EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0288

Kommissionens forordning (EF) nr. 288/2009 af 7. april 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår EF-støtte til uddeling af frugt- og grøntsagsprodukter, forarbejdede frugt- og grøntsagsprodukter og bananprodukter til børn på undervisningsinstitutioner inden for rammerne af en skolefrugtordning

OJ L 94, 8.4.2009, p. 38–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 055 P. 212 - 221

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/02/2016; ophævet ved 32016R0247

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/288/oj

8.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 94/38


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 288/2009

af 7. april 2009

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår EF-støtte til uddeling af frugt- og grøntsagsprodukter, forarbejdede frugt- og grøntsagsprodukter og bananprodukter til børn på undervisningsinstitutioner inden for rammerne af en skolefrugtordning

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 103h, litra f), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med Rådets forordning (EF) nr. 13/2009 (2) blev der indført en ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 med henblik på at yde fællesskabsstøtte på grundlag af en skolefrugtordning og uddele frugt- og grøntsagsprodukter, forarbejdede frugt- og grøntsagsprodukter og bananprodukter til børn, der er indskrevet på en undervisningsinstitution, der drives eller er anerkendt af medlemsstatens myndigheder.

(2)

For at sikre, at skolefrugtordningen gennemføres på korrekt vis, bør de medlemsstater, der ønsker at gøre brug af ordningen, først fastlægge en strategi på nationalt eller regionalt plan. For at sikre, at skolefrugtordninger, der er indført i henhold til denne forordning, leverer en merværdi, skal medlemsstaterne i deres strategi forklare, hvordan de vil sikre deres ordnings merværdi, især i de tilfælde, hvor normale skolemåltider serveres samtidig med produkter, der er støttet i deres skolefrugtordning. Medlemsstater, der vælger at gennemføre flere ordninger, skal for hver af disse ordninger fastlægge en strategi.

(3)

En medlemsstats strategi skal indeholde de nøgleelementer, der omhandles i artikel 103ga, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007, nemlig især budgettet for deres ordning, herunder Fællesskabsbidrag og nationale bidrag, varighed, målgruppe, støtteberettigede produkter og inddragelse af relevante interessenter som undervisnings- og sundhedsmyndigheder, den private sektor eller forældrene. Medlemsstaterne skal i strategien også beskrive de nødvendige ledsageforanstaltninger, der skal træffes for at gøre ordningen effektiv.

(4)

Ifølge EF-traktatens artikel 152, stk. 1, skal der sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og gennemførelsen af alle fællesskabspolitikker. For at sikre, at de støtteberettigede produkter giver et højt sundhedsbeskyttelsesniveau for børn og fremmer sunde kostvaner, skal medlemsstaterne udelukke produkter, der er tilsat sukker, fedt, salt eller sødestoffer fra deres strategi undtagen i behørigt begrundede tilfælde, hvor medlemsstaterne i deres strategi indfører bestemmelser om, at der kan ydes støtte til disse produkter i henhold til deres ordning. Under alle omstændigheder skal en medlemsstats liste over støtteberettigede produkter have den nationale sundhedsmyndigheds billigelse.

(5)

Skolefrugtordningen kan kun blive effektiv, hvis der fastlægges ledsageforanstaltninger. Ledsageforanstaltningerne bør ikke være begrænset til bestemte geografiske områder eller undervisningsinstitutioner, hvorved bestemte børn udelukkes fra ordningen. Medlemsstaterne bør derfor sigte på, at ledsageforanstaltningerne kommer flest mulige børn i deres ordningers målgruppe til gode.

(6)

Af hensyn til en god forvaltningspraksis og budgetforvaltning bør medlemsstater, der deltager i ordningen, hvert år ansøge om fællesskabsstøtte.

(7)

Af hensyn til gennemsigtigheden bør der fastsættes en vejledende tildeling for fællesskabsstøtte for hver medlemsstat beregnet på baggrund af den fordelingsnøgle, der er nævn i artikel 103ga, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1234/2007. For at tage højde for demografiske ændringer undersøger Kommissionen mindst hver tredje år, om tildelingen stadig er aktuel.

(8)

For at udnytte de midler, der er til rådighed bedst muligt, vil fællesskabsstøtte, der var foreløbig tildelt til medlemsstater, der ikke havde forelagt Kommissionen deres strategi rettidigt, blive omfordelt mellem de deltagende medlemsstater, som havde meddelt Kommissionen, at de er parat til at anvende mere end deres oprindelige tildelte andel.

(9)

Til fællesskabsstøtte bør ikke alene omkostninger til indkøb af frugt- og grøntsagsprodukter, forarbejdede frugt- og grøntsagsprodukter og bananprodukter komme i betragtning, men også, såfremt en medlemsstats strategi indeholder bestemmelser herom, omkostninger med umiddelbar forbindelse til gennemførelsen af skolefrugtordningen. For at bevare ordningens effektivitet anvendes kun en mindre procentdel af støtten til forbundne omkostninger. Af hensyn til finansiel forvaltning og kontrol skal disse omkostninger udtrykkes i faste beløb, der beregnes proportionelt.

(10)

Af hensyn til god forvaltningspraksis, budgetforvaltning og kontrol bør betingelserne for ydelse af støtten, godkendelse af ansøgere og betingelserne for en gyldig støtteansøgning fastlægges. Hvad angår udbetaling af støtte, bør det fastsættes, hvilke betingelser støtteansøgerne skal opfylde, hvilke regler der gælder for indgivelse af ansøgninger, myndighedernes kontrol og sanktioner, og efter hvilken procedure støtten udbetales.

(11)

For at beskytte EF's finansielle interesser bør der vedtages passende kontrolforanstaltninger til bekæmpelse af uregelmæssigheder og svig. Kontrolforanstaltningerne bør omfatte komplet administrativ kontrol suppleret med kontrol på stedet. Der bør fastsættes regler for kontrolforanstaltningernes omfang og indhold og for kontroltidspunkterne og indberetningen af kontrolresultater for at sikre, at foranstaltningerne anvendes ensartet i alle medlemsstaterne under hensyntagen til de forskellige måder, ordningen gennemføres på.

(12)

Uretmæssigt udbetalte beløb bør desuden inddrives, og der bør fastsættes sanktioner for at få ansøgerne til at afholde sig fra svigagtig adfærd og grov uagtsomhed.

(13)

For at skolefrugtordningens effektivitet kan evalueres og give mulighed for at gennemføre en fagfællebedømmelse og udveksling af god praksis, bør medlemsstaterne regelmæssigt overvåge og evaluere gennemførelsen af deres skolefrugtordning og forelægge Kommissionen deres resultater og konklusioner. Uddeles frugt- og grøntsagsprodukter, forarbejdede frugt- og grøntsagsprodukter og bananprodukter ikke gratis til deres ordnings målgruppe, vurderer medlemsstaterne, hvordan medfinansiering via et forældrebidrag indvirker på ordningens effektivitet.

(14)

Erfaringen har vist, at modtagerne i projekter, der medfinansieres med fællesskabsstøtte, ikke altid har tilstrækkeligt kendskab til, hvilken rolle EU spiller i det pågældende projekt. Derfor skal der på hver af de undervisningsinstitutioner, der deltager i skolefrugtordningen, tydeligt gøres opmærksom på, at EU støtter ordningen.

(15)

For at medlemsstaterne har tilstrækkelig tid til at fastlægge deres skolefrugtordning eller tilpasse deres eksisterende ordning til de nye bestemmelser, kan medlemsstaterne for den indledende periode fra 1. august 2009 til 31. juli 2010 fastlægge en strategi, der kun indeholder de vigtigste elementer. De har i overgangsperioden også mulighed for at udsætte vedtagelsen af ledsageforanstaltninger.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde og terminologi

1.   I denne forordning fastsættes gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår EF-støtte til uddeling af frugt- og grøntsagsprodukter, forarbejdede frugt- og grøntsagsprodukter og bananprodukter til børn på undervisningsinstitutioner inden for rammerne af en skolefrugtordning.

2.   De udtryk, der anvendes i denne forordning, anvendes med samme betydning som i forordning (EF) nr. 1234/2007, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

Artikel 2

Målgruppe

Målgruppen for den nævnte støtte i artikel 103ga i forordning (EF) nr. 1234/2007 er børn, der er indskrevet på en undervisningsinstitution, der drives eller er anerkendt af medlemsstatens myndigheder.

Artikel 3

Strategi

1.   Medlemsstater, der vil indføre en skolefrugtordning, skal fastlægge den strategi, der omhandles i artikel 103ga, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

2.   En medlemsstats strategi omfatter ikke de produkter, der er anført i bilag I til denne forordning. I behørigt begrundede tilfælde kan en medlemsstat, der ønsker at sikre et bredt udvalg af produkter under sin ordning eller gøre sin ordning mere attraktiv, dog inden for rammerne af sin strategi fastlægge, at sådanne produkter er støtteberettiget, når der kun er tilsat begrænsede mængder af de stoffer, der er anført i bilaget.

Medlemsstaterne sørger for, at deres sundhedsmyndigheder godkender listen over produkter, der er støtteberettiget i henhold til deres skolefrugtordning.

3.   Medlemsstaterne forklarer i deres strategi, hvordan de sikrer merværdien af deres skolefrugtordning, især når deres strategi tillader, at der serveres skolemåltider samtidig med produkter, der er støttet i henhold til deres skolefrugtordning. De redegør for de påtænkte kontrolforanstaltninger i deres strategi.

4.   Medlemsstaterne angiver i deres strategi, hvilke ledsageforanstaltninger de vil vedtage for at sikre en vellykket gennemførelse af deres ordning. Med disse foranstaltninger kan der f.eks. fokuseres på at forbedre målgruppens kendskab til frugt- og grøntsektoren eller sunde kostvaner, f.eks. udvikling af websteder eller tilrettelæggelse af gårdbesøg eller havekursus.

5.   Medlemsstaterne kan vælge, på hvilket geografisk eller administrativt niveau de ønsker at indføre skolefrugtordningen. Ønsker en medlemsstat at indføre flere ordninger, skal den fastlægge en strategi for hver ordning. Medlemsstater, der indfører flere ordninger, kan opstille en koordineringsramme.

Artikel 4

Støtte til uddeling af frugt- og grøntsagsprodukter, forarbejdede frugt- og grøntsagsprodukter og bananprodukter til børn

1.   Medlemsstater, der indfører en skolefrugtordning, kan ansøge om den støtte, der er nævnt i artikel 103ga i forordning (EF) nr. 1234/2007, for perioden 1. august til 31. juli i ét eller flere år ved at give Kommissionen meddelelse om deres strategi senest den 31. januar i det år, hvor perioden starter.

2.   Medlemsstater, der før denne forordnings ikrafttræden allerede havde en skolefrugtordning eller andre uddelingsordninger, hvori der indgår frugt, modtager fællesskabsstøtte på de betingelser, der er fastlagt i artikel 103ga, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1234/2007. De giver Kommissionen meddelelse om deres strategi inden for den tidsfrist, der er fastsat i stk. 1.

3.   Bilag II til denne forordning indeholder en vejledende tildeling for fællesskabsstøtte for hver medlemsstat, der er beregnet på baggrund af den fordelingsnøgle, der er fastsat i artikel 103ga, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1234/2007. Kommissionen vurderer mindst hvert tredje år, hvorvidt bilag II stadig er forenelig med fordelingsnøglen.

4.   Tildelinger af fællesskabsstøtte, der var forbeholdt medlemsstater, der ikke har givet Kommissionen meddelelse senest den 31. januar det år, hvor den i stk. 1 nævnte periode starter, eller kun anmodede om en del af deres oprindelige tildeling, vil blive omfordelt mellem de deltagende medlemsstater, der inden tidsfristen i stk. 1 har meddelt Kommissionen, at de er parat til at anvende mere end deres oprindelige tildelte fællesskabsstøtte.

Den omfordeling af fællesskabsstøtte, der henvises til i første afsnit, gennemføres i forhold til medlemsstatens oprindelige tildeling, der bliver beregnet ud fra fordelingsnøglen i artikel 103ga, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Kommissionen træffer beslutning om den endelige tildeling af støtte til medlemsstaterne senest den 31. marts i det år, hvor den periode, der er nævnt i stk. 1, starter.

Artikel 5

Støtteberettigede omkostninger

1.   Følgende omkostninger kommer i betragtning til den fællesskabsstøtte, der omhandles i artikel 103ga i forordning (EF) nr. 1234/2007:

a)

omkostninger til frugt- og grøntsagsprodukter, forarbejdede frugt- og grøntsagsprodukter og bananprodukter, der er omfattet af den i artikel 3, stk. 1, omhandlede skolefrugtordning og leveret til undervisningsinstitutionen

b)

relaterede omkostninger, dvs. omkostninger, der har direkte sammenhæng med en skolefrugtordnings gennemførelse. Herunder hører:

i)

omkostninger i forbindelse med anskaffelse, leje og leasing af udstyr, hvis det er fastsat i strategien

ii)

kontrol- og evalueringsomkostninger, jf. artikel 12, der er direkte forbundet med skolefrugtordningen

iii)

kommunikationsomkostninger, herunder omkostninger vedrørende den plakat, der omhandles i artikel 14, stk. 1.

Er omkostningerne i forbindelse med transport og uddeling af produkter, der indgår i en skolefrugtordning, faktureret særskilt, må disse omkostninger ikke overstige 3 % af frugtomkostningerne.

Leveres produkter gratis til uddannelsesinstitutioner, kan medlemsstaterne acceptere fakturaer for transport og uddeling op til en øvre grænse, der er fastsat i medlemsstatens strategi.

De nævnte kommunikationsomkostninger i første afsnit, litra b), nr. iii), kan ikke finansieres i andre fællesskabsstøtteordninger.

2.   De samlede omkostninger i henhold til første afsnit, litra b), nr. iii), skal være udtrykt som et fast beløb og må ikke overstige en øvre grænse på 5 % af medlemsstatens andel af fællesskabsstøtte efter den endelige tildeling af fællesskabsstøtte, jf. artikel 4, stk. 4.

I det år, hvor den evaluering, der omhandles i artikel 12, finder sted, må de samlede omkostninger i henhold til litra b), nr. i) og ii), ikke udgøre mere end 10 % af medlemsstatens tildeling af fællesskabsstøtte i det år, hvor evalueringen finder sted, efter den endelige tildeling af fællesskabsstøtte, jf. artikel 4, stk. 4.

Artikel 6

Almindelige støttebetingelser

1.   Medlemsstaterne sørger for, at den støtte, der gives inden for rammerne af deres strategi, uddeles til de støtteansøgere, der har indgivet en gyldig støtteansøgning til myndighederne. Støtteansøgningen er kun gyldig, når den er indgivet af en støtteansøger, der er godkendt af myndighederne i den medlemsstat, hvor den undervisningsinstitution, som produkterne leveres til, er beliggende.

2.   Medlemsstaten kan godtage følgende støtteansøgere:

a)

undervisningsinstitutioner

b)

uddannelsesmyndigheder med henblik på produkter, der uddeles til børn under deres ansvarsområde

c)

leverandører og/eller distributører af produkterne

d)

organisationer, der handler på vegne af en eller flere undervisningsinstitutioner eller forvaltningsorganer, og som specifikt er oprettet til det formål

e)

ethvert andet offentligt eller privat organ, der varetager:

i)

uddeling af frugt- og grøntsagsprodukter, forarbejdede frugt- og grøntsagsprodukter og bananprodukter til undervisningsinstitutioner inden for rammerne af en skolefrugtordning, der er oprettet i medfør af eller tilpasset denne forordning

ii)

evaluerings- og/eller kommunikationsforanstaltninger.

Artikel 7

Generelle betingelser for godkendelse af støtteansøgere

Godkendelsen er betinget af, at ansøgeren over for myndighederne skriftligt forpligter sig til:

a)

kun at anvende produkter, der er støttet i henhold til en skolefrugtordning, der er indført i medfør af eller tilpasset denne forordning med henblik på konsum til elever i den eller de undervisningsinstitutioner, der ansøges om støtte til

b)

at tilbagebetale uretmæssigt udbetalt støtte for de pågældende mængder, hvis det viser sig, at produkterne ikke er blevet uddelt til børnene, jf. artikel 2, eller at der er blevet betalt for produkter, hvortil der ikke gives støtte i henhold til denne forordning

c)

ved svig eller grov forsømmelighed at betale et beløb, der svarer til forskellen mellem det oprindeligt udbetalte beløb og det beløb, som støtteansøgeren er berettiget til

d)

på anmodning af myndighederne at fremlægge de relevante bilag

e)

at underkaste sig den kontrol, som den pågældende medlemsstats myndigheder træffer beslutning om, især regnskabskontrol og fysisk kontrol.

Medlemsstaterne kan gøre godkendelsen betinget af, at ansøgeren over for myndighederne skriftligt forpligter sig.

Artikel 8

Særlige godkendelsesbetingelser for bestemte ansøgere

Er ansøgningen om støtte indgivet af en ansøger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra c), d) og e), skal ansøger ud over de tilsagn, der er nævnt i artikel 7, skriftligt forpligte sig til at registrere navn og adresse på undervisningsinstitutionerne eller eventuelt undervisningsmyndighederne og de mængder produkter, der er blevet solgt eller leveret til institutionerne eller myndighederne.

Artikel 9

Suspension og tilbagetrækning af godkendelse

Konstateres det, at en støtteansøger ikke længere opfylder betingelserne i artikel 6, 7 og 8 eller andre forpligtelser i henhold til forordningen, suspenderes godkendelsen i en periode på en til tolv måneder, eller den trækkes tilbage, hvis uregelmæssighedens alvor berettiger hertil. Dette sker ikke i tilfælde af force majeure, eller hvis medlemsstaten fastslår, at uregelmæssigheden ikke er begået med overlæg og ikke skyldes forsømmelighed eller er af mindre betydning. Hvis godkendelsen trækkes tilbage, kan ansøgeren anmode om igen at blive godkendt, men tidligst efter tolv måneder.

Artikel 10

Støtteansøgninger

1.   Støtteansøgninger udfærdiges efter de forskrifter, som medlemsstatens myndigheder har fastsat, og indeholder mindst følgende oplysninger:

a)

de uddelte mængder

b)

navn og adresse eller identifikationsnummer på den undervisningsinstitution eller den undervisningsmyndighed, som oplysningerne i litra a), vedrører, og

c)

antallet af børn i den pågældende målgruppes undervisningsinstitution, som er udpeget i medlemsstatens strategi.

2.   Medlemsstaterne fastsætter i overensstemmelse med deres strategi, hvor ofte der kan indgives ansøgninger, dog må støtteansøgningsperioden ikke være længere end fem måneder. Løber ordningen mere end seks måneder i den periode, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, skal der mindst være tre ansøgninger i alt pr. periode.

3.   Bortset fra tilfælde af force majeure er en støtteansøgning kun gyldig, hvis den er korrekt udfyldt og indgivet senest den sidste dag i den tredje måned efter udløbet af den periode, ansøgningen gælder.

4.   Beløbene i ansøgningen skal underbygges med bilag, der stilles til rådighed for myndighederne. Af bilaget skal fremgå prisen for de leverede produkter, og bilagene skal være kvitteret eller vedlagt betalingsbevis.

Artikel 11

Udbetaling af støtte

1.   Hvad angår de leverandører, organisationer eller organer, der er nævnt i artikel 6, stk. 2, litra c) til e), udbetales støtte kun:

a)

mod fremlæggelse af kvittering for de faktisk leverede mængder eller

b)

på grundlag af en kontrolrapport fra myndighederne, der udarbejdes inden den endelige udbetaling af støtten, og hvori det godtgøres, at betingelserne for udbetaling faktisk er opfyldt, eller

c)

hvis medlemsstaten tillader det, mod fremlæggelse af et alternativt bevis for, at de mængder, der er leveret i henhold til forordningen, er betalt.

2.   Myndighederne udbetaler støtten senest tre måneder efter, at den korrekt udfyldte og gyldige støtteansøgning er indgivet. Medlemsstaterne fastlægger, hvilke krav til form og indhold en støtteansøgning skal opfylde for at være gyldig.

3.   Overskrides fristen i artikel 10, stk. 3, med under to måneder, udbetales støtten dog med følgende fradrag:

a)

5 %, hvis overskridelsen højst er på en måned

b)

10 %, hvis overskridelsen er på over en måned, men under to måneder.

Overskrides tidsfristen i artikel 10, stk. 3, med to måneder, nedsættes støtten med 1 % pr. dags yderligere forsinkelse.

Artikel 12

Overvågning og evaluering

1.   Medlemsstaterne overvåger hvert år gennemførelsen af deres skolefrugtordning. Overvågningen skal foregå på grundlag af de oplysninger, der hidrører fra forvaltnings- og kontrolforpligtelser, herunder de forpligtelser, der er fastlagt i artikel 10 og 11. Medlemsstaterne sørger for en passende struktur og form, så der sikres regelmæssig overvågning af ordningens gennemførelse.

2.   Medlemsstaterne evaluerer hvert år gennemførelsen af deres skolefrugtordning og vurderer ordningens effektivitet. For perioden 1. august 2010 til 31. juli 2011 forelægger medlemsstaterne senest den 29. februar 2012 Kommissionen resultaterne af deres evaluering. For efterfølgende perioder evaluerer medlemsstaterne gennemførelsen af deres ordning mindst hvert femte år og fremsender deres resultater hvert femte år efter denne dato.

3.   Undlader en medlemsstat at fremsende resultaterne af den gennemførte evaluering inden den nævnte dato i stk. 2, eller hvert femte år efter denne dato, nedsættes beløbet for den næste støttetildeling med:

a)

5 %, hvis forsinkelsen højst er på en måned

b)

10 %, hvis forsinkelsen er på over en måned, men under to måneder.

Overskrides den tidsfrist, som er nævnt i første afsnit, med to måneder, nedsættes støtten med 1 % pr. dags yderligere forsinkelse.

Artikel 13

Kontrol og sanktioner

1.   Medlemsstaterne træffer alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at forordningen overholdes. Til disse foranstaltninger hører fuld administrativ kontrol af støtteansøgninger, der skal suppleres med kontrol på stedet, jf. stk. 2 til 8.

2.   Alle støtteansøgninger underkastes administrativ kontrol, herunder kontrol af bilag som fastsat af medlemsstaterne, med hensyn til leveringen af produkterne. Den administrative kontrol suppleres med kontrol på stedet for at undersøge:

a)

de registrerede oplysninger, der er omhandlet i artikel 8, herunder bilag i form af købs- og salgsfakturaer og bankudtog

b)

om de støttede produkter anvendes i overensstemmelse med forordningen, navnlig hvis der er grund til mistanke om uregelmæssigheder.

3.   Det samlede antal kontrolbesøg på stedet i hver periode fra 1. august til 31. juli skal mindst omfatte 5 % af den udbetalte støtte på nationalt plan og mindst omfatte 5 % af alle de ansøgerne, der er nævnt i artikel 6.

Er der under hundrede ansøgere i en medlemsstat, skal der foretages kontrol på stedet hos fem ansøgere.

Er der under fem ansøgere i en medlemsstat, skal 100 % af ansøgerne kontrolleres.

4.   Der foretages kontrol på stedet i hele perioden fra 1. august til 31. juli, og den skal mindst omfatte de foregående tolv måneder.

5.   De ansøgere, der skal kontrolleres på stedet, udvælger kontrolmyndigheden fordelt på de forskellige geografiske områder på grundlag af en risikoanalyse, hvori der især tages hensyn til tilbagevendende fejl og tidligere års kontrolresultater. I risikoanalysen tages der også hensyn til støttens størrelse, og hvilke ansøgere der er tale om, jf. artikel 6, stk. 2.

6.   Kontrollen på stedet hos ansøgere som omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra b) til e), suppleres med kontrol på stedet på mindst to undervisningsinstitutioner eller mindst 1 % af de undervisningsinstitutioner, som er opført i ansøgerens fortegnelse, afhængigt af, hvilket antal der er det største.

7.   Under forudsætning af, at formålet med kontrollen ikke bringes i fare, kan der gives et varsel, som begrænses til det absolutte minimum.

8.   Kontrolmyndigheden udarbejder en kontrolrapport om hvert kontrolbesøg på stedet. I rapporten gives en nøje beskrivelse af de forskellige forhold, der er kontrolleret.

Rapporten skal omfatte følgende dele:

a)

en generel del, der bl.a. indeholder oplysninger om følgende:

i)

ordningen, den omfattede periode, de kontrollerede støtteansøgninger, de frugtmængder, der er omfattet af skolefrugtordningen, de deltagende undervisningsinstitutioner og et skøn baseret på de tilgængelige oplysninger om antallet af børn, hvortil der er ydet støtte, og støttens størrelse

ii)

de tilstedeværende ansvarlige personer

b)

en del, hvori det separat beskrives, hvilken kontrol der er foretaget, og som især indeholder oplysninger om følgende:

i)

hvilke dokumenter der er kontrolleret

ii)

arten og omfanget af den udførte kontrol

iii)

bemærkninger og resultater.

9.   Med henblik på inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb finder artikel 73, stk. 1, 3, 4 og 8, i Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 (3) tilsvarende anvendelse.

10.   I tilfælde af svig eller grov forsømmelighed, som han/hun er ansvarlig for, skal ansøgeren ud over at tilbagebetale beløb, der er uretmæssigt udbetalt i henhold til artikel 9, betale et beløb svarende til forskellen mellem det oprindeligt udbetalte beløb og det beløb, ansøgeren er berettiget til, jf. dog artikel 10.

Artikel 14

Plakat for EU-skolefrugtordningen

1.   Medlemsstater, der deltager i EU-skolefrugtordningen, skal informere offentligheden om, at ordningen har modtaget økonomisk støtte fra Det Europæiske Fællesskab. Medlemsstaterne kan med henblik herpå anvende en plakat, der opfylder minimumskravene i bilag III, og som permanent skal være anbragt ved den deltagende undervisningsinstitutions hovedindgang på et sted, hvor den er synlig og let at læse.

2.   Beslutter en medlemsstat, at den ikke vil anvende den i stk. 1 omhandlede plakat, redegør medlemsstaten i sin strategi klart for, hvordan den agter at informere offentligheden om, at dens ordning modtager økonomisk støtte fra Det Europæiske Fællesskab. Plakater, websteder eller øvrige former for oplysning eller offentliggørelse vedrørende en medlemsstats skolefrugtordning skal under alle omstændigheder bære Europaflaget og følgende ordlyd: »(undervisningsinstitution) deltager i EU-skolefrugtordningen, der er støttet med EU-midler«.

3.   Henvisninger til den økonomiske støtte, som Det Europæiske Fællesskab har bidraget med, skal være mindst lige så synlige som henvisninger til bidrag fra andre private eller offentlige organer, der støtter en medlemsstats ordning.

Artikel 15

Meddelelse

1.   Medlemsstaterne skal give Kommissionen de meddelelser, der er nævnt i artikel 4, stk. 1 og 2, senest den 31. januar i det år, hvor den i artikel 4, stk. 1, nævnte periode starter. Meddelelserne indsendes via e-mail til AGRI-HORT-SCHOOLFRUIT@ec.europa.eu i et format, som fastlægges af Kommissionen.

Fra 2010 indgiver medlemsstaterne hver år meddelelse til Kommissionen efter slutningen af den periode, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, senest den 30. november i det år, hvor den periode, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, slutter om:

a)

resultatet af den overvågning, der er fastlagt i artikel 12

b)

den udførte kontrol på stedet, jf. artikel 13 og 16, og konklusionerne herfra.

2.   Formen for og indholdet af de i stk. 1 nævnte meddelelser fastlægges af Kommissionen på grundlag af vejledende retningslinjer, som den stiller til rådighed for medlemsstaterne. Forlæggene gælder først, når Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter er blevet underrettet.

3.   Kommissionen offentliggør regelmæssigt medlemsstaternes strategier og resultaterne af deres overvågning og evaluering.

4.   Ændrer en medlemsstat den i artikel 3 omhandlede strategi, skal den snarest muligt meddele Kommissionen sin nye strategi via e-mail til den mailadresse, der er nævnt i stk. 1, første afsnit.

Artikel 16

Overgangsbestemmelser

1.   For perioden 1. august 2009 til 31. juli 2010 udarbejder medlemsstaterne en strategi, der indeholder følgende nøgleelementer: budgettet for deres ordning, målgruppe og støtteberettigede produkter, og uanset artikel 3, stk. 2, afholder sig fra at få deres liste over støtteberettigede produkter godkendt af deres sundhedsmyndigheder. De kan også udsætte gennemførelsen af ledsageforanstaltninger til udgangen af perioden.

2.   For perioden i stk. 1 og uanset artikel 4, stk. 1 og 2, meddeler medlemsstaterne deres strategi senest den 31. maj 2009, og Kommissionen træffer endelig beslutning om den endelige tildeling af fællesskabsstøtte senest den 31. juli 2009.

3.   For perioden i stk. 1 og uanset artikel 11, stk. 2, udbetaler den kompetente myndighed støtte senest fire måneder efter indgivelsen af den korrekt udfyldte og gyldige ansøgning, jf. artikel 6, stk. 1, mens kontrol på stedet, jf. artikel 13, stk. 3, vil omfatte mindst 10 % af støtten og 10 % af støtteansøgerne.

Artikel 17

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 15. april 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, 7. april 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 5 af 9.1.2009, s. 1.

(3)  EUT L 141 af 30.4.2004, s. 18.


BILAG I

Lister over produkter, der er udelukket fra en skolefrugtordning, der er medfinansieret af Det Europæiske Fællesskab

Produkter indeholdende:

tilsat sukker

tilsat fedtstof

tilsat salt

tilsatte sødestoffer


BILAG II

Vejledende tildeling af fællesskabsstøtte til den enkelte medlemsstat

Medlemsstat

Medfinansieringssats

i %

Børn 6-10

absolutte tal

EUR

Østrig

50

439 035

1 320 400

Belgien

50

592 936

1 782 500

Bulgarien

75

320 634

1 446 100

Cypern

50

49 723

175 000

Tjekkiet

73

454 532

1 988 100

Danmark

50

343 807

1 034 000

Estland

75

62 570

282 400

Finland

50

299 866

901 200

Frankrig

51

3 838 940

11 778 700

Tyskland

52

3 972 476

12 488 300

Grækenland

59

521 233

1 861 300

Ungarn

69

503 542

2 077 900

Irland

50

282 388

849 300

Italien

58

2 710 492

9 521 200

Letland

75

99 689

450 100

Litauen

75

191 033

861 300

Luxembourg

50

29 277

175 000

Malta

75

24 355

175 000

Nederlandene

50

985 163

2 962 100

Polen

75

2 044 899

9 222 800

Portugal

68

539 685

2 199 600

Rumænien

75

1 107 350

4 994 100

Slovakiet

73

290 990

1 276 500

Slovenien

75

93 042

419 200

Spanien

59

2 006 143

7 161 900

Sverige

50

481 389

1 447 100

Det Forenede Kongerige

51

3 635 300

11 148 900

EU 27

58

25 920 489

90 000 000


BILAG III

Minimumskrav til plakaten for EU-skolefrugtordningen

Plakatstørrelse

:

A3 eller større

Bogstaver

:

1 cm eller større

Overskrift

:

EU-skolefrugtordningen

Indhold

:

Plakaten skal som minimum indeholde følgende budskab afhængigt af, hvilken undervisningsinstitution der er tale om:

»[Undervisningsinstitutionen (f.eks. børnehaven/børnehaveklassen/skolen)] deltager i EU-skolefrugtordningen, der er støttet med EU-midler.« Plakaten skal indeholde Det Europæiske Fællesskabs symbol.


Top