtelser i tilfælde af en eller flere større misligholdelser til under 70 % af målbeløbet, forelægger Kommissionen en rapport om, hvilke ekstraordinære foranstaltninger det kan blive nødvendigt at træffe for at tilføre fonden ny kapital.

Artikel 7

Kommissionen overdrager den finansielle forvaltning af fonden til Den Europæiske Investeringsbank i kraft af en bemyndigelse fra Fællesskaberne.

Artikel 8

Kommissionen forelægger senest den 31. maj hvert år Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten en beretning om garantifondens situation og om forvaltningen af fonden i det foregående regnskabsår.

Artikel 9

Fondens forvaltningsregnskab og balance vedlægges Fællesskabernes forvaltningsregnskab og balance.

Artikel 10

Forordning (EF, Euratom) nr. 2728/94 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 11

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2009.

På Rådets vegne

J. ŠEBESTA

Formand


(1)  Udtalelse af 18. november 2008 (endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende).

(2)  EFT L 293 af 12.11.1994, s. 1.

(3)  Se bilag I.

(4)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(5)  EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1.


BILAG I

Ophævet forordning med oversigt over ændringer

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2728/94

(EFT L 293 af 12.11.1994, s. 1)

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1149/1999

(EFT L 139 af 2.6.1999, s. 1)

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2273/2004

(EFT L 396 af 31.12.2004, s. 28)

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 89/2007

(EFT L 22 af 31.1.2007, s. 1)


BILAG II

Sammenligningstabel

Forordning (EF, Euratom) nr. 2728/94

Nærværende forordning

Artikel 1, 2 og 3

Artikel 1, 2 og 3

Artikel 3a

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10, stk. 1

Artikel 11

Artikel 10, stk. 2

Bilag I

Bilag II


Top